##book id= 860//book name=Yüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/14
tarix15.03.2017
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


 
##book_id= 860//book_name= 
Seçmə
 f
ə
nn. 
İnklüziv tə
hsil. M
ə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ə
r t
ə
hsil pill
ə
si 
üçün
 //  
##fk=108//ks=02//fn=860// sumalltest= 322 //  
## Fakültə: Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim.  
## İxtisas: Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və psixologiyası  
## Bölmə: Azərbaycan  
## Qrup: 201, 202, 203, 204  
## Fənnin adı: Seçmə fənn. İnklüziv təhsil. Məktəbəqədər təhsil pilləsi üçün  
## Müəllim: M. Hacıyeva  
## Kafedra müdiri: 
dos. N. Hüseynova  
##İşçi qrupu: 
m. Abasova Səlbi  
## ped. ü. f. d. Aslanova Səbinə  
##ps. ü. f. d. Məmmədova Minarə  
##num= 1// level= 1// sumtest=22 // name= İnklüziv təhsil anlayışı. TXE anlayışı. XQE 
olan uşaqların Avropada qəbul olunmuş təsnifatı // 
 
1. 
“İnklüziya” latın
 dilind
ə
n t
ərcümə
d
ə
 n
ə
 dem
ə
kdir:  
A) nüfuzetmə 
B) əksetdirmə  
C) daxiletmə 
D) birləşdirmə  
E) inandırma  
2. Beyn
ə
lxalq s
ə
n
ə
dl
ə
rd
ə
 
“xüsusi qayğıya ehtiyacı olan” termini Azə
rbaycan 
Respublikasının milli qanunvericilik sə
n
ə
dl
ə
rind
ə
 
hansı terminlə
 qeyd olunur:  
A) “sağlamlıq imkanları məhdud”  
B) “zəif adaptasiya olunan”  
C) “nitq qüsurlu olan”  
D) “təhsil almaq üçün yaramayan  
E) “autizm sindromu daşıyan”  


 
3. 
“Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları 
m
ə
hdud) 
uşaqların tə
hsilinin t
əşkili üzrə
 
İnkişaf Proqramı (200
5 - 2009 - cu ill
ə
r) 
” 
n
ə
 
vaxt q
əbul edilmişdir:
  
A) 2008 - ci ildə 
B) 2006 - cı ildə  
C) 2007 - ci ildə  
D) 2005 - ci ildə 
E) 2009 - cu ildə  
4. 
“Xüsusi təhsil ehtiyacı” termini və
 
ümumiyyə
tl
ə

“xüsusi tə
hsil ehtiyaclar
ı” 
konsepsiyası ilk də
f
ə
 n
ə
 vaxt v
ə
 
harada işlənib hazırlanmışdır:
  
A) 1981 - ci ildə İngiltərədə  
B) 1980 - ci ildə ABŞ - da  
C) 1985 - ci ildə Avropada  
D) 1981 - ci ildə Fransada  
E) 1982 - ci ildə ABŞ - da  
5. 
İnklüziv tə
hsil n
ə
 dem
ə
kdir:  
A) Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların qapalı təhsil müəssisələrində təhsil alması 
B) Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların tipik uşaqlardan ayrı təhsil müəssisələrində təhsil alması  
C) İnklüziv təhsil – xüsusi təhsil ehtiyacı olan şəxsin ümumtəhsil müəssisəsində xüsusi şərait və 
xüsusi təlim vasitəsi ilə digərləri ilə eyni sinifdə təhsil alması 
D) Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara mərhəmət hissini deyil, onlara öyrənmə bacarıqlarını 
aşılamaq  
E) Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsildən uzaqlaşdırılması və həkim nəzarətində 
saxlanılması  
6. BMT - 
nin İnsan Hüquqları Konvensiyasına görə

“Bütün uşaqlar üçün bə
rab
ə

t
əhsil almaq imkanlarının yaradılması və
 
əlil uşaqların cə
miyy
ə
t
ə
 int
eqrasiyası”nı 
kim t
ə
min etm
ə
lidir?  
A) məktəb 
B) ailə  
C) dövlət 
D) valideynlər  


 
E) uşaqlar  
7. 1981 - ci ild
ə
 
İngil
t
ə
r
ə
d
ə
 q
əbul edilmiş xüsusi təhsil ehtiyacları konsepsiyası
 n
ə
 
üçün işlənib hazırlanmışdır:
  
A) İnklüziv təhsildən təcrid olunmuş təhsilə keçmək üçün 
B) Təhsildə uşaqlar arasında ayrı - seçkilik yaratmaq üçün  
C) Sağlam və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların fərdi təhsil alması üçün  
D) Təhsildə əlillik dərəcəsinin istifadəsindən imtina etmək üçün 
E) Təhsildə dil, din, yaş cins, əlillik fərqləri yaratmaq üçün  
8. 
İnklüziv tə
hsil n
ə
y
ə
 xidm
ə
t edir:  


 
uşaqlar arasında ayrı
 - 
seçkiliyi aradan qaldırması
  


 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların özlə
rini c
ə
miyy
ə
tin b
ə
rab
ərhüquqlu üzvü 
olduqlarını hiss etmə
si  
3 - 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların
 c
ə
miyy
ə
t
ə
 
inteqrasiya olunması
  
4 - 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların
 c
ə
miyy
ə
td
ə
 aqresiya, 
dözümsüzlük

onları 
q
ə
bul etm
ə
m
ək kimi halların formalaşması
  
5 - 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların xə
st
ə
 
uşaqlar olub

onların müalicə
sin
ə
 v
ə
 
xüsusi xidmə
tin
ə
 
ehtiyac olması
  
A) 1, 2, 3  
B) 1, 2, 5  
C) 2, 3, 5  
D) 1, 3, 4  
E) 3, 4, 5  
9. 
Ölkə
mizd
ə
 
inklüziv təhsilin inkişafı üçün görülə
c
ə
k t
ə
dbirl
ər hansılardır:
  


 b
ütün tə
hsil pill
ə
l
əri üzrə
 
sağlamlıq imkanları məhdud şə
xsl
ərin inklüziv tə
hsil
ə
 
c
əlb olunmasının tə
min edilm
ə
si m
ə
qs
ə
dil
ə
 
mövcud qanunvericiliyin 
t
ə
kmill
əşdirilmə
si;  


 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların tə
hsild
ən uzaqlaşdırılması
  


 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların
 c
ə
miyy
ə
td
ə
n t
ə
crid edilm
ə
si  


 t
əhsil müə
ssis
ə
l
ə
rinin v
ə
 t
ədris proqramlarının sağlamlıq imkanları mə
hdud 
şə
xsl
ərin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması üçün müvafiq tə
dbirl
ərin görülmə
si  


 


 s
ağlamlıq imkanları məhdud şə
xsl
ə
rin t
ə
hsilinin t
əşkili ilə
 
bağlı pedaqoji 
kadrların hazırlanması və
 t
ə
kmill
əşdirilmə
si  


 
inklüziv tə
hsill
ə
 
ə
laq
ədar bir sıra metodik vasitə
l
ərin hazırlanmaması
, t
ə
rbiy
əçi 
müə
lliml
ər üçün inklüziv tə
hs
il kurslarının təşkil olunmaması
  
A) 1, 3, 5 
B) 1, 5, 6  
C) 1, 2, 3  
D) 1, 4, 5 
E) 2, 4, 5  
10. 
Sağlamlıq imkanları mə
hdud 
uşaqlar təsnifat üzrə
 nec
ə
 
bölünmüşdür:
  
1 - 
əlil uşaqlar
  


 
çevik uşaqlar
  


 
çətinliyi olan uşaqlar
  


 t
əhsilsiz uşaqlar
  


 h
əssas uşaqlar
  


 
valideynsiz uşaqlar
  
A) 2, 4, 6 
B) 1, 2, 3  
C) 2, 3, 4  
D) 1, 3, 5 
E) 4, 5, 6  
11. 
Sağlamlıq imkanları mə
hdud 
uşaqların tə
hsilin
ə
 dair 
hansı pedaqoji 
paradiqmalar var:  


 
şagird → bacarıqlar → adi sinif
  


 
şagird → adi sinif → bacarıqlar
  


 
şagird → təlim → tə
hsil  


 
şagird → təcrübə
 
→ inkişaf
  
A) 2, 4 
B) 2, 3  


 
C) 1, 3  
D) 3, 4  
E) 1, 2 
12. 
Sağlamlıq imkanları mə
hdud 
uşağın tə
hsild
ə
 
uğuruna tə
sir 
göstə
r
ə
n faktorlar 
hansılardır:
  


 
uşağın ailə
sinin v
ə
ziyy
ə
ti  


 
uşağın xə
st
ə
liyi  


 
dövlə
t t
ə
r
ə
find
ə
n veril
ə
n t
ə
minat  


 
müə
lliml
ə
 
uşaq arasındakı münasibə
t  


 c
ə
miyy
ətin uşaqlara tə
zyiqi  


 h
əkim mütə
x
ə
ssisl
ə
rin d
ə
st
ə
yi  
A) 1, 3, 5, 6 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 2, 3, 4, 5  
D) 3, 4, 5, 6  
E) 1, 3, 4, 6 
13. 
“Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları 
m
ə
hdud) 
uşaqların tə
hsilinin t
əşkili üzrə
 
İnkişaf Proqramı (2005
 - 2009 - cu ill
ə
r) 
”nın 
layih
ə
l
ərinin xronoloji ardıcıllığını göstə
rin:  


 2003 

 2006 - 
cı illə
r  


 2006 

 2010 - cu ill
ə
r  


 2005 

 2009 - cu ill
ə
r  


 2009 

 2015 - ci ill
ə
r  
A) 1; 3 
B) 1; 4  
C) 2; 4  
D) 3; 4 
E) 1; 2  


 
14. 
Sağlamlıq imkanları mə
hdud 
uşaqların tə
hsilinin m
ə
rh
ə
l
ə
l
ə
rini v
ə
 
inkişaf yolunu 
n
ə
z
ə
r
ə
 alaraq m
ə
ntiqi 
xronoloji ardıcıllığı göstə
rin:  
1 - C
ə
miyy
ə

sağlamlıq imkanları mə
hdud 
uşaqları tə
liml
ə
ndir
ə
r
ək onlar üçün 
mütəşəkkil xüsusi təhsil sistemini yaratmağa nail olmuşdur
.  
2 - C
ə
miyy
ət onlara qarşı aqressiya

dözümsüzlük və
 q
ə
bul etm
ə
m
ə
kd
ə
n onlara 
m
ə
rh
ə
m
ə
t hissi il
ə
 
yanaşmaq sə
viyy
ə
sin
ə
 g
əlmişdir
.  
3 - C
ə
miyy
ə

sağlamlıq imkanları mə
hdud 
uşaqların öyrə
nm
ə
 
bacarıqları ilə
 
yanaşı

onları öyrə
tm
ə
k z
ə
ruriyy
ə
tini d
ə
 d
ərk etmişdir
.  
4 - T
əcrid olunmuş tə
hsild
ə
n inteqra
siyalı
 t
ə
hsil
ə
 
doğru inkişaf gedir
.  
5 - 
İnklüziya daxiletmə
 modeli.  
6 - C
ə
miyy
ə

sağlamlıq imkanları mə
hdud 
uşaqlara mə
rh
ə
m
ə
t hissini deyil, 
onları 
öyrə
nm
ə
 
bacarıqlarını önə
 
çəkmişdir
.  
A) 2, 6, 3, 1, 4, 5  
B) 1, 2, 3, 4, 5, 6  
C) 2, 4, 3, 1, 6, 5  
D) 3, 2, 1, 4, 5, 6  
E) 4, 5, 1, 6, 2, 3  
15. 
İnklüziv tə
hsilin 
əsaslandığı paradiqmanı nə
z
ə
r
ə
 alaraq m
əntiqi ardıcıllığı davam 
edin:  
Şagird → adi sinif → 
. . .  
A) təlim 
B) təhsil  
C) bacarıqlar 
D) adaptasiya  
E) təcrübə  
16. 
Ölkə
mizd
ə
 
sağlamlıq imkanları mə
hdud 
uşaqların inklüziv tə
hsill
ə
 
bağlı aparılan 
t
ə
dbirl
ə
rin m
ə
ntiqi, 
xronoloji ardıcıllığını tamamla
:  


 Az
ə
r
baycan Respublikası Tə
hsil Nazirliyi il
ə
 YUNESKO - 
nun inklüziv tə
hsilin 
t
əşkili ilə
 
bağlı birgə
 layih
ə
si.  

–“Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları 
m
ə
hdud) 
uşaqların tə
hsilinin t
əşkili üzrə
 
İnkişaf Proqramı (2005
 - 2009 - cu ill
ə
r) 

  


 


 Az
ərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şə
xsl
ər üçün inklüziv 
t
əhsilin inkişafı üzrə
 
Dövlət Proqramı
  
A) 3; 1; 2 
B) 1; 2; 3  
C) 3; 2; 1  
D) 2; 1; 3 
E) 2; 3; 1  
17. C
ə
miyy
ə
td
ə
 
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar hansı inkişaf yolunu keçmişdir

uyğunluğu müə
yy
ə
n edin:  


 e. 
ə
. XI - XIII 
ə
sr v
ə
 
eramızın XII ə
sri  
II 

 XII - XVIII 
ə
srin 70 - 80 - ci ill
ə
ri  
III 

 XVIII 
ə
srin 70 - 80 - ci ill
ə
ri 

 XX 
ə
srin 
ə
vv
ə
li  
a - c
ə
miyy
ə
td
ə
 
uşaqlara qarşı mə
rh
ə
m
ə
t hissini deyil, 
onların öyrə
nm
ə
 
bacarıqlarını 
önə
 
çəkmişdir
  
b - c
ə
miyy
ə
td
ə
 
uşaqlara qarşı aqressiya

dözümsüzlük və
 q
ə
bul etm
ə
m
ə
kd
ə
n onlara 
m
ə
rh
ə
m
ə
t hissi il
ə
 
yanaşmaq sə
viyy
ə
sin
ə
 g
əlmişdir
  
c - c
ə
miyy
ət bu uşaqları tə
liml
ə
ndir
ə
r
ək onlar üçün xüsusi təhsil sistemi yaratmağa 
na
il olmuşdur
  
d - c
ə
miyy
ət bu uşaqların öyrə
nm
ə
 
bacarıqları ilə
 
yanaşı

onlar öyrə
tm
ə

z
ə
ruriyy
ə
tini d
ə
 d
ərk etmişdir
  
A) I – c; II – a; III – d 
B) I – a; II – c; III – b  
C) I – c; II – a; III – b  
D) I – d; II – b; III – c  
E) I – b; II – a; III – d 
18. C
ə
miyy
ə
td
ə
 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar hansı inkişaf yolunu keçmişdir 
v
ə
 
uyğunluğu müə
yy
ə
n edin:  


 XX 
ə
srin 
ə
vv
ə
li 

 1960 - 
cı illərin ortası
  
II 

 1960 - 
cı illə


 1980 - ci ill
ərin ortaları
  
III 

 1980 - ci ill
ərin ortalarından –
 indiy
ə
d
ə
k  


 
a - c
ə
miyy
ə

sağlamlıq imkanları mə
hdud 
uşaqların öyrə
nm
ə
 
bacarıqlarını önə
 
çəkmişdir
  
b - c
ə
miyy
ət bu uşaqları tə
liml
ə
ndirm
ək üçün xüsusi təhsil sistemi yaratmağa nail 
olmuşdur
  
c - 
inklüziya –
 daxiletm
ə
 modeli t
ətbiq olunmuşdur
  
d - t
əcrid olunmuş tə
hsild
ə
n inteqrativ t
ə
hsil
ə
 
doğru inkişaf getmişdir
  
A) I – a; II – b; III – c 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə