Zestawienie uwagYüklə 265,35 Kb.
səhifə12/12
tarix28.04.2017
ölçüsü265,35 Kb.
#15985
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Uwaga nieuwzględniona. Możliwość wniesienia wkładu własnego w formie rzeczowej przewidziana była w ramach realizowanego przez PFRON programu „PARTNER”, a także w okresie pierwszych dwóch lat systemu zadań zlecanych (jedną z form wkładu rzeczowego była wartość nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia). Z doświadczeń Funduszu przy realizacji zarówno programu jak i zadań zlecanych wynika, iż oszacowanie wartości wkładu rzeczowego jest problematyczne i wielokrotnie niemożliwe do przeprowadzenia na podstawie obiektywnych przesłanek.


34. Cd.

Rozdział X ust. 1

Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Umożliwienie Wnioskodawcy zapewnienie wkładu własnego (5%) oprócz wolontariatu i środków własnych ze źródeł publicznych.

Dodanie podpunktu:

3) wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON)”.Wnioskodawcy nie zawsze dysponują wkładem finansowym własnym bądź wystarczającą liczbą wolontariuszy; możliwość zapewnienia minimalnego wkładu własnego z środków publicznych pomogłaby w spełnieniu warunków regulaminowych.

Uwaga uwzględniona częściowo. W rozdziale VII „Zasad wspierania realizacji zadań” dodany został zapis iż: „W ogłoszeniu o konkursie Zarząd PFRON może dopuścić możliwość wniesienia, w ramach wymaganego minimum wkładu własnego, również wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON)”.
35.

Rozdział X ust. 1 i 2

Stowarzyszenie Na Tak z Poznania

Zmiana zapisu:

1. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu, z zastrzeżeniem iż wymagane minimum wkładu własnego może być wniesione wyłącznie w postaci: 1) wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj. niepochodzącego z sektora finansów publicznych), i/lub 2) wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza).2. Jeżeli Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład własny powyżej minimalnej procentowej wysokości, wówczas pozostała część wkładu własnego (tj. powyżej wymaganego minimum) może być wniesiona w postaci: 1) wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych, i/lub 2) wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON), i/lub 3) wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza).”

Na:

1. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu. Wnioskodawca może wnieść do realizacji projektu wkład własny w postaci: 1)wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych, i/lub 2) wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON), i/lub 3) wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza).”Organizacje, zwłaszcza nieposiadające statusu OPP, mają ograniczone możliwości pozyskiwania środków finansowych mogących stanowić wymagany 5 % wkład własny do projektu. Składki członkowskie czy też darowizny nie pokryją często wielotysięcznego wkładu własnego (w przypadku projektów dotyczących prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek kwota projektu to kilkaset tysięcy złotych). Coraz więcej instytucji to rozumie. Np. Urząd Miasta Poznania umożliwia organizacjom pozyskanie z budżetu Miasta środków na pokrycie wkładu własnego do projektów unijnych. Skoro nie ma przeszkód we wniesieniu wkładu finansowego do projektów PFRON ze źródeł publicznych w ogóle, nie ma też uzasadnienia do eliminowania tej możliwości z obowiązkowego wkładu 5%. Pozostawienie zapisu w niezmienionej treści spowoduje wyeliminowanie z dofinansowania cennych inicjatyw organizacji nie dysponujących wymaganym wkładem prywatnym, bądź nieracjonalne „zawyżanie” wkładu świadczeń wolontariuszy.

Uwaga uwzględniona częściowo. Uzasadnienie jw.
36.

Rozdział X ust. 3

Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Zmiana stawki za godzinę pracy wolontariusza z 12zł do 15zł – „przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł”.

Stawka wolontariacka od lat jest na niezmienionym poziomie, podczas gdy w innych instytucjach jak np. Urząd Marszałkowski dokonano jej zwiększenia z uwagi na wyższe wycenienie wartości wykonywanej pracy wolontariackiej.

Uwaga uwzględniona.
37.

Rozdział XI ust. 1-5

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz OSTOJA

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Należy rozważyć zasadność obowiązku prowadzenia audytu zewnętrznego projektów.

Zmiany wymaga zapis „Za kwalifikowany uznaje się koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej jednak niż 5 000 zł.” w zakresie podanej maksymalnej kwoty kosztu.

Obowiązek audytu zewnętrznego w ostatnim miesiącu realizacji zadania jest kwestionowany nawet przez audytorów. Należy rozważyć jego zasadność, przy jednoczesnym zabezpieczeniu aktem notarialnym i wekslem „in blanco” oraz prowadzonych szczegółowych rozliczeniach projektów przez pracowników PFRON. Wydatki związane z audytem projektów (koszty finansowe i wkład czasowy i osobowy jaki musi ponieść organizacja) są niewspółmierne do efektów i należy je postrzegać jako mało uzasadnione. Dodatkowe ograniczenie wysokości kosztu audytu spowoduje dodatkowe utrudnienie dla organizacji w znalezieniu biegłych do jego przeprowadzenia. Taki zapis nie uwzględnia rzeczywistości rynkowej. Z naszych doświadczeń wynika, że kwota 5000 zł jest zbyt niska przy konieczności prowadzenia audytu dla dużych projektów. Proponowane zapisy rozdziału XI pkt 1-4 kwalifikują w naszej organizacji wszystkie projekty jako zobowiązane do przeprowadzenia audytu. Generuje to koszty niewspółmierne do korzyści, co ma ogromne znaczenie w sytuacji ograniczonych środków PFRON przeznaczonych na zlecanie zadań organizacjom.

Uwaga nieuwzględniona. W ocenie Funduszu koszty związane z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego projektów powinny zostać ograniczone również kwotowo. Pozwoli to na racjonalizację wydatków ze środków publicznych. Fundusz będzie badał koszty przeprowadzenia audytów. Z doświadczeń Funduszu wynika, iż rynek usług audytorskich jest zróżnicowany i jest możliwy wybór podmiotu przeprowadzającego audyt projektu w racjonalnej kwocie.
38.

Pozostałe uwagi

Federacja Stowarzyszeń „AMAZONKI”

Propozycja zmiany/uwzględnienia niniejszych uwag w planowanym, najbliższym ogłoszeniu o konkursie, w odniesieniu i na podstawie ogłoszeń o konkursach z lat poprzednich – zmiany zapisu dotyczącego udziału beneficjentów ostatecznych w projektach składanych w ramach kierunku 2 – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, w szczególności w projektach typu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), w kwestii procenta udziału osób niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności w ogóle beneficjentów ostatecznych projektu.

Proponujemy zwiększenie ilości osób niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności w ogóle beneficjentów ostatecznych projektu z 10% do 40% ogółu beneficjentów ostatecznych, co nie spowoduje zwiększenia wysokości środków finansowych na tą rehabilitację.Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” od ponad 20 lat zajmuje się m.in. reprezentowaniem interesów kobiet leczonych z powodu raka piersi, w szczególności w zakresie możliwości świadczonej rehabilitacji, również poprzez aktywne włączanie się w stanowienie obowiązujących przepisów prawa. Od kilku lat z niepokojem obserwujemy tendencję obniżania stopnia niepełnosprawności do stopnia lekkiego u kobiet po leczeniu raka piersi, co bezpośrednio przekłada się na drastyczne ograniczenie dostępności do niezbędnej rehabilitacji psychofizycznej dla tych kobiet. Choroba nowotworowa raka piersi, w przypadku jej pozytywnego leczenia, nie kończy się pięć lat po operacji, lecz w większości przypadków przybiera formę choroby przewlekłej, co powoduje u kobiet z rakiem piersi stałą, nieprzerwaną i niezbędną potrzebę rehabilitacji, w szczególności usprawniania fizycznego i profesjonalnego wsparcia psychicznego. Zaprzestanie takiej rehabilitacji skutkuje nawracającymi powikłaniami po leczeniu onkologicznym, zwłaszcza obrzękiem limfatycznym, ograniczeniem ruchomości kończyny górnej po stronie operowanej, postępującymi zwyrodnieniami kręgosłupa wskutek ograniczeń ruchowych po operacji, a także labilnością emocjonalną oraz innymi wynikającymi bezpośrednio, lub pośrednio z leczenia onkologicznego. Kobiety, którym obniża się stopień niepełnosprawności do stopnia lekkiego, nie mogą korzystać z rehabilitacji świadczonej przez lokalne kluby Amazonek, dofinansowanej w strategicznym stopniu ze środków PFRON. Wskutek takiej sytuacji wiele kobiet zostaje pozbawionych koniecznego, niezbędnego wsparcia - rehabilitacji, co bezpośrednio wpływa negatywnie na ich samodzielność społeczną, pogarsza się funkcjonowanie w podstawowych sferach, szczególnie w środowisku zawodowym – z powodu rosnącej skali powikłań kobiety coraz częściej chorują, przebywając na zwolnieniach lekarskich, wymagając bardziej zaawansowanej pomocy medycznej i rehabilitacyjnej, korzystają z wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne finansowane przez ZUS, co generuje znacząco większe koszty pokrywane ze środków publicznych, niż koszty ponoszone w ramach realizacji projektów rehabilitacyjnych, m.in. w ramach konkursów PFRON, gdzie działania rehabilitacyjne są ukierunkowane na zwiększenie dobrostanu zdrowotnego u kobiet po leczeniu raka piersi, zarówno w okresie leczenia onkologicznego, jak i później jako profilaktyka powikłań raka piersi. Pragniemy także zaznaczyć, iż niestety możliwości leczenia w ambulatoriach dziennego pobytu, czy ośrodkach rehabilitacyjnych wiążą się z długimi terminami oczekiwania od pół roku do dwóch lat, co nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych kobiet z rakiem piersi. Reasumując, korzystniej jest przeznaczać środki publiczne, m.in. z PFRON na rehabilitację osób niepełnosprawnych w ramach podtrzymywania ich dobrostanu po leczeniu onkologicznym, niż leczyć późniejsze rozliczne powikłania po zaniechaniu podstawowego usprawniania. Pragniemy jeszcze podkreślić, że konieczność rehabilitacji-usprawniania nie kończy się z zakończeniem procesu leczenia, lecz trwa dożywotnio – kobiety z usuniętą piersią oraz węzłami chłonnymi muszą być rehabilitowane nieprzerwanie do końca ich życia.

Uwaga uwzględniona. Przy wyliczeniu maksymalnej liczby BO projektu z lekkim stopniem niepełnosprawności nie będą brane pod uwagę beneficjentki z lekkim stopniem niepełnosprawności wydanym z powodu raka piersi.
39.

Pozostałe uwagi

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

Czy w typie projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” realizacja form wsparcia może odbywać się na rzecz BO (będących osobami niepełnosprawnymi z autyzmem), którzy są jednocześnie uczniami OREW (ze względu na ich szczególne trudności i specyficzne potrzeby wynikające z niepełnosprawności sprzężonych i autyzmu)? Czy w godzinach pracy OREW dla osób z autyzmem i w czasie pobierania przez uczniów edukacji, która odbywa się w formie grupowej można w ramach projektu organizować dodatkowe indywidualne wsparcie tym uczniom w formie specjalistycznej terapii, którą realizować będą z nimi pracownicy projektu?Realizacja projektu może odbywać się na rzecz osób przebywających w OREW. Należy jednakże pamiętać, iż w zgłaszanych do PFRON projektach mogą zostać wykazane wyłącznie takie działania (formy wsparcia) i związane z nimi koszty, które nie mogą być finansowane (na podstawie odrębnych przepisów) z subwencji oświatowej.
40.

Pozostałe uwagi

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym –ECHO

Wskazane jest podanie na etapie ogłaszania konkursu maksymalnych stawek, jakie będą uwzględniane w procesie oceny wniosków.

PFRON przy ocenie wniosków jak dotąd stosował limity stawek wynagrodzenia. Nie były to jasne kryteria. Zapominano o jakości, wciąż wskazywano na cenę. Niska cena raczej nie gwarantuje wysokiej jakości. Zrozumiałe jest ograniczanie stawek, warto wskazać limity, ale z uwzględnieniem średnich cen, a nie najniższych. Stawki powinny uwzględniać rodzaje umów, a także uwarunkowania prawne.

PFRON nie wyznacza maksymalnych wysokości stawek poszczególnych rodzajów kosztów. Ocena racjonalności i efektywności kosztów przeprowadzana jest przez komisję konkursową, na etapie oceny merytorycznej projektu.

Należy dodać, iż zgodnie z „Zasadami” ocena merytoryczna wniosku polega, między innymi, na sprawdzeniu czy zaplanowana we wniosku wartość wskaźnika nakładu świadczy o racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu środkami publicznymi. Ocena przeprowadzana jest z uwzględnieniem wartości wskaźnika bazowego ustalonego przez Zarząd PFRON na podstawie analizy wartości wskaźników nakładu w projektach tego samego typu, zgłoszonych w konkursie. Jeżeli podczas oceny merytorycznej zostanie zidentyfikowane przekroczenie wartości wskaźnika nakładu w stosunku do wartości wskaźnika bazowego, wówczas proponowana przez komisję kwota dofinansowania może ulec obniżeniu. Ustalenie wartości wskaźników bazowych w ramach danego konkursu następuje po zakończeniu przyjmowania wniosków w konkursie, na podstawie analizy wartości wskaźników nakładu zaplanowanych w złożonych w konkursie wnioskach.


40. cd.

Pozostałe uwagi

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym –ECHO
Składane projekty tworzą określoną całość, uwzględniającą elementy niezbędne do ich prawidłowej realizacji. Przekłada się to na określone wskaźniki – produktu, nakładu, rezultatu. W procesie opiniowania wniosków oceniający dokonują usunięcia kosztów w ich ocenie zbędnych, zmiany stawek, itp., jednak nie uwzględniając koniecznej zmiany wskaźników. W efekcie oceny otrzymujemy dane wyjściowe, z których dopiero należałoby stworzyć nowy projekt.

Zmniejszenie wartości wskaźnika nakładu (poprzez zmniejszenie wysokości poszczególnych kosztów) nie może powodować zmniejszenia wartości wskaźnika produktu lub rezultatu.
41.

Pozostałe uwagi

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Proponujemy wprowadzić typ projektów:

organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacjiWykluczenie szkoleń dla rodzin/opiekunów i terapeutów uniemożliwia kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością. Na rynku brak bezpłatnych szkoleń dla terapeutów i opiekunów, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy przez ww. osoby. Jednostki zajmujące się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym nie posiadają funduszy na szkolenia pracowników a zapotrzebowanie na tego typu działania jest bardzo duże (dane na podstawie wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu warsztatów dla opiekunów i terapeutów – w pierwsze dni zapełnione listy i ponad 100 osób chętnych, które nie zostają zakwalifikowane).

Uwaga nieuwzględniona. Kierunek pomocy 2 obejmuje wsparcie realizowane bezpośrednio na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekty dotyczące wsparcia otoczenia osób niepełnosprawnych mogą być składane w ramach kierunku pomocy 5.Założenia konkursu pn. „Kurs na samodzielność” (konkurs nr 2/2016)


Yüklə 265,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə