İlahiyyat faküLTƏSİNİn elmi MƏcmuəSİ


D. Esbâb-ı Nüzûl Rivayetlerinin Nüzûl Ortamını Tespit Etmede YeterliliğiYüklə 3,06 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/40
tarix28.04.2017
ölçüsü3,06 Mb.
#16009
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40

D. Esbâb-ı Nüzûl Rivayetlerinin Nüzûl Ortamını Tespit Etmede Yeterliliği 

Nas/metnin sınırlı, olayların sınırsız olması ve ortaya çıkan her olaya Kur’ân’ın 

hükmünün uygulanabilmesi, öncelikle hükmün illetinin ne olduğunun doğru bir 

şekilde tespit edilmesini zorunlu kılmaktadır. Zira yazı ile konuşma arasındaki en 

önemli fark, yazılı bir metni inşa etme sürecinde olan yazarın okuru ile karşı karşıya 

olmaması ve metne muhatap olacak okuyucunun yazarın zihninde salt bir 

tasavvurdan ibaret olmasıdır. Konuşma ise, mütekellim, muhatap ve metin dışı 

bağlam gerektirmektedir.

42

 Mütekellim konuşurken amacı salt bilgi verme                                                  

37

 Tirmizî, Tefsîr, 10 38

 Muhammed Âbid el-Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, çev. Muhammed Coşkun, III/486-487 

39

 İbn TeymiyyeMukaddime fi Usûli’t-tefsir, Beyrut, 1988, s. 59 40

 İbn Teymiyye, 58 

41

 Serinsu, 179 42

 Bkz. Doğan AksanHer Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara 1990, s. 140-141 Esbâb-ı Nüzûl Rivayetleri ve Nüzûl Ortamını Tespit Etmede Yeterliliği Meselesi 

153


olabileceği gibi, muhatabını sinirlendirme, sevindirme, müjdeleme, teselli etme ve 

uyarma gibi birtakım eylemler de olabilir. Buna konuşmanın eylem yönü olması 

açısından “söz edim” denir. Söz edimden farklı olarak metin, yazarın amacının 

gerçekleşip gerçekleşemediğini göremediği bir dil ortamıdır. Buna bağlı olarak metin 

kendi bağlamını kendi içinde taşımakta, kendi içinde bütünlük arz etmekteyken, söz 

edimde bağlam sözün dışında bulunmakta ve sözü anlamak için söz dışı bağlama 

müracaat etmek gerekmektedir. Bu çerçevede Kur’ân’ın metinden çok söz olduğunu

esbâb-ı nüzûlün de onun anlaşılabilmesi için metinde yer almayan metin dışı 

bağlama muttali olmamıza yardımcı olan önemli bir enstrüman olduğunu 

söyleyebiliriz. Yani esbâb-ı nüzûl, metin dışı bağlamın bazı aşamalarında yaşanmış 

kimi olayların kayıtları olarak nakledilen rivayetlerdir.  

Kur’ân belli bir zaman dilimi içerisinde (Hz. Peygamber’in 23 yıllık daveti 

esnasında) yaşanmış olan gelişmelere bağlı olarak nâzil olmuştur. Bu durum,  

Kur’ân’ın nüzul döneminden sonraki tarih dilimindeki rehberliğinin sona erdiği 

anlamına da gelmez. Hayatımızı tanzim ederken Kur’ân’ın mesajının yeniden hayata 

uygulamanın temel koşulu, hem elimizde bir metin olarak duran Kur’ân’ın inzal 

edildiği tarih, coğrafya ve dönemin kültürü ile yakın ilişkisinin, hem de bizimle 

arasındaki zaman ve kültür uzaklığının farkında olmaktır. Kur’ân’la aramızdaki, 

onun nüzul dönemiyle çağdaş olmayışımızdan kaynaklanan uzaklık, bu gerçeği 

görmezden gelmekle kapatılamaz. Kur’ân metninin ait olduğu tarihle bağı inkâr 

edilemeyecek kadar açıktır ve esbâb-ı nüzûle verilen önem de Kur’ân’ın nüzûl 

dönemiyle bu sıkı ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Bu durum, esbâb-ı nüzûlün 

Kur’ân vahyinin nüzûl ortamında cereyan eden hadiselerle örtüşmesine, ortamın 

şartlarına göre ve vakıanın muktezasına binaen inzâl edilmiş olmasına

43

 dikkat 


çekmektedir. Yani vahiy gerçekliğe (yani nüzul ortamına) doğrudan doğruya zorla 

kabul ettirilmiş (inzâl ettirilmiş) değildir bilakis, özellikle vakıaya yönelik ve onu 

dikkate alan bir hitaptır.   

Sonuç 

Esbâb-ı nüzûl rivayetlerinin bize nüzûle sebep olan vakıayı kesin şekilde 

belirleme imkânı vermesi zor gözükmektedir. Nitekim vakıayı anlamak metin içi ve 

metin dışı unsurların ve göstergelerin, yani metinde göstergeleri oluşturan gösteren-

gösterilen çiftinin bütününe vakıf olmakla mümkündür. Çünkü dilsel bir göstergenin 

                                                 

43

 Hasan Hanefî, Esbâb-ı Nüzûl’ün Anlamı Nedir?, çev. Ahmet Nedim Serinsu, AÜİFD, s. 227  

 

Sabuhi SHAHAVATOV 

154


göstereni ve gösterileni dilin fonetiğinde ve kavram dünyasında mevcut olmakla 

beraber, insan zihnindeki kavramları ifade eden “gösterilen” unsuru, zihin dışı 

dünyaya, yani göstergenin bir bütün olarak vücut bulduğu dış ortama müracaat 

edilmeden tespit edilemez. Nüzûl sebepleri nassın sosyal bağlamından, yani nüzûl 

ortamından farklı bir şey değildir. Nasların anlamlarının ortaya konması, dıştan içe 

ya da içten dışa şeklinde tek yönde değil, bilakis iç-dış arasında “mekiksel” bir seri 

hareket içinde seyretmesi gereken kompleks bir etkinliktir.

44

 Yani Kur’ân’ı anlayabilmek için, onun metnini aşarak arkasındaki bağlama ulaşmak ve bu şekilde 

onu yeniden söz ortamına taşımak zorundayız. Kur’ân’ı yeniden söz ortamına 

taşımanın ilk adımı, bütün pasajlarını ait olduğu nüzûl ortamında okumaya 

çalışmaktır.  

Nüzûl ortamını ve bağlamı dikkate alarak Kur’ân’ı tefsir etmek kolay bir iş 

değildir. Kur’ân, müfessirin anlama sorunları gözetilerek kurgulanmış yekpare ve 

bütünlüklü bir metin olmadığı için, metnin dışında kalan söz dışı bağlamı tespit 

etmek müfessire düşmektedir. Kur’ân pasajlarının tarihsel bağlamlarının Kur’ân’dan 

hareketle rahatlıkla tespit edilebilirliği (siyâk-sibâk)

45

 ve esbâb-ı nüzûl rivayetlerinin sunduğu yardım yeterli değildir. Bu durumda ortaya çıkan anlama sorununu 

aşabilmenin alternatif yolu, müfessirin bu bağlamda daha farklı kaynaklara 

başvurmasıdır. Bunun sorunsuz bir süreç olmadığı ortadadır, fakat bizi Kur’ân’ın 

özgün anlamına ulaştıracak daha tekin bir yolun mevcut olmadığı da aşikârdır.   

 

 

 

                                                 

44

 Nasr Hamid Ebu Zeyd, İlahî Hitabın Tabiatı, s. 143  

45

  Siyâk kelimesi İslamî ilimlerde bir ıstılah olarak kullanılmamış, bu nedenle de etraflı bir şekilde tanımı yapılmamıştır. Buna karşılık belagat ilminde sözün siyâkı anlamında hal ve 

makām gibi kavramlar kullanılmış, fakat bunlarla daha çok, sözün dışındaki unsurlar kast 

edilmiştir. Bu ise, dil dışı bağlama tekabül etmektedir. Siyâk kelimesini “dil-içi bağlam” 

anlamında ilk kullanan âlimin Câhız olduğu ifade edilmiştir, ancak ondan önce İmam 

Şâfîî’nin (ö, 204/819) de bu kelimeyi bu anlamda kullanmış olduğunu biliyoruz. Nitekim 

İmam  Şâfîî,  er-Risâle adlı eserinde, “Babu’s-sınıf ellezî yübeyyinü siyâkuhu ma’nâhu” 

(manasını siyâkının açıkladığı ifadeler) şeklinde bir başlık kullanmış ve bu başlık altında 

incelemiş olduğu âyetlerde, bazı kelimelerin anlamlarının ancak metin/âyet bütünlüğü 

dikkate alınınca ortaya çıktığını ifade etmiştir. Geniş bilgi için bkz. Muhammed Coşkun, 

Muhammed Âbid el-Câbirî’nin Tefsirde Siret-Nüzûl İlişkisi Yaklaşımı, Basılmamış 

Doktora Tezi, İstanbul, 2013, s. 245 vd.  Esbâb-ı Nüzûl Rivayetleri ve Nüzûl Ortamını Tespit Etmede Yeterliliği Meselesi 

155


 

KAYNAKÇA 

 

Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara 1990, Câbirî, Muhammed Âbid Fehmu’l-Kur’ân, Beyrut, 2009,  

Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, Ankara, 1993 

Coşkun, Muhammed Muhammed Âbid el-Câbirî’nin Tefsirde Siret-Nüzûl 

İlişkisi Yaklaşımı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2013,  

Ebu Zeyd, Nasr Hamid, İlahî Hitabın Tabiatı, s. 143 

 

Ferâhî, Abdülhâmid, Esbâbu’n-nüzûl, yazma nüsha, http://www.hamid-uddin-farahi.org/index, Erişim tarihi, 30.11.2012 

Fîruzâbâdî, Muhammed b. Yakub b. Muhammed, Kamusu’l-Muhit,  Mısır, 

1938,  

Hanefî, Hasan, Esbâb-ı Nüzûl’ün Anlamı Nedir?, çev. Ahmet Nedim Serinsu, AÜİFD, s. 227  

Hasan Elik-Muhammed Coşkun, Tevhit Mesajı, İstanbul, 2013 

Hürremşahî, Bahauddin Kur’ân Bilimi, İstanbul, 1998,  

İbn Hişâm, es-Siretu’n-Nebeviyye, thk. Ömer Abdusselam, Beyrut, 1993, 

İbn Manzur, Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî, Lisânu’l-arab, Beyrut, 

1997,  


İbn Teymiyye, Mukaddime fi Usûli’t-tefsir, Beyrut, 1988,  

Mannâu’l-Kattan, Halil, Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut, 1986, 

Mâturîdî, Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed b. Muhammed, Tevilâtu’l-

Kur’ân, İstanbul, 2009,  

Maverdî, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib, en-Nüket ve’l-uyûn, Beyrut, 

1992, 

Muhsin Demirci, “Esbâb-ı Nüzul”,  DİA, İstanbul, XI/360 Nisâburî, Ebû Abdullah İbnü'l-Beyyi Muhammed Hâkim, el-Müstedrek ale's-

Sahihayn, Mekke, 2000 

Ragıp el-İsfahânî, Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal, Müfredat, Beyrut, 

2002. 

Râzî, Fahreddîn, Mefâtîhu’l-ğayb, Beyrut, 2009. Serahsî, Muhammed b. Ahmed b. Sehl, el-Muharrar fi Usûli’l-fıkh, Beyrut, 

1996, 


Serinsu, Ahmet Nedim,  “Kur’ân-ı Kerim’in Anlaşılmasında Esbâb-ı 

Nüzûl’ün Rolü” , İstanbul, 1994.  

 

Sabuhi SHAHAVATOV 

156


Suyûtî, Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr, el-İtkân fi Ulûmi’l-Kur’ân

Beyrut, 1987, 

Sülün, Murat, “Demirin İnzâlinden Kur’ân’ın  İnzâline -Bir Nüzûl Analizi-”, 

Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 43, 2009-2010, ss. 155-176 

Şeylehânî, Ömer b. Abdülazîz, Mebahisu’t-tahsîs inde’l-usuliyyin, Amman, 

2000, 

Vâhidî, Ali b. Ahmed b. Muhammed en-Nisabûrî, Esbâbu’n-Nüzûl, Kahire, 1315, 

 

Биологические ритмы как элементарные основы жизнедеятельности (методологический аспект) 

157


VOT.1.001;001.8 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ КАК ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Дашдамирова Ч.Ф. 

Бакинский Государственный Университет 

 

 

Ключевые  слова:  биоритм,  элементарность,  жизнедеятельность, 

событие, процесс, структура, эволюция, отражение, организация. 

 

Активность  биологического  отражения,  его  ритмы,  выражающие временной  аспект  активности  биосистемы,  являются  главными  задачами 

биологического  познания.  Кроме  того,  биологические  ритмы  представляют 

биологическое  отражение  во  временном  плане.  В  статье  отмечается,  что 

функциональный  характер  биологических  процессов  связывается  с 

процессуальным  контекстом  познания,  так  как  жизнедеятельные  системы 

представляются  как  определенная  совокупность  сочетания  процессов.  Важно 

представить и выявить процесс отражения биоритмов в структуре биосистемы 

как  некоторое  универсальное  свойство  физического  мира.  Ритм,  как 

односторонне  направленная  и  необратимая  характеристика  биосистемы, 

выявляет  суть  биологического  отражения.  В  данной  статье  и  предпринята 

попытка  показать  методологическое  значение  биологических  ритмов  в 

развитии и существовании жизнедеятельной системы в целом. 

Анализ  элементарных  основ  жизнедеятельности  объединяет  в  себе  такие 

разрозненные  теоретические  системы  современного  биологического  познания 

как генетика, биология индивидуального развития, эволюционное учение и т.д. 

в 

единую теоретическую 

систему 


биологии. 

Раскрытие 

основ 

жизнедеятельности  связано  также  и  с  фактом  проникновения  в  биологию методов  и  концепций  физики,  химии,  математики  и  кибернетики. 

Проникновение  методов  этих  наук  в  биологическую  систему  знаний 

сопровождался  становлением  и  нового  метода  мышления,  перестройкой 

методов  биологических  исследований  и  всей  биологической  картины  мира. 

Такое  возрастающее  значение  комплексных  и  системных  исследований  в 


 Дашдамирова Ч.Ф. 

158


анализе  биологических  систем  способствовал  раскрытию  новых  форм 

биологической  специфичности,  утверждением  в  ней  вероятностного  стиля 

мышления.  Все  это  изменяет  принцип  биологических  исследований, 

способствуя  продвижению  по  пути  раскрытия  основ  жизнедеятельности. 

Основой таких комплексных исследований выступает тот факт, что химические 

процессы  обладают  биологическими  функциями  или  биологичностью. 

Сказанное  означает,  что  химические  реакции  проявляют  биологическую 

возможность  структуры.  Этот  факт  предполагает  достаточно  просторный 

выход химических структур в систему биологических обобщений. 

Важнейшая  задача  биологического  познания – выявить  активность 

биологического  отражения,  его  ритмы.  Биологические  ритмы  показывают 

также  временной  аспект  биологического  отражения.  При  этом  биологические 

характеристики и их функциональный характер связывается с процессуальным 

контекстом  познания,  так  как  жизнедеятельные  системы  представляются  как 

определенная  совокупность  сочетания  процессов.  Важно  представить  и 

выявить процесс отражения биоритмов в структуре биосистемы как некоторое 

универсальное свойство физического мира. 

Ритм,  как  односторонне  направленная  и  необратимая  характеристика 

любой  биоорганизации,  показывает  временную  специфику  пространственно-

временного  континуума,  выявляет  периодическую  и  непрерывную  суть 

биологического отражения. Понятие времени, ритмичность, жизнедеятельность 

приобретают  функциональную  основу.  Тем  самым  жизнедеятельные  системы 

характеризуются  на  основе  не  дискретных  объектов,  а  в  виде  совокупности 

процессов.  С  точки  зрения  методологии  биологического  познания, 

представляются важными не сами ритмы, а их важнейшая роль в организации и 

функционировании  биологических  структур,  динамика  их  отражения  и 

взаимосвязь  ритмических  процессов  с  фундаментальными  законами  природы. 

По существу ритмические процессы показывают неразрывную связь организма 

и  среды  обитания.  Ритмичность  выступает  в  качестве  необходимого 

отражательного 

механизма 

и 

как необходимость 

биологической 

действительности.  Поэтому  переход  к  непрерывным  процессуальным 

представлениям выступает как теоретико-биологическая необходимость, так и 

в  качестве  методологического  требования,  выявляющая  неразрывность 

пространственно-временных отношений в биологических явлениях. 

В  этом  плане,  элементарные  события  выявляют  единство  физико-

химических  свойств  с  биологическими  функциями  молекулярных  структур Биологические ритмы как элементарные основы жизнедеятельности (методологический аспект) 

159


жизнедеятельной  системы.  При  этом  важен  факт  взаимосвязи  физических, 

химических  методов  с  генетическими,  физиологическими  методами  с 

происходящими  эволюционными  изменениями.  Понятие  элементарный 

процесс  связывает  не  только  различного  рода  неразложимые  эволюционные 

события, но и способствует их систематизации, связывает микроэволюционные 

процессы  с  макроэволюционным  явлением  как  два  уровня  единого  процесса. 

Понятие  элементарный  процесс  способствует  осмыслению  целостности 

биосистемы как единого эволюционного целого процесса. 

«Ритм как элемент временной формы бытия  повторяемость, возвращение 

одного  и  того  же  признака,  одной  и  той  же  стадии  волнообразного  процесса. 

Являясь  выражением  периодической  структуры  процесса,  он  закрепляет  

существенный признак, как бы наводя тем самым порядок в последовательной 

смене фаз. В качестве  примера можно указать на самоповторяемость молекул 

ДНК,  восстановление – разрушение  химических  компонентов  клетки, 

колебания  численности…  тот  факт,  что  мы  имеем  дело  с  повторяемостью 

направленной  (пронизываемой  «стрелой»  времени),  и  объясняет,  почему 

ритмичность  предстает  как  важнейшая  характеристика  организованных 

систем» [6, 260]. 

По  отношению  к  элементарным  составляющим,  постоянно  меняющимся 

структурам,  процессуальный  подход  аналогичен  системному  подходу.  С  этой 

точки  зрения  особенности  молекулярно-биологических  организаций  и 

происходящие  в  них  процессы  могут  быть  осмыслены  лишь  при  учете  их 

развития,  происхождения,  возникновения  структур.  Они  представляют  собой 

историческое  образование.  В  этом  плане  объективность  знания,  его 

соответствие  с  биологической  реальностью  интегрирует  в  себе  понятие 

структуры, функции и исторических особенностей биоматерии. 

В этом отношении сами организации биосистем должны рассматриваться и 

осознаваться  не  как  изначально  данные,  а  скорее  всего  в  качестве 

интегрирующего  итога  эволюции  и  индивидуального  развития  биоструктуры. 

Отсюда  можно  вывести,  что  процессуальный  подход  показывает  фактор 

цельности,  сохранности  системы,  олицетворяет  собою  развитие,  представляет 

собою  «атомарное»  явление  как  периодически  повторяющиеся  ритмические 

события.  Ритмический  процесс  выступает  в  качестве  биологической  единицы 

его  структурной  организации  биосистемы.  А  пространственно-временная 

непрерывность  внешнего  мира  может  быть  отражена  только  в  форме 


 Дашдамирова Ч.Ф. 

160


непрерывных  ритмических  событий.  Только  таким  путем  в  организме 

выявляются закономерные необходимые связи. 

Биологические  ритмы  организуют  время,  представляют  ее  не  как 

определенный  отрезок,  а  в  плане  последовательной  связи  событий, 

контролируемых  ритмом.  В  этом  плане  ритм  представляет  все  моменты 

процессов  развития.  Как  целостное  явление  оно  стабилизирует  динамику 

устойчивости  биологической  организации.  Такая  связь  между  биологической 

ритмичностью 

и 

организацией демонстрирует 

единую 


природу 

функционирования  системы.  Нарушение  ритмов  приводит  к  нарушению 

законов  развития  системы,  его  регулятивных  основ.  Тем  самым 

фундаментальная 

основа 

ритмических процессов 

очевидно 

в 

самоорганизационных системах, 

в 

свою очередь 

зависящие 

от 

организационных  возможностей  системы,  его  структуры.  Биоритмы ответственны  за  организационную  основу,  системы,  связывают  активность 

отражения, обеспечивают существенную основу самоорганизации [1, 7, 8, 9]. 

Выше  отмеченные  соображения  особенно  важны  при  изучении  процесса 

эволюции  различных  форм  отражения.  Ритмичность  выступает  как 

характеризующий фактор отражения и как атрибут материи. В биологическом 

плане  они  ответственны  за  существенные  стороны  организационных 

принципов жизни. Понятие ритм можно проанализировать в плане диалектики 

процесса  и  результата,  так  как  сама  биологическая  система  и  ее  организация 

должны  осмысливаться  не  как  изначально  данное,  а  как  суммарный  итог 

эволюционного процесса и в то же время в качестве индивидуального развития 

биоструктуры  в  процессе  самоорганизации.  Самоорганизация  является 

ключевой  позицией  в  становлении  биоорганизации  как  необходимое  условие 

возникновения  биоструктурной  формы  материи,  сопротивляющаяся  всякой 

неорганической  материи  и  способствует  активному  отражению  на 

биологическом уровне. 

Это  положение  приобрело  свою  актуальность  при  обработке 

молекулярных  исследований,  в  понимании  системной  организации  живого,  в 

познании  фундаментальных  начал  жизненных  процессов,  при  осмыслении 

значимости  структуры,  а  также  при  выяснении  биологических  особенностей 

структурной  организации  молекул.  Особенностям  материальных  образований, 

создающие способность самоуправления и самоорганизации присуще, главным 

образом  свойство  непрерывности  явлений  и  отношений.  В  системе 

биологического  познания  любое  изменение  может  быть  выведено  из 


Биологические ритмы как элементарные основы жизнедеятельности (методологический аспект) 

161


предыдущего и осмыслено по прежнему биологическому состоянию. На основе 

понятий  изменение  и  развитие  представляется  становление  новых  форм 

отношений.  Понятие  изменение  фиксирует  серию  случайных  отклонений  от 

имеющихся  инвариантов,  а  понятие  развитие  упорядочивает  их,  придавая  им, 

направленный  характер  и  выявляет  необходимую  суть  этих  случайных 

отклонений.  Ясно,  что  для  анализа  существующих  биологических  структур  в 

методологическом  плане  существен  «язык  объектов»  и  других  дискретных 

структур.  Так  как  ничто  в  биологии  не  имеет  смысла  как  в  свете 

эволюционного процесса, составляющие его элементарную суть проявляется на 

молекулярном уровне биоорганизации. При этом возрастает методологические 

потребности  к  тем  элементарным  понятиям,  которые  в  состоянии  отразить 

факт происходящих функционирующих эволюционных процессов. 

Характерной 

особенностью 

живого 

является его 

системность, 

интегрированность  процессов. «Клетка  бактерии  удваивается  каждые 20-30 

минут. В ней 10

молекул белка. Она содержит 3000 генов, стало быть, каждый ген в среднем за 20 минут должен выработать 3300 молекул белка. Количество 

разных  типов  молекул  белка  колеблется  от 10 до 500000. Все  процессы 

развертываются  во  времени.  Это  показывает  всю  глубину  интеграции  и 

регуляции  генетических  явлений  в  клетке» [3, 204-205]. Рассматривая 

механизм  биоритмов  и  различного  рода  процессов,  мы  сталкиваемся 

обязательно  с  молекулярным  уровнем  организации,  с  которым  связаны  все 

происходящие  изменения.  Поэтому  изучение  механизма  функционирования 

биологических  структур  представляет  значительный  интерес  с  точки  зрения 

развития современного биологического познания. 

С  методологической  точки  зрения  вопросы  выяснения  специфики 

биоорганизации  выявляют  взаимосвязь  процессов  жизнедеятельности  со 

структурной  формой  организацией  системы.  Иначе  выражаясь,  жизнь  как 

организационная форма находится в действии. Чем выше уровень организации 

системы,  тем  сложнее  пространственно-временные  и  функциональные 

особенности  как  важнейшие  характеризующие  жизнедеятельную  систему. 

Несводимость  цельной  биосистемы  к  простой  сумме  ее  составляющих 

свидетельствует  о том, что целостная структура жизненной организации имеет 

такие  качества,  которые  не  характерны  для  ее  частей.  Это  положение 

характерно  и  для  неживой  природы (например  соединение  HYüklə 3,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə