Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə34/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   171

iniq enik. inik. sinsi. 1. içdən, altdan işləyən. 1. pisik. qoşluq. qoşğur. ruhi. 1. ruhani. ispiritüel. espiritüel. 1. gizli. saxlı. - burda sinsi heçnə yoxdur.

iniltəmək inildəmək. sınğsimək. sinsimək. sınsımaq. zarıldamaq. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi durdu.

iniltəmək inildəmək. zarıldamaq. sınğsimək. sinsimək. sınsımaq. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi durdu.

inləmə -ağlayıb inləmə: sığıt.

inləməy səsi çıxmaz. - inləməy oturun: sakit oturun.

inlətiq - atalar dedi, bizdə dinlədik, vermədik qulaq, dura inlədik. (dura: durmadan).

inləyib -inləyib, sızlağ səs çıxarmaq: siniləmək.

inmək enmək. sınmaq. azalmaq. düşmək.

insanlıqın -bilim insanlığın ortaq değeridir. (bayram özdemir).

insiniq insinik. ilisin. inənc. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

inti -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq).

ip - ip sərmək: ip açmaq, uzatmaq.
-yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip, dirək: sərpənə < sarbanağ. sarvan (< sarmaq)
- ip salmaq: ip uzatmaq. (salmaq: uzatmaq)
- ucuna ip salıb çəkdilər. (salmaq: bağlamaq. tuddurmaq).
-rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı:sallama sapan.

ipə -ipə sapa gəlməz: sapdadurmaz. çox oynaq, şuluğ.

ipəq -kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna, yala yolun ipək döşə yoluna.

ipin -sarığın, ipin açır: sağır. - biri yükün sarır, biri yükün sağır: .

ipinə -kölgə salsın ağac kəndi dibinə, qaykişini odun yığma ipinə. (qay: pis).

ipqıran sapanqıran. belqıran. çox gücük olan.

ipləri - toxumada ipləri tutan ağac: sıyırqı.

ipliq -iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan yağmur, nərsə: sağanaq. sağnaq.

ır ır. ıraq . -yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır gedən. (ır gedən: ölən) .

ir satav. satıv. tez.
-ir ir: tez tez. sıytal. həmməşə. sağır durna. dəvamlı.

ıraq ır. -yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır gedən. (ır gedən: ölən)
-yamanlardan uzaq dur, qarşılınsa belin qır.
-qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının. (keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma)
-utanmazdan ıraq dur, yoxunlaşsan ut qalmaz. (ut: həya)
-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur çaşmasın durmuş yolun.

ıraqlıq -dincik kanı, pozuqlardan ıraqlıq, düzüklərə yaxınlıq. (dincik: huzur). (düzüklərə : təmizlərə)
-uzaqlıqla özgəşilir. (ıraqlıq yadatır, yadlaşdırır).

ıraqtan ıraqdan. aralı. -çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi aralı.

irəli -çevrəni bəkləyən geridə qalar. -irəli!.

irəmiq irəmik. ərəmik. soğa. sovğa. yetənək. qabiliyyət. sığım. sığa. vergi. (don) .

irəşmək sapılmaq. əkişmək. yapışmaq. - nə mənə sapılmısan, çıx ged.

iri salvan. yekə. böyük.
-biçimsiz iri, şişman: saltax. şaltax.
-sırınan nərsənin incə qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur: sırımaq. hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək.
-iri tikiş: sırıç. sırç (< saç. saçı) kök tikişi. atlı qarışqa tikişi.
-aralıqlı, iri tikişlə tikmək: sırıtmaq. sırımaq. sırınlamaq. sızırmaq. sızırlamaq. kökləmək.
-iri yarı: sında manda.
-iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba: ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab. savat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.
-iri kənə:sapcaq. (yapışıb qopbayan) salca.
- çox iri yarı, dağlıq olan: boluş. boloş. küt yarması.
-iri dəlikli ələk: quşgözü.
-qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü: təhəmtən < tökmə tən. oldaşlı. boldaşlı.
-iri dolu dənəsi: gürküt. kütgür.
-iri oğutulmuş nərsə: gürküt. kütgür.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.

ırıqsız məchul. - ırıqsız ediş: məchul fe'l.

irin çirk. sarus. sasuq. (sarı su). - yarası sasuqladı.

irinli -sulu, irinli qabar, cuş: sızlağıc.

irisi -hər nəyin irisi, yekəsi: . gürdək. gurdak. - gürdək üzüm salxımı. - gürdək pitik: yekə, böyük kitab. - gürdək ev. - gürdək tükan. - gürdək oxul: böyük mədrəsə.

irisin -oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.

ırq sin. soy. nəjad.

ırqac sinçi. soyçu. ırqut. nəjad pərəst.

ırqalmaq dalqanmaq. - əsən yeldə qızıl güllər ırqalır.

ırqanmaq yırqanmaq. silkinişmək. çalxanmaq. sallanmaq. oynamaq.

irqli irkli. kirli. çirkli. saçmağlı. - saçmağlı paltarı dəğişmək.

ırqut sinçi. soyçu. ırqac. nəjad pərəst.

ırmaq -ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd: sapay. səpəy. savba. savğa.

irtə -irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan. - qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda olamaz.

irtələmək irdələmək < əritləmək. əritmək. seçitmək. açıtmaq. təcziyə, təhlil edmək.

irtələmək irdələmək. sırıtmaq. dalın tutub incələyib araştırmaq.

irtəmə - keçmiş qutuğ irtəmə: keçmiş xoşbəxtlik ardında olma.

irtıq köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar. sürətgir.

irtin -yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar: köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. irtıq. sürətgir.

irzə rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək (< sava. savağ) xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.

isfənc sonğıra. sorğa. sövğirə. somra. > süngər. su soran, çəkən nərsə.

ısı - ısı sıt: sırtı ısıq: sırtası ısıq: üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab.

ısıq - sırtası ısıq: ısı sıt: sırtı ısıq: üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab.

isiniş isinmə. sıtma. ısıtma. isitmə. istim. histim. hıstım. qızım. qızınış. acılıq. öfgə. hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

ısınışmaq ısnışmaq. sıynışmaq. (sıyınmaq: öğrəşmək) birbirini məhəbbəti cəlb edilişmək. xuy, üns tutmaq. mə'nus olmaq.

ısınma -evlərdə ısınma üçün qurulan üstü örtülü ocağ: küysü. (< küy: qor. od). kürsü.

ısınmaq sıyışmaq. sıymaq. sımaq. sevişmək. alışmaq.

isinmə isiniş. sıtma. ısıtma. isitmə. istim. histim. hıstım. qızım. qızınış. acılıq. öfgə. hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

ısırac -didsil, ısırac, acımtıl, mor dad: sirkəy. sırqoy.

ısırqan sırqıc. sökür. yırtıcı. azqın. azığ. vəhşi.
-ısırğan out: sancağotu.

ısıtma sıtma. isitmə. istim. histim. hıstım. isinmə. isiniş. qızım. qızınış. acılıq. öfgə. hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

isitmə sıtma. ısıtma. istim. histim. hıstım. isinmə. isiniş. qızım. qızınış. acılıq. öfgə. hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

ısız ıysız. iysiz. sapqın. şərur.

ısızlanmaq ıysızlanmaq. iysizlənmək. sapqınmaq. şərurlanmaq. kötülənmək.

isqi sırıq (< sürük. sürmək. süzmək).

ısqılışmaq ısğılışmaq. ıslığışmaq. sığrışmaq. ısğırışmaq. fışqışmaq.

ısqırıq ıslığ. sığılıq. fışqa.

ısqırışmaq ısğırışmaq. sığrışmaq. ısğılışmaq. ıslığışmaq. fışqışmaq.

ısqırqan ısğırğan. ğırğan. siçan türü. (cəvəndə) .

ısqırmaq ısğırmaq. 1. sığırmaq. sıyğırmaq. çığırmaq. incə ün, səs çıxartmaq. (sutlamaq. səfir çəkmək) 1. sığırmaq. ıslığ çalmaq. fışqalamaq.

ıslaq sıvışıq. sıvşıq. suvşuq. şeh. nəmli. ritubətli.

ıslanmaq -çox ıslanmaq: siçana dönmək.

islanmış -süt, pənir, islanmış düğünun suyu: sarsu. sürsu.

ıslatmaq islatmaq. sıvamaq. suvamaq.

islatmaq 1. ıslatmaq. sıvamaq. suvamaq. 1. sindirmək. üzsütmək. söndürmək. odun almaq. günün almaq. oturtmaq.

isləmək issəmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək. {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}.
- !: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan: istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq: istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

ıslıq ıslığ. ısqırıq. sığılıq. fışqa.
-ıslığ çalmaq: sığırmaq. ısqırmaq. fışqalamaq.

ıslıqışmaq ıslığışmaq. ısğılışmaq. sığrışmaq. ısğırışmaq. fışqışmaq.

ısnıq ısnığ. isti. ılığ. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) .

ısnışmaq ısınışmaq. sıynışmaq. (sıyınmaq: öğrəşmək) birbirini məhəbbəti cəlb edilişmək. xuy, üns tutmaq. mə'nus olmaq.

isriq isrik. isti qanlı. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. (xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

issəmək isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək. {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}.
- !: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan: istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq: istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

ıssız salıvar. səlivər. səlləminə. yiyəsiz. - səlivər mala göz tikən, alıvar (almalı) maldan qalar.
- hər yerdən uzaq, kimsənin gəlib gedmədiyi sapa, ıssız yer: quş uçmaz kərvan keçməz.

istə 1. istə!. səysən!. sıysan!. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1. istə. sə!: sı!. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

istəq istək. 1. sevgi. eşq. sevda. arzu. 1. buyruq. həvəs. -yaşam yarısı buyruq, yaşam yarısı qoyruq. (qoyruq: istəmədən oluşan) . 1. səyək. sələk. sılağ. səkə. sıyaq. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1. satav. satıv. dartış. dartışma. tutuş. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. tutsuq. çıxılda. da'va. iddia.
-aşırı istək ibram, təqaza: saltaq. salanc. saltağan. dirsənc. basanc. istəyində çox daynaqlı olan.
-aşırı istək, yeyiş, iştah, könül: gürəlik. guralıq. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.
-nərsə üçün aşırı istək, çəki, əğim duymaq, susmaq: qurumsamaq. yerikləmək.
-istək yaratışdır.

istəqan istəkan. sıkca. sıkıc. sükəc. bardağ.

istəqlə -birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq: sevişmək. səvişmək. sövüşmək. söyüşmək. süyüşmək. sevişmək. birbirin sevmək, istəmək. əsnişmək. (soxuşmaq: birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq).

istəqlərimiz -bilki yol bitsədə, istəklərimiz sonsuz olur.

istəqlərin -aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı).

istəqli -ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli: qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul. oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.
-yapar, istəkli kimi görünmək: satmaq.
- aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
-qaraçılığa, əğriliyə, yalana, kötüyə istəkli, susaq:qurumsaq.
-qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli: qurumsaq.

istəqliqtən -bir qızıqlıqdan, istilikdən, istəklikdən düşmək: savımaq. sovumaq. soyumaq. zayıflamaq.

istəqmək istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək. (issəmək. isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}.
- !: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan: istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq: istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

istəqsiz -istəksiz, könülsüz sıçramaq, atılmaq: səksənmək. sisginmək. disginmək. diksinmək. səkinmək.

istəqtən həvəsdən. -istəkdən, həvəsdən düşmək: soğutqamaq. soğumaq.

istəmə istəmə! səmə!. sıma!. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

istəmədən istəmədən. səmədən. sımadan.

istəmək 1. sivmək. sevmək. sevəmək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq.

istəmək 1. köysəmək. küysəmək. könləmək. könükləmək. - boylu qadın yeməyə köysəkçi olur: ürəyindən keçənə iştahlı olur. 1. barımsımaq. yerinmək. yersinmək. göyüllənmək. könüllənmək. 1. sağınmaq. sindirmək. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək. rəğbət edmək. qanğıramaq. yanğıramaq. iştiyaq, meyl edmək. 1. simək. sımaq.
- sımıq işləmək. . {sımıq: simik. (< sımaq: istəmək. oxşamaq). şəkil. foto. rəsm. rəsim. surət. nəqş. təsvir. timsal}.
-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. (< sınmaq. sınanmaq). sınanışmaq. sınanışıqmaq. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.
-sevişmək istəmək: oğura gəlmək. oğra gəlmək. oğur edmək, yapmaq.
-gedmək istəmək: barımsınmaq
-sizi görmək istəmək, könlü istəmək: sizsəmək. - sizidən bu kötülük, qabalıqları gördükdən son, artıq sizsəmərəm.
-yarıdım (yardım) istəmək, diləmək: sığınmaq. sıınmaq. (sın. sin: iç) yarsınmaq. yarsanmaq.
-bir tutudan, tutqudan, bənddən çözülmək, açılmaq istəmək: saçınsıramaq. çözənsirəmək. 1. { sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. (< sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. } . - susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susaq: susuz. təşnə.
-istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək, doyrutmaq, təqviyət edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək: sağınmaq. - oğlun yolun salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı.
-olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın istəmək: qurumsuramaq. qurumsıramaq. qurumsürəmək.
- bağış, ötüş istəmək: başın ətəyinə salmaq.
-sizi görmək istəmək, könlü istəmək: sizsəmək. - sizidən bu kötülük, qabalıqları gördükdən son, artıq sizsəmərəm.
-səni görmək istəmək: sənsəmək. - əzizim çox sənsəmişəm: sənsizləmişəm.

istəməli səməli. sımalı. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

istəmətən -istəmədən oluşan: qoyruq -yaşam yarısı buyruq, yaşam yarısı qoyruq. (buyruq: istək. həvəs).

istəmiyərəq -istəmiyərək alınmaq, yüklənmək: salınmaq. saldınmaq. sartınmaq. sırtınmaq. sırıtlanmaq. təhmil olunmaq. - qızımız sizə salınmayıb ki.

istənən -istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək, doyrutmaq, təqviyət edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək: sağınmaq. - oğlun yolun salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı.

istənilən səyəkə. sələkə. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).
-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli qurluşu: hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.

istənmək səyilmək. sıyılmaq. sələnmək. sevilmək.

istənməmiş sığıntı. sığtı. sığıt. yük kimi alınan nərsə. çağrılmamış. sorulmamış. təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq.

istərsə -nəcür, nətür, nasıl istərsə: kefinə sıra. kefinə görə.

istəsinmək istisinmək. seçinmək. yeğləmək. üst tutmaq. bəğənmək. yeyləmək. yeğləmək. tərcih edmək. ərcəhiyyət, ovləviyyət vermək. - bu donların seçimi (çeşiti) çox olduğundan seçinmdə güclük çəkdim.

istəşmək səyişmək. sıyışmaq. sələşmək. sevişmək.

istətiyi -sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma: savsata. səfsətə. çaxnaş. doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac.

istətiyin -istədiyin yapanlar, özgürlügün dadanlar
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.
-yaşam çönər istədiyin duyquya, sayqı versən, dəğər biçsən özüvə. (duyquların uyqulanar, gerçəkləşər).

istətmək 1. sıydırmaq. sıdırtmaq. sevdirmək. söydürmək. məhbub edmək. 1. sıyıtmaq. sevdirmək. əzizlətmək.

istəyən səyən. sıyan. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).
-ürək istəyən: seçməcə. seçmə. seşməcə. seçərək alınan nərsə. seçilə bilən nərsə. - bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma)
-(yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) . -eşşək ayar başım olsa (başım sağ olsa), dənizdən su içərəm. (ayar: aytar. deyər).
-çox para istəyən: sapapul. bahalı. xəş götürən. tükətgən.

istəyi -istəyi sıra: istəyinə görə
-yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

istəyin istəyin. həvəsin. nəfsin. - yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan: ayıblamayasan)
-ölümdən qoxsan, istəyin kimi olum yap. (olum : yaşam)
-yoxsul olda ucuz yox, istəyin ol yalan yox.

istəyinə səyinə. sıyına. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.

istəyini -istəyini bilənlər, yaşaında tələsməz.

istəyintə -istəyində çox daynaqlı olan: saltaq. salanc. saltağan. dirsənc. basanc. aşırı istək ibram, təqaza.

istəyisə -ürək dolsa dil deyər, it istəyisə hürər.

isti ılığ. ısnığ. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli)
-isti qanlılaşmaq: sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. canına yatmaq. qanı istinmək. söyləşmək. söy söhbətləşmək.
-qanı isti: isti qanlı. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar
- üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab: ısı sıt. sırtı ısıq. sırtası ısıq.
-isti qanlı: isrik. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. (xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.
- isti yunaqda tərləmək: saçağ başında gurlamaq.
-çörək pişirirkən gələn kimsəyə verilən isti çörək: saçısıcağı.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin