1 academia de știinţe a moldovei secţia de știinţe medicale buletinul academiei de ştiinţe a moldoveiYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/39
tarix05.05.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#16941
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39

103
agresional extern şi efectul fi nal se poate prelungi în timp sau în legătură cu afecţiuni concuratoare 
preexistente sau intercurente.
Nu întotdeauna este uşor a se aprecia legătura de cauzalitate dintre traumă şi dereglarea sănătăţii 
la persoanele agresate în cazul când diagnosticul clinic inclus în documentele medicale este întocmit 
incorect din punct de vedere etiopatogenetic sau se bazează pe un set de simptoame (sindroame) 
cu caracter subiectiv. Evident, un diagnostic clinic fără obiectivizare etiopatogenetică sufi cientă nu 
permite a se stabili adecvat legătura de cauzalitate, induce o apreciere incorectă a gravităţii medico-
legale a vătămării corporale şi, în ultimă instanţă, poate servi drept temei pentru o califi care juridică 
greşită.
Scopul principal al expertizei medico-legale în cadrul cercetării cadavrelor constă în analiza 
informaţiilor de cauzalitate obţinute şi în prezentarea rezultatelor într-o formă accesibilă pentru orga-
nele de drept. Concluziile expertului trebuie să corespundă întotdeauna setului de întrebări adresate 
pentru soluţionare. În procesul stabilirii diagnosticului şi identifi cării unităţii nosologice principale 
medicul legist apreciază legătura de cauzalitate dintre toate procesele patologice depistate şi deces, 
astfel fi ind elucidat lanţul tanatogenerator. În funcţie de legătura obţinută sunt identifi cate maladia 
(trauma) de bază şi cele concomitente. Astfel, între cauza decesului şi maladia sau trauma de bază 
trebuie să existe o legătură directă de cauzalitate. Din cele relatate rezultă că, chiar dacă organul de 
urmărire penală nu ridică în faţa expertizei medico-legale problema legăturii de cauzalitate, aceasta 
este soluţionată de către medic odată cu stabilirea diagnosticului şi tanatogenezei.
Problema aprecierii cauzalităţii se complică uneori când între cauză şi efect se interpune inter-
venţia medicului, mai ales dacă intervenţia este una defi cientă. Identifi carea legăturii de cauzalitate în 
atare situaţii mai este complicată şi de imposibilitatea prognozării certe a cursului evolutiv al procesu-
lui patologic sau traumatic chiar cu condiţia acordării unei asistenţe medicale corecte şi depline. Pro-
blematica abordată a devenit foarte actuală pentru serviciul medico-legal din ţară, odată cu creşterea 
semnifi cativă în ultimii ani a incidenţei expertizelor medico-legale în comisie cu privire la calitatea 
asistenţei medicale acordate populaţiei.
În această ordine de idei, A.P. Gromov (1970) menţionează că cercetarea cazurilor de atragere 
la răspundere a lucrătorilor medicali pentru defi cienţele admise în activitatea profesională este foar-
te difi cilă. În primul rând, acest fapt se datorează lipsei de cunoştinţe din domeniul jurisprudenţei 
la medici, după cum şi insufi cienţei de cunoştinţe speciale medicale la colaboratorii organelor de 
drept. Astfel, completând opinia lui A.P. Gromov, putem afi rma că lipseşte o verigă importantă în 
lanţul „medic-legist – jurist”, ce determină în fi nal imposibilitatea obiectivizării (sau obiectivizarea 
necorespunzătoare) tuturor circumstanţelor şi condiţiilor necesare pentru califi carea juridică corectă 
a acţiunilor/inacţiunilor personalului medical în procesul exercitării obligaţiilor sale profesionale. O 
soluţionare reuşită a acestei discontinuităţi poate fi  realizată, după părerea noastră, prin colaborarea 
intensă dintre organul de urmărire penală şi medicul legist în faza premergătoare dispunerii expertizei 
medico-legale, întru elucidarea tuturor aspectelor (medicale şi juridice) necesare spre clarifi care. Tot-
odată, elaborarea unor indicaţii metodice interdisciplinare cu antrenarea specialiştilor din medicina 
legală şi dreptul penal şi abordarea tuturor aspectelor medicale şi juridice va putea să înlăture vidul 
creat.
O problemă separată cu impact asupra posibilităţii aprecierii corecte a nivelului serviciilor me-
dicale este calitatea documentaţiei medicale. Spre regret, documentele medicale adeseori nu conţin 
informaţii obiective depline cu privire la patologia constatată la bolnav sau leziunile real existente 
la acesta, din care motiv se poate conchide că şi ajutorul medical nu s-a prestat în volumul deplin şi 
strict necesar. În astfel de situaţii medicii legişti nu pot rezolva corect multe probleme ridicate de că-
tre organele de drept. În primul rând, această afi rmaţie se referă la aprecierea legăturii de cauzalitate 
dintre traumă (boală) şi deces, dintre defi cienţele în acordarea asistenţei medicale şi prejudiciul adus 
pacientului sau consecinţele agravante. În acelaşi timp, până în prezent nu sunt elaborate acte norma-
tive care să stipuleze formele legăturilor de cauzalitate şi consecinţele ajutorului medical inadecvat. 
Din aceste considerente, medicii legişti prezintă, de obicei, răspunsuri la întrebările adresate de către 
organele de drept, ţinând cont de cunoştinţele medicale obţinute în cadrul studiilor universitare şi, 
adeseori, prin cunoaşterea intuitivă a problemelor respective. Situaţia dată se răsfrânge prin apariţia 

104
unor difi cultăţi şi defi cienţe în elaborarea răspunsurilor categorice la întrebările care necesită soluţi-
onare în aspect juridic.
Iu.A. Hrustaliov (2006) menţionează că în Federaţia Rusă defi cienţele în activitatea lucrătorilor 
medicali se analizează de către o comisie specială din care fac parte medicii. Aceste comisii, formate 
conform specialităţilor respective, sunt împuternicite primar să stabilească prezenţa şi categoriile le-
găturilor de cauzalitate şi să se pronunţe asupra fi ecărui caz în parte. Totodată, autorul evidenţiază că 
până în prezent la disciplinele clinice lipsesc elaborări metodice certe şi recomandări, care ar permite 
aprecierea legăturilor de cauzalitate dintre acţiunile lucrătorilor medicali şi consecinţele intervenite.
S.B. Saprâkin şi M.G. Proţenkov (2007) argumentat afi rmă că prevenirea instalării morţii după 
acordarea ajutorului medical pacientului nu înlătură pericolul pentru viaţă în calitate de criteriu de 
apreciere a gravităţii vătămării corporale.
În „Regulamentul de apreciere medico-legală a gradului de leziuni corporale” (1978) folosit în 
Federaţia Rusă şi care a fost în vigoare în Republica Moldova până în 2003 se stipulează: „în cazul 
morţii de pe urma leziunilor corporale medicul legist în concluziile sale, concomitent cu rezolvarea 
altor probleme, este obligat să evidenţieze şi să argumenteze prezenţa sau lipsa legăturii de cauzalitate 
dintre leziuni şi deces”.
Actualmente stabilirea prezenţei şi a tipului legăturii de cauzalitate dintre defi cienţele admise în 
cadrul serviciilor medicale prestate şi consecinţele lor (inclusiv instalarea morţii pacientului) nu sunt 
standardizate. Mai frecvent se vehiculează următoarele defi niţii principale ale legăturilor de cauzali-
tate:
dacă defi cienţa este cauza de bază a morţii;
a) 
dacă defi cienţa a contribuit la declanşarea consecinţei letale;
b) 
dacă defi cienţa nu a infl uenţat decesul.
c) 
În realitate întrebările adresate de către organele de drept spre soluţionare expertizei medico-
legale în comisie în cazuri atât de specifi ce sunt cu mult mai diversifi cate şi complexe decât cele 
expuse. Cu atât mai mult că, în condiţiile asigurării medicale obligatorii a populaţiei, legii despre 
drepturile pacientului şi conştientizării eventualei recompense – profi t fi nanciar de la medici, unele 
persoane înaintează organelor de drept diverse plângeri asupra calităţii asistenţei medicale acordate.
O altă problemă o reprezintă califi carea aşa-numitelor „boli iatrogene” în aspectul cerinţelor 
contemporane. În literatura de specialitate „iatrogenia” este defi nită în mod diferit. Astfel, V.N. Vo-
lkov şi A.V. Datii (2000) consideră iatrogenia drept stare psihică produsă pe cale psihogenă de către 
acţiunile şi cuvintele personalului medical, cauza fi ind lipsa experienţei, atenţiei şi a tactului. S. Un-
gurean (2001) înţelege prin boli iatrogene maladiile, procesele şi stările patologice datorate activităţii 
profesionale a medicului. Aşadar, pe lângă alterarea stării psihice a pacientului, drept iatrogenie este 
considerată şi modifi carea stării somatice a acestuia. Suntem de părerea că, iatrogenie într-adevăr 
poate fi  considerată şi dereglarea stării somatice a pacientului cu condiţia că acţiunile personalului 
medical au fost din punct de vedere tehnic şi tactic incorecte. Dacă medicul a acţionat tactico-tehnic 
corect şi după indicaţii, consecinţele apărute pot fi  considerate drept complicaţii. În acest context, 
apare o întrebare logică: care este locul iatrogeniei în diagnosticul medico-legal şi în tanatogeneză?
În viziunea noastră, locul maladiilor iatrogene (de tratament) în diagnosticul medico-legal (mor-
fologic) rezultă din morfotanatogeneza fi ecărui caz în parte de cercetare a cadavrului, în special în caz 
de moarte violentă, în acest sens fi ind, totodată, necesară o abordare individuală.
M.N. Aliev (1989) consideră că „maladiile tratamentului” necesită a fi  introduse în diagnosticul 
medico-legal (morfopatologic) în calitate de boală asociată (concomitentă) în cazurile când inter-
venţia medicală se apreciază drept condiţie particulară, care pozitiv sau negativ a infl uenţat asupra 
legăturii de cauzalitate cu unitatea nosologică de bază. Autorul arată că „maladiile de tratament” pot 
fi  apreciate şi drept cauză de bază a morţii doar atunci, când acestea devin unitate nosologică de sine 
stătătoare. Totodată, rolul lor în tanatogeneză nu poate fi  exclus dacă maladia care a necesitat inter-
venţia chirurgicală nu s-a confi rmat.
Susţinând în privinţa dată  părerea autorului, noi, de asemenea, considerăm că „maladiile de 
tratament” pot fi  califi cate drept cauză nemijlocită a decesului, numai în cazul dacă acest „tratament” 
devine unitate nosologică de sine stătătoare şi a condiţionat moartea la fi nele legăturilor de cauzalita-

105
te intranosologice. Acesta poate fi  unicul criteriu ştiinţifi c argumentat de perfectare a diagnosticului 
medico-legal (anatomopatologic). În acest caz nu contează dacă s-a confi rmat sau nu boala care a 
necesitat intervenţia chirurgicală sau tratamentul medical.
Bibliografi e selectivă
Beliş Vl., 
1. 
Interacţiunea dintre traumatism şi afecţiunile preexistente sau concomitente. Complicaţii. 
Tratat de medicină legală, vol. I, Bucureşti, 1995, p.309-310.
Dragomirescu V.T., 
2. 
Cauzalitatea în teoria şi practica medico-legală. Tratat de medicină legală, vol. 
I, Bucureşti, 1995, p.828-834.
Naneş C., 
3. 
Obiectivism şi subiectivism în practica medico-legală traumatologică. Tratat de medicină 
legală, vol. I, Bucureşti, 1995, p.383-389.
Panaitescu V., 
4. 
Sindroame tanatogeneratoare. Tratat de medicină legală, vol. I, Bucureşti, 1995, 
p.150-154.
Scripcaru Gh., Ciornea T., 
5. 
Deontologia medicală, Iaşi: Ed. Junimea, 1979.
Scripcaru Gh., Ciornea T., Ianovici N., 
6. 
Medicina şi drept, Iaşi, Ed. Junimea.- 1979, p.207.
Ungurean S., 
7. 
Defi cienţe medicale: cauze şi consecinţe, Chişinău, Centrul Ed.-Poligrafi c „Medicina”, 
2001, p. 122.
Алиев  М.Н., 
8. 
Болезни  от  лечения  и  иные  заболевания  (повреждения),  Методические 
рекомендации, Благовещенск, 1989, ч.3., с. 44.
Волков В.Н., Датий А.В., 
9. 
Судебная медицина, Москва, 2000, c. 639.
Громов А.П., 
10. 
Курс  лекций по судебной медицине, Москва, 1970.
Давыдовский И.В., 
11. 
Проблемы причинности в медицине (этиология), Москва, 1962.
Сапрыкин  С.Б.,  Проценков  М.Г., 
12. 
Некоторые  особенности  установления  причинно-
следственных  связей  между  повреждениями  и  их  последствиями  при  оказании  пострадавшим 
медицинской помощи, Суд.мед.экспертиза, Москва, №2, 2007, c.43-44.
Хрусталева Ю.А., 
13. 
Причинно-следственные связи в медицине, Акт.пробл.судебной медицины, 
Москва, 2006, c.17-18.
Хрусталева  Ю.А,. 
14. 
Установление  причинно-следственной  связи  в  судебно-медицинской 
практике, Акт.пробл.судебной медицины, Москва, 2006, c.18-19.
Rezumat
În articol este prezentată viziunea autorilor şi interpretarea ştiinţifi că din literatura de specialitate a pro-
blemei de cauzalitate în practica medicală. Se accentuează importanţa rezolvării legăturii de cauzalitate dintre 
traumă şi consecinţe la efectuarea expertizei medico-legale, care în mare măsură, contribuie la stabilirea ade-
vărului sociojuridic. Se atrage atenţia la posibilităţile de apreciere a legăturii de cauzalitate dintre defi cienţele 
admise în activitatea profesională medicală, inclusiv „bolile iatrogene” şi consecinţele survenite.
Summary
Opinion of the authors and scientifi c explaining of causality problem in medicine is presented. Medico-
legal importance of causality relation between trauma and its consequences is pointed out. Possibilities of 
estimation of causality relation between defi cient medical assistance and consequences are discussed.
FRECVENŢA VALVULOPATIILOR MITRALE ASOCIATE,  DEREGLĂRILE 
DE RITM CARDIAC, INSUFICIENŢA CARDIACĂ CONGESTIVĂ ŞI 
TRATAMENTUL ACESTORA CU DIGOXINĂ
Aurel Dănilă, dr.h. în medicină, prof. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu”
Aproape inexplicabilă până în prezent, problema aşa-numitei ecuaţii a prevalenţei joase a val-
vulopatiilor reumatismale în ţările industriale dezvoltate se pune rar, pe când în regiunile puţin dez-
voltate ale lumii, aceste afecţiuni se  înregistrează frecvent, rămânând un subiect actual de sănătate 
publică. 
Cardiopatiile reumatismale au început să se manifeste din nou pe la sfârşitul secolului trecut - 
începutul mileniului trei, uneori, sub formă de epidemii întinse ale reumatismului articular acut atât 

106
la adulţi, cât şi la copiii din America de Nord şi din alte regiuni ale globului, demonstrând capacitatea 
acestei boli de a reapărea în diferite ţări, profi laxiile moderne neavând, practic, nici o infl uenţă vizibi-
lă asupra agenţilor microbieni, de asemenea şi măsurile locale ale medicilor practici.
Majoritatea atacurilor iniţiale apar la copiii de 6-15 ani şi la adulţi cu vârsta până la 30-35 de 
ani. Mult mai rar apar în decadele a IV- a V de vârstă, iar uneori se înregistrează atacuri reumatismale 
chiar şi la vârstnici şi bătrâni. Astfel, longevitatea pacienţilor vârstnici cu valvulopatii reumatismale 
devine înaltă, întâlnindu-se frecvent la bătrâni şi chiar la longevivi. Prin urmare, insufi cienţa cardiacă 
cronică (ICC) şi dereglările de ritm supraventriculare şi ventriculare sunt cele mai frecvente compli-
caţii în valvulopatiile mitrale asociate.
Este cunoscut faptul că tahiaritmiile reduc perioada de umplere ventriculară, iar disociaţia dintre 
contracţia atrială şi cea ventriculară, caracteristică mai multor aritmii, duce la pierderea pompei atri-
ale pe măsură ce ICC avansează.
Extrasistoliile ventriculare (ExV) şi episoadele de tahicardie ventriculară asimptomatice sunt 
manifestări responsabile aproape pentru o jumătate din decese, datorată, se pare, fi brilaţiilor ventricu-
lare cu stop cardiac, restul deceselor fi ind cauzate de insufi cienţa pompei cardiace. Aici subliniem că 
majoritatea episoadelor de fi brilaţie ventriculară încep cu o tahicardie ventriculară marcată prin trei 
sau mai multe ExV consecutive, depistate mai frecvent la monitorizarea ECG Holter/ 24 ore.
Administrarea tonicardicelor digitalice (Digoxină) în tratamentul insufi cienţei cardiace conges-
tive şi al dereglărilor de ritm supraventricular şi  ventricular cu sindromul congestiv clasic se face, 
de obicei, în stadiile avansate de boală, dar şi în stadiile precoce de ICC. Aşadar, asocierea digoxinei 
în tratamentul complex al pacienţilor cu ICC şi valvulopatii mitrale asociate cu fi brilaţie atrială tahi-
sistolică şi disfuncţii ventriculare în prezenţa ExV de diferite gradaţii înregistrate prin monitorizarea 
ECG Holter/ 24 ore prezintă un concept clinico-farmacokinetic actual şi primordial. 
Scopul studiului este cerecetarea dereglărilor de ritm cardiace în valvulopatiile mitrale asociate 
cu includerea în tratamentul acestora a dozelor minimale de digoxină în funcţie de vârsta pacienţilor, 
stadiul de insifi cienţă cardiacă, prevalenţa stenozei sau a insufi cienţei mitrale sub controlul concen-
traţiei drogului în serul sangvin.
Materiale şi metode. În studiul ECG monitorizare Holter/ 24 ore  au fost incluşi 95 de pacienţi 
(39 de bărbaţi şi 56 de femei), cu vârsta medie de 52,5±1,1 ani. După vârstă, până la 60 de ani au fost 
54 de pacienţi (vârsta medie 44,3±1,3 ani), iar de la 60 de ani până la 75 de ani - 41 de bolnavi (vârsta 
medie 62,8±0,6 ani). ECG obişnuită în 12 derivaţii s-a studiat la 182 de pacienţi. Utilitatea clinică a 
ECG obişnuită este o metodă uşor de aplicat, neinvazivă şi ieftină. În afară de detectarea fi brilaţiei 
atriale, a aritmiilor ventriculare, a tulburărilor de conducere şi a ischemiei miocardice, prin această 
înregistrare se depistează sindromul de QT prelungit, hipo- şi hipercaliemia cu mare risc de moarte 
subită. Ecocardiografi a (Eco-CG) este cea mai sensibilă metodă neinvazivă de diagnosticare a valvu-
lopatiilor mitrale (VM). Eco-CG Doppler color bidimensională şi în modulul M furnizează informaţii 
deosebit de utile: estimarea gradientului transvalvular şi a dimensiunii orifi ciului mitral, prezenţa 
şi severitatea insufi cienţei mitrale asociate, îngroşarea valvulelor, prezenţa vegetaţiilor, deformarea 
aparatului subvalvular, dimensiunile camerelor cardiace, aprecierea tuturor indicilor hemodinamici, 
inclusiv volumul telediastolic, fracţia de ejecţie  şi viteza scurtării  fi brelor musculare ale pereţilor 
anteroposteriori ai ventricolului stâng (% ΔS), calculate la 101 de pacienţi prin sistema „Marc 600”, 
fi rma ATL (USA) şi „Cardio-200”, fi rma „Contron” (RFG) prin formula Simson.
Monitorizarea continuă Holter/ 24 ore şi digitalizarea la 165 de pacienţi cu valvulopatii mitrale 
asociate şi ICC de stadiile I-II-III-IV (NYHA) au fost efectuate după suspendarea tuturor medicamen-
telor pe parcursul a 4-5 zile, când uneori pacienţilor foarte gravi li se permiteau de urgenţă vasodila-
tatoare, opioide sau diuretice, fără ca să se constate o hipokaliemie (K
+
 fi ind 4,46±0,1 mmol/l, după 
digitalizare 4,51±0,12 mmol/l). Monitorizarea Holter s-a efectuat cu monitoringul Medilog MR 14 
(fi rma „Oxford Medical System”, Marea Britanie). Bolnavii cu clearance-ul createninei mai jos de 
50 ml/min au fost excluşi din lotul de cercetare. Majoritatea pacienţilor (152 din 165) aveau fi brilaţie 
atrială cronică, forma tahisistolică şi numai 13 erau cu tahicardie sinusală şi disfuncţii ventriculare. 

107
Examinarea statistică a rezultatelor s-a efectuat prin metodele standard variaţionale, iar extrasistoliile 
ventriculare în medie pe oră au fost calculate iniţial în numerar, apoi, din cauza dispersării datelor 
obţinute ale ExV, ultimele s-au transformat prin formula log(N+1), o adaptare modernă pentru a putea 
face concluzii statistice performante. Indicii de valori medii s-au estimat după criteriul t-Student şi al 
analizei regresiv corelative.
Rezultate. Prin studiul electrocardiografi c obişnuit în cele 12 derivaţii la 184 de pacienţi cu 
valvulopatii mitrale asociate (94 cu vârsta până la 60 de ani şi 90 de la 60 până la 80 de ani), fi brilaţia 
atrială s-a depistat în 55,6% din numărul celor maturi şi în 85,6% din cel al bătrânilor; la 21,2% dintre 
persoanele mature şi la 31,1% din lotul doi s-au înregistrat diferite dereglări de conducere atrioven-
triculară; extrasistoliile ventriculare, concomitent s-au semnalat la 13,1% şi la 50,0% dintre pacienţii 
bătrâni. Astfel, chiar înregistrarea simplă a ECG depistează mai des aceste dereglări la pacienţii în 
vârsta de la 60 până la 75-85 de ani. 
Instalarea fi brilaţiei atriale la aproape 90 la sută dintre pacienţii vârstnici cu VM generează tul-
burări hemodinamice, care sunt o consecinţă a pierderii funcţiei de pompă a atriilor, a sincronismului 
atrioventricular şi a ritmului ventricular neregulat. 
Cât priveşte înregistrarea ExV prin metoda Holter/24 ore la 95 de pacienţi cu valvulopatii mi-
trale în funcţie de vârstă, prevalenţa stenozei (VM>S) sau a insufi cienţei mitrale (VM>I) şi frecven-
ţa gradaţiilor dereglărilor de ritm ventricular (cl. Lown), menţionăm că ExV la pacienţii maturi cu 
VM>S s-au înregistrat  în 66,7 la sută cazuri şi respectiv în 95,2% la pacienţii cu vârsta peste 60 de 
ani. La subiecţii cu VM>I extrasistoliile ventriculare de diferite gradaţii s-au înregistrat sută la sută 
la toţi bolnavii monitorizaţi.
Creşterea frecvenţelor de ExV depinde şi de stadiul ICC. Astfel, la pacienţii cu VM>S până la 
60 de ani cu ICC st. I şi II ExV s-au semnalat în 52,9 la sută, pe când la cei cu vârsta peste 60 de ani  
ele erau depistate în 90,9 la sută, iar la bolnavii cu ICC st. III-IV ExV s-au înregistrat concomitent la 
90,0 şi 100%. ExV politope la pacienţii maturi cu VM>S s-au depistat în 14,8 la sută, pe când la cei 
bătrâni în 47,6 la sută, iar la pacienţii maturi cu VM>I, ExV politope s-au stabilit în 62,9 la sută şi în 
95,0 la sută la cei bătrâni. Odată cu creşterea ICC frecvenţa ExV politope se majorează în ambele lo-
turi, însă la cei cu ICC st. III şi IV ele au fost sesizate sută la sută. Extrasistoliile ventriculare maligne, 
clasele IVa şi IVb, mai des s-au înregistrat la bolnavii cu valvulopatii mitrale cu prevalenţa insufi ci-
enţei mitrale (VM>I), mai frecvent în stadiile III şi IV de ICC, şi, invers, la pacienţii cu VM>S st. I şi 
II aceste extrasistolii nu s-au depistat. În tahicardiile ventriculare, înscriindu-se trei şi mai multe ExV 
consecutive cu o frecvenţă mai mare de 100 bătăi pe minut, s-au înregistrat foarte rar la pacienţii cu 
VM>S, comparativ cu cei cu VM>I. Astfel, monitorizarea Holter/ 24 ore a demonstrat clar că ExV 
se înregistrează mai frecvent la pacienţii cu VM>I şi ICC st. III-IV, iar maximul gradaţiilor de aritmii 
ventriculare, creşte paralel cu stadiul de ICC şi tipul de prevalenţă a stenozei sau insufi cienţei mitrale, 
depinzând mai puţin de vârsta pacienţilor (tab. 1).
Tabelul 1
Frecvenţa gradaţiilor de aritmii ventriculare (cl. Lown) în funcţie de vârstă, tipul de asociere 
al valvulopatiilor mitrale (VM>S şi VM>I) şi ICC (NYHA), monitorizare ECG Holter/24 ore
Vârsta (ani)
Maximul 
gradaţiilor 
(cl. Lown)
ICC st. I – II
ICC st. III - IV
VM>S
VM>I
VM>S
VM>I
n
%
n
%
n
%
n
%
36-59
0- (0)
7
41,2
0
-
1
10
0
-
I – (1)
10
58,8
14
93,3
9
90
3
25
II – (2)
0
-
1
6,7
0
-
9
75
III – (3)
0
-
7
46,7
4
40
12
100
IVa – (4)
0
-
5
33,3
5
50
11
91,7
IVb – (5)
0
-
4
26,7
4
40
6
50
n=17
n=15
n=10
n=12

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə