FİKRƏt cahangirovYüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/16
tarix06.12.2016
ölçüsü2,8 Kb.
#965
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

N Ə T İ C Ə 
 
Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları  əsasında 
modallıq kateqoriyasının struktur-semantik təhlili aşağıdakı 
nəticələri çıxarmağa əsaslar verir: 
1. Modallıq fəlsəfi-məntiqi və linqvistik kateqoriya olmaqla 
ünsiyyət prosesinin iştirakçısının, yəni danışanın özünün 
ifadə etdiyi fikrinin məzmununa və gerçəkliyə münasibətini 
əks etdirir. Məhz belə ikili münasibət tipindən asılı olaraq 
modallıq kateqoriyasını obyektiv və subyektiv modallıq 
olaraq iki növə ayırırlar. Bu baxımdan modallıq kateqoriyası 
obyektiv və subyektiv münasibətin insan təfəkküründə əksini 
tapmış dialektik vəhdətindən ibarətdir. Modallığın iki aspekti, 
yəni obyektiv və subyektiv modallıq bir-birini tamamlayaraq 
bütövlükdə ümumi modallıq məzmununu yaradır.  
2. Modallıq kateqoriyası dilin kommunikativ vəzifəsi ilə 
bağlı olan kateqoriyadır. O, cümlə, mətnin köməyi ilə 
ünsiyyətin təmin olunmasının ilkin şərti və son məhsuludur. 
Modallıq kateqoriyası nitq subyektinin (danışanın, yazanın) 
kommunikativ niyyəti ilə bağlıdır. Belə ki, danışan, yazan 
müəyyən ünsiyyətə qoşulmaq, yaxud onun baş verməsinə 
səbəb olmaq istərkən ümumi nitq strategiyasından çıxış 
edir. O, kimə müraciət etdiyini, nədən bəhs edəcəyini və bu 
münasibətlə hansı vasitələrdən istifadə edəcəyini ümumi 
şəkildə  təsəvvür edir. Nitq subyekti konkret şəraitdə 
müəyyən məlumatı adresata çatdırmaq, onda həmin 
məlumata arzuolunan münasibət yaratmaq məqsədi güdür. 
Həm ingilis dilinin, həm də Azərbaycan dilinin materialları bu 
mülahizənin haqlı olduğunu təsdiq edir. 
3. Modallıq kateqoriyası üç cür münasibət ifadə edir: 
obyektiv gerçəkliyin əşya və hadisələrinin münasibəti, eləcə 
də onlarla onlara xas olan əlamət və keyfiyyətlərin 
münasibəti; danışanın ifadə edilən mülahizəyə (fikrə) 
münasibəti; ifadə olunan mülahizənin hadisələrin təbii 
gedişinə münasibəti. Aralarındakı genetik və tipoloci fərqlərə 
baxmayaraq, Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları bu 
üç münasibəti ehtiva edir və onun hüdudlarından kənara 
çıxmır. 

 
287
4. Modallıq kateqoriyası dilin praqmatik aspekti ilə 
qırılmaz surətdə bağlıdır. Həmin zəmində dilin məqsədə (və 
intonasiyaya) görə növləri meydana gəlmiş  və gündəlik 
ünsiyyətdə müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir. Bunlar, məlum 
olduğu kimi, aşağıdakılardır: nəqli cümlə, sual cümləsi, əmr 
cümləsi və nida cümləsi. Həmin cümlə tiplərinə modallığın 
xüsusi tipləri müvafiq gəlir: nəqletmə (təhkiyə) modallığı 
(yaxud: təsdiq modallığı), sual modallığı,  əmr (təhriketmə) 
modallığı və emosional – ekspressiv münasibət modallığı. 
Qeyd edilən cümlə tipləri və müvafiq modal mənalar dilin 
adlandırma və ifadəetmə (kommunikativlik) imkanlarından 
özünəməxsus  şəkildə istifadə edirlər.  Əlavə etmək lazımdır 
ki, hər iki istiqamətdə bunların imkanları qeyri – məhduddur. 
5. Dilin praqmatik aspekti onun leksikasına, morfoloci 
sisteminə  və sintaktik quruluşuna müəyyən bucaq altında 
baxmağa imkan verir. Dilin lüğət tərkibindəki leksik inventar 
içərisində elə sözlər vardır ki, onların əsas vəzifəsi müəyyən 
münasibət bildirməkdir. Bura ilk növbədə modal sözlər və 
modal fellər aiddir. 
Modallıq kateqoriyasının mühüm ifadə vasitələrindən 
birini modal sözlər təşkil edir. Bunlar danışanın öz nitqində 
ifadə edilən fikrə münasibətini obyektiv gerçəkliyə nisbət, 
ağıl və düşüncə qaydalarına müvafiqlik, emosional 
qiymətvermə, insan həyatı  və taleyində oynadığı rola görə 
ifadəsinə xidmət edən sözlərdir. Təsadüfi deyil ki, 
Azərbaycan və ingilis dillərində modal sözlər sahəsində 
birbaşa təmas nöqtələri olmasa da, həmin dillərin modal 
sözlərinin əsas sinifləri bir-birinə uyğun gəlir.  
Modal sözlər sadə  və mürəkkəb cümlələrdə, dialoci 
nitqdə, nitq parçaları  və nitq situasiyaları ilə  sıx  əlaqədə 
istifadə olunur. Onlar cümlənin müxtəlif yerlərində  gələrək, 
olduqca rəngarəng cümləyaratma imkanları, qabiliyyəti 
nümayiş etdirir. Azərbaycan və ingilis dillərinin cümlə 
modellərini nəzərdən keçirdikdə görmək olur ki, onlar 
arasında həmin sahədə ümumi, oxşar cəhətlər çox olduğu 
kimi, fərqli cəhətlər də az deyil. Məsələn, bir çox modal 
sözlər ingilis dilində cümlənin ortasında və axırında gəldiyi 
halda, Azərbaycan dilində onların normal işlənmə mövqeyi 
cümlənin  əvvəlindədir. Modal sözlərin seçilib-işlədilməsi 

 
288
şifahi nitqdə danışanın, yazılı nitqdə isə yazanın, müəllifin 
linqvistik məqsəd və niyyətindən asılıdır. Məsələn, 
Azərbaycan və ingilis dillərinə məxsus olan dil materiallarını 
müqayisə edərək görürük ki, eyni modal məna müxtəlif 
şəkillərdə, iki cür, üç cür ifadə edilir.Modal münasibət başqa 
yollarla, üsullarla ifadə olunsa da, modal sözlər həmin 
münasibətlərə daha çox konkretlik, əyanilik verir. Hər iki dilin 
materialları bu fikri təsdiq edir. 
Bundan başqa, dildə kommunikasiyasının fəal üzvü olan 
danışanın nitq aktına münasibətini bildirən fellər və 
səciyyələndirici sözlər vardır ki, bunlar cümlənin, mətnin 
tərtibində mühüm rol oynayırlar:  demək, soruşmaq,  əmr 
etmək, məsləhət görmək, tövsiyə etmək və s. 
Dildə substansiya və  əlamət bildirən sözlər vardır ki, 
bunlarda predikativlik münasibəti modallıq münasibəti ilə üst 
– üstə düşür. Məsələn: Kağız ağdır.  The paper is white. 
Həmin cümlələr dil tipi ilə bağlı olan xüsusiyyyətlərinə görə 
bir – birindən fərqlənsələr də, ağlıq əlamətinin kağıza isnad 
verilməsi mənasında onlar arasında elə bir mühüm fərq 
yoxdur. 
6. Modal mənanın birbaşa və dolayısı ilə olan ifadə 
vasitələri vardır. Birincilər sırasına modal sözlər, modal 
fellər, felin müəyyən  şəkilləri aiddir. İkincilər sırasına birinci 
funksiyası başqa kateqoriyanın ifadəsi ilə bağlı olub, 
modallığı ikinci funksiya kimi ifadə edən vasitələr aiddir. 
Bundan başqa, modallıq kateqoriyasını müşayiət edən 
ifadələr də vardır ki, onlar bilavasitə olaraq modal mənanı 
əks etdirməyib, həmin mənanın gerçəkləşdiyi  şəraiti
doğurduğu əhvali – ruhiyyəni, əks – sədanı verirlər. 
7. Modallıq kateqoriyası ümumi linqvistik kateqori-
yalardan olsa da, onun bu və ya başqa dildəki ifadəsi heç 
də eyni, bir tipli olmaya bilir. Məsələn, ingilis dilində modal 
fellər, felin mümkünat şəkli, felin sual şəkli kimi vasitələr 
vardır ki, Azərbaycan dilində bunların birinci funksiyada 
ifadə vasitələri yoxdur. Ancaq bu o demək deyildir ki, 
Azərbaycan dilində  həmin modal mənaları ifadə etmək 
mümkün deyildir. Azərbaycan dilində müvafiq vasitələrdən 
sual intonasiyası, felin arzu, lazım, vacib şəkilləri, “keçmişdə 
gələcək” formalarının adını çəkə bilərik. 

 
289
8. Ümumi dilçilik nəzəriyyəsindən hər bir dil mənasının 
çoxifadəliliyi və  hər bir dil formasının çoxmənalılığı faktı 
yaxşı  məlumdur. Bu müddəa modallıq kateqoriyası ilə 
əlaqədar olaraq da öz qüvvəsini saxlayır: belə ki, eyni bir 
modal məna bir çox paralel vasitələrlə ifadə edilə bildiyi 
kimi, eyni bir modallıq vasitəsi də bir çox mənalarda işlənə 
bilir. Məsələn, yaxşı  məlumdur ki, əmr modallığı ilə bağlı 
olan  əmr cümlələri, felin əmr şəkli təkcə əmr məzmununun 
ifadəsi ilə  məhdudlaşmayıb, arzu, xahiş, məsləhət, öyüd – 
nəsihət mənalarının da ifadəsinə xidmət edir. İngilis dilində 
shall/will köməkçi fellərinin  əsas vəzifəsi gələcəyə aid olan 
hərəkəti bildirməkdir. Həmin mənanın zəminində güman 
modal mənası yaranmışdır. Belə  də olur ki, təzə meydana 
çıxmış modal məna ilkin mənanı  sıxışdırıb aradan çıxarır. 
Məsələn, Onu allah vurmuşdu. sintaktik konstruksiyasını 
götürək. Onun işləndiyi konteksdə allahın kimi isə harada və 
nə zaman vurması kimi məsələlərlə maraqlanmaq lüzumsuz 
bir məşğuliyyət olardı. Həmin ifadənin aktual mənası kimə 
isə ikrah, nifrət hissinin ifadə olunması ilə  əlaqədardır. Bu 
sintaktik konstruksiyasının mənası yalnız həmin modal 
mənanın ifadəsi ilə məhdudlaşır. 
9. Modallıq kateqoriyası yalnız modal sözlər, modal fellər, 
felin bəzi şəkilləri, mülahizəni gerçəklik–yalanlıq baxımından 
qiymətləndirən sintaktik konstruksiyalar, danışanın 
emosional münasibətini bildirən vasitələrlə  məhdudlaşmır. 
Modallıq kateqoriyası modal məna və qiymətləndirici 
münasibət bildrən hər bir dil vahidinə xasdır. 
Modallıq kateqoriyasının  əsas fəaliyyət sahəsi cümlədir. 
Amma bununla yanaşı, modal məna cümlələrarası sahədə, 
mətndə də özünü büruzə verir. 
Bundan başqa, modallıq kateqoriyası  təkcə monoloci 
nitqdə yox, həm də dialoci nitqdə özünü göstərir. Burada 
təkcə danışanın deyil, dinləyənin, haqqında söhbət edənin 
də söylədiyi mülahizəyə qiymətverici münasibət öz əksini 
tapmış olur. 
Modal mənalar həm bir-birilə, həm də başqa dil mənaları 
ilə korrelyasiya münasibətində olur. Amma cümlədə  və 
mətndə modallıq vasitələrinin xətti münasibətdə  çıxış 
etdiyini görürük. Onlar nitqin, nitq parçasının ümumi 

 
290
strategiyasına uyğun olaraq bir-birinə qüvvət verir, biri 
digərini möhkəmlədir, eyni mənanın müxtəlif vasitələrlə 
ifadəsini təmin edirlər. 
Qeyd olunan ümumi strategiya zəminində biz genetik və 
tipoloci cəhətdən bir-birindən çox fərqlənən Azərbaycan və 
ingilis dillərinin bir çox modal mənaları özünəməxsus şəkildə 
ifadə etdiyini görürük. Həmin özünəməxsusluq dil 
vahidlərinin seçilməsi, nitq etiketinin təmin olunması, nitq 
vahidlərinin yerləşdirilməsi (söz və cümlə üzvlərinin sırası) 
kimi məsələləri əhatə edir. 
10. Modallıq kateqoriyası nitq aktının iştirakçılarını vahid 
məqsəd  ətrafında birləşdirir. Bu məqsəd müəyyən nitq 
parçasının açıq və gizli şəkildə ifadə olunmuş modal 
münasibəti bildirmə, onu qavrama (açma) və  həmrəylik 
nümayiş etdirmək kimi tərkib hissələrindən ibarətdir. Aydın 
məsələdir ki, ünsiyyətdə olanlar bir-birini başa düşdüyü kimi, 
başa düşməyə  də bilir, hətta bilərəkdən başa düşməmə 
halları da istisna olunmuşdur. Bu, birdilli ünsiyyətdə olduğu 
kimi, ikidilli ünsiyyətdə  də tez-tez qarşıya çıxır. Tədqiqata 
bol-bol cəlb etdiyimiz ingilis dili və Azərbaycan dili 
materiallarının qarşılıqlı müqayisəsindən göründüyü kimi 
modal mənaların ifadəsi sahəsində dillərin imkanlarının 
öyrənilmiş olması bu prosesin müsbət mənada həllini 
asanlaşdırır.  
 
 

 
291
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
 
Azərbaycan dilində 
1. Abdullayev 
Ə. Aktual üzvlənmə  və  mətn. Bakı, 
Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, 1998, 190 s.  
2.  Axundov A. Felin zamanları. Bakı, Azərbaycan 
Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 1961, 139 s.  
3. 
Axundov A. Dil və ədəbiyyat. I cild, Bakı, 2003, 660 
s.  
4.  Axundov A. Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi. 
Bakı, “Maarif”, 1973, 303 s.  
5.  Axundov A. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 
“Maarif”, 1984, 391 s.  
6.  Axundov C. Azərbaycan dilində sual cümlələri 
(eksperimental-fonetik tədqiq). Bakı, “Elm”, 1998, 
229 s.  
7. Adilov 
M.İ., Verdiyeva Z.N., Ağayeva F.M. İzahlı dil-
çilik terminləri. Bakı, “Maarif” nəşriyyatı, 1989, 362 
s. 
8. Aslanov 
A.Ə. Müasir Azərbaycan dilində modal 
sözlər. Nizami adına  Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun 
əsərləri. X cild, 1957, s. 171-175.  
9. Aslanov 
A.Ə. Modal sözlər. Azərbaycan dilinin 
qrammatikası. Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı. 
1960, 335 s.  
10. Azərbaycan dilinin qrammatikası. Morfologiya, I 
hissə. Bakı, “Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1960, 
335 s.  
11. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. I cild, Bakı, 
Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1966, 595 s.  
12. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. II cild, Bakı, “Elm”, 
1980, 576 s.  
13. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. III cild, Bakı, “Elm”, 
1983, 554 s.  
14. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. IV cild, Bakı, “Elm”, 
1987, 541 s.  
15. Babayev S.M. Müasir Azərbaycan dilində feli 
bağlama tərkibli sadə  nəqli cümlələrin intonasiya 

 
292
xüsusiyyətləri. Namizədlik dissertasiyası. Bakı, 
1965.  
16. Budaqova Z.İ. Müasir Azərbaycan dilində sadə 
cümlə. Bakı, “Elm”, 1963.  
17. Cahangirov F.F. İngilis dilində perfekt zamanlar 
sistemi və onun Azərbaycan dilində ifadəsi. 
Namizədlik dissertasiyası, Bakı, 2000, 125 s.  
18. Cavadov Ə. Modal sözlər. Müasir Azərbaycan dili 
(morfologiya). Bakı, “Elm”, 1980, s. 461-467.  
19. Cavadov 
Ə. Modallıq məsələsinə dair bəzi qeydlər. 
Azərbaycan SSR EA-nın Xəbərləri (İctimai elmlər 
seriyası), 1959, №2, s. 83-89.  
20. Cəfərov S. Azərbaycan dilində felin şəkilləri 
məsələsinin qoyuluşuna dair. Azərbaycan dili və 
ədəbiyyat tədrisi. Birinci buraxılış, Bakı, 1963.  
21. Cəfərova B. İngilis və Azərbaycan dillərində felin 
zamanlar sistemi. Bakı, “Nurlan”, 2004, 260 s.  
22.  Əfəndiyeva T. Azərbaycan  ədəbi dilinin üslubiyyat 
problemləri. Bakı, “Elm”, 2001, 183 s.  
23.  Əlizadə Z. Müasir Azərbaycan dilində modal sözlər 
(namizədlik dissertasiyası). Bakı, 1963.  
24.  Əlizadə Z. Müasir Azərbaycan dilində modal sözlər. 
“Maarif” nəşriyyatı. Bakı, 1965, 148 s.  
25. Hacıyev K. Azərbaycan dilində xüsusi nitq hissələri. 
Bakı, Çaşıoğlu, 1999, 164 s.  
26. Hacıyev K. Azərbaycan dilində nida. Bakı, “Nurlan”, 
2005, 215 s.  
27. Hacıyeva T.Ə. Müasir Azərbaycan dilində felin 
keçmiş zaman kateqoriyası ilə  əlaqədar olaraq 
“imiş” forması haqqında bəzi qeydlər. Azərbaycan 
SSR EA məruzələri, XIV cild, 1958, № 10, s. 815-
819.  
28. Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 
“Maarif” nəşriyyatı, 1973, 358 s. 
29.  İsrafilov M.M. Məntiq. Dərs vəsaiti. Bakı, “Maarif”, 
1987, 334 s.  
30. Qazıyeva M.Y. Səhnə nitqinin linqvistik problemləri 
(ingilis və Azərbaycan dilləri  əsasında). Doktorluq 
dissertasiyasının avtoreferatı. Bakı, 2004, 66 s.  

 
293
31. Quliyev H.K. Ədat. Müasir Azərbaycan dili, II 
hissə, Bakı, “Elm”, 1980, 510 s.  
32.  Quliyev Q.A. Müasir alman dilində modal fellərin 
funksional-semantik təhlili və onların Azərbaycan 
dilində ifadə vasitələri. Namizədlik dissertasiyasının 
avtoreferatı. Bakı, 2004, 21 s.  
33. Mehdiyeva E.M. İngilis dilində feli frazeoloci 
birləşmələr və onların Azərbaycan dilində ifadəsi. 
Namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı. Bakı, 
2005, 22 s.  
34. Məmmədov A.Y. Mətn yaranmasında formal əlaqə 
vasitələrinin sistemi. Doktorluq dissertasiyasının 
avtoreferatı. Bakı, 2003, 54 s.  
35. Mirzəliyeva A. Azərbaycan dilinin qrammatikası: 
sxemlərdə, testlərdə. Bakı, 2005, 192 s.  
36. Musayev O. İngilis dilinin qrammatikası. Bakı, 
“Maarif” nəşriyyatı, 1996, 392 s.  
37. Müasir 
Azərbaycan dili. Bakı, Elm”, III hissə, 1981, 
509 s.  
38. Muasir 
Azərbaycan dili. II cild,Bakı,“Elm”, 1980,510 
s. 
39. Rəhimov  İ., Hidayətzadə T. İngilis dilinin praktik 
qrammatikası. Bakı, “Maarif”, 1966, 314 s.  
40. Rəhimov  İ., Hidayətzadə T., Mircəfərova S. İngilis 
dilinin praktik qrammatikası. Bakı, Azərnəşr, 2001, 
170 s.  
41. Sadıxov Q. Məntiq. Azərtədrisnəşr, 1962.  
42. Veysəlov F. Alman dilinin fonetikası. Bakı, “Maarif”, 
1980.  
43.  Yusifov M. Türkologiyaya giriş. Bakı, “Nurlan”, 2001, 
432 s.  
44.  Zeynalov F.R. Müasir türk dillərində  ədat və modal 
sözlər. Bakı, 1965.  
45.  Zeynalov F.R. Müasir türk dillərində köməkçi nitq 
hissələri. Bakı, “Maarif”, 1971, 331 s.  
46. 
Zeynalov F.R. Türk dillərinin müqayisəli 
qrammatikası. Bakı, ADU nəşri, 1974, 142 s.  
47.  Zeynalov F. Türkologiyanın əsasları. Bakı, “Maarif”, 
1981, 347 s.  

 
294
 
Rus dilində  
48. Aqaeva F.A. Modalğnostğ kak linqvistiçeskaə 
kateqoriə. Aşxabad, 1990, 304 s.  
49.  Aqazade N.Q. K voprosu o kateqorii nakloneniə i 
modalğnosti v sovremennom azerbaydcanskom 
əzıke. İzd-vo AN Azerb.SSR, Baku, 1965, 112 s.  
50.  Aqazade N.Q. K voprosu o modalğnoy suhnosti 
form izəvitelğnoqo nakloneniə (na materiale 
azerbaydcanskoqo, nemeükoqo, russkoqo əzıkov). 
Uçenie zapiski. APİRƏL. im M.F.Axundova. Seriə 
XII, Əzık i literatura, № 3, Baku, 1966, str. 33-55.  
51.  Admoni V.Q. Vvedenie v sintaksis sovremennoqo 
nemeükoqo  əzıka. M., İzd-lit. na inostr. əzıkax, 
1955, 164 s.  
52.  Admoni V.Q. O modalğnosti predloceniə / uçen.zap. 
Leninqr.Qos.Ped.in-ta, 1956, T.21, vıp. 1. str. 47-70.  
53.  Anqeli A. K voprosu o kateqorii modalğnosti i 
leksiçeskix sredstvax ee vıracenie v törkskix əzıkax. 
AKD. M., 1964, 28 s.  
54. Anqliyskaə qrammatika v dialoqax: Upotreblenie 
vremen (N.İ.Şpekina, N.İ.Üaplina, E.M.Alekseeva i 
dr.). M., Vısşaə şkola, 1986, 207 s.  
55.  Artemov V.A. Ton i intonaüiə. M., 1961.  
56. Afanasğev P.A. Obuçenie dialoqiçeskoy reçi pri 
vıracenii podvercdeniə i otriüaniə v sovremennom 
anqliyskom əzıke. Rostov-na-Donu, 1979.  
57.  Axmanova O.S. Slovarğ linqvistiçeskix terminov. 
İzd. 2-e. M., “Sovetskaə Gnüiklopediə”, 1966, 608 s. 
58.  Axmanova O.S. Loqiçeskie formı i ix vıracenie v 
əzıke. V kn.: Mışlenie i əzık. M., 1957, s. 198.  
59. Bazovıe qrammatiçeskie ediniüı  əzıka v reçevoy 
kommunikaüii (Sb. nauç. tr. Mosk. qos. İn-t inostr. 
əz. im Morisa Toreza). M., 1988, 144 s.  
60. Balli Ş. Obhaə linqvistika i voprosı franüuzskoqo 
əzıka. İzd-vo inost. lit.-rı, M., 1955. 
61. Balli Ş. Franüuzskaə stilistika. İzd-vo inost. lit.-rı,  
M., 1961. 

 
295
62.  Barxudarov L.S. O poverxnostnom i qlubinnom 
sintaksise. İnost. əzıki v şkole, 1974, № 1., s. 25-35.  
63.  Barxudarov L.S. Oçerki po morfoloqii sovremenno-
qo anqliyskoqo əzıka. M., Vısşaə şkola, 1975,156 s.  
64. Baskakov A.N. Predlocenie v sovremennom 
tureükom əzıke. M., Nauka, 1984, 200 s.  
65.  Baskakov N.A. Karakalpakskiy əzık. M., İzd. AN 
SSSR, 1951, 410 s.  
66.  Baskakov N.A. Törkskie əzıki. M., İzd. Vostoçnoy 
literaturı, 1960, 247 s.  
67. Başkirsko-russkiy slovarğ. S priloceniem kratkoqo 
oçerka qrammatiki başkirskoqo  əzıka. Qos. İzd. 
İnostrannıx i naüionalğnıx slovarey. M., 1958, 804 s.  
68. Belıy V.V. Modalğnıe znaçeniə infinitivnıx soçetaniy 
v sovremennom anqliyskom əzıke (dolcenstvovanie 
i pobucdenie). AKD, Kiev, 1955, 10 s.  
69. Bondarko  L.V.  Qrammatiçeskaə kateqoriə i 
kontekst. L., Nauka, 1971, 114 s.  
70. Bondarenko V.N. Analitiçeskie i sintetiçeskie 
sposobı  vıraceniə modalğnosti v nemeükom əzıke. 
İnostrannıe  əzıki v şkole.  İzd. “Prosvehenie”, 1978, 
№ 4, s. 31-37.  
71.  Bondarenko V.N. Vidı modalğnıx znaçeniy i ix vı-
raceniə v əzıke. Filoloqiçeskie nauki, 1979, № 2.  
72. Bondarenko V.N. Ob adekvatnosti perevoda 
modalğnıx znaçeniy s nemeükoqo əzıka na russkiy i 
naoborot. İnostrannıe əzıki v şkole. 1981, ? 6/81.  
73. Borkaçev S.Q. Modalğnıe slova raüionalğnoy 
oüenki sovremennoqo ispanskoqo əzıka. AKD, M., 
1976, 24 s.  
74. Brinkman İ.Q. Modalğnıe slova v sovremennom 
anqliyskom əzıke. AKD, Xarkov, 1953, 29 s.  
75. Vasilenko L.İ. Modalğnıe slova kak sredstvo 
avtorizaüii teksta. Filoloqiçeskie nauki, 1984, № 4, 
s. 76-79.  
76. Vinoqradov 
V.V. O kateqorii modalğnosti i modalğ-
nıx slovax v russkom əzıke. V kn.: İssledovaniə po 
russkoy qrammatike. M., Nauka, 1975.  

 
296
77. Vinoqradov V.V. O kateqorii modalğnosti i 
modalğnıx slovax v russkom əzıke. Trudı.  İn-ta 
russk.əz., M.,-L., 1950, R II, str. 49.  
78.  Vinoqradov V.V. Russkiy əzık. M., 1947, 783 s.  
79. Volğf E.M. Oüenka i “strannostğ” kak vidı 
modalğnosti.  Əzık i loqiçeskaə teoriə. Sb. nauç. 
trudov. M., 1987.  
80.  Qadcieva T.A. Sistema form proşedşeqo vremeni 
qlaqola v sovremennom azerbaydcanskom literatur-
nom əzıke (avtoref. kandid. dissert.). M., 1958, 26 s.  
81.  Qak V.Q. Teoretiçeskaə qrammatika franüuzskoqo 
əzıka. Sintaksis. M., Vısşaə şkola, 1981, 208 s.  
82. Qalğperin  İ.R. O ponətii “tekst” / Voprosı 
əzıkoznaniə. 1974, №6.  
83. Qordon E.M., Krılova  İ.P. Modalğnostğ v 
sovremennom anqliyskom əzıke. M., 
Mecdunarodnoe otnoşenie, 1968, 135 s.  
84.  Qrepa M. O suhnosti modalğnosti. V kn.: Əzıkozna-
nie v Çexoslavakii. M., Proqress, 1978, s. 274-301.  
85. Qulıqa E.V. Şendelğs E.İ. K voprosu o əzıkovıx 
makro-mikropoləx. Tezisı nauçn. konf. “Urovni əzıka 
i ix vzaimodeystvie”. M., 1967, s. 57-58.  
86. Qulıqa E.V., Natanzon M.D. Teoriə sovremennoqo 
nemeükoqo əzıka. Morfoloqiə. M., 1956, 174 s.  
87. Qulıqa E.V., Şendels E.İ. Qrammatiko-leksiçeskie 
polə v sovremennom nemeükom əzıke. M., Prosve-
henie, 1969, 184 s.  
88. Qulıqa E.V. Modalğnostğ slocnopodçinennoqo 
predloceniə. Sb., “Voprosı leksikoloqii, qrammatiki i 
fonetiki nemeükoqo əzıka”. M., 1959, str. 95.  
89. Qureviç V.A. Upotreblenie modalğnıx slov v 
sovremennom nemeükom əzıke. Uç.zap. LQPİ im 
A.İ.Qerüena, L., 1959, t. 190, 4-1, str.82.  
90. Qureviç V.V. Modalğnaə aktualizaüiə smıslovıx 
komponentov predloceniə i slova. Filoloqiçeskie 
nauki. 1985, № 2.  
91.  Quseynova L.V. Sistema dlitelğnıx vremen qlaqola 
(na materiale anqliyskoqo i azerbaydcanskoqo əzı-

 
297
kov). Dis. na soisk. uç. st. kand. filol. nauk. Baku, 
2005, 133 s.  
92.  Demina E.B. Sposobı  vıraceniə modalğnosti v 
qazetno-publiüistiçeskix tekstax sovremennoqo 
anqliyskoqo əzıka. AKD, Rostov-na-Donu, 1984, 22 
s.  
93. Deşerieva R.İ. O sootnoşenii modalğnosti i 
predikativnosti. Voprosı  əzıkoznaniə, 1987, № 1, 
str. 34-45.  
94.  Dcusaev Dc. Qrammatiçeskie sredstva vıraceniə 
kateqorii modalğnosti v kirqizskom əzıke. Frunze, 
1984.  
95. Dolinskaə L.D. Leksiko-sintaksiçeskiy sposob 
vıraceniə modalğnosti v svəzi s funküionalğnoy 
perspektivoy i ritmiçeskoy orqanizaüiey teksta. Dis. 
kand. filol. nauk. M., 1976, 126 s.  
96. Dırenkova N.P. Qrammatika şorskoqo  əzıka. M., 
1941.  
97. Dğəçenko O.F. O sootnoşenii kateqorii irrealğnosti i 
kateqorii modalğnoy kateqoriçnosti-nekateqoriçosti 
v anqliyskom əzıke. V kn.: İssledovaniə po 
romanskoy i qermanskoy filoloqii. Kiev, 1975, s. 87-
90.  
98. Ermakova  N.B.  Distributivnıy analiz sredstv 
vıraceniə futuralğnosti v sovremennom anqliyskom 
əzıke. AKD, Kalinin, 1985, 28 s.  
99.  Ermoloeva L.S. K voprosu o sootnoheniy modalğ-
nosti i predikativnosti. Sb. “Filosofiçeskie nauki”, 
1963, № 4, str. 121.  
100. Ermolaeva L.S. Sistema sredstv vıraceniə modalğ-
nosti v sovremennıx qermanskix əzıkax (na mate-
riale nemeükoqo, anqliyskoqo, şvedskoqo i islands-
koqo əzıkov). Dis. kand. filol. nauk. M., 1962, 253 s.  
101. 
Ermolaeva L.S. Sistema nakloneniy v 
sovremennom nemeükom əzıke (v sopostavlenii s 
druqimi qermanskimi əzıkami). M., 1976.  
102. Efimova N.V. Modalğnıe slova v sovremennom 
anqliyskom  əzıke. Dis. kand. filol. nauk. M., 1954, 
258 s.  

 
298
103.  Canpeisov E.N. Modalğnıe slova v sovremennom 
kazaxskom əzıke. AKD., Alma-Ata, 1958, 18 s.  
104. Zvereva E.A. Nauçnaə reçğ i modalğnostğ (sistema 
anqliyskoqo qlaqola). L., Nauka, 1983, 158 s.  
105.  Zolotova Q.A. O modalğnosti predloceniə v russkom 
əzıke. Nauçn. dokl. vısşey  şkolı. M., Vısşaə  şkola, 
1962, № 4, s. 65-79.  
106. Zommerfelğdt K.E. O roli funküionalğno-semanti-
çeskoy poley v opredelennıx raznovidnostəx. 
İnostrannıe əzıki v şkole. № 1, 1988, s. 10-15.  
107.  İbraqimova S.İ. Modalğnostğ v uslovnıx kompleksax 
franüuzskoqo i azerbaydcanskoqo əzıkov. AKD, 
Baku, 1974.  
108.  İvanova  İ.P. Vid i vremə v sovremennom 
anqliyskom əzıke. L., 1961, 200 s.  
109.  İvanova İ.P., Çaxoən L.P. İstoriə anqliyskoqo əzıka. 
M., Vısşaə şkola, 1976.  
110.  İsaev A.V. K voprosu o delenii sucdeniy po 
modalğnosti. V kn.: “Loqiko-qrammatiçeskie oçerki”, 
M., 1961, str. 85-96.  
111.  İssledovaniə po sravnitelğnoy qrammatike törkskix 
əzıkov. M., İzd. AN SSSR, 1961, 232 s.  
112. Kaqan S.E. Modalğnıe slova anqliyskoqo əzıka v 
razliçnıx po üeli vıskazıvaniə tipax predloceniə. Dis. 
kand. filol. nauk. Xarğkov, 1953, 236 s.  
113. 
Kazembek M.A. Obhaə qrammatika tureüko-
tatarskoqo əzıka. Kazanğ, 1845.  
114. 
Kanner L.M. Razvitie vıraceniə modalğnosti 
preterito-prezentnımi qlaqolami v nemeükom əzıke. 
AKD, L., 1953, 19 s.  
115. Kolşanskiy Q.V. K voprosu o sodercanii əzıkovoy 
kateqorii modalğnosti // Vopr. Əzıkozn. 1961, № 1, 
s. 94-98.  
116. 
Kononov A.N. Qrammatika sovremennoqo 
tureükoqo literaturnoqo əzıka. M., İzd. AN SSSR, 
1956, 569 s.  
117. 
Kononov A.N. Qrammatika sovremennoqo 
uzbekskoqo literaturnoqo əzıka. L., İzd. AN SSSR, 
1960, 446 s.  

 
299
118. Kononov A.N. İstoriə izuçeniə törkskix əzıkov v 
Rossii. L., İzd. “Nauka”, 1972, 272 s.  
119.  Kreynoviç E.M. Ökaqirskiy əzık. M.,-L., 1959.  
120. Krivonosov A.T. O semantiçeskoy priroda modalğ-
nıx çastiü. Filoloqiçeskie nauki, 1982, № 5, s. 50-58.  
121. Kruşelğniükaə K.Q. Oçerki po sopostavitelğnoy 
qrammatike nemeükoqo i russkoqo əzıkov.  İzd-vo 
lit-rı na inostrannıx əzıkax, 1961, 265 s.  
122. Krılova İ.P., Krılova E.V. Anqliyskaə qrammatika dlə 
vsex. M., Vısşaə şkola, 1989, 270 s.  
123. Kurlend 
G.E. 
İssledovanie funküionalğnoy 
modalğnosti qlaqolov mıslitelğnoy deətelğnosti v 
sovremennom anqliyskom əzıke. Dis. kand. filol. 
nauk. Pətiqorsk, 1977, 140 s.  
124. Lixareva  İ.Q. Vzaimodeystvie prosodiçeskix, 
leksiçeskix i leksiko-qrammatiçeskix sredstv 
vıraceniə modalğnıx znaçeniy anqliyskom əzıke (na 
materialı fraz, vıracaöhix uverennostğ-
neuverennostğ). AKD, M., 1982, 26 s.  
125. Lomtev T.P. Struktura i praqmatika predloceniy na 
osnove svoystv qrammatiçeskoy kateqorii modalğ-
nosti. V filol. M., MQPİ im. V.İ.Lenina, 1969, № 341, 
s. 205-232.  
126. Lomtev  T.P.  Predlocenie i eqo qrammatiçeskie 
kateqorii. M., İzd, MQU, 1972.  
127. Ləpon M.V. K voprosu o əzıkovoy speüifike 
modalğnosti.  İzvestiə AN SSSR. Seriə literaturı i 
əzıka. T. XXX. Vıp. 3. İzd., “Nauka”, 1971, s. 230-
239.  
128. Martemğənov Ö.S. Buduhee vremə ili predpoloci-
telğnoe nakloneniə. İnostrannıe əzıki v şkole, 1958, 
№ 2, s. 15.  
129. Moləavin D.V. Leksiçeskiy sposob vıraceniə mo-
dalğnosti razqovornoy reçi (na materiale 
anqliyskoqo  əzıka). V kn.: Teoriə i praktika 
linqvistiçeskoqo opisaniə razqovornoy reçi. Qorğkiy, 
1968, s. 108-110.  

 
300
130. Moskalğskaə O.İ. Tekst kak linqvistiçeskoe 
ponətie (Obzornaə statğə) // İnostr.  əzıki v şkole. 
1978, № 3.  
131. Musaev K.V. Qrammatika karaimskoqo əzıka. M., 
1964.  
132. Noqaysko-russkiy slovarğ. Pod redaküiey N.A.Bas-
kakova. S priloceniem qrammatiçeskoqo oçerka 
noqayskoqo əzıka, sostavlennoqo N.A.Baskakovım. 
M., Qos. İzd.  İnostrannıx i naüionalğnıx slovarey, 
1963, 562 s.  
133. Panfilov V.V. Vzaimootnoşenie əzıka i mışleniə. M., 
Nauka, 1971, 230 s.  
134. Panfilov  V.V.  Kateqoriə modalğnosti i ee rolğ v 
konstituirovanii strukturı predloceniə i sucdeniə // 
Voprosı əzıkoznaniə, 1977, № 4, s. 48.  
135. Panfilov V.V. Qnoseoloqiçeskie aspektı filosofskix 
problem əzıkoznaniə. M., Nauka, 1982, 357 s.  
136. Petrov N.E. O sodercanii i obcema əzıkovoy mo-
dalğnosti. Novosibirsk. İzd. AN SSSR, 1982, 161 s.  
137. Petrov N.E. Modalğnıe slova v əkutskom  əzıke. 
Novosibirsk, Nauka, 1984.  
138. Peşkovskiy A.M. Russkiy sintaksis v nauçnom 
osvehenii. M., Uçpedqiz, 1956, 511 s.  
139. Raqimov  M.Ş.  İstoriə formirovaniə nakloneniy 
qlaqola v azerbaydcanskom əzıke. ADD, Baku, İzd. 
AN Azerbaydcana, 1966, 99 s.  
140. Raspopov İ.P. K voprosu modalğnosti predloceniə // 
Uç.zap Blaqovehenskoqo Ped. İn-ta, 1957, t. 8, s. 
177-197.  
141. Reüker  Ə.N. Teoriə perevoda i perevodçeskaə 
praktika. M., 1974.  
142. Rikman  İ.Q. Modalğnıe slova v sovremennom 
anqliyskom  əzıke. Dis. kand. filol. nauk. Xarğkov, 
1953, 299 s.  
143. Saviükaə S.N. Frazeoloqiçeskie ediniüı s 
modalğnım znaçeniem v sovremennom anqliyskom 
əzıke. AKD, M., 1963, 16 s.  
144. Serlğ Dc., Vandervenen D. Osnovnıe ponətiə 
isçisleniə reçevıx aktov. Novoe v zarubecnoy 

 
301
linqvistike. Vıp. XV. Loqiçeskiy analiz 
estestvennoqo əzıka. M., Proqress, 1986.  
145. Slinin  Ə.A. Teoriə modalğnostey v sovremennoy 
loqike. Loqiçeskaə semantika i modalğnaə loqika. 
M., 1967, str. 199-147.  
146. Slösareva N.A. Problema funküionalğnoy morfoloqii 
sovremennoqo anqliyskoqo əzıka. M., Nauka, 1986.  
147. Smirniükiy A.İ. Sintaksis anqliyskoqo əzıka. M., İzd-
vo lit-rı na inostr. əzıkax. 1957, 286 s.  
148. Smirniükiy  A.İ. Morfoloqiə anqliyskoqo əzıka. M., 
İzd-vo lit. na inostr. əz., 1959, 439 s.  
149. Smirniükiy A.İ. Leksikoloqiə anqliyskoqo əzıka. M., 
İzd-vo lit. na inostr. əz., 1956, 260 s.  
150. Smuşkeviç E.S. Modalğnıe slova kak çastğ reçi v 
sovremennom anqliyskom əzıke. V kn.: Voprosı 
teorii çastey reçi na materiale əzıkov razliçnıx tipov. 
L., 1968, s. 198-207.  
151. Starikova E.N. Problemı semantiçeskoqo sintaksisa. 
Kiev, Vışa şkola, 1985.  
152. Stupina T.N. Funküii modalğnıx qlaqolov kosvennoy 
reçi sovremennoqo nemeükoqo əzıka. AKD, Kalinin, 
1982, 16 s.  
153. Teoriə funküionalğnoy qrammatiki. M., Nauka, 
1989, 347 s.  
154. Torsueva N.R. Funküionalğnoe teoriə intonaüii. 
Diss. dokt. filol. nauk. M., 1975, 354 s.  
155. Tureüko-russkiy  slovarğ. M., İzd. “Russkiy əzık”, 
1977, 966 s.  
156. Uzbeksko-russkiy slovarğ. Qlav. red. A.K.Borovkov. 
Kratkiy oçerk qrammatika Uzbekskoqo əzıka. 
M.,Qos.  İzd.  İnostrannıx i naüionalğnıx slovarey, 
1959, 839 s.  
157. Ferdinad de Sossör. Trudı po əzıkoznaniö. M., 
Proqress, 1977, 695 s.  
158. 
Xalilov A. Sposobı 
vıraceniə subcektivnoy 
modalğnosti v sovremennom tadcikskom əzıke. 
Duşanbe, Doniş, 1985.  
159. Xlebnikova  İ.B. Soslaqatelğnoe naklonenie v 
sovremennom anqliyskom əzıke. L., 1959, 174 s.  

 
302
160. Çuvaşskoqo-russkiy slovarğ. Pod redaküiey 
M.İ.Skvorüova. M., İzd. “Russkiy əzık”, 1982, 712 s.  
161.  Şapiro A.B. Modalğnostğ i predikativnostğ kak 
priznaki predloceniə v sovremennom russkom əzıke 
// Nauçnıe dokladı vısşey şkolı. Filoloqiçeskie nauki. 
1958, № 4, s. 20-26.  
162.  Şoabduraxmanov  Ş. Uzbek tilida ёrdamçi suzlar. 
Taşkent., 1958, 25 s.  
163.  Şvedova N.Ö. Oçerki po sintaksisu russkoy 
razqovornoy reçi. M., İzd. AN SSSR, 377 s.  
164.  Ştellinq D.A. O neodnorodnosti qrammatiçeskix 
kateqoriy. “Voprosı əzıkoznaniə”, 1959, № 1.  
165.  Şuvalov V.V. Modalğnıe slova v sovremennom 
anqliyskom əzıke. AKD, L., 1953, 24 s.  
 
Başqa dillərdə  
1. 
Abdullayev A. Discourse Analysis and Theme 
Development. Department of Linguistics Technical 
University of Berlin, 2003, 452 p.  
2. 
Aitchison Cean. Teach Yourself Linguistics. London, 
Sydney,Auckland,Hodder and Stoughton,1992,232 
p.  
3.  Aksu-Koc, Ayhan A. and Slobin. A psychological 
account of the development and use of evidentials 
in Turkish. In Chafe and Nichols. 1986; p. 159-167.  
4.  Austin C.L. How to do things with words. Oxford, 
1962, 168 p.  
5. Banguoglu 
P. 
Türkecenin 
grameri. Ankara. Türk 
tarih kurumu basim evi. 1990, 628 s.  
6.  Blokh M.Y. A course in theoretical English 
Grammar. Moscow, Russkaya Skola, 1983, 200 p.  
7. 
Bolinger D. The Imperative in English. In: To Honor 
Roman Cakobson. The Hague, Mouton, Paris, 
1967, p. 335-362. 
8. Brinkmann H. Die deutsche sprache. 
Dusseld,1962,325 p.  
9. 
Bugenhagen, Robert D. The Semantics of irrealis in 
the Austronesian languages of Papua New Guinea. 
In Reesink, 1994; p. 1-39.  

 
303
10.  Bybee, Coan. The semantic development of past 
tense modals in English. In Bybee and Fleischman. 
1995, p. 503-517.  
11. Cambridge International Dictionary of Phrasal 
Verbs. Cambridge University Press, 1997. 381 p.  
12. Chung, Sandra and Timberlake, Alan. Tense, 
aspect and mood. In Shopen, 1985, Vol. III: 202-
258.  
13.  Close R.A. A Reference Grammar for Students of 
English. M., Prosveshcheniye, 1979, 342 p.  
14.  Coates, Cennifer. The semantics of the modal 
auxiliaries. London: Croom Helm, 1983.  
15.  Der Grosse Duden. Die Grammatic der deutschen 
Gegenwartssprache. M., 1959.  
16.  Ehrman, M. The meaning of the modals in present-
day American English. The Hague: Mouton, 1966.  
17.  Erben C. Abriss der deutschen. Grammatic Berlin, 
1958.  
18. Givon, Talmy. Irrealis and subcunctive Studies in 
Language, 1994, p. 265-337.  
19. Grobe R. Die deutschen Modalverben in der 
neueren Forschung. Drezden, 1969, 408 p.  
20.  Groefsema M. “Can, May, Must and Should. A 
relevance theoretical account”. Cournal of 
Linguistics № 31, 1995.  
21.  Groenendick, C. and Stokhof M. Modality and 
conversational information. Theoretical Linguistics 
№ 2, 1975.  
22.  Halliday M.A.K. Function diversity in language as 
seen from a consideration of modality and mood in 
English. Foundations of Language, Vol. 6, 1970, p. 
322-361.  
23. Ilyish B. The Structure of Modern English. 
Leningrad, 1971, 366 p.  
24. Cahangirov F. Modality in English: Semantic, 
Pragmatic and Psycholinguistic Approaches. Tabriz, 
2003, 201 p.  
25.  Kats C., Fodor C. The structure of a Semantic 
theory // language, 1963, Vol. 39, № 2, p. 470.  

 
304
26.  Krylova I.P., Gordon E.M. Modality in Modern 
English. M., “List Nğö”, 2002, 208 p.  
27.  Lakoff R. The pragmatics of modality. Papers from 
the VIII regional meeting of CLS, 1972, p. 229-246.  
28.  Landvoort R.W. A handook of English Grammar. 
Englewwod-cliffs: Longmans, 1966, 349 p.  
29.  Langacker, R.W. The form and meaning of the 
English auxiliary. Language, 1978, p. 853-882.  
30.  Lehrer A. Semantic Fields and Lexical Structure. 
Amst-Ind., 1974, 145 p.  
31.  Lyons C. Semantics. Cambridge, 1977, Vol I, 371 p.  
32.  Lyons C. Introduction of theoretical linguistics. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1968.  
33. 
Matthews P.H. Morphology (2
nd
 edition). 
Cambridge: Cambridge University Press, 1991.  
34. Murphy Raymond. English Grammar in Use. 
Cambridge University Press, 1995, 350 p.  
35. Oxford Advanced Learners Dictionary Oxford, 
Oxford University Press, 1995, 1428 p. 
36.  Palmer F.R. Mood and Modality. Second edition, 
Cambridge University Press, 2001, 236 p.  
37. Palmer 
F.R. 
Negation 
and the modals of possibility 
and necessity. In Bybee and Fleischman, 1995, p. 
453-471.  
38.  Palmer F.R. Negation and modality in the Germanic 
languages. In Swan and Westvik, 1997.  
39.  Palmer F.R. The English Verb. London, Longman, 
1974, 218 p.  
40.  Perkins M. Modal expressions in English. London, 
Frances Pinter, 1983.  
41.  Rivero M.L. Remarks on Operators and Modalities. 
Foundations of Language. 1972, Vol. 9, № 2, p. 
209-239.  
42.  Roberts P. An Introduction to Transformational 
Grammar. New York, 1964, 404 p.  
43. Schubiger, M. English intonation and German 
modal particles: a comparative study. Phonetica № 
12, 1965.  

 
305
44. 
Searle C.R. Intentionality. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983.  
45.  Steele, S. Past and irrealis: cust what does it all 
mean? International Cournal of American 
Linguistics № 41, 1975.  
46.  Swan, Toril and Westvik, Olaf Cansen. Modality in 
Germanic languages; historical and comparative 
perspectives (Trends in linguistics: studies and 
monographs 99). Berlin and New York, 1997.  
47.  Walton A.L. The Pragmatics of the English modal 
verbs. Ph.D. Thesis, University of London, 1988.  
48.  Warner A. English auxiliaries. Structure and history. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1993.  
49. Wunderlich D. Question about question. In: 
Grassing the Boundaries of Linguistics. Gordrecht, 
1981, vol. 13.  
50.  Yunusov D. A Guide to English Grammar. Baku, 
2004, 263 p.  
 
İnternet saytları 
1. http://www.englishpage.com/modals/modalintro.html 
2. http://users.tkk.fi/~rvilmi/help/grammar_help/modalv
erbs.html 
3. http://www.geocities.com/SoHo/Square/3621/MODA
LS.HTM 
4. http://www3.telus.net/linguisticsissues/modalsinteac
hing.html 
5. http://www.sp.uconn.edu/~li101is1/SP04/Apr19.pdf 
6. http://www.netstoreusa.com/books/index/bkbla600.s
html 
7. http://www.suite101.com/discussion.cfm/8707/7560
0  
8. http://www.dartmouth.edu/~lpetitto/langAc.html  
9. http://stella.hflcampus.monroe.edu/staffweb/ITS/Hig
hfiles/LOTE.pdf 
10. http://www.nottingham.ac.uk/english/nlc/badran.PD

 
Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin