Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?Yüklə 1,85 Mb.
səhifə2/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,85 Mb.
#139
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

74) Çətin keçilən kanalların kimyəvi genişləndirilməsi üçün nə istifadə edilir?

A) EDTA preparatı

B) Çar arağı

C) Hidrogen peroksid

D) Xloramin

E) Natrium-hipoxlorid


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
75) Pulpanın müdafiə funksiyasının əsasını nə təşkil edir?

A) Fibroblastik sıradakı hüceyrələrin iltihabi prosesi məhdudlaşdırmaq xüsusiyyəti

B) Odontoblastların ikincili dentin əmələ gətirməsi

C) Hüceyrələrin faqositar aktivliyi

D) Toxuma immuniteti

E) Lifli strukturların pulpanın pH-nı nizamlaması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
76) Kəskin ümumi pulpitlə üçlü sinirin nevralgiyasının diferensial diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı həlledici rol oynayır?

A) Elektrometriya

B) Termometriya

C) Ağrıların xarakteri

D) Zondlama

E) Perkussiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
77) Səthi karies üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı daha xarakterikdir?

A) Qüsurun oval formada olması

B) Qüsurun dibinin yumşaqlığı

C) Boyalarla rənglənmə

D) Demineralizasiya

E) Qüsurun dibinin sərtliyi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
78) Tək köklü dişlərdə kəskin diffuz pulpitin müalicəsi zamanı sadalanan hansı metod tətbiq edilməlidir?

A) Vital ekstirpasiya

B) Vital amputasiya

C) Devital amputasiya

D) Dişin çıxarılması

E) Pulpanın devitalizasiyası


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
79) Xroniki fibroz pulpit zamanı hansı tədbir görülməlidir?

A) Bioloji müalicə

B) Dişin çıxarılması

C) Vital ekstirpasiya

D) Devitalizasiya

E) Vital amputasiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
80) Xroniki proliferativ pulpit zamanı hansı müalicə metodu daha rasional sayılır?

A) Devitalizasiya

B) Vital ekstirpasiya

C) Vital amputasiya

D) Bioloji müalicə

E) Dişin çıxarılması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
81) Tac pulpanın qanqrenası zamanı ən rasional müalicə metodu hansı hesab olunur?

A) Diatermokoaqulyasiya vasitəsi ilə pulpanın devitalizasiyası

B) Devitalizasiya

C) Yodla-elektroforez

D) Vital ekstirpasiya

E) Vital amputasiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
82) Xroniki fibroz pulpitin və dərin kariesin diferensial diaqnostikasında hansı həlledici sayılır?

A) Ağrıların xarakteri

B) Termometriya

C) Zondlama

D) Elektrometriya

E) Vaxt faktoru


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
83) Qanqrenoz pulpitin və xroniki periodontitin diferensial diaqnostikasında həlledici rolu nə oynayır?

A) Termometriya

B) Zondlama

C) Ağrıların xarakteri

D) Elektrometriya

E) Perkussiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
84) Kanalları çətin keçilən dişlərdə pulpa qalıqları qaldıqda nə tətbiq olunur?

A) Novokain blokadası

B) Antibiotik və kortikosteroidlər

C) Yodla elektroforez

D) Mərgümüş və yaxud paraformaldehid pastası

E) Diatermokoaqulyasiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
85) Vital amputasiyadan sonra pulpa güdülünün tezliklə sağalması üçün nədən istifadə edilir?

A) Antibiotiklərdən

B) Kortikosteroidlərdən

C) Evgenoldan

D) Mərgümüş pastasından

E) Kalsium hidroksiddən


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
86) Pulpitin bioloji metodla müalicəsi zamanı ağrıların götürülməsi və iltihabi reaksiyanın zəifləməsi üçün ən yaxşı vasitə hansıdır?

A) Kortikosteroidlər

B) Antibiotiklər

C) Evgenol

D) Kalsium hidroksid

E) Yod
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


87) Vital ekstirpasiya zamanı çətin keçilən kanallar əvvəllər nə ilə doldurulurdu?

A) Evgenol pastası

B) Rezorsin-formalin pastası

C) Endometazon

D) Kalsium hidroksid

E) Antibiotik və kortikosteroid əsaslı pasta


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
88) Nəyə görə tək köklü dişlərdə vital amputasiya aparmaq olmaz?

A) Bu halda iltihab tezliklə kök pulpasına keçdiyinə görə

B) Dişlərin rəngi dəyişdiyinə görə

C) Boşluğun həcmi böyük olduğuna görə

D) Boşluğun həcmi kiçik olduğuna görə

E) Tac və kök pulpa arasında kəskin sərhəd olmadığı üçün


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
89) Ekstirpasiyadan sonra kanaldakı qanaxmanı saxlamaq üçün ən yaxşı vasitə hansıdır?

A) Aminokapron turşusu və ya kaprofer

B) Hidrogen peroksid

C) Quru trunda

D) Vaqotil

E) Fosfat-sementin mayesi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
90) Pulpitin bioloji metodla müalicəsi zamanı baş verən fəsadlar nə ilə bağlıdır?

A) Metodun həyata keçirilməsi texnikasının pozulması ilə

B) Aseptika qaydalarının pozulması ilə

C) Dərman preparatlarının düzgün seçilməməsi ilə

D) Diaqnozdakı xətalarla

E) Plombun pis fiksasiyası ilə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
91) Aşağı çənədə periodontal yarığın eni nə qədərdir?

A) 0,8-1,0 mm

B) 0,15-0,22 mm

C) 0,05-0,1 mm

D) 0,5-0,7 mm

E) 0,3-0,4 mm


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
92) Yuxarı çənədə periodontal yarığın eni nə qədərdir?

A) 0,20-0,25 mm

B) 0,8-1 mm

C) 0,1-0,2 mm

D) 0,5-0,7 mm

E) 0,3-0,4 mm


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
93) Xroniki periodontitin destruktiv formalarında sümük toxumasında baş verən dəyişikliklərin bərpasının minimal müddəti nə qədərdir?

A) 18-24 ay

B) 12-18 ay

C) 1-2 ay

D) 2-6 ay

E) 6-9 ay


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
94) Periodontitlər zamanı kök kanallarının proteolitik fermentlərlə yuyulması nə məqsəd daşıyır?

A) Pulpanın qalıqlarını əritmək

B) Kanalların doldurulmasını asanlaşdırmaq

C) Kanalları genişləndirmək

D) Periapikal nahiyədə iltihab ocağına təsir etmək

E) Mikrokanallardakı patogen floraya təsir etmək


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
95) Plomblamadan əvvəl kök kanalının plomblamaya hazırlanması zamanı hansı alətdən istifadə edilir?

A) Şarvari bordan

B) Hedstremdən

C) Kök iynəsindən

D) Kanal doldurucudan

E) Plaqqerdən


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
96) Rentgenoqrafik apeksdən fizioloji zirvə dəliyinə kimi təxmini məsafə nə qədərdir?

A) 4-5 mm

B) 3-4 mm

C) 0,1-0,5 mm

D) 0,5-1 mm

E) 2-3 mm


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
97) Lateral kondensasiya üsulu ilə kök kanallarının plomblanmasında hansı sayda huttaperça ştiftindən istifadə olunur?

A) İki-üç

B) Tələb olunan sayda

C) Bir-iki

D) Dörd-beş

E) Bir
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


98) Heyts borları nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Kök kanalının girəcəyinin genişləndirilməsi

B) Plomb materialının sıxlaşdırılması

C) Diş boşluğunun dibinin hamarlanması

D) Diş boşluğunun divarlarının işlənməsi

E) Kök zirvəsinin rezeksiyası


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
99) Kök kanalının düzgün plomblanması hansı kriteriya ilə qiymətləndirilir?

A) Kanalın 2/3 hissəsinin plomb materialı ilə dolması

B) Kök kanalının bütünlükdə dolması

C) Plomb materialının zirvədən kənara çıxması

D) Kök kanalının 1/2 hissəsinin dolması

E) Kök kanalının 1/3 hissəsinin dolması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
100) Kök kanallarının işlənməsini asanlaşdırmaq üçün nədən istifadə edilir?

A) 1%-li xlor-heksidindən

B) Ortofosfor turşusundan

C) Fizioloji məhluldan

D) EDTA-dan

E) 3%-li hidrogen peroksiddən


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
101) Kök kanallarını doldurarkən kanal doldurucunun maksimal fırlanma sürəti dəqiqədə nə qədər olmalıdır?

A) 1500


B) 1000

C) 200


D) 3000

E) 500
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


102) Kök kanallarının girəcəyi nə ilə genişləndirilir?

A) Kanal doldurucu ilə

B) Drel-bor ilə

C) Heyts bor ilə

D) Almaz turbin bor ilə

E) Tərs konusşəkilli bor ilə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
103) Periodontun əsas funksiyası hansıdır?

A) Sensor

B) Trofik (çünki o sementin qidalanmasını təmin edir)

C) Plastik (çünki periodont hüceyrələri kollagen və polisaxaridlər sintez etməklə periodont toxumasını bərpa edə bilir)

D) Dayaq (çünki periodont böyük təzyiqləri qəbul etmək və onu alveolun divarlarına ötürmək qabiliyyətinə malikdir)

E) Müdafiə (çünki o iltihabla aktiv mübarizəni təmin edir)


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
104) Kəskin periodontiti daha çox pulpitin hansı forması ilə diferensiasiya etmək lazım gəlir?

A) İrinli pulpitlə

B) Qanqrenoz pulpitlə

C) Xroniki hipertrofik pulpitlə

D) Xroniki pulpitin kəskinləşməsi ilə

E) Kəskin hissəvi seroz pulpitlə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
105) Kəskin periodontit və pulpitin diferensial diaqnostikasında sadalananlardan hansı həlledici rol oynayır?

A) Termometriya

B) Ağrıların xarakteri

C) Elektroodontodiaqnostika

D) Rentgenodiaqnostika

E) Perkussiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
106) Apikal periodontit və parodontitin diferensial diaqnostikasında sadalananlardan hansılar həlledici hesab edilir?

1. Pulpanın elektrik qıcıqlanmasının təyini

2. Rentgenoqrafiya

3. Zondlama

4. Termometriya

5. Perkussiya

A) 3, 4


B) 2, 3

C) 1, 2, 5

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 5


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
107) Periodontitin müalicəsində diş hermetikliyə tab gətirmirsə, kanallar nə ilə işlənilməlidir?

A) İltihab əlehinə qeyri-steroid preparatlarla

B) Qlükokortikosteroid və antibiotiklərlə

C) Antibiotiklərlə

D) Fermentlərlə

E) Dezinfeksiyaedici məhlullarla


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
108) Periodontitli dişdə zondlama zamanı ağrı və kanaldan qanaxma baş verdikdə hansı taktika seçilməlidir?

A) Mərgümüş pastasından istifadə etməli, çünki belə dişlər pulpit kimi müalicə olunmalıdır

B) Diatermokoaqulyasiya aparılmalı və diş birbaşa plomblanmalıdır

C) Diş çəkilməlidir, çünki sonra qranulyasion toxuma dentini və kök sementini rezorbsiyaya uğradacaq

D) Elektroodontometriya aparılmalıdır

E) Diş müalicəvi sarğı qoyulmaqla bağlanmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
109) Aşağıdakılardan hansı kök kanallarını doldurmaq üçün istifadə olunan materiallara qoyulan tələblərə aid deyil?

A) Bioloji tolerantlıq

B) Rentgenokontrastlılıq

C) Yaxşı hermetiklik və kanala asan daxil edilmə

D) Antimikrob və periodont toxumalarının regenerasiyasını stimulə edici təsirə malik olma

E) Tez bərkimə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
110) Nə üçün yaxşı keçilən kanalları rezorsin-formalin pastası ilə (katalizatorsuz) plomblamaq olmaz?

A) Antiseptik və mumifikasiya edici təsir göstərdiyinə görə

B) Periodontu qıcıqlandırdığına və dişin rəngini dəyişdiyinə görə

C) Prosesi kəskinləşdirdiyinə, bununla da sağalma prosesini sürətləndirdiyinə görə

D) Sağalma prosesini ləngitdiyinə görə

E) Kanalın hermetikliyini təmin etdiyinə görə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
111) Nə üçün xroniki periodontitlərin müalicəsi zamanı fosfat-sementin zirvə xaricinə yeridilməsi aktiv müalicə üsulu sayılmır?

A) Prosesin kəskinləşməsinə səbəb olduğuna görə

B) Kök kanallarının tam hermetikliyini təmin etmədiyinə görə

C) Dişlərin rəngini dəyişdiyinə görə

D) Sümük toxumasının regenerasiyasını stimulyasiya etməsinə görə

E) Bakteriosid təsirə malik olduğuna görə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
112) Kanal doldurulduqdan bilavasitə sonra baş verən ağrıları aradan qaldırmaq üçün ən yaxşı vasitə hansıdır?

A) Antibiotiklərin inyeksiyası

B) Diadinamik elektrik cərəyanı

C) Keçid pərdəyə lidokain blokadası

D) Keçid pərdəyə hidrokortizon inyeksiyası

E) Dişin kökü səviyyəsində keçid pərdənin kəsilməsi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
113) Kanalı işləyərkən alət sındıqda ilk növbədə nə etməli?

A) Dişi rentgenoqrafiya etməli

B) Pasientə bu barədə məlumat verməli

C) Diş çıxarılmalıdır

D) Diş kökünü rezeksiya etməli

E) Alətin çıxarılmasına cəhd göstərməli


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
114) Kanalları doldurmaq üçün istifadə olunan materialların tərkibində ən çox istifadə olunan komponentlər hansılardır?

A) Sink oksid və formokrezol

B) Sink oksid və antibiotiklər

C) Sink oksid və ortofosfor turşusu

D) Sink-oksid və evqenol

E) Epoksid plastmasslar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
115) Xroniki periodontitin müalicəsinə başlayarkən sadalanan taktikalardan hansı daha məqsədə uyğundur?

A) Kök zirvəsinin rezeksiyası

B) Dişin anatomik boşluğunu açıb kanalın işlənəcək uzunluğunu qiymətləndirmək

C) Retroqrad plomblama

D) Dişi okklyuziyadan çıxarmaq

E) Dişin anatomik boşluğunu açıb onu açıq qoymaq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
116) Kanaldan qanaxma zamanı endodontiyada nədən istifadə edilir?

A) Hidrogen - peroksid

B) Evgenol

C) Yodinol

D) Spirt

E) Fizioloji məhlul


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
117) Periodontitlərin müalicəsi zamanı hansı əlamətə görə kanalı plomblamağa başlamaq olmaz?

A) Kök kanalının tələb olunan tərzdə genişləndirilməməsi

B) Pasient tərəfindən heç bir şikayətin olmaması

C) Kanalda eksudatın olmaması

D) Xoşagəlməz qoxunun olmaması

E) Bakterioloji kontrolun mənfi nəticəsi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
118) Ön dişlərin kanalları üçün aşağıdakılardan hansını işlətmək məqsədə uyğun deyildir?

A) Quttaperça

B) Тərkibinə 5% və ya 30% yodoform əlavə edilmiş material

C) Rezorsin formalin pastası

D) Gümüş ştift

E) Fosfat - sement


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
119) Fenolun təsirini neytrallaşdırmaq üçün nədən istifadə edilir?

A) Kreozot

B) Spirt

C) Distillə olunmuş su

D) Xloramin

E) Natrium karbonat


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
120) Hidrogen peroksid kök kanalındakı nekrotik qalıqlara nəyin hesabına təsir edir?

A) Termiki effektinə görə

B) Qurulayıcı effektinə görə

C) Aktiv oksigenin əmələ gəlməsi hesabına

D) Dentini dekalsinasiya etməsinə görə

E) Nekrotik toxumalarla kontakt zamanı turşu əmələ gətirməsi hesabına


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
121) EDTA–nın əsas təsir xüsusiyyəti hansıdır?

A) Kanalın qurudulması

B) Endodontik alətlərin itiliyini artırmaq

C) Antiseptik

D) Kanalın nəmləndirilməsi

E) Dekalsinasiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
122) Kanalı doldurarkən plomb materialını hansı həddə kimi çatdırmaq lazımdır (zirvə dəliyi tam obturasiya olunmaq şərti ilə)?

A) Kanalın yarısına qədər

B) Bütün pulpa kamerasını

C) Dişin kəsici kənarına və yaxud dişin okklyüzion səthinə qədər

D) Kök kanalının ağzına qədər (girəcəyinə kimi)

E) Kanalın orta 1/3-nə qədər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
123) Gümüş ştiftlərdən kanalın hermetik plomblanması məqsədi ilə hansı hallarda istifadə edilir?

A) Yaxşı keçilən, lakin dar və əyri kanallarda

B) Geniş kanallarda

C) Çətin keçilən və ya obliterasiya olunmuş kanallarda

D) Zirvəsi formalaşmamış kanallarda

E) Zirvəsi rezeksiya edilmiş kanallarda


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
124) Müvəqqəti plomb materialları hansı xüsusiyyətə malik olmalıdır?

A) Kanala doldurulan materialların funksiyasını yerinə yetirməli

B) Rentgenokontrast xüsusiyyətə malik olmalı

C) Rəngin sabitliyi, mexaniki və kimyəvi cəhətdən davamlı olmalı

D) Boşluğun divarlarına yaxşı yapışmalı, pulpaya zərərli təsir göstərməməli, boşluğa asan daxil edilib çıxarılmalı, sorulmamalı

E) Tədricən bərkiməli, minanın rənginə uyğun rəngə malik olmalı


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
125) Amalqamaların əsas çatışmayan cəhəti hansı hesab olunur?

A) Mikrocərəyan əmələ gətirməklə selik qişanın paresteziyasını törətməsi

B) Selik qişanın potensial allergiyasını və mikrocərəyanlar əmələ gətirməklə paresteziyasını törətməsi

C) Adgeziyanın olmaması, istilik keçirməsi və qızıl qapaqları korroziyaya uğratması

D) Rütubətə yüksək həssas olması və həcmini dəyişməsi

E) Mexaniki və estetik çatışmazlıq yaratması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
126) Sadalanan materiallardan hansı pulpaya daha çox qıcıqlandırıcı təsir göstərir?

A) Sinkpolikarboksilat sement

B) Evikrol

C) Epakril

D) Silisin

E) Stomadent


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
127) Amalqamdan qoyulmuş plomb hansı müddətdən sonra işlənə (cilalana) bilər?

A) 6 ay


B) 3-7 gün

C) 30 gün

D) 14 gün

E) 12 saat


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
128) Kök kanallarını quttaperç ştiftlə plomblayarkən nədən istifadə edilir?

A) Ştopferdən

B) Zonddan

C) Kök iynəsindən

D) Drelbordan

E) Plüqqerdən


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
129) Dərin kariesin müalicəsində istifadə edilən materiallar hansı xüsusiyyətə malik olmalıdır?

A) Plastik olmalıdır

B) Məsaməsiz olmalı, boşluğun divarına yaxşı yapışmalı, çökmə verməməlidir

C) Antimikrob və odontotrop təsirli olmalıdır

D) Tez bərkiməlidir

E) Boşluğa asan daxil edilməlidir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
130) Pulpitin amputasion üsul ilə müalicəsi zamanı devitalizasiyadan sonra hansı pastadan istifadə etmək məsləhətdir?

A) Tərkibində sulfanilamidlər, streptosid, norsulfazol, antibiotik və kortikosteroidlər olan pastalar

B) Yuxarıda sadalananların hamısı

C) Sink-evgenol pastası (kalsium hidroksidlə)

D) Timol, yodoform, timol-evgenol

E) Tərkibində formalin olan pastalar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
131) Pulpitin vital amputasiyası zamanı hansı pastadan istifadə edilir?

A) Timol, yodoform

B) Tərkibində sulfanilamidlər olan pastalar

C) Timol-evgenol

D) Sink-evgenol pastası (kalsium hidroksidlə)

E) Tərkibində formalin olan pastalar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
132) Pulpanın tam ekstirpasiyasından sonra kök kanalını nə ilə doldurmaq məsləhətdir?

A) Fosfat sementlə

B) Kalsitlə

C) Sink-evgenol pastası ilə

D) Rezorsin-formalin pastası ilə

E) Endometazon ilə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
133) Kök kanallarını doldurarkən kalsium pastanın tərkibinə kalsium-hidroksid nə məqsədlə qatılır?

A) İltihab əleyhinə təsirinə görə

B) Rentgenokontrast olduğuna görə

C) Kanalların daha yaxşı dolması üçün

D) Bioloji həmrəylik xüsusiyyətinə görə

E) Osteogenezi stimulyasiya etmək üçün


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
134) Tərkibində kalsium-hidroksid olan materiallar hansı hallarda işlədilir?

A) Kariesdə izolə edici ara qat kimi

B) Pulpitlərdə pulpanı saxlamaq üçün

C) Ahıl yaşlarda periodontitlərdə

D) Parodont xəstəliklərində

E) Pulpitlərdə pulpanın devitalizasiyası məqsədilə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
135) Kök kanallarını doldurmaq üçün istifadə olunan materiallara olan ən vacib tələbat hansı hesab olunur?

A) Kanala asan daxil edilib çıxarılması

B) Antimikrob aktivliyə sahib olması

C) Osteo-dentino-sementogenezi stimulyasiya xüsusiyyəti

D) Bioloji həmrəylik

E) Plombun hermetikliyi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
136) Kök kanallarını doldurmaq üçün nəzərdə tutulan materiallardan hansı daha çox bioloji həmrəylik xüsusiyyətinə malikdir?

A) Evgedent

B) Endodent

C) Quttaperç ştiftlər

D) Rezorsin formalin pastası

E) Sink-oksid-evgenol pastası


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
137) İltihab əlehinə (ödem əleyhinə) effekt almaq məqsədi ilə kanal doldurularkən pastaların tərkibinə nə əlavə edilir?

A) Antiseptiklər

B) Sulfanilamid preparatları

C) Antibiotiklər

D) Kalsium hidroksid

E) Hormonal preparatlar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
138) Quttaperç ştiftlərlə işləyərkən kanalın hermetikliyini təmin edən ən etibarlı üsul hansıdır?

A) Kanalın əvvəlcə endodontik alətlərlə işlənməsi, sonra pastanın, axırda isə quttaperç ştiftin kanala daxil edilməsi

B) Vertikal kondensasiya

C) Bərkiyən pastalarla plomblama

D) Kanalın endodontik işlənməsi və sadəcə ştiftin kanala daxil edilməsi

E) Plüqqer vasitəsi ilə plomblama


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin