Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddəYüklə 3,14 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə22/22
tarix03.12.2016
ölçüsü3,14 Kb.
#735
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
 
254 
168.
 
Nəbiyev  Vəli.  Azərbaycan  bədii  nəsrinin  janr-üslub 
təkamülü:  Fil.  elm.  dok.  ...  dis.  Bakı,  1992;  Xəlilov 
Pənah. Nəsrimizin üfüqləri, Bakı: Yazıçı, 1982.  
169.
 
 Nərimanoğlu  Kamal  Vəli.  Aydan  arı,  sudan  duru... 
//Dilsuz,  Tahirli  A.  Sən  həmişə  bizimləsən.  -  Bakı: 
Gənclik, 1999. - s.324-328. 
170.
 
Nəsirov  İ.  İlyas  Əfəndiyevin  yaradıcılıq  yolu.  Bakı, 
1967. 
171.
 
O  həmişə  bizimlədir  //Ə.Əfəndiyevin  Xalq  yazıçısı 
haqqında kitabının təqdimatı) //Xalq qəzeti. - 2000. – 4 
oktyabr.  
172.
 
Orucəli  Hüseynov.  İlyasın  hekayələri  (―Aydınlıq 
gecələr‖ kitabı haqqında) ―Ədəbiyyat‖ qəzeti, 7 sentyabr 
1946-ci il. 
173.
 
Orucəli  H.  Həyata  doğru.  (Yazıçının  yaradıcılığı 
haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1944. - 10 avqust. 
174.
 
Orucəli  H.  Dağları  oyadan  mahnı.  («Mahnı  dağlarda 
qaldı» əsərinin ilk tamaşası haqqında) //Bakı.-1971. – 23 
fevral.  
175.
 
 Osmanlı  Vəli.  Psixoloji  təhlil  və  bədii  yaradıcılıq. 
(«Söyüdlü  arx»  romanı  haqqında)  //Ədəbiyyat  və 
incəsənət. - 1973. - 11 avqust.  
176.
 
Ramazanova  Z.  Siz  necə  baxırsınız?  ―Azərbaycan 
qadını‖ jurnalı, 1961, say.7. 
177.
 
Rəhimli 
İlham.  Teatr,  dramaturq  və  axtarışlar 
//Azərbaycan. - 1982. - №2. - s.184-191.  
178.
 
Rəhimli İlham. Realist, lirik-psixoloji üslub //Rəhimli İ. 
Dramaturgiya və teatr. - Bakı. İşıq, 1984.- s.14-38. 
179.
 
Rəhimli İlham. Mənəvi sınaq. («Bizim qəribə taleyimiz» 
əsərinin  tamaşaya  qoyulması  haqqında)  //Kommunist.  - 
1988. - 14 may. 
180.
 
Rəhimli  İlham.  Mənəvi  xəzinə.  (İ.Əfəndiyev  -75) 
//Ədəbiyyat və incəsənət. - 1989. - 2 iyun. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
255 
181.
 
 Rəhimov 
Süleyman.  «Söyüdlü  arx»  barəsində 
//Ədəbiyyat və incəsənət. - 1959. - 7 fevral.  
182.
 
Rəhimov 
Süleyman.  «Söyüdlü  arx»  barəsində. 
Mülahizələr,  qeydlər  //Rəhimov  S.  Yazıçı  və  həyat.  - 
Bakı: Azərnəşr, 1961. - s.418-430. 
183.
 
Rəhimov  Süleyman.  Qoşa  qanadla...  (Yazıçının  anadan 
olmasının  60  illiyi)  //Ədəbiyyat  və  incəsənət.  -  1974.  – 
23 noyabr.  
184.
 
Rüstəmli N. "Respublika" qəzeti, 8 oktyabr 2000. 
185.
 
 Rüstəmxanlı  Sabir.  İtirilmişlərin  ağrısı  //Sən  ey  böyük 
yaradan. - Bakı: Şərq-Qərb, 1997. - s.3-5.  
186.
 
 Rüstəmxanlı  Sabir.  Gecə  zəngləri...  //Ədəbiyyat  qəzeti. 
-  1998.  -7  avqust;  Dilsuz,  Tahirli  A.  Sən  həmişə 
bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.301-306. 
187.
 
Salahov  Tahir.  Düşündürən  dramaturq  //Dilsuz,  Tahirli 
A.  Sən  həmişə  bizimləsən.  -  Bakı:  Gənclik,  1999.  - 
s.183.  
188.
 
 Salahova Aida. Bir qoca vardı... («Geriyə baxma, qoca» 
romanı  haqqında)  //Azərbaycan  gəncləri.  -1981.  -  21 
aprel.  
189.
 
 Salahova 
Aida. 
Qardaş 
xalqların 
səhnəsində 
//Ədəbiyyat və incəsənət. - 1986. - 12 dekabr. 
190.
 
 Salahova 
Aida.  İlyas  Əfəndiyev  yaradıcılığının 
poetikası. Red. A.Qurbanov. - Bakı; Yazıçı, 1984. - 136 
s. 
191.
 
 Salahova  Aida.  İlyas  Əfəndiyevin  bədii  əsərlərində 
neoloqizmlər  //Azərbaycan  dili  və  ədəbiyyatının  tədrisi. 
Metodik məcmuə. - 1981. - №3. - s.29-31.  
192.
 
 Salahova  Aida.  İlyas  Əfəndiyev  romanlarının  dilində 
nəqli,  sual  və  nida  cümləsi  //Azərbaycan  EA  Xəbərləri. 
Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası. – 1981. -№1. - s.89-
93.  
193.
 
 Salahova Aida. Yeni həyata doğru. («Üçatılan»  povesti 
haqqında) II Ədəbiyyat və incəsənət. -1981.-11 sentyabr.  

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
 
256 
194.
 
 Salayev  E.  Böyük  ədibimiz,  müdrik  ağsaqqalımız. 
(İ.Əfəndiyev-80) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1994. - 27 may.  
195.
 
Salmanov  İ.B.  Azərbaycan  sovet  ədəbiyyatında  lirik-
psixoloji  dramların  dil  və  üslub  xüsusiyyətləri.  İlyas 
Əfəndiyevin frazeologiyası əsasında. Bakı, 1983. 
196.
 
Salmanov  İslam.  Müasirlik  duyğusu  ilə  //İlyas 
Əfəndiyev. Üçatılan. - Bakı: Gənclik, 1982. -s.391-397.  
197.
 
 Salmanov  İslam.  Psixoloji  dram,  psixoloji  portret  və 
dram dili. (Yazıçının dram  əsərləri haqqında) //Ulduz. - 
1980. - №9. - s.31-33. 
198.
 
 Salmanov  Şamil.  İnsanın  axtarışı.  («Sən  həmişə 
mənimləsən»  pyesi  haqqında)  //Ədəbiyyat  və  incəsənət. 
- 1967. - 15 aprel.  
199.
 
 Salmanov  Şamil.  Realist  sənətkar.  (1.  Əfəndiyev  –  70) 
//Bakı. - 1984. - 26may.  
200.
 
 Salmanov Şamil. Sənətkarın mövqeyi. (İlyas Əfdndiyev 
- 85) //Xalq qəzeti. - 1999. - 7 dekabr.  
201.
 
Salmanov Şamil. Tarixilik prinsipi və bədii proses. Bax: 
Ədəbiyyat məcmuəsi, XVII c. Bakı, 1999, s. 295. 
202.
 
 Salmanov  Şamil.  Yazıçı  yolu  //Ədəbiyyat  qəzeti.  - 
2000. - 29 sentyabr. 
203.
 
Sarıvəlli  Osman.  «İntizar»  //Ədəbiyyat  qəzeti.  -1945.- 
17 yanvar.  
204.
 
Seyidov Yəhya. Mehdi Hüseynin yaradıcılıq yolu. Bakı: 
Azərbaycan EA-nın nəşri., 1966. 
205.
 
 Seyidov  Y.  «DağIar  arxasında  üç  dost»  //Ədəbiyyat  və 
incəsənət. - 1963. - 28 dekabr.  
206.
 
 Seyidov  Y.  Görkəmli  nasir  və  dramaturq.  (Anadan 
olmasının 60 illiyi münasibətilə) //Azərbaycan. -1974. - 
№11. - s.3-11.  
207.
 
 Seyidov  Y.  İlyas  Əfəndiyev.  Həyatı  və  yaradıcılığı 
haqqında müxtəsər oçerk. - Bakı: Azərnəşr, 1975. - 235 
s.  

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
257 
208.
 
 Seyidov Y. Mahnı ürəklərdə  yaşayır. («Mahnı dağlarda 
qaldı» pyesi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1972. 
- 1 aprel.  
209.
 
 Seyidov  Y.  Mənəvi  birliyin  qüdrəti.  («Qəribə  oğlan» 
komediyasının  ADDT-da  tamaşası  haqqında)  //Bakı,  - 
1973. - 16 may. 
210.
 
 Seyidov  Y.  «Sarıköynəklə  Valehin  nağılı»  (Eyni  adlı 
roman haqqında) //Ulduz. - 1979. - №l. -  s.30-34.  
211.
 
 Seyidov  Y.  «Seçilmiş  əsərlər»  (Yazıçının  «Azərnəşr» 
tərəfındən  buraxılmış  eyni  adlı  kitabı  haqqında) 
//Ədəbiyyat və incəsənət. - 1959. -9 may.  
212.
 
Səfiyev 
A. 
Azərbaycan 
dramaturgiyası  müasir 
mərhələdə. Bakı, Ozan, 1999.  
213.
 
Səfıyev 
Arif. 
Sənətkar 
mövqeyinin 
müasirliyi 
(İ.Əfəndiyev-70)  //Azərbaycan.  -  1984.  -  №  5.  -  s.102-
107. 
214.
 
Səriyyə  haqlıdırmı?  ―Azərbaycan  qadını‖  juranlı,  1961, 
№ 10. 
215.
 
Sultanlı Əli. «Atayevlər ailəsi» //Sultanlı Ə. «Məqalələr. 
-  Bakı:  Azərnəşr,  1971.  -  s.  264-283;  Azərbaycan.  - 
1955. - № 6. - s.142-151. 
216.
 
Sultanova Pərvanə. "Xalq qəzeti", 7 oktyabr 1999. 
217.
 
Şərifov  H.  Ümid  verən  yazıçı.  ―Kommunist‖  qəzeti,  8 
dekabr, 1943. 
218.
 
Şirinova,  Naibə  Eldar  qızı. 
İlyas  Əfəndiyev 
dramaturgiyasındakı 
qadın 
obrazlarının 
səhnə 
təcəssümü:  dis.  ...  fəlsəfə  d-ru  alimlik  dərəcəsi  almaq 
üçün/ AMEA Memarlıq və İncəsənət İn-tu. - Bakı, 2010. 
- 136 s. 
219.
 
Şükürova  Gülxani.  İlyas  Əfəndiyevin  yaradıcılığında 
folklor  motivləri.  Filologiya  elmləri  namizədi  alimlik 
dərəcəsi  almaq  üçün  təqdim  edilmiş  dissertasiyanın 
Avtoreferatı. Bakı, 2007. -  28 səh.  
220.
 
Şükürova Gülxani. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığında xalq 
ədəbiyyatı, "Dil və ədəbiyyat" jurnalı, 1999, say 3, s.25. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
 
258 
221.
 
 Şükürova  Gülxani.  İlyas  Əfəndiyevin  hekayələrində 
mifizm.  Dil  və  ədəbiyyat,  say:  1(26),  Bakı,  2000,  s.61-
63. 
222.
 
 Şükürova  Gülxani.  İlyas  Əfəndiyevin  yaradıcılığında 
Qarabağ  mövzusu  və  folklor.  Dil  və  ədəbiyyat,  say: 
2(27), Bakı, 2000, səh.77-80. 
223.
 
 Şükürova  Gülxani.  İlyas  Əfəndiyev  yaradıcılığında 
əfsanə,  rəvayət,  nağıl,  dastan  süjetlərindən  və 
motivlərindən istifadə. Dil və ədəbiyyat, say:4(38), Bakı, 
2003, s.49-53. 
224.
 
Şükürova  Gülxani.  İlyas  Əfəndiyev  yaradıcılığında 
bayatı,  aşıq  yaradıcılığı  və  xalq  mahnılarından 
bəhrələnmə.  Dil  və  ədəbiyyat,  say:  4(38),  Bakı,  2003, 
s.53-58.  
225.
 
Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. 
- s.184-196.  
226.
 
Talıbzadə  Kamal.  Məhəbbətin  tərənnümü  //Ədəbiyyat 
qəzeti. - 1997. - 3 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə 
bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.142 - 148.  
227.
 
Talıbzadə  Kamal.  Yazıçnın  ideyası  və  təhkiyə. 
(«Sarıköynəklə  Valehin  nağılı»  romanı  haqqında 
qeydlər) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1980. -4 aprel.  
228.
 
Talıbzadə  Kamal.  Məhəbəttin  tərənnümü.  ―Ədəbiyyat 
qəzeti‖, 3 oktyabr, 1997. 
229.
 
Tağıyeva  Rəxşəndə.  Səriyyə  bizə  örnək  ola  bilməz. 
―Azərbaycan qadını‖ juranlı, 1961, N11. 
230.
 
Tehran 
Alışanoğlu. 
Sema 
Doqanla 
müsahibə, 
"Rezonans" qəzeti, 30 sentyabr - 2 oktyabr, 1998. 
231.
 
Türkiyədə  "İlyas  Əfəndiyev.  Həyatı  və  əsərləri" 
monoqrafiyası. ―Xalq qəzeti‖, 23 İyun 2011-ci il. 
232.
 
Vaqif  Bayat  Önər.  Yazıçı  haqqında  söz.  "Haqq  yolu" 
qəzeti, 27 oktyabr 1999. 
233.
 
Vahabzadə 
Bəxtiyar. 
İlyas  Əfəndiyev  haqqında 
//Azərbaycan. - 1974. - №11. - s.13. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
259 
234.
 
Vahabzadə 
Bəxtiyar. 
Dramaturgiya 
(1945-1955) 
//Vahabzadə  B.  Sadəlikdə  böyüklük.  -  Bakı:  Yazıçı, 
1978. - s.46-63. 
235.
 
Vahabzadə  Bəxtiyar.  Dərin  qatlara  işıq.  -  Bakı:  Yazıçı, 
1986.-s.l 14-115.  
236.
 
 Vahabzadə  Bəxtiyar.  Əziz  qardaşım  İlyas  Əfəndiyev. 
(Yazıçının  80  illik  yubileyi  münasibətilə)  //Ədəbiyyat 
qəzeti. - 1994. - 27 may.  
237.
 
 Vahabzadə Bəxtiyar. İlyas Əfəndiyevi xatırlayarkən... // 
Dilsuz,  Tahirli  A.  Sən  həmişə  bizimləsən.  -  Bakı: 
Gənclik, 1999. - s.169-170.  
238.
 
Vəfa Xanoğlan. ADMİU-nun ―Əsərləri‖, 30 mart 2011-
ci il, 5-ci sayı, s.21. 
239.
 
Vəliyev  Əli.  Görkəmli  sənətkar.  (Anadan  olmasının  60 
illiyi) //Azərbaycan gəncləri. - 1974. - 16 noyabr.  
240.
 
 Vəliyev  Əli.  Müasirlik  böyük  şərtdir.  (Azərbaycan 
Yazıçılar  İttifaqında  «Sarıköynəklə  Valehin  nağılı» 
romanının  müzakirəsində  çıxışı)  //Ədəbiyyat  və 
incəsənət. - 1977. - 14 may. 
241.
 
Vilayət  Quliyev.  Tarixdə  iz  qoyan  şəxsiyyətlər.  Bakı: 
Ozan, 2000, s. 430.  
242.
 
Yazar: ―Admin‖ saytı . Bölmə: Ədəbi tənqid .Tarix: 10 
iyul, 2010. 
243.
 
Yaqub  İsmayılov.  İlyas  Əfəndiyevin  yaradıcılıq  yolu. 
Baki: Elm, 1991.  
244.
 
Yəhya Seyidov, İlyas Əfəndiyev, Bakı: Azərnəşr, 1975.  
245.
 
Yusifov Vaqif. Müasir Azərbaycan nəsrində konflikt və 
xarakter: Fil. elm. nam. ... dis. Bakı, 1979. 
246.
 
Yusifli  Vaqif.  Tənid  yarpaqlari.  Bakı:  Gənclik,  1998,  s. 
29. 
247.
 
Yusifli Vaqif. Boy çiçəyinin ətri. (İlyas Əfəndiyev- 80) 
//Respublika.  -  1994.  -  17  may;  Dilsuz,  Tahirli  A.  Sən 
həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.361-364.  
248.
 
Yusifli  Vaqif.  Nəsr:  konfliktlər,  xarakterlər.  -  Bakı: 
Yazıçı, 1986. - 168 s. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
 
260 
249.
 
Zamanov Abbas. Dünənin  səsi  - bıı günün nəfəsi.  Yeni 
tamaşa: «Xurşudbanu Natəvan» //Kommunist. -1981. - 4 
oktyabr. 
250.
 
 Zeynalov  Əli.  Sən  həmişə  mənimləsən.  (Yazıçının 
yaradıcılığı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 
23 noyabr. 
251.
 
Zümrüd Bayramova,"Səs" qəzeti, 22 oktyabr 2000. 
252.
 
Wirtual mənbələr. 
 
 
 
2013, noyabr – 2014, iyun. 
 
 
 
 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
261 
 
Mündəricat: 
 
İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinin keçirilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
Sərəncamı  ..................................................................... 3 
 
Redaktordan - İlyas Əfəndiyev yaradıclığının  
tənqiddə ədəbi-estetik dərkinin tədqiqi ......................... 4 
 
Müqəddimə əvəzi .......................................................... 9 
 
I fəsil. İlyas Əfəndiyevin həyat və yaradıcılığının  
ilkin mərhələsi ədəbi fikir və tənqiddə ........................ 22 
 
II fəsil. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığının  
1960-1990-cı  və müstəqillik illəri ədəbi  
tənqidində dərki........................................................... 68 
 
Nəticə ........................................................................ 229 
 
Kitaba son söz əvəzi .................................................. 235 
 
İlyas Əfəndiyevin əsərlərindən qısa biblioqrafik  
məlumat ..................................................................... 242 
 
 İstifadə edilmiş ədəbiyyat ........................................ 247 
 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
 
262 
 
  
Bayramov Qurban Fərman oğlu, 
 
Bayramova (Rzayeva) Jalə Qurban qızı.  
 
 
 
 
Xalq yazıçısı 
İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı 
ədəbi tənqiddə
 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
263 
 
Чапа имзаланмышдыр: 12.06.2014 
Каьыз форматы: 60х84 1/16 
Щяъми: 17 ч.в.; Сифариш: 290; Сайы: 500 
 
 
Китаб “ADMİU”-nun  
mətbəəsində  щазыр диапозитивлярдян истифадя олунмагла 
офсет цсулу иля чап едилмишдир. 
 
Цнван: Бакы шящ., Zərdabi кцч., 39a 
Тел.: (012) 434-50-04 
  
 

Kataloq: files -> books -> file
file -> ƏSƏRİn təkrar çapi və ya hər hansisa bir hiSSƏSİNİN Çapi qadağandir!
file -> Təhsildə İkt html-in əsasları kursu üzrə VƏSAİt tərtib edənlər: Abdulla Qəhrəmanov
file -> MEŞƏLİ KƏNDİNİn yay güNLƏRİ
file -> "Mədəniyyətin üstünlüyu" "Journal of Democracy", 1995-ci il
file -> Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin Türk Dünyası Filologiyası sırasından Prof. Dr. Mustafa isen təZKİRƏDƏN
file -> Elnur və Arzu pəncərə qonşuları idilər. Üz-üzə dayanmış binalarda yaşayırdılar. Onlar neçə vaxt idi ki, pəncərə qonşusu idilər. Ancaq bir-birilərindən xəbərləri belə yox idi
file -> Şirvani Ədilli MƏNİm odlar diyarim
file -> İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
file -> Microsoft Word Sahin Fazil. Yaponiya Sefernamesi doc

Yüklə 3,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə