IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə12/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   37

Isihlabelelo 41


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Ubusisiwe yenalo

Onanza umyanga,

INkosi izamkhulula

Kusuku lohlupho.
2 INkos' izamlondoloza

Imgcine ephila,

Njalo uzakubusiswa

Phezu kwaw' umhlaba.


Njalo wena kawusoze

Waze wamnikela

Kuyo intando yezitha

Zona lez' ezakhe.


3 Izamqinisa iNkosi

Kumbheda wenhlupho;

Uzalungis' icans' lakhe

Lonke lokugula.


4 Ngathi: Nkos' ngihawukele,

Yelaph' umphefum'lo

Ngoba sengonile mina

Khona phambi kwakho.


5 Izitha zami ziyatsho

Konk' okubi ngami

Bethi: Uzakufa nini,

Lelakhe ibizo?6 Lapha yena ezokungi-

bona mina yena

Ukhuluma lona ize.

Inhliziyo yakhe
Ibuthelela ububi

Ngaphakathi kwayo,

Nxa ephuma ukhuluma

Ngakho khona lokho.


7 Bonke abangizondayo

Bayanginyeya-ke

Bayangenzel' amacebo

Okungilimaza.


8 Bathi: Isifo esibi

Simnamathele mpa,

Njalo khathesi ulele

Kasoze avuka.


9 Yeb' umngane wami engi-

methembayo, udla

Isinkwa sam' eqapise

Isithende sakhe.


10 Kodwa wena Nkosi yami

Ngihawukele m'na

Ungiphakamise wena

Ngibaphindisele.


11 Ngalokho ngazi ukuthi

Wen' uyangithanda,

Ngob' isitha sami kasi-

nqobi phezu kwami.


12 Kodwa min' uyangilonda

Kubuqotho bami,

Ungibeke ebusweni

Bakho njalo njalo.

13 Kabusisw' uNkulunkulu

'Nkosi ka'Srayeli,

Njalo ngokungapheliyo

Amen' loAmeni.


Isihlabelelo 42


Kumqondisi wokuhlabelela. Masikhili, eyamadodana kaKora.

1 Njengendluzele yomele

Umfula wamanzi,

Unjal' umphefum'lo wami

Womel' wena Thixo.
2 Umphefum'lo wam' womele

UThix' ophilayo,

Ngizakuza nini ngime

Phambi kukaThixo?


3 Inyembezi ziyikudla

'Mini lebusuku

Lapho babesithi kimi,

'Ngaph' iNkosi yakho?


4 Nxa ngikhumbul' izinto lez'

Ngithulul' umoya

Wami ngoba ngangihamba

Labo abanengi,


Ngaya labo kundlu yayo

INkosi ngelizwi

Lokuthaba lendumiso

Labagcin' umkhosi.


5 Udanelani kangaka

Mphefumulo wami?

Yini na bo ungachumi

Ngaphakathi kwami?


Themba eNkosini ngoba

Ngisezadumisa

Yona ngenxa yal' usizo

Olobuso bayo.6 Nkosi yami umphefum'lo

Wami udanile

Ngaphakathi kwami ngakho

Ngizakukhumbula
Ngiselizweni lon' ele-

Jordane, khona le-

Hermoni, njalo ngikuyo

Intaba yeMizar'.


7 Ziyabizana inziki

Ngamanz' ehlokoma,

Wonke won' amagagasi

Angigubuzele.


8 Kube kant' iNkosi yona

Izawulawula

Umusa othandekayo

Way' okhon' emini


Lasebusuku ihubo

Elayo likimi,

'Mkhuleko wam' eNkosini

Eyempilo yami


9 Ngizakuthi eNkosini:

Wena dwala lami!

Kubangelwa yini na bo

Ungikhohlwe mina?


Yini na mina ngihamba

Ngingolilayo nje

Ngenxa yembandezelo-ke

Eyesitha sami?


10 Sankemba kumathamb' ami

'Zitha zangihlaza

Bathi kimi nsuku zonke:

'Ngaph' uMlimu wakho?

11 Udanelani kangaka

Mphefumulo wami?

Yini na bo ungachumi

Ngaphakathi kwami?


Themba eNkosini ngoba

Ngisezadumisa

Yon', ukusila kobuso

Bam' leNkosi yami.


Isihlabelelo 43


1 Ngahlulele mina, Nkosi,

Uyimel' indaba

Yami laso isizwe-ke

Esingalunganga.


Kawungikhulule mina

Kuy' eyenkohliso

Njalo lakuyo indoda

Yon' engalunganga.


2 Ngoba uyiNkosi yawo

Awami amandla,

Kungani na ungilahla

Khonale kude na?


Kungani na mina mpela

Ngihamba ngikhala

Ngenxa yembandezelo ye-

sitha sami sona?


3 Thumel' ukukhanya kwakho

Leqiniso lakho,

Kungikhokhele, kungise

Entabeni yakho.


Entabeni yakh' engcwele

Lasendlini zakho.

Khona ngoya elathini

LikaNkulunkulu,


4 KuNkulunkul' wenjabulo

Yami enkulu-ke.

Ngizakudumis' ngechacho,

Thixo Nkosi yami.


5 Udanelani kangaka

Mphefumulo wami?

Yini na bo ungachumi

Ngaphakathi kwami?


Themba eNkosini ngoba

Ngisezadumisa

Yon', ukusila kobuso

Bam' leNkosi yami.


Isihlabelelo 44


Kumqondisi wokuhlabelela, esamadodana kaKora, Masikhili.

1 Sizwile ngendlebe zethu

O Nkosi, obaba

Basitshela umsebenzi

Wakho wasendulo.
2 Waxotsha ngesandla sakho

Izizwe, kodwa-ke

Wabamisa, wazihlupha,

Wazilahla zona.


3 Kabazuzanga ilizwe

Ngeyabo inkemba,

Njalo leyabo ingalo

Ayibasizanga,


Kwenziwa ingalo yakho

Lesandla sok'nene

Lok'khanya kobuso bakho

Ngob' ubathandile.


4 Uyinkosi yami wena

O Nkosi, lawula

Zona-ke inkululeko

EzikaJakobe.

5 Ngawe sawisa izitha,

Ngelakho ibizo

Sobanyathelela phansi

'Basivukelayo.


6 Ngoba angiyikuthemba

Idandili lami,

Futhi leyami inkemba

Kayingisindisi.


7 Kodwa usisindisile

Ezitheni zethu,

Ubayangisile bona

Abasizondayo.


8 Sizazincoma ngeNkosi

Kulo lonk' usuku,

Silidumise ibizo

Lakho njalo njalo.


9 Kodwa ususilahlile,

Saba lamahloni,

Njalo kawuphumanga-ke

Lamabutho ethu.


10 Usenzile sahlehlela

Ezethu izitha,

Labo abasizondayo

Bayaziphangela.


11 Ususinikele njenge-

zimvu zokudliwa,

Wasihlakaza phakathi

Kwabo abezizwe.


12 Uthengisile abantu

Bakho ngalo ize,

Kayande inotho yakho

Ngentengiso yabo.


13 Usenze saba lihlazo

Kub' abakhelwane

Seyiswa siyinhlekisa

Kwesihlezi labo.


14 Ususenze inhlekisa

Kubo abezizwe,

Ukunikin' kwamakhanda

Phakathi kwabantu.


15 Ukudideka kwami-ke

Kuphambi kwam', njalo

Lenhloni zobuso bami

Zingigubuzele.


16 Ilizwi longigconayo

Lelongithukayo,

Kungenxa yaso isitha

Lomuphindiseli.


17 Konke lokhu kusehlele

Kant' asikukhohlwa,

Kasenzang' amanga kuso

Isivumelwano.


18 Inhliziyo yethu kayi-

buyelanga em'va

Lenyawo kazitshiyanga

Eyakho indlela.


19 Lanxa usephule kabu-

hlungu endaweni

Yodrago sagutshuzelwa

Ngethunzi lokufa.


20 Uba sikhohliw' ibizo

LikaNkulunkulu

Wethu, selulel' izandla

Komunye umlimu.

21 Kayikukudinga yini

UNkulunkulu na?

Ngoba wazi izimfihlo

Zayo inhliziyo.


22 Ye ngenxa yakho sibulaw'

Lon' usuku lonke,

Siyabalwa njengezimvu

Zon' ezokuhlatshwa.


23 Vuka ulalelani na

Wena-ke o Nkosi?

Vuka, akungasilahli

Kuze kube nini.


24 Ngani ufihla ubuso

Obakho, ukhohlwa

Zona inhlupheko zethu

Lay' imbandezelo?


25 Ngoba umphefum'lo wethu

Usukhothamele

Othulin', isisu sethu

S'namathel' othulin'.


26 Sukuma-ke usisize

Njalo usihlenge

Thina ngenxa yas' esakho

Sona isihawu.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə