TƏBİƏt elmləRİ VƏ Tİbb seriyasi series of natural sciences and mediCİNEYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/28
tarix28.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#324
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

ƏDƏBİYYAT 
 
1.
 
Azərbaycan  etnoqrafiyası:  3 cilddə,  I c., baş red. Bünyadov  T.Ə. Bakı,  Şərq-Qərb, 2007, 544 s.  
2.
 
Azərbaycan  etnoqrafiyası:  3 cilddə,  II c., baş red. Bünyadov  T.Ə. Bakı,  Şərq-Qərb, 2007, 384 s. 
3.
 
Bünyadov   T.Ə. Azərbaycanda  maldatlığın  inkişaf  tarixindən.  Bakı,  1969, 120 s. 
4.
 
Qasımov  H.Z.  Naxçıvan  Muxtar  Respub-likası  florasının  etnobotaniki  tədqiqinə  dair  // 
Naxcıvan  Dövlət  Universitetinin   Elmi  əsərləri,  Naxçıvan,  Qeyrət,  2013, № 2, s. 94-98 
5.
 
Nəsirli  M.H. Yasayış  evinin  mənşəyinə  dair. // Bakı,  1977, AEM, III bur., s.90 
6.
 
Seyidov  M.M.,  İbadullayeva  S.C.,  Qasımov  H.Z.,  Salayeva  Z.K.  Şahbuz  Dövlət  Təbiət 
Qoruğunun  flora  və bitkiliyi.  Elmi  metodiki  vəsait.  Naxçıvan,  Əcəmi,  2014, 524 s.  
7.
 
Talıbov  T.H.,  İbrahimov  Ə.Ş.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  florasının  taksonomik  spektri. 
Naxçıvan,  Əcəmi,  2008, 364 s. 
ABSTRACT 
Hilal  Gasimov 
Etnobotanic  and floristic  analysis of plants  used in  household  and  construction 
Article  deals  with  etnobotanic  and  floristic  analysis  of  some  useful  plants  found  in  the  flora 
of the  Nakhchivan  Autonomous  Republic  used in  household  and construction. 
Species  growing  in  the  forests  of  our  Republic  such  as  walnut,  hazel,  elm,  oak,  ash, 
hornbeam,  yew,  lime,  cornel,  hawthorn,  medlar,  juniper  and  etc.were  widely  used  to  make 
household  items  and  utensils,  farm  tools  and  vehicles,  they  were  also  widely  utilized  for 
construction  purposes. 
 
 
РЕЗЮМЕ 
Гилал Касымов 
Этноботанические и флористические анализ растений, используемых  
в домашнем хозяйстве и строительстве 
Статья  посвящена  этноботанические  и  флористические  анализа  некоторых  полезных 
растений,  найденных  во  флоре  Нахчыванской  Автономной  Республики,  используемых  в 
домашнем  хозяйстве и строительстве. 
Видов,  произрастающих  в  лесах  нашей республики, таких как грецкий орех, орешник, 
вяз,  дуб,  ясень,  граб,  тис,  извести,  кизила,  боярышника,  мушмулы,  можжевельника  и  др. 
широко  используется  для  предметов  домашнего  обихода  и  утвари,  сельскохозяйственных 
орудий и машин , они также широко используются  для целей строительства. 
 
 
NDU-nun  Elmi  Şurasının  28  aprel  2015-ci  il  tarixli  qərarı  ilə  çapa  tövsiyə 
olunmuşdur  (protokol  № 09) 
         Məqaləni  çapa təqdim  etdi:  Biologiya  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
M.Piriyev
 
 
НАХЧЫВАН  ДЮВЛЯТ   УНИВЕРСИТ ЕТ И.  ЕЛМИ  ЯСЯРЛЯР,  2015,  № 3 (68) 

- 31 - 
 
NAKHCHIVAN ST AT E UNIVERSIT Y
.
  С ЖЫЕНТЫФЫЖ  WО РКС ,  2015,  № 3 (68) 
 
НАХЧЫВАНСКИЙ  ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТ ЕТ .  НАУЧНЫЕ  ТРУДЫ,  2015,  № 3 (68) 
 
                                                 HÜSEYN  NOVRUZOV 
                                               Naxçıvan Dövlət Universiteti 
UOT:  57.8 
 
NAXÇIVAN  MUXTAR RESPUBLİKASINDA  YAYILMIŞ  SİLVİLƏR  VƏ 
MİLÇƏKQAPANLAR  FƏSİLƏSİNƏ DAXİL  OLAN QUŞLARIN  AUTEKOLOGİYASI 
 
 
Açar  sözlər:  areal, politipik, monotipik, monomorf, autekologiya 
 
  Keywords:   areal, politypical,  monotypic, monomorphic, autecologiy 
 
Ключевые  слова:  ареаль,  политический,  монотипический,  мономорфический, 
ayтэкология 
 
Naxçıvanda    quşların  öyrənilmə  tarixi  3  dövrə  ayrılır.  Birinci  dövr  uzaq  keçmişdən  XV  əsrə 
qədərki  dövrü  əhatə  edir.  Həmin  dövürdə  Naxçıvanın  quşlarına  dair  tədqiqat  işləri  aparılmamışdır. 
Quşlara  aid məlumatlar  yalnız  tarixi  sənədlərdə  və bədii  ədəbiyyatda  dağınıq  halda  yayılmışdır. 
İkinci  dövr  XV  əsrdən    XX  əsrin  ortalarına  qədərki  dövrü  əhatə  edir.  O  dövrün  yüksək 
xüsusiyyəti  quşlar  haqqında  elmi  dəllillərin  zooloji  ədəbiyyata  daxil  edilməsidir  ki,  bu  da  Qafqazın, 
İranın  və başqa ölkələrin  ədəbiyyatında  öz  əksini  tapmışdır. 
Üçüncü  dövr  XX  əsrin  ortalarından  başlamış  indiyə  qədərki  vaxtı  əhatə  edir.  Bu  dövr  üçün 
səciyyəvi  əlamət  ornitofaunanın  kəmiyyət  göstəriciləri  hesab  edilə  bilər.  Bu  dövrdə  Azərbaycanda 
olduğu  kimi  Naxçıvanda  da  quş  növləri  dəqiqləşdirilmiş,  bir  sıra  növlərin  yaşayış  tərzi  və  yayılması 
ətraflı  öyrənilmişdir. 
Naxçıvan  MR-in  ornitofaunası  1955-57-ci  illərdə  A.İ.Xanməmmədov  tərəfindən  tədqiq 
edilmiş  və  dəyərli  məlumatlar  toplanmışdır.Tədqiqat  işi  Muxtar  respublikanın  müxtəlif  bölgələrində 
aparılmış  və 190 növ  quşun  yayıldığı  öyrənilmişdir. 
Muxtar  respublikada  quş  faunasının  öyrənilməsinə  dair  sonrakı  tədqiqatlar  1978-2000-ci 
illərdə  bizim  tərəfimizdən  aparılmış  və  əlavə  olaraq  burada  28  növ  quşun  yayıldığı  aşkar  edilmişdir. 
Həmçinin  bu  quşların  biotopu,  yazda  gəlmə  və  payızda  köçüb  getmə  vaxtları  dəqiqləşdirilmişdir  ki, 
bunlarında  əksəriyyəti  limnodofil  və  qismən  dendrofil  qrupa  daxil  edilmişdir.  Həmin  quşların 
bəzilərinin  çoxalma  biologiyası,  arealı,  lələkdəyişməsi,  köçmə ardıcıllığı  və.s  ətraflı  öyrənilmişdir. 
2000-ci  ildən  sonra  aparılan  ornitoloji  tədqiqatlarda  AMEA  Naxçıvan  bölməsi  Bioresurslar  
İnstitutunun  əməkdaşlarının  böyük   rolu  olmuşdur. 
Silvilər  və  milçəkqapanlar  fəsiləsinə  daxil  olan  quşların  öyrənilməsinə  dair  iшин  ясасы  2013-
2015-жi  иллярдя  Нахчыван  МР  яразисиндя  апарылан  орнитолоъи  тядгигатлара  əsaslanmışdır. 
Тягдигатын  йериня  йетирилмяси  цчцн  топланан  материаллар  шяхси  експедисийаlar  вя  чюл 
тяжрцбяляриня эедилян вахтларда ялдя едилмишдир.  
Материалын  йыьылмасында  вя  онун  сонрадан  ишлянмясиндя  орнитолоъи  вя  еколоъи 
тядгигат  методуна  ясасланaraq  qушларын  аuтеколоъи  хцсусиййятляри,  биолоэийасы  вя  гида 
характери  комплекс  ишляр  ясасында  юйрянилмишдир.  Силвиляр  вя  милчякгапанларын  
фясил  дяйишкянлийи  вя  эялиб-эетмя  вахtlары  мцяййян  едилмишдир.  Щяр  бир  ландшафтда 
йувалайан,  даими  олан  вя  гышлайан  нювляри  мцяййян  етмяк  цчцн  мцшащидя  обйекти 
олараг Аразбойу дцзянлик вя онунла баьлы олан даьлыг зоналар götürülmüşdür. 

- 32 - 
Bütün  landşaftlar  üzrə  silvilər  və  milçəkqapanlar  fəsiləsinə  daxil  olan  quşların  təsnifatı 
Azərbaycanın  quşları  təsnif  edilmiş  ədəbiyyat  materiallarına  əsasən  verilmişdir. 
Фясиля: Силвиляр – Сйлвиидаe 
1. нюв: Бцлбцлц енлигуйруг – Жеттиа жеттиа Темм. 
2. нюв: Назикдимдик гамышлчыл  – Лусжиниола меланопоэoн Темм. 
3. нюв: Гаратойуьу  гамышçıл  – Ажрожепщалус  арундинажеус  Линн. 
4. нюв: Ири зювзяк – Щипполаис паллида Щемп. 
5. нюв: Гырьы силви – Сйлвиа нисориа Бежщат. 
6. нюв: Охйан силви – Сйлвиа щортенсис Эм. 
7. нюв: Гарабаш  силви – Сйлвиа атрижапилла Линн. 
8. нюв: Баь силвиси – Сйлвиа борин Бодд. 
9. нюв: Боз силви – Сйлвиа жоммунис Латщам. 
10. нюв: Аьбыь силви – Сйлвиа мустажеа Менетр. 
11. нюв: Кюлэялик йарпaгэцдяни – Пщйллосжопус cоллубита Виеilл. 
12. нюв: Сарыгарын йарпагэцдян – Пщйллосжопус нитiдус  Блйтщ.  
Фясиля: Милчякгапанлар – мусжижапидae. 
1. нюв: Ала милчякгапан – Мусжижапа щйполеuжа  Палл. 
2. нюв: Аьбойун милчякгапан – Мусжижапа Албижоллис Темм. 
3. нюв: Боз милчякгапан – Мусжижапа стриата Палл. 
Göründüyü    kimi  muxtar  respublika  ərazisində  silvilərin  12  növü,  milçəkqapanların  isə  3  növü 
yayılmışdır.  Onların  autekologiyasına  dair  əldə  etdiyimiz  məlumatlar  aşağıdakı  kimi  olmuşdur. 
1. Bülbülü  enliquyruq-  Cettia  cetti  Temm. 
Polimorf  növdür.  Naxçıvan  faunasına  –cettia  cetti  orientalis  yarımnövü  daxildir.  Arealı  Qərbi 
Avropa  ,  Kiçik  vəÖn  Asiya,  Şimal  Qərbi  Afrika  və  Zaqafqaziyada  yerləşir.  Qışda  Fars  körfəzi  və 
Hindistanın  Şimal-Qərb    ərazilərinə  köçür.  Naxçıvanda  yuvalayan  quş  hesab  edilə  bilər.  Çünki 
çoxalma  dövründə  müşahidə  edilir.  Muxtar  Respublika  ərazisində  bu  quşa  aprel  ayının  ikinci 
yarısında  dağ  çaylarının  ətrafında  təsadüf  olunur.  Xüsusilə  hündür  ot  bitkiləri  və  kollarla  zəngin 
olan  sahələrdə  özlərinə  məskən  salır.  Ordubad  rayonunun  Tivi  kəndində  müşahidə  apararkən  (22 
may  2014-cü  il)  bu  quşlara  rast  gəlsək  də  yuvasını  tapa  bilmədik.  A.İ.Xanmmədov  bu  quşun  ərazidə 
yuvaladığını  göstərir  (1960). 
2. Nazikdimdik  qamışcıl-Lusciniola  melanopogon  Temm. 
Polimorf  növdür.  Naxçıvan  faunasına  Lusciniola  melanopogon  mimica  yarımnövü  daxildir. 
Arealı  Avropa,  Misir,  Fələstin,  Suriya,  Orta  Asiya,  İran,  İrak  və  Zaqafqaziya  rayonlarında  yerləşir. 
Qışda  arealının  cənubuna  və  Pakistana  köçür.  Naxçıvnada  yuvalayan  quş  hesab  edilə  bilər.  Çünki 
çoxalma  dövründə  müşahidə  edilir.Muxtar  respublika  ərazisinə  bu  quşlar  aprel  ayının  əvvəllərində 
gəlir  və  Araz  düzənliyində  olan  qamışlı  kanallarda  məskən  salır.  May  ayında  qamışlar  arasında 
yuva  qurub  çoxalır.  Avqust  ayının  sonunda  cavan  quşlarla  birlikdə  köçüb gedirlər. 
3. Qaratoyuğu  qamışcıl-Acrocephalus  арундинажеус линн. 
Полиморф  нювдцр.  Нахчыван  фаунасына  номинал  йарымнювц  дахилдир.  Эeниш 
йайылмыш  нювдцр.  Апеалы  Авропа,  Шимал-Гярби  Африка,  Кичик  Асийа,  Ирак,  Иран, 
Монголустан, Чин вя Йапонийада йерляшир. Нахчыванда йувалайан гуш щесаб едиля биляр, 
чохалма дюврцндя мцшащидя  олунур.   
Апрел  айында  эялян  гушлар  mухтар  rеспублика  яразисиндя  2000 метр йксяклийя гядяр 
олан  гамыш  басмыш  су  щювзяляри  йахынлыьында  юзляриня  мяскян  салырлар.  Хцсусиля 

- 33 - 
Аразбойу  дцзянликдя  чохсайлы  олур.  Май  айында  гамышлар  арасында  йува  гуруб 
чохалырлар.  
Бу  гуш  Нахчыван  фаунасына  илк  дяфя  бизим  тяряфимиздян  гябул  едилмишдир. 
13.05.1983-жц  ил  тарихдя  ялдя  едилмиш  фярдин  (♂)  кцтляси  29,  4  г,  ганадынын  узунлуьу 
100,2  мм  олмушдур.  Ийул  айында  бу  гушун  йувасындан  учмуш  балаларына  раст  эялмяк 
олур. Бюйцмцш балалар сентйабр айында йашлыларла бирликдя кючцб эедирляр.  
4. Ири зювзяк – Щипполаис паллида Щемп.  
Полиморф  нювдцр.  Нахчыван  фаунасына  Щипполаис  паллида  елаеижа  йарымнювц 
дахилдир.  Апеалы  Пиреней  йарымадасы,  Балкан  йарымадасы,  Орта  Aсийа,  Кичик  вя  Юн 
Асийа,  Ярябистан  йарымадасы,  Шимали  Африка,  Гафгаз  вя  Загафгазийда  йерляшир.  Гышда 
Шимал  вя  шярги  Африкайа  кючцр.  Нахчыванда  йувалайан  гуш  щесаб  едиля  биляр,  чцнки 
чохалма дюврцндя мцшащидя  олунур.   
Мухтар  rеспубликанын аран зонасында йайылмышдыр. Апрелин сонунда эялян гушлар 
коллугларда  вя  баьларда мяскян салыб, май айында коллар цзяриндя йува гуруб чохалырлар. 
Чохалмадан  сонра августун икинжи йарысында кючцб эедирляр.  
5. Гырьы силви – Сйлвиа нисориа Бежщат.  
Нахчыван  фаунасына  номинал  йарымнювц  дахилдир.  Ареалы  Гярби  Авропа,  Орта 
Асийа,  Иран,  Яфганыстан,  Чин  və  Монголустанда  йерляшир.  Гышда  Шярги  Африкайа 
кючцр.  Нахчыванда  йувалайан  гуш  щесаб  едиля  биляр.  Она  эюря  ки,  йалныз  чохалма 
дюврцндя мцшащидя  едилир.  
Яразийя  апрел  айында  эялян  гушлар  Аразбойу  дцзянликдя  олан  коллугларда  мяскян 
сalırlaр.  Май  айында  коллар  цзяриндя  гойдуглары  йува  йер  сятщиндян  тяхминян  1-2  метр 
щцндцрдя йерляшир. 16 ийун 2013-жц ил тарихдя Жулфа дцзянлийиндян тапдыьымыз гырьы 
силвинин  йувасынын  диаметри  14  см  олуб,  ичярисиндя  2  ядяд  чиркли  аьымтыл  рянэли, 
цзяриндя  боз  рянэли  халлары  олан  йумурта  вар  иди.  Ола  билсин  ки,  бу  гушлар  яразидя 
икинжи дяфя чохалырлар.  
6. Охуйан силви – Сйлвиа щортенсис Эм. 
Полиморф  нювдцр. Нахчыван фаунасына  Сйлвиа щортенсис эрассирострис йарымнювц 
дахилдир.  Ареалы Гярби Авропа, Асийа, Шимал-Гярби Африкада йерляшир. Гышда Африка, 
Щиндистан  вя  Ярябистан  йарымадасына  кючцр.  Нахчыванда  йувалайан  гуш  щесаб  едиля 
биляр, чцнки щяр ил йувалама дюврцндя мцшащидя  едилир.  
Йазда эялян гушлар 2000 метр йцксяклийя гядяр олан даьлыг зонада йайылыр. Чох вахт 
даь  йамажларында  мцшащидя  олунур.  Чохалмадан  сонра  жаван  гушларла  бирликдя  арана 
доьру енирляр. Лакин орада чох галмыр вя 5-20 эцндян сонра кючцб эедирляр.  
7. Гарабаш  силви – Сйлвиа атрижапилла Линн.  
Полиморф нювдцр. Нахчыван фаунасына Сйлвиа атрижапилла доммщоизи йарымнювц 
дахилдир.  Ареалы  гярби  Авропа,  Азор  вя  Канар  адалары,  Йашыл  Бурун  адасы,  Авропа, 
Шимал-Гярби  Африка,  Кичик  Асийа,  Иран,  Гафгаз  вя  Загафгазийада  йерляшир.  Гышда 
Африканын  жянубундан  Гвинейа  вя  Кенийайа  гядяр  олан  сащяляря  кючцр.  Нахчыванда 
йувалайан  гуш  щесаб  едиля  биляр,  чохалма  дюврцндя  мцшащидя  едилир.  Апрелдя  эялян 
гушлар  mухтар  rеспубликанын  аран  вя  даьятяйи  зонасына  йайылараг  коллуглар,  баь  вя 
мешялярдя  юзляриня  мяскян  салырлар. Май айынын яввялиндя коллaр вя аьажлар цзяриндя 
йува  гуруб  чохалырлар.  Бязи  фярдляри  илдя  икинжи  дяфя  чохалыр.  02  ийун  2014-жц  ил 
тарихдя  Ордубад  районунун  Нцс-Нцс  кяндиндя  йумурта  цзяриндя  кцрт  йатан  гарабаш 
силвини мцшащидя етдик. Чохалмадан  сонра сентйабр айында кючцб эеdirляр.  

- 34 - 
8. Баь силвиsi – Сйлвиа борин Бодд.  
Нахчыван  фаунасына  номинал  йарымнювц  дахилдир.  Ареалы  Авропада  йерляшир. 
Гышда  Тропик  вя  Жянуби  Африкайа  кючцр.  Нахчыванда  йувалайан гуш щесаб едиля биляр, 
чцнки чохалма дюврцндя мцшащидя  едилир.  
Апрелдя  эялян  гушлар  mухтар  rеспубликанын  баь  вя  мешяляриндя йайылыр. Йувалама 
дюврцндя ися бир гисми чай кянары коллуглара кючцр. Май айында от эювдяляри цзяриндя 
йува тикирвя йумурта  гойурлар. Августuн  сонунда кючцб эедирляр.  
9. Боз силви – Сйлвиа жоммунис Латщам.  
Полиморф  нювдур.  Нахчыван  фаунасына  Сйлвиа  жоммунис  истеропс  йарымнювц 
дахилдир.  Ареалы  Qярби  авропа,  Кичик  Асийа,  Иран,  Яфганыстан,  Пакiстан,  Орта  Асийа, 
Гафгаз,  Загафгазийа  вя  Шимал-Qярби  Африкада  йерляшир.  Гышда  Жянуб-Гярби  Асийа 
(Щиндистанын  Шимал-Гярбиня  гядяр)  вя  Aфрикайа  кючцр.  Нахчыванда  йувалайан  гуш 
сайыла биляр. Она эюря ки, чохалма дюврцндян сонра яразинин щеч бир йериндя мцшащидя 
едилмир.  
Апрел  айында  яразийя  эялян  гушлар  Нахчыванын  даь  мешяляриня  гядяр  галхырлар. 
Ясасян  коллуг,  мешя  вя  баьларда  юзляриня  йува  гуруб  чохалырлар.  12  ийун  2014-жц  ил 
тарихдя  Шащбуз  районунда  мцшащидя  апараркян  боз  силвинин  юз  балаларына  йем 
вердийинин шащиди олдуг. Пайыз кючмяси дюврцндя бу гушлар мцвяггяти олараг Аразбойу 
дцзянлийя енир вя бир нечя эцндян сонра кючцб эедирляр.  
10. Аьбыь силви – Сйлвиа мустажеа Менетр.  
Нахчыван  фаунасына  номинал  йарымнювц  дахилдир.  Ареалы  Кичик  Асийа  вя  Орта 
Асийанын  Шярг  щиссяси,  Ирак,  Иран  вя  Яфганыстанда  йерляшир.  Гышда  Ярябистан 
йарымадасынын гярбиня вя Сомали йарымадасына кючцр. Нахчыанда йувалайан гуш сайыла 
биляр, йалныз чохалма дюврцндя мцшащидя  олунур.  
Мартын  сонунда  эялян  гушлар  яразинин  аран  зонасында  олан  коллуг  вя 
йашыллыгларда  йерляшир  вя  апрелин  ахырларында  йува  тикирляр.  Бу  вахта  гядяр 
эюстярилян  ядябиййат  мялуматларына  ясасян  аьбыь  силвинин  Нахчыванда  йувалама 
биолоэийасына  даир  мялумат  олмамышдыр.  Она  эюря  биз  онун  чохалма  биолоэийасыны 
юйрянмяк  цчцн  ятрафлы  мялумат  топламаьа чалыşдыг. Бу мягсядля 2014-жц ил май айында 
Ордубад  районунда  апардыьымыз  тядгигат  нятижясиндя  аьбыь  силвинин  5  йувасыны  тапа 
билдик.  Йувалар  ясасян  коллар  вя  алчаг  бойлу  жаван  тинэляр  цзяриндя  гурулур.  Йуванын 
йердян  щцндцрлцйц  1  метрдян  артыг  олмур.  Йуванын  материалы  бириллик  вя  чохиллик 
биткилярдян,  дюшямяси  ися  йун,  аьаж  габыгалты  лиfляри,  тцк  вя  с.  ибарят  олур.  Йуванын 
кцтляси орта щесабла 5-8 г, харижи диаметри 6-8 см, дахили диаметри 4-5 см, дяринлийи ися 
4,5-5  см  олур.  Кянзя  кянд  ярик  баьы кянарында май айында тапдыьымыз йувалардан икиси 
цзяриндя  мцшащидя  апарыб,  материал  топладыг.  Йуvалар  бир-бириндян  120 метр мясафядя 
йерляшиб  бири  йемишан  колу  цзяриндя,  диэяри  ися  жаван  ийдя  аьажы  цзяриндя 
гурулмушду.  Щяр  ики  йувада  4  йумурта  вар  иди.Yумуртадан  чыхан  балалар  тамамиля 
чылпаг  вя  чох  ажиз  олса  да  йуvада  жями  10-11  эцн  галыр.  Постембрионал  бюйцмянин 
биринжи  5  эцнц  даща  сцрятля  эедир.  Биринжи  эцнц  баланын  димдийи,  дабан  дараьы  вя 
ганады  ейни  узунлугда  олса  да  сонракы  эцнлярдя  димдийинин  бюйцмяси  лянэийир.  Бала 
дюрд  эцнлцк  оланда  ися  даbан  дараьынын  узунлуьу  ганадын  узунлуьундан  эери  галыр. 
Чцнки  бу  заман  чалма  лялякляри  узаныр.  Артыг  май  айынын  сонунда  бу  гушун  тязя  учан 
балаларына  раст  эялмяк  олур.  Балалар  бюйцдцкдян  сонра  октйабр  айында  йашлыларла 
бирликдя яразидян кючцб эедирляр.  
11. Кюлэялик йарпагэцдяни – Пщйллосжопус жоллйбита Виеилл.  

- 35 - 
Полиморф  нювдцр.  Нахчыван  фаунасына  Пщйллосжопус  жоллйбита  лорензии 
йарымнювц  дахилдир.  Эениш йайылмыш нювдцр. Ареалы Авропа, Канар адалары, Шимал-
Гярби  Африка,  Тцркийя,  Иран,  Яфганыстан,  Щималай,  Чин  вя  Гафгазда  йерляшир.  Гышда 
Африка,  Юн  асийа  вя  Щиндистана  кючцр.  Нахчыванда  йуvалайан  гуш  щесаб  едиля  биляр, 
чцнки чохалма дюврундян сонра яразинин щеч бир йериндя мцшащидя едилмир.  
Апрелдя  эялян  гушлар  аран  зонадан  башламыш  йцкsяк  даьлыг  зонайа  гядяр  коллуг  вя 
мешялярдя  йайылыр.  Май  айында  адятян  йердя,  бязян  ися  коллар  цзяриндя  йува  гуруб 
чохалырлар.  Бу  заман  даьлыг  зонада  аран  зонайа  нисбятян  онларын  сайы  чох  олур.  Август 
айында  ися  аран  зонада  йарпагэцдянин  сайы  чохалыр.  Бир  мцддят  йемляндикдян  сонра 
сентйабр айында кючцб эедирляр.  
12. Сарыгарын йарпагэцдян – Пщйллосжопус нитидус Блйтщ. 
Мономорф  нювдцр.  Ареалы  Tüркийя,  Иранын  Шималы,  Яфганыстан,  Гафгаз  вя 
Загафгазийада  йерляшир.  Гышда  Щиндистанын  жянуб  щиссяси,  Шри-Ланка  вя  Батумийя 
кючцр.  Нахчыванда  йуvалайан  гуш  щесаб  едиля  биляр,  чцнки  йалныз  чохалма  дюврцндя 
мцшащидя  едилир.  Йазда  эялян  гуşлар  бир  нечя  эцнлцйя  Аразбойу  дцзянликдя  тез-тез 
мцшащидя едилир. Сонра тамамиля сайлары азалыр. Фярдлярин яксяриййяти алп гуршаьына 
гядяр  даьлыг  зонайа  гядяр  галхыр. Май вя ийун айында аьаж вя коллар цзяриндя йува гуруб 
нясил верирляр. Пайыз кючмяси сентйабрын ахырында тамамланыр.  
13. Ала милчякгапан – Мусжижапа щйполеужа  Палл.  
Нахчыван фаунасына номинал йарымнювц дахилдир. Ареалы Гярби Авропа (Балкан вя 
Апенnин  йарымадасындан  башга)  вя  Шимал-Гярби  Африкада  йерляшир.  Гышда  Африка 
саванналарына  кючцр.  Нахчыванда  кючяри  гуш  щесаб  едиля  биляр,  чцнки  пайыз  вя  йаз 
кючмяси дврцндя мцшащидя  едилир.  
Ала  милчякгапанын  йаз  кючмяси  апрел  айына,  пайыз  кючмяси  ися  сентйабр, октйабр 
айларына  тясадцф  едир.  Бу  заман  аразбойу  дцзянликдя  кичик  йашыллыгларда  мцвяггяти 
мяскян салырлар. Чохалма  дюврцндя вя гышда мцшащидя  едилмямишдир.  
14. Аьбойун милчякгапан – Мусжижапа албижоллис Темм. 
Нахчыван  фаунасына  номинал  йарымнювц  дахилдир.  Ареалы  Авропада  йерляшир. 
Гышда  Африканын  тропик  саванналарына  кючцр.  Нахчыванда  кючяри  гуш  щесаб  едиля 
биляр.  Она  эюря  ки,  йазда  вя  пайызда кючмя дюврц бу гушлара орта даь гуршаьындан Араз 
вадисинядяк  олан  сащядя  сейряк  шякилдя  тясадцф  олунур.  Пайыз  кючмяси  сентйабр  айы 
олса  да  бязян  йубанан  фярдляриня  дя  раст  эялмяк  олур.  Гышда  вя  чохалма дврцндя бу гуша 
яразинин щеч бир йериндя раст эялмядик.  
15. Боз милчякгапан – Мусжижапа стриата Палл. 
Нахчыван  фаунасына  номинал  йарымнювц  дахилдир.  Ареалы  Гярби  Авропа,  Шимал-
Гярби  Африка  вя  Aсийанын  Жянуб-Гярбиндя  йерляшир.  Гышда  Африкайа  кючцр. 
Нахчыванда  йувалайан  гуш  щесаб  едиля  биляр,  чцнки  чохалма  дюврцндя тез-тез мцшащидя 
олунур.  Апрелин  орталарында  эялян  гушлар  mухтар  rеспубликанын  аран  вя  даь  зонасында 
эeниш  йайылыр.  Щятта  бязян  дяниз  сявиййясиндян  2000  метр  йцксякликдя  мцшащидя 
едилир.  Бу  заман  онлар  мешя,  баь  вя  даьятяйи  коллугларда  йерляшир,  йуваламаг  цчцн 
жцтляря айрылырлар. Бязи фярдляри  икинжи дяфя йумурта  гойуб чохалырлар.   
Топладыьымыз  материллара  ясасян  демяк  олар  ки,  Силвиляр  фясилясиня  дахил  олан 
гушларын  щамысы  йувалайан  гушлар  олуб,  чохалмадан  сонра  яразини  тамамиля  тярк 
едирляр.  Милчякгапанлар  фясилясиня  аид  олан  гuшлардан  ися  йалныз  бири  йувалайан, 
икиси иsя кючяри гушлардыр.   

- 36 - 
Эюстярилян  нювлярдян  аьбыь  силви,  боз  милчякгапан,  гаратойуьу  гамышжыл, 
назикдимдик  гамышжыл,  баь  силвиси  вя  боз  силви  мухтар  республиканын  бцтцн 
бюлэяляриндя йайылараг йува гуруб  чохалырлар.  
2005-жи  илдя  9  мин  118  ща  сащядя  йарадылан  «Аразбойу  Дювлят  Тябият йасаглыьы» 
Нахчыванын  фаунасына  мцсбят  тясир  эюстяряряк,  щям  дя  гушларын  сай  тяркибинин 
артмасына  сябяб  олмушдур.  Апардыьымыз  тядгигат  заманы  щяр  ики  фясиляйя  даир  ялдя 
етдийимиз  материаллар  Нахчыванын  орнитофаунасынын  юйрянилмясиндя  бюйцк 
ящямиййятя  маликдир.  
 
ЯДЯБИЙЙАТ 
 
1.  Ханмяммядов  А.И.  Нахчыван  МССР-ин  авифаунасына  даир  материаллар.  Бакы  – 
1960.  
2.  Т.Талыбов.  Нахчыван  Мухтар  Rеспубликасында  надир щейван нювляри вя онларын 
эенефондунун  горунмасы. Бакы – 1990.  
3.  Щ.М.  Новрузов.  Нахчыван  МР-ин  дцзянлик  зонасында  орнитофаунанын  мювсцм 
хцсуsиййятляри. НДУ-нун хябярляри:  №9. 2006.  
4.  Щ.М.Новрузов.  Нахчыван  МР-дя  орнитофаунанын  мцасир  вязиййяти  вя 
пeрспективляри. НДУ-нун елми хябярляри, 2009.  
5. Г.Т.Мустафайев  вя башгалары.  «Орнитолоэийа». Бакы – 2005.  
                                                                                     
ABSTRACT 
                                                                                                                                Q.Novruzov 
Autecology of birds  including  silvis and  muscicapidae  family  spreading  in the Nakhchivan 
Autonomous  Republic.                                                  
        Ornithological  researches  were held  in  different  regions  of  Nakhchivan  Autonomous  Republic 
for  leaning  autecology  of birds  including  silvis  and  muscicapidae  family.  It was cleared  that  12 
species  of  silvis,  3 species  of were spread in  this  area. 
 
РЕЗЮМЕ 
 
                                                                                                                Г. Новрузов 
       Аутэкология распространенных  славок и мухоловок входящих  в семейства птиц в       
Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə