Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsiz


t əsərrüfatı məhsullarının təxminən 6 faiz səviyyəsində artırılması, əlbəttə kiYüklə 7,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/77
tarix29.11.2016
ölçüsü7,66 Mb.
#453
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   77

t

əsərrüfatı məhsullarının təxminən 6 faiz səviyyəsində artırılması, əlbəttə ki,  

görül

ən işlərin nəticəsidir”. 

Aqrar sah

ədə  həyata  keçirilmiş  islahatlar  və  dövlətin göstərdiyi  çoxşahəli 

köm


əkliklər ölkədə  kənd təsərrüfatı  məhsullarının  (xüsusilə  bitkiçilik  ərzaq 

m

əhsulları) istehsalının dinamik inkişafını təmin etmiş, son illərdə kənd təsərrüfatı bitkil

ərinin  əkin strukturunda və  məhsul  istehsalının  quruluşunda  əhəmiyyətli 

d

əyişikliklər baş verməsinə səbəb olmuşdur. “2008  –  2015-ci ill

ərdə  Azərbaycan  Respublikasında  əhalinin  ərzaq 

m

əhsulları  ilə  etibarlı  təminatına  dair  Dövlət  Proqramı”  və  “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2009 – 2013-

cü ill


ər)”nın  müddəalarına uyğun  olaraq kənd təsərrüfatı  məhsulları istehsalçıları 

2012-ci ild

ə  məhsul  istehsalının  artırılması  üçün  mühüm  tədbirlər həyata 

keçirm


işlər. 2012-ci ilin məhsulu üçün 1647,1 min hektar sahədə  (çoxillik 

əkmələrsiz)əkin  aparılmışdır.  Onun  1031,4  min  hektarını  və  ya  62,6 faizini 

payızlıq və  yazlıq dənli və dənli  paxlalı bitkilər, 172,9  min  hektarını  və  ya 10,5 

faizini kartof, t

ərəvəz və  bostan bitkiləri,  48,5  min  hektarını  və  ya 2,9 faizini 

texniki (pambıq, tütün, şəkər çuğunduru, dən üçün günəbaxan və s.) bitkilər, 392,7 

min hektarını və ya 23,9 faizini yem bitkiləri təşkil etmişdir. 01 yanvar 2012-ci il 

üçün  torpaq balansı üzrə  1684,3 min hektar əkin yerinin 97,8  faizindən istifadə 

olunmuşdur. 

Eyni zamanda, 2012-ci ild

ə  mövcud 133,5 min hektar meyvə  bağlarının, 

16,3 


min  hektar  çay  plantasiyalarının  becərilməsi həyata  keçirilmişdir.  Meyvə 

bağlarının  108,8  min  hektarı,  üzümlüklərin  12,4  min  hektarı,  çay  sahələrinin isə 

0,54 min hektarı bar verən sahələrin payına düşür. 

Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalında artım əldə edilmiş, vahid sahənin 

m

əhsuldarlığı yüksəlmişdir. 13 

2012-ci ild

ə  1030.7  min  hektar  taxıl  bitkilərinin məhsulu  yığılmış,  hər 

hektardan 27,2 sentner olmaqla 2802,2 min ton d

ənli və  dənli  paxlalı  bitkilər 

m

əhsulu istehsal edilmişdir. Eyni zamanda, 11,0 min hektar dən üçün günəbaxan sah

əsindən 20,0 min ton və ya hər hektardan 18,2 sentner, 29,2 min hektar pambıq 

sah

əsindən 56,9 min ton və ya hər hektardan 19,5 sentner, 66,0 min hektar kartof sah

əsindən 968,5 min ton və  ya hər hektardan 146,7 sentner, 76,8 min hektar 

t

ərəvəz sahəsindən örtülü və təkrar əkinlərin məhsulu da daxil olmaqla 1216,2 min ton v

ə ya hər hektardan 150,3 sentner, 30,0 min hektar ərzaq üçün bostan bitkiləri 

sah

əsindən 428,0 min ton və ya hər hektardan 142,7 sentner, 1,53 min hektar tütün sah

əsindən 4,3 min ton və  ya hər hektardan 27,9 sentner məhsul  yığılmışdır. 

Bundan 

əlavə, meyvə  bağlarından  150,9  min  ton  üzüm,  çay  plantasiyalarından 567,9 ton yaşıl çay yarpağı istehsal olunmuşdur. 

2011-ci ill

ə müqayisədə 2012-ci ildə 343,8 min ton taxıl, o cümlədən 206,4 

min ton buğda, 1,4 min ton tərəvəz məhsulları, 30,0 min ton kartof, 44,2 min ton 

meyv

ə məhsulları, 13,9 min ton üzüm, 691 ton tütün yarpağı və 33,8 ton yaşıl çay yarpağı artıq istehsal edilmişdir. 

Daxili  istehsal  hesabına  adambaşına  orta  hesabla toxum, yem və  təbii itki 

daxil edilm

ədən 146,7 kq ərzaq  buğdası,  76,4  kq  kartof,  167,9  kq  tərəvəz və 

bostan, 82,7 kq meyv

ə  və  giləmeyvə  məhsulları  istehsal  edilmişdir  ki,  bu  da 

Az

ərbaycan  Respublikası  Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 23 iyun tarixli 118 nömr

əli Qərarı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasında minimum istehlak 

s

əbətinin tərkibində  qeyd  olduğundan  buğda  üzrə  18,5 faiz az, kartof, tərəvəz-bostan v

ə meyvə-giləmeyvələrin hər biri üzrə isə 1,7 dəfə çoxdur. Ərzaq buğdası 

istisna olmaqla, 

əhalinin digər bitkiçilik məhsullarına olan illik istehlak tələbatının 

yerli istehsal hesabına ödənilməsi tam təmin edilmişdir. Əhalinin ərzaq buğdasına 

olan t


ələbatının  tam  ödənilməsində  isə  hələlik  idxaldan  asılılıq  mövcud  olsa  da, 

Az

ərbaycanda taxıl həmişə xalqımızın milli sərvəti sayılmışdır. Taxıl  istehsalının  ölkə  üçün sosial-iqtisadi və  strateji  əhəmiyyəti nöqteyi-

n

əzərindən əhalinin çörək və çörək məmulatları  ilə etibarlı təminatının, gündəlik istehlak m

əhsullarında əvəzolunmayan əhəmiyyət kəsb etməsi onun vacibliyini bir 

daha ön plana ç

əkir. Taxıl və onun emal məhsulları mənşə etibarı ilə əhalinin həyat 

f

əaliyyətinin əsasını təşkil edir. Taxıl istehsalı bütün dövrlərdə diqqət mərkəzində olmuş və dövlətimizin iqtisadi siyasətinin ana xəttini təşkil etmişdir.  

2012-ci ild

ə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkinində toxum və tinglərin əsasən 

yerli sortlarından istifadə edilmiş, mineral gübrələrdən və pestisidlərdən istifadəyə 

diqq

ət artırılmışdır.  K

ənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində 3 Layihə Axtarış Kimyalaşdırma 

Stansiyası və 42 rayon Aqrokimya  laboratoriyası fəaliyyət göstərir. 

Onlar 4534,9 min hektar k

ənd təsərrüfatına  yararlı  torpaq  sahəsinə, o 

cüml


ədən, 1684,3 min hektar əkin sahəsinə  və  147 min hektara qədər çoxillik 

əkmələr sahəsinə  aqrokimyəvi xidmət göstərirlər. 2012-ci ildə 6718 nəfər torpaq  

mülkiyy

ətçisinə məxsus əkin sahələrindən götürülmüş 10416 torpaq nümunəsində aqrokimy

əvi analizlər  aparılmaqla  torpaqlarda  qıda  maddələrinin  miqdarı 

öyr

ənilmiş,  onun  əsasında  proqnozlaşdırılan  məhsuldarlığa  görə  gübrə  norması hesablanmış və torpaq mülkiyyətçilərinə müvafiq tövsiyyələr verilmişdir. 

14 

“Aqrolizinq” ASC v

ə  digər təşkilatlar  tərəfindən gətirilmiş  mineral 

gübr


ələrin torpaq mülkiyyətçilərinə  və  dövlət müəssisələrinə  güzəştli  satışı 

istiqam


ətində  məqsədyönlü tədbirlər  görülmüş,  onların  kənd təsərrüfatı  bitkiləri 

altına verilməsində istehsalçılara lazımi tövsiyyələr verilmişdir. 

2012-ci ild

ə  “Kənd təsərrüfatı  məhsullarının  istehsalçısı  olan  hüquqi  və 

fiziki şəxslərə hər hektar əkin sahəsinin  becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və 

motor  yağlarına  görə  dövlət tərəfindən büdcə  vəsaiti  hesabına  40  manat  yardım 

verilm

əsi, habelə “Aqrolizinq” Açıq Səhimdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən  istehsalçılara  satılan  gübrələrin dəyərinin 50 faizinin dövlət 

t

ərəfindən ödənilməsinin təmin edilməsi üzrə  Respublika  Komissiyası”ndan keçmiş  90,8  min  tondan  çox  mineral  gübrələr kənd təsərrüfatı  məhsullarına 

güz


əştli qiymətlərlə satılmışdır ki, buna görə dövlət büdcəsindən satıcı təşkilatlara 

20,1 milyon manat öd

ənilmişdir.  Respublika  üzrə  satılmış  gübrələrin 68 faizini 

azotlu, 12 faizini fosforlu, 0,6 faizini kaliumlu v

ə 19,4 faizini mürəkkəb gübrələr 

t

əşkil etmişdir. M

əhsul  istehsalçılarına  göstərilən xidmət  hesabına  Şəmkir,  Şəki, Samux, 

B

ərdə, Beyləqan,  Saatlı,  Sabirabad,  Tərtər  rayonlarının  taxılçıları  hər hektardan 30,8  –  38,2 sentner m

əhsul götürmüşlər ki, bu da orta respublika göstəricisindən 

4,5 – 11,9 sentner yüks

əkdir. 


2012-ci ild

ə  Şəki  taxılçıları  qarğıdalı  daxil  edilmədən 256,5 min ton, 

C

əlilabad 131,2 min ton, Neftçala 102,2 min ton, Ağsu 102,7 min ton, Füzuli 101,3 min ton taxıl istehsal edərək fərqlənmişlər. 

Kartof  istehsalında  Tovuz,  Cəlilabad, Gədəbəy,  Şəmkir,  Masallı 

rayonlarının,  tərəvəz  istehsalında  Ağdam,  Astara,  Göyçay,  Xaçmaz, Bərdə, 

L

ənkəran, Biləsuvar,  Masallı,  Şəmkir,  Ağdaş  rayonlarının  istehsalçıları f

ərqlənmişlər. Ölkə  üzrə  istehsal olunan kartofun 66,1 faizi, tərəvəzin 56,4 faizi 

müvafiq olaraq h

əmin rayonların payına düşür. 

Az

ərbaycan  Respublikası  regionlarının  sosial-iqtisadi  inkişafı  Dövlət Proqramının  icrasına  uyğun  olaraq  bölgələrdə  yeni meyvə  və  üzüm  bağlarının 

salınması davam etdirilir. 

2012-ci ild

ə  810 min ton meyvə  məhsulları  istehsal  edilməklə, bu 

m

əhsulların  yığımında  Quba  (118,4  min  ton),  Xaçmaz  (91,5  min  ton), Göyçay (65,6 min ton), Şəmkir (60,0 min ton) rayonları daha çox fərqlənmişlər. Şəmkir, 

Tovuz,  Samux,  Ağstafa,  Cəlilabad,  Salyan,  İsmayıllı,  Ağsu,  Şamaxı  və  Xaçmaz 

rayonlarında isə üzüm istehsalı yüksəlmişdir. 

Ölk


ədə  istər kartofun, istərsə  də  tərəvəz-bostan və  meyvə  məhsullarının 

t

ələbatdan  xeyli  artıq  istehsal  edilməsi bu məhsulların  xarici  dövlətlərə  ixrac  olunması  imkanlarını  da  artırmışdır.  2012-ci il oktyabr 1-i vəziyyətinə  ölkədən 

k

ənara 58,7 min ton kartof, 41,7 min ton tərəvəz, 0,3 min ton bostan, 70,5 min ton müxt

əlif meyvə  məhsulları  ixrac  edilmiş,  ölkəyə  130,3  milyon  ABŞ  dolları 

miqdarında vəsait daxil olmuşdur. 

2012-ci ild

ə  pambığın  əkin sahəsi  əvvəlki ilə  nisbətən 13,6 min hektar 

azalaraq c

əmi 29,2 min hektar təşkil  etmişdir.  Lakin,  həmin  sahələrin 

bec


ərilməsinə diqqət artırılmış, nəticədə hər hektardan 19,5 sentner, cəmi isə 56,9 

min ton m

əhsul  yığılmışdır.  Ötən illə  müqayisədə  hektardan 4,0 sentner artlq 


15 

m

əhsul götürülmüşdür. Gələcəkdə xam pambığın alış qiymətinin qaldırılması onun istehs

alının artmasına səbəb ola bilər. 

“Toxumçuluq  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanununa  dəyişiklik 

v

ə əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 12 mart tarixli 546 nömr

əli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı ilə 

“Toxumçuluq v

ə  tinglik təsərrüfatlarından  satılan  1-ci və  2-ci  reproduksiyalı 

toxumlara v

ə  tinglərə  görə  dövlət büdcəsindən təsərrüfatlara  subsidiyanın 

öd

ənilməsi Qaydası”na  əsasən 2012-ci ildə  toxum  istehsalçılarına  1-ci və  2-ci  reproduksiyalı toxum və ting satışına görə 7,3 milyon manat subsidiya ödənilmiş

2013-cü il üçün toxumluq sah

ələrin  genişləndirilməsi və  toxum  istehsalının 

artırılması üçün indidən lazımi tədbirlər görülür. 

Bu m

əqsədlə  özəl toxumçuluq təsərrüfatlarına  kənd təsərrüfatı  bitkilərinin yeni  sortları  və  toxumları  barədə  məlumatlar  çatdırılmış,  torpaq-iqlim  şəraitinə 

uyğun seçim etmələri tövsiyə olunmuşdur. 

Son ill

ər Dövlət toxumçuluq təsərrüfatları  ilə  yanaşı  özəl toxumçuluq t

əsərrüfatlarına  diqqət və  qayğının,  habelə, nəzarətin  artırılması  təsərrüfatların 

t

əkmilləşdirilməsinə,  toxum  istehsalının,  xüsusi  ilə,  taxıl  toxumu  istehsalının artırılmasına səbəb olmuşdur. 2012-ci ildə 97 fiziki və hüquqi şəxsə şəhadətnamə 

verilmişdir  ki,  onun  da  69-u yenidən  qeydiyyata  düşənlər, 28-i isə  ilk dəfə 

qeydiyyata götürül

ənlərdir. Ümumiyyətlə, respublika üzrə cəmi 381 özəl toxumçu 

v

ə ting istehsalı ilə məşğul olur. 2012-ci ild

ə  dövlət və  özəl toxumçuluq təsərrüfatları üzrə cəmi 198,3 min 

ton taxıl toxumu istehsal edilmiş, səpin tələbatı tam  yerinə yetirilmişdir. İstehsal 

olunmuş  taxıl  toxumunun  147,9  min  tonu  buğda,  50,4  min  tonu  arpa  toxumu 

olmaqla, c

əmi toxumun 40 tonunu orijinal, 240 tonunu superelit, 1461 tonunu elit

42742 tonunu R

1

, 83021 tonunu R2

  v


ə 70775 tonunu R

3

 reproduksiyalı toxumlar 

t

əşkil etmişdir. Toxum istehsalının 66,9 faizi özəl toxumçuluq təsərrüfatlarının, 1,1 faizi Aqrar Elm M

ərkəzinin, 2,5 faizi DKTİM MMC-lərin, 29,5 faizi isə ayrı-ayrı 

fiziki v

ə hüquqi şəxslərin payına düşür. 

“2008  –  2015-ci ill

ərdə  Azəırbaycan  Respublikasında  əhalinin  ərzaq 

m

əhsulları  ilə  etibarlı  təminatına  dair  Dövlət  Proqramı”  və  “Azərbaycan respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2009 – 2013-cü 

ill


ər)” müddəalarına  uyğun  olaraq  2013-cü ilin məhsulu üçün kənd təsərrüfatı 

m

əhsuları istehsalçıları tərəfindən mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, artıq 2012-

ci il dekabrın 27-i vəziyyətinə 2013-cü ilin məhsulu üçün 997,4 min hektarda 

d

ən üçün payızlıq taxıl səpilmişdir ki, onun da 690,5 min hektarını buğda, 306,9 min hektarını arpa təşkil edir. 2011-ci il dekabrın 27-i ilə müqayisədə 2012-ci ilin 

h

əmin dövrünə dən üçün taxıl səpini 4,3 faiz, o cümlədən buğda səpini 0,2 faiz, arpa s

əpini 14,8 faiz artırılmışdır. 

2012-ci ild

ə əhalinin bitkiçilik məhsullarına olan tələbatı taxıl üzrə 81,5 faiz, 

kartof üzr

ə 172,6 faiz, tərəvəz-bostan məhsulları üzrə 174,7 faiz, meyvə üzrə 176,9 

faiz öd

ənilmişdir.  Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  buğdada  3  faiz  itki  –  55,4 min  ton, toxum üçün 12 faiz sığorta fondu ilə birlikdə - 170,0 min ton, heyvan yemi üçün 

258,0 min ton, kartofda 3 faiz itki – 29 min ton, toxum üçün 198,5 min ton, yem 16 

üçün 30,0 min ton, t

ərəvəz bostan məhsulları üzrə 5 faiz itki – 82,2 min ton, meyvə 

üzr


ə 5 faiz itki – 40,5 min ton ümumi yığımdan çıxarılmışdır. 

 

2012-ci ildə əhalinin bitkiçilik ərzaq məhsullarına olan tələbatının daxili 

istehsal hesabına ödənilməsi vəziyyəti  

 

(əhalinin sayı – 9,3 milyon nəfər) 

M

əhsulun adı Adambaşına 

illik istehlak 

norması, kq 

C

əmi t

ələbat, 


min ton 

2012-ci 


ild

ə 

istehsal, min ton 

Ondan 


ərzaq üçün 

saxlanılır 

T

ələbatın öd

ənilmə 


v

əziyyəti, 

%-l

ə 

cəmi, 

min ton 


adambaşına, 

kq 


Buğda  

180 


1674 

1847,4 


1364 

146,7 


81,5 

Kartof 

44,3 


412 

968,5 


711 

76,4 


172,6 

T

ərəvəz-bostan 

96,1 


894 

1644,2 


1562 

167,9 


174,7 

Meyv

ə 

46,8 


435 

810 


769,5 

82,7 


176,9 

 

Buğda     55,4 min ton – itki (3 faiz)                

170 min ton toxum (12 faiz sığorta fondu ilə birgə) 

               258 min ton yem üçün 

 

Kartof     29 min ton itki (3 faiz)                198,5 min ton toxum 

               30 min ton yem üçün     

 

T

ərəvəz-bostan   82,2 min ton itki (5 faiz) Meyv

ə                 40,5 min ton itki (5 faiz) 

 

2003 – 2012-ci ill

ərdə dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən 

K

ənd Təsərrüfatı Nazirliyi sisteminə ayrılan vəsaitlər barədə 

 

İllər  

Ayrılan vəsait 

min manatla 

2003 

8466,0 


2004 

10994,0 


2005 

37571,2 


2006 

59801,4 


2007 

136158,5 2008 

228701,2 2009 

217693,8 2010 

239441,4 2011 

232091,3 2012 

253326,8 2003 – 2012-ci ill

ər üzrə 

c

əmi: 

1424245,6 

 

17 

2012-ci ild

ə bitkiçilik məhsullarının istehsalı haqqında  

 

 M

əhsulun adı 

Əkin 

sah


əsi, 

hektar 


2012-ci il 

2011-ci il 

İstehsal üzrə 

2012-ci ilin 

2011-ci il

ə 

nisbəti, %-lə 

Yığılmış 

sah

ə, 


hektar 

Yığılmış 

m

əhsul, 


ton 

M

əhsul-darlıq, 

s/ha 


Yığılmış 

sah


ə, 

hektar 


Yığılmış 

m

əhsul, ton 

M

əhsuldarlıq, s/ha 

D

ənli və dənli paxlalıların cəmi (qarğıdalı daxil 

etm

əklə) 

1031420  1030755  2802249 

27,2 

967042 


2458436 

25,4 


114,0 

Ondan: buğda 

687939 


687349 

1847423 


26,9 

654078 


1641028 

25,1 


112,6 

arpa 

291572 


291522 

740401 


25,4 

262901 


632690 

24,1 


117,0 

qarğıdalı   

d

ən üçün 

35652 


35652 

181930 


51,0 

33503 


152306 

45,5 


119,4 

ç

əltik 

1685 


1685 

3878 


23,0 

1764 


3824 

21,7 


101,4 

Pambıq  

29217 


29217 

56957 


19,5 

42829 


66345 

15,5 


85,8 

D

ən üçün günəbaxan 

11027 


11027 

20042 


18,2 

11224 


19986 

17,8 


100,3 

Şəkər çuğunduru 

3614 


3600 

121399 


337,2 

7301 


254621 

348,7 


 

T

əkrar əkinlərlə birlikdə 175723 254661 

69,0 Kartof  

66004 


66004 

968545 


146,7 

65187 


938517 

144,0 


103,2 

T

ərəvəz 

76798 


76768 

1154051 


150,3 

79678 


1159472 

145,5 


 

T

ərəvəz örtülü və təkrar əkinlər daxil olmaqla 

c

əmi 1216240 1214758 

100,1 Ərzaq üçün bostan məhsulları 

29991 


29991 

428037 


142,7 

33245 


478015 

143,8 


89,5 

Meyv

ə 

133490 


108792 

810022 


73,8 

105974 


765818 

71,7 


105,8 

Üzüm (talvar üzümü daxil olmaqla) 

16327 


12443 

150987 


88,6 

11997 


137038 

81,5 


110,2 

Tütün 

1532 


1532 

4278,3 


27,9 

1439 


3587,3 

24,9 


119,3 

Yaşıl çay yarpağı yığılmışdır 

873 


543 

567,9 


10,5 

544 


534,1 

9,8 


106,3 

 

Qeyd: 2012-ci ildə 3525 hektar yeni meyvə bağları, 543 hektar yeni üzümlük və 70 hektar yeni çay plantasiyaları salınmışdır. 

 

  

18 

 

Kənd təsərrüfatının bütün kateqoriyaları üzrə orta hesabla 

il 

ərzində məhsul istehsalı, min ton 

 

 İllər 

1971- 1975 

1976-1980 

1981-1990 

1991-1995 

1996-2000 

2001-2005 

2006-2010 

2011-2012 

Taxıl, cəmi 

828,7 


1149,5 

1239,8 


1158,4 

1146,8 


2110,9 

2314,0 


2630,3 

Pambıq 

440,8 


627,5 

706,7 


343,7 

140,0 


119,2 

71,1 


61,7 

Tütün 

37,4 


52,6 

57,0 


37,4 

13,4 


6,9 

3,2 


3,9 

Kartof 

114,4 


151,1 

189,8 


158,8 

322,7 


816,6 

1010,0 


953,5 

T

ərəvəz 

530,4 


835,3 

890,7 


551,0 

603,9 


1028,2 

1208,0 


1215,5 

Ərzaqlıq bostan bitiləri 

65,1 


77,7 

84,2 


49,1 

131,1 


339,4 

406,4 


453,0 

Meyv

ə və giləmeyvə 

135,7 


230,6 

317,5 


378,7 

391,2 


527,3 

700,8 


787,9 

Üzüm 

446,4 


1008,0 

1829,9 


553,3 

150,8 


66,0 

114,4 


144,0 

Çay 

11,7 


18,0 

29,2 


20,4 

1,9 


1,1 

0,47 


0,55 

Ət (kəsilmiş çəkidə) 

104,2 


127,5 

157,3 


105,0 

97,9 


133,3 

186,5 


269,4 

Yüklə 7,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin