Jurnalımızın növbəti buraxılışı səhiyyə


FİRMA  STRATEJİSİ,  YAPISI  VE  YERELYüklə 13,49 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/8
tarix07.12.2016
ölçüsü13,49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

FİRMA  STRATEJİSİ,  YAPISI  VE  YEREL 

REKABET ORTAMI:

Elmas  modelinin  son  bileşeninde  ise 

yerel rekabet yapısının yanı sıra, firmala-

rın nasıl oluşturulduğunu, teşkilatlandırıl-

dığını ve yönetildiğini belirleyen koşullar 

incelenmektedir.  Porter  her  endüstriye/

firmaya uyan standart bir yönetim mode-

linin  bulunmadığını  her  firmanın  içinde 

bulunduğu  koşullara  göre  farklı  yönetim 

biçimlerine sahip olması gerektiğini ifade 

etmektedir.

Elmasın  dördüncü  köşesini  oluşturan 

ve  bu  maddenin  diğer  bir  parçası  olan 

yerel  rekabet  ortamı,  diğer  tüm  madde-

ler üzerinde güçlü bir uyarıcı etkiye sahip 

olduğundan  elması  oluşturan  tüm  ele-

mentler  arasında  tartışmasız  en  önemli 

olanıdır.  Çünkü  yerel  rekabet,  firmalar 

üzerinde  yenilik  ve  iyileştirme  yapılması 

yönünde  baskı  oluşturur.  Yerel  rakipler 

birbirlerini fiyatları düşürmek, kaliteyi ve 

hizmeti arttırmak, yeni ürünler ve üretim 

taktikleri oluşturmak için zorlarlar. Bir ra-

kibin  başarısı  diğer  rakipleri  gelişmenin 

mümkün  olduğuna  inandırır  ve  yeni  ra-

kiplerin endüstriye girmesine neden ola-

bilir bu da fiyat ve kalite rekabetini daha 

da arttırır. Yerel rekabetin gücünü arttıran 

diğer bir etmen de coğrafi kümelenmedir. 

Birbirleri  ile  dirsek  temasında  bulunan 

aynı endüstrideki firmalar hızlı bilgi akışı 

ve etkileşim sayesinde daha da rekabetçi 

hale gelir.

Dolayısıyla zorlu yerel rekabette ayak-

ta kalabilen firmalar uluslararası arenada 

rekabet  gücüne  sahip  olabilmek  için  ge-

rekli donanıma sahip olurlar.

Ulusun iş ortamını oluşturan bu elmas 

modelindeki her bir unsur birbiri ile etki-

leşim içerisinde olmakla beraber bir fak-

törde yaşanan değişim diğer faktörleri de 

etkilemektedir.  Diğer  tüm  maddelerdeki 

Doğal Kaynakların 

Korunması

İş Çevresi

İhracat 


Teşvikleri

İşgücü 


Eğitimi

Standartlar 

Oluşturma

Bilim ve 

Teknoloji 

Yatırımı


Bilgi Hızı

Altyapı


KÜMELENMELER

Diğer bir ölçek ekonomisi çeşidi olan 

dışsal ölçek ekonomisi aynı endüstrideki 

firmaların bir bölgede yoğunlaşması ile 

ortaya çıkmaktadır.

gelişimi arttıran yerel rekabet ortamı ile 

tüm maddeler arasındaki etkileşimi büyü-

ten coğrafi yoğunlaşma, modeli bir siste-

me dönüştürmesi acısından büyük öneme 

haizdir.


Elmasın dört köşesi arasındaki etkile-

şimin yoğunluğu ise,  ulusal ortamın ne 

derecede uluslararası başarıya müsait ol-

duğunu belirlemekle beraber etkileşimin 

gücü ise iki temel faktörle beslenmekte-

dir. Bunlardan ilki endüstriyel kümelen-

medir ki teknoloji, yetenekli işgücü, icat 

etme  kapasitesi  ve  altyapı  gibi  gelişmiş 

faktörler  başarılı  endüstriler  arasında-

ki  yatay  ve  dikey  bağlantılar  sayesinde 

rahat  bir  şekilde  oluşturulabilir.  İkinci 

faktör ise endüstrilerin aynı şehir ya da 

bölgede konuşlanmasını ifade eden coğ-

rafi yoğunlaşmadır.

Porter, ulusal rekabet ortamını şekil-

lendiren bu dört temel özelliğe ilave et-

tiği devlet ve şans faktörünü dışsal ola-

rak  kabul  etmektedir.  Porter’e  göre  bu 

iki  faktör  ulusal  rekabetçilik  sistemini 

tamamlayıp desteklemekte, fakat sürek-

li  bir  rekabetçi  avantaj  yaratmamakta-

dır. Şans faktörü, devletin ve firmaların 

kontrolü  dışında  oluşan  beklenmedik 

politik  gelişmeler,  teknolojik  patlama-

lar,  petrol  şokları  gibi  girdi  maliyetle-

rindeki  beklenmedik  artışlar,  savaşlar 

ve doğal felaketler gibi sıra dışı olaylar 

olarak  nitelendirilebilir.  Diğer  bir  dış 

etken  olan  devlet  faktörü  ise  rekabet 

ortamına  direkt  müdahale  etmeyip  de 

firmalar  için  rekabetçi  avantaj  yaratan 

bir ortam oluşturulması için yapılan hü-

kümet  politikalarını  ifade  etmektedir. 

Aynı zamanda bu faktör, elması oluştu-

ran güçleri daha da kuvvetlendirmekte-

dir.  Bu  müdahalenin  direkt  olması  an-

cak bahse konu ülkenin gelişmemiş bir 

ülke olması durumunda kabul edilebilir, 

aksi  takdirde  yapılan  müdahalenin  ye-

nilikçiliği teşvik etmesi ve uzun vadede 

rekabetçiliği arttırması söz konusu ola-

maz. Porter’e göre ulusal rekabetçiliğin 

arttırabilmesi  için  devletin,  eğitim  ile 

ilgili gelişmiş stajyerlik uygulamalarını 

ve  sanayi-üniversite  işbirliği  ile  yapıl-

mış araştırma projelerini destekleyerek 

uzmanlaşmış işgücü oluşturmaya odak-

lanması gerekmektedir.

mütəxəssis rəyi

51

say 25 | EcoVision

Porter  ısrarla  devlet  müdahalesine 

karsı olmasına rağmen ve Porter’in devlet 

etmenini Elmas modelinin temel element-

lerin  biri  olarak  ele  almaması  bazı  yazar 

ve akademisyenler tarafından haklı olarak 

eleştirilmiştir.  Çünkü  devlet  iş  ortamını 

oluşturan  tüm  maddeleri  etkilemekle  be-

raber elmasın ayrılmaz bir parçasıdır.

Porter’e göre üretim faktörlerinden emek 

faktörüne  dayanan  “Karşılaştırmalı  Üstün-

lükler  Teorisi”,  günümüz  modern  endüstri-

lerinde, üstünlüğü belirlemekte yetersiz kal-

maktadır. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi 

yerini Rekabetçi Avantajlar Teorisine bırak-

malıdır. Ancak Porter’ın Elmas Modeli ülke-

nin rekabet gücünü değil firmaların rekabet 

gücünü etkileyen yerel faktörleri ele almak-

tadır. Firmalar bu yerel faktör avantajları ile 

verimliliklerini  arttırabilirler,  bu  verimlilik 

artısı firmanın içinde bulunduğu ülkenin de 

refah seviyesini arttırabilir.

Kümelenmelerin ana faydasının ve oluş-

turulma gerekçesinin rekabet avantajı elde 

ederek,  piyasada  sürdürülebilir  bir  yapı 

ortaya  koymak  olduğu  genel  kabul  gör-

mektedir. Fakat bu ana fayda kapsamında 

kümelenmelerin  getirilerini  alt  başlıklar-

la  sıralamak,  ana  faydanın  oluşumunu  ve 

kümelenmelerle rekabet arasındaki doğru 

orantılı ilişkiyi daha iyi bir şekilde ortaya 

koyabilir. Bu faydalar şunlardır: 

•  Üretkenliği  artırarak  verimlilik 

artışları sağlar. 

•  İnovatif faaliyetleri ve sonuçta yeni 

ürün ve süreçleri ortaya çıkarır. 

•  Modern bilgi ve teknolojiye ulaşı-

mı kolaylaştırarak maliyeti azaltır. 

•  Kalifiye elemanların aynı çatı altında 

toplanmasını sağlayarak işletme ma-

liyetlerinin düşmesine yardımcı olur. 

•  Yerel  tedarikçilerin  kullanımı  ile 

maliyetler düşer. 

•  Pazar,  teknoloji,  rekabet  bilgileri 

aynı çatı altında toplanır. 

•  Sanayi,  üniversite,  devlet  ve  sivil 

savunma  kuruluşlarını  bir  araya 

toplayarak işbirliğini güçlendirir. 

•  Yeni iş alanlarını ve istihdamı des-

tekler. 

•  Şirketler üzerindeki çeşitli riskleri 

azaltır. 

•  Pazara  giriş  kolaylığı  sağlayarak 

giriş engellerini azaltır. 

Kısacası,  kümelenmeler;  etkin  bir  re-

kabet  ortamının  sağlanmasında  oldukça 

etkili bir yöntemdir.SONUÇ VE ÖNERİLER:

Kümelenme  yaklaşımı  ile  örneğin,  Al-

manya’nın,  matbaa  makineleri,  otomotiv 

ve kimya sektörleri alanlarında dünyanın 

birçok lider üreticisine neden ev sahipliği 

yaptığını, İsviçre’nin ilaç, saat, çikolata ve 

ticaret sektörlerinde uluslararası liderler 

için  merkez  konumunda  olmasını,  ağır 

iş  makineleri  ve  madencilik  teçhizatları 

sektörlerinde lider firmaların neden İsveç 

de  kurulmuş  olduğunu,  neden  Amerika 

Birleşik Devletlerinin havacılık ve savun-

ma  sanayi,  kişisel  bilgisayar  ve  yazılım, 

finans  ve  sinema  sektörlerinde  önde  gi-

den uluslararası rakipler ortaya çıkarmış 

olduğunu,  neden  İtalyan  şirketlerinin, 

seramik, makina teçhizat, moda-tasarım, 

deri işleme ve mermercilik sektörlerinde 

çok güçlü olduklarını, neden Japon şirket-

lerinin elektrik ve elektronikte ve makina 

teçhizat sektörleri alanlarında başarılı ol-

duklarını daha iyi anlayabiliriz.

Bu bağlamda, bölgesel gelişme politika-

ları, bölgesel özellikler göz önünde tutula-

rak hazırlanacak bütünsel kalkınma strate-

jilerine dayandırılmalıdır. Bölgelerin yenilik 

ortaya  çıkarma  kapasitesi  belirlenerek,  gi-

rişimcilik artırılarak ve insan sermayesi ve 

sosyal sermaye geliştirilerek, bölgelerin re-

kabet gücünün geliştirilmelidir.

Bölgesel politikalar sadece geri kalmış böl-

gelere yönelik olmamalıdır. Bu bölgeler kadar 

gelişmiş bölgeler de politika hedefleri içinde 

yer almalı ve bu bölgelerin rekabet avantajı 

korunmaya ve artırılmaya çalışılmalıdır. 

Kümelenmeler endüstrilerin ve ya bölge-

lerin rekabet avantajı yakalamasında en az 

üç açıdan etkili olurlar. Bunlar; Yeni iş kolları 

ve yeni girişimler, Verimlilik, İnovasyon’dur.

Sonuç  olarak,  bir  ekonomi  içinde  kü-

melenme  yapıları  büyüdükçe,  kümelen-

menin rekabet gücü de artar. İnovasyonun 

düzenli  olarak  gerçekleşmesi  verimliliği 

sürekli olarak destekler. 

Rekabet  gücünde  elde  edilen  avantaj, 

kümelenmeyi bölgesel yapılanmadan ulu-

sal yapılanmaya, ulusal yapılanmadan da 

uluslararası yapılanmaya doğru sürükler. 

Sektörün  sürdürülebilirliğini  sağlayarak, 

üretilen  ürünlerin  ve  üretici  şirketlerin 

ekonomik ömrünü uzatır. 

Kaynakça:

Gökmenoğlu, S.M, Akal, M., Altunışık R. (2012), “Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine” Rekabet Dergisi, Cilt: 13. Sayı: 4

Kuşat, N., (2010). “Kobi’ler için Kümelenmelerin Önemi ve Turizm Sektörü için Kümelenmelerin Uygunluğunun Araştırılması” Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 2/2 S: 138

Porter, M.E. (1990), “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, March-April, s.73-91.

mütəxəssis rəyi

52

say 25 | EcoVision

sahibkar 

Kaya KARSLI:

“Kendimi Azerbaycansız düşünemiyorum”

Sayın  Kaya  Bey,  ATİB-in  “EcoVisi-

on”  dergisinin  “girişimci”  yayını  için 

röportaja  zaman  ayırdığınız  için  çok 

teşekkür ederiz. Kişisel ve kariyer ha-

yatınızla  ilgili  okuyuculara  bilgi  ver-

menizi rica ediyoruz.

K.K.:

 İş hayatım İstanbula ayak bastı-

ğım gün başladı. 1972 yılında , okul oğle-

ne kadar oğlenden sonar iş derken ,1982 

yılında kendi şirketimi kurdum. ‘’Kayaoğ-

lu  İnşaat  LTD  ‘’  in  yöneticiliğini  yaptım. 

1995  yılında  Azerbaycana  geldim  ve  ilk 

gördüğüm gün aşık olmuştum. Bu ülkeye 

elimden geldiğinin fazlasını yapmam ge-

rektiğine inandım. Burda mutluydum, hu-

zurluydum bir hafta icin geldiğim ülkede 

hala benim 1 haftam dolmasına rağmen, 

takvimlere  baktığımda  ise  20  yılın  bitti-

ğini  gördüm.  Çocuklarım  burda  okudu,  

torunlarım burada doğdu.  Artık kendimi 

Azerbaycansız  düşünemiyorum  desem 

yerinde  olacağına  inanıyorum.    8  sene 

Azersun  Holdingde  marketin  icracısı  gö-

revini yaptım. 2003 yılında ise “İstanbul 

Reklam” şirketimi kurdum. “İstanbul Reklam Market” kaç yıldır 

Azerbaycan’da  faaliyet  göstermekte-

dir. Esas faaliyet yönü nelerdir?

K.K.:

  İstanbul  Reklam  market  faliye-

tine  2003  yılında  gördüğüm  hissetiğim 

boşluk üzerine faaliyete basladı. Faaliyet 

alanımız  dış  reklam  ağırlıklı  olarak  diye 

biliriz, yani dijital baskı, tabela, billboard 

gibi öncelikli işimiz. 

Faaliyyetinizin  genişletilmesi  için 

hangi planlarınız var?

K.K.:

  Sürekli  kendimizi  yenilemeyi 

dünyada  kullanılan  en  yeni  teknolojiyi 

kulanarak hem maliyeti düşürmek, hem-

de yeniliği anında hayata geçirmek oldu. 

Bu yüzden sürekli uluslararası fuarları zi-

yaret ederek gördüğümüz en yeni üretim 

ağırlıklı  makinaları  getirerek,  personel 

eğtimini  dünya  standartlarına  uygulaya-

rak,  İSO-9001 gibi kalite sistemlerine de 

sahip olduk.

Şirketiniz  eleman  seçerken  daha 

çok neye öncelik veriyor?

K.K.:

 Biz işe personeli alanda yetiştir-

mek  üzere  aldığımızdan  yetiştirmek  de 

zor olmuyor. Sorumluluk sahibi, disiplinli, 

işine sahip, çalışmayı seven, sirket kural-

larına sadık olan bizim için geleceği olan 

54

say 25 | EcoVision

sahibkar 

insandır. Biz gerekli eğtimi veriyoruz, almayi bilsin yeter.

 

Şirketinizde çalışan personellerin profesyonelliğinin ar-

tırılması için hangi çalışmalar yapıyorsunuz?

K.K.:

 Şirket felsefemizde biz her ay toplantı yaparız.  Kendi-

mizi, işçimizi nasıl daha verimli yaparız diye bu konuda da pro-

fosyonel insanlardan yardımlar alıyoruz. İnsan ilişkileri, müşteri 

hizmetleri, iş güvenliği gibi konular bizde düzenli olarak uygula-

nıyor,  güncelleniyor.Kendi  kariyerini  reklam  sektöründe  kurmak  isteyen 

gençlere ne tavsiye ediyorsunuz?

K.K.:

 Ülkemizde reklam sektörü çok yeni bir sektör diyebi-

liriz. Gerçektende bu alanda gençlere çok ihtiyacımız var. Pazar 

her geçen gün serbest pazara dogru giderken, insanlar da sat-

mak için ürünlerini tanıtmak istiyor. Gençlerimiz için daha yeni 

yeni  üniversitelerimizde  pazarlama  ile  ilgili  bölumler  açılıyor. 

Öncelikle  ön  bilgi  için  dizayn  kursları  gibi  eğtimleri  almaları, 

sabretmeleri,  yeniliklere  açık  olmaları  gereklidir.  Yıllar  sonra 

meyvesini gördüklerinde anlayacaklar ki, önce ekmek gerek. İyi 

bir eğitim, sabır, yaratıcılık gerektiriyor ve bu işin içinde olmak 

reklam sektörunde öncülük eden şirketlerde çalışmak demektir.

Azerbaycan’da iş adamlarını bir araya getiren ATİB gibi 

birliklerin  önemi  nedir  ve  ATİB-in  gelecekteki  faaliyetleri 

ile ilgili hangi tavsiyeleriniz var?

K.K.:

 Değişen, gelişen ülkelerde sınırların bile kalktığını gör-

düğümüz  bu  dönemde  hep  güçlü  olanların  ayakta  olduklarını 

görüyoruz.  Tüm  kalbimle  sivil  toplum  kuruluşların  birliğine, 

beraberligine inancımın sonsuzluğuna inanıyorum. Geleceğimiz 

olan  gençlerimizin  eğitimi,  stajı,  daha  iyi  olmaları  için  teşviki, 

işe yerleştirilmesi, üyeler arasında bir birine daha yakın olma-

sı, bir birini tanıması, ne yaptığını bilmesi, sorunları paylaşması 

çok güzel bir şeydir. ATIB bunları yapıyor ama daha ne yapabilir 

dersek, her geçen gün dunyamız çölleşiyor, sularımız, göllerimiz 

kuruyor. Buna bağlı olarak ormanlarımız azalıyor, yanıyor, çevre-

miz kirleniyor.  Benim önerim daha duyarlı bir toplum icin çev-

re temizligi, ağac dikmek, çöplerin ayıklanarak dönüşümü olan 

şişe,  kağıt,  plastiklerin  dönüşümüne  katkıda  bulunarak  hem 

ekonomiye, hemde temiz bir çevreye sahip olmak için öncülük 

etmek olacaktır.

55

say 25 | EcoVision

ildönümləri

ATİB üzvlərinin 

İLDÖNÜMLƏRİ

ATİB İdarə heyətinin üzvü olan “PAŞA 

Həyat Sığorta” şirkətinin fəaliyyətə başla-

masının 5-ci il dönümü qeyd olunub. ATİB 

ailəsi olaraq “PAŞA Həyat Sığorta” şirkə-

tinin İdarə heyətinin sədri cənab Mürsəl 

Rüstəmovu və şirkətin bütün əməkdaşla-

rını 5 illik yubiley münasibətilə  səmimi  

qəlbdən    təbrik    edir,  yeni-yeni  uğurlar 

arzulayırıq!

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi 

olaraq biz üzvlərimizi daim öz sosial mə-

suliyyətlərini  dərk  etməyə  çağırır,  ölkə-

mizin  sosial-ictimai  həyatında  yaxından 

iştiraka  təşviq  edirik.  Bu  baxımdan  bir-

mənalı olaraq söyləmək olar ki, “PAŞA Hə-

yat Sığorta” ASC Azərbaycanda fəaliyyətə 

başladığı ilk illərdən özünün sosial məsu-

liyyətinə çox həssas yanaşmış, ölkəmiz və 

xalqımız  üçün  bir  çox  dəyərli  layihələrə 

və işlərə imza atmışdır.

Sığorta bazarında öz mövqeyini möh-

kəmləndirmək  məqsədilə  “PAŞA  Həyat 

Sığorta” təqdim etdiyi məhsulların şərtlə-

rinin müştərilər üçün daha sərfəli olması 

istiqamətində  daimi  işlər  apararaq    bu 

sahədə bir uğur nümunəsi göstərir.

“LTB” MMC şirkətinin fəaliyyətə başla-

masının 5-ci ildönümü tamam olub. ATİB 

ailəsi olaraq “LTB” MMC şirkətinin rəhbə-

ri cənab Kənan Quliyevi və şirkətin bütün 

əməkdaşlarını  bu  münasibətlə  səmimi  

qəlbdən  təbrik  edirik! 

“LTB” MMC gənc şirkət olsa da, seçmə 

butik mağazalardan ibarət satış nöqtələri 

ilə bir marka yaradıb.

Qeyd  etməliyik  ki,  ATİB  ailəsində  bu 

üzvlərin  xüsusi yeri var və onlarla çalış-

maqdan  məmnunluq  hissi  keçirdiyimizi 

və bundan sonra da Sizinlə və bu üzvlərlə  

əməkdaşlığı  davam  etdirmək  niyyətində 

olduğumuzu bildiririk!

ATİB  üzvü  olan  “Improtex”  MMM 

şirkətinin  fəaliyyətə  başlamasının  20-ci 

ildönümü  olub.  ATİB  ailəsi  olaraq  “Im-

protex”  MMM  şirkətinin  baş  direktoru 

cənab Həsən İsmayılovu və şirkətin bütün 

əməkdaşlarını 20 illik yubiley münasibə-

tilə  səmimi  qəlbdən  təbrik  edir, yeni-ye-

ni uğurlar arzulayırıq!

Azərbaycan  avtomobil  sektorunda 

qabaqcıl  şirkətlərdən  biri  olan  və  20  il-

dir fəaliyyət göstərən “Improtex Motors” 

Azərbaycan  avtomobil  bazarında  özü-

nü  etibarlı  və  nüfuzlu  şirkət  kimi  ifadə 

edərək,  uzunmüddətli  peşəkar  fəaliy-

yəti sayəsində müştərilərin etibarını 

və hörmətini qazanmışdır.

56

say 25 | EcoVision

Stephen R.Covey

Robert T. Kiyosaki

Yüksək effektli insanların  

7 vərdişi

İş okulu (2015)

Bu kitab dünya bestselleridir, şəxsiyyətin inkişafı möv-

zusunda misilsiz bir əsərdir. O, dünyada milyonlarla insa-

na, o cümlədən Amerikanın sabiq prezidenti Bill Klintona, 

məşhur Larri Kinqə və Stiven Forbsa böyük təsir etmişdir. 

“Fortune – 500” reytinqinə daxil olan böyük dünya korpo-

rasiyalarının bir çoxu “Yeddi vərdiş”də izah olunan effek-

tivlik  fəlsəfəsi  ilə  tanış  olmağı  öz  əməkdaşlarının  vəzifə 

borcu hesab edir.

Yazar kitabın genelinde İş agı kurmaktan bahsetmektedir ge-

reken önemin gösterilmesi ve insanların bu yönde çalışmalar 

geliştirmesi gerektigini anlatmaktadır. 

Kitab nə haqqındadır? O, hər şeydən əvvəl, həyat məqsədlərini, in-

san üstünlüklərini müəyyən etməkdə sistemli yanaşmanı izah və 

təqdir edir. Bu məqsədlər hər kəsdə müxtəlifdir və bu kitab özünü 

dərk etməkdə və həyat məqsədlərini dəqiq müəyyənləşdirmək-

də  yaxşı  köməkçidir.  İkincisi,  bu  məqsədlərə  çatmağın  yollarını 

da göstərir. Üçüncüsü, “Özünü necə təkmilləşdirmək olar” sualı-

na cavab verir. Burada imicin dəyişdirilməsindən söhbət getmir, 

mahiyyətcə özünütəkmilləşdirmədən, daimi kamilləşmədən bəhs 

olunur. Bu problemin sadə həll yolu yoxdur, burada möcüzə göz-

ləmək olmaz. Hər cür pozitiv dəyişikliklər vaxt tələb edir, fəaliyyət 

və inadkarlıq istəyir.

Bu kitab təbiətin onlara verdiyi potensialı maksimum reallaşdır-

mağa can atan insanlar üçün əsl yol xəritəsidir. 

kitablar

•  İstediğiniz güvenli hayatı size sağlayacak tek kişi sizsiniz!

•  Değişmeyi istemek yetmez… O değişimi gerçekleştirecek ce-

saret, enerji ve kararlılık gerekir…

•  Başarının  büyüklüğü  isteğin  gücüyle,  hayalin  büyüklüğüyle 

ve yol boyunca hayal kırıklığının nasıl aşıldığıyla ölçülür.

•  Ya siz kendi yaşantınızda sorumluluğu üstlenirsiniz, ya da ya-

şamınız boyunca emir almaya devam edersiniz.

•   “Unutmayın, okul çok, çok önemlidir. Okula bir beceri, ya 

da meslek öğrenmek, toplumun katılımcı bir üyesi olmak 

üzere  gidersiniz.  Her  kültürün  öğretmenlere,  doktorlara, 

tamircilere, sanatçılara, aşçılara, iş adamlarına, polis me-

murlarına,  itfaiyecilere,  askerlere  ihtiyacı  vardır.  Onlar 

okullarda eğitilir ki, kültürümüz büyüsün, serpilsin. Ama 

ne yazık ki, 

ÇOĞU KİMSE OKULU BAŞLANGIÇ 

DEĞİL, SON DİYE GÖRÜR”.

58

say 25 | EcoVision

Cengiz Turgay 

vəfat edib

Türkiyə


 

Cümhuriyyətinin  Azərbaycandakı  səfirliyinin 

ticarət  müşaviri  Cengiz  Turgay  aparılan  ağır 

əməliyyatdan sonra 29 avqustda vəfat edib. Mərhuma Allahdan rəh-

mət, ailəsinə və sevənlərinə səbir və başsağlığı diləyirik.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

say 25 | EcoVision

59


maraqlı

Ofis


Düzgün oturacaq

Yaşıl bitkilər

İşıqlandırma

AromaterapiyaƏGƏR SİZ ÇALIŞIRSINIZSA VƏ GÜNÜ-

NÜZÜN ÜÇDƏ BİRİNİ OFİSDƏ KEÇİRİR-

SİNİZSƏ, İŞ MÜHİTİNİZ EVİNİZDƏKİ 

QƏDƏR ƏHƏMİYYƏTLİDİR. ÇALIŞ-

DIĞIMIZ BİNADA BİZƏ TƏSİR EDƏN 

PROBLEMLƏRİ BİLMƏYİMİZ MÜDAFİƏ 

TƏDBİRLƏRİ GÖRMƏYİMİZİ TƏMİN 

EDİR, MÜDAFİƏEDİCİ VƏ İLHAMVERİ-

Cİ MÜHİT YARATMAĞIMIZA YARDIM 

GÖSTƏRİR. 

ÖZ SAĞLAMLIĞINIZ VƏ SAĞLAM İŞ 

MÜHİTİ ÜÇÜN FAYDALI MƏSLƏHƏTLƏRİ 

TƏQDİM EDİRİK:

işində çalışanların sağlamlığı üçün məsləhətlər

Əyləşdiyiniz kürsü rahat, qolları və hün-

dürlüyü  tənzimlənən  olsun.  Kompüterdə 

yazarkən  qollarınızın  bucağı  90  dərəcə  ol-

sun.  Kompüterə  çatmaq  üçün  gərilmək  la-

zım olarsa, o zaman kürək və çiyin bölgənizə 

stress  yüklərsiniz.  Bu  cür  kürsülər  bahalı 

olsa da, uzunmüddətli rahatlıq və məhsuldar 

zaman keçirməyinizi təmin etmiş olar.

Bitkilər  yalnız  mühiti  gözəlləşdirmək 

üçün  deyil,  həm  də  oksigen  və  nəmişliyin 

nisbətini artırır, havanı təmizləyir. Aparılan 

araşdırmada  maraqlı  nəticələr  əldə  edilib. 

İki il davam edən bir araşdırma nəticəsində 

məlum olmuşdur ki, saxsı qablarda istifadə 

etdiyimiz  bir  çox  çiçəklər  havanı  kirlədən 

kimyəvi maddələri zərərsizləşdirir. Ən kiçik 

saxsı çiçəklərindən olan sarmaşığın havada-

kı toksinlərin təmizlənməsində böyük rolu 

var.  Ofisinizdə  bir  çox  bitkilər  becərməklə  

təmiz hava kokteyli hazırlaya bilərsiniz. 

Araşdırmalara görə, gün işığı məhsul-

darlığı  artırır,  yorğunluğu  və  stresi  azal-

dır. Uzun illər ərzində aparılan tədqiqat-

lara  əsasən,  tam  spektrli  işıqlandırma 

yalnız canlı rəngləri deyil, eyni zamanda 

göz  yorğunluğunu  da  aradan  qaldırır, 

stress səviyyəsini azaldır və gözbatmala-

rını yox edir. 

Aromaterapiya əhvalınıza müsbət təsir 

edir. Stresi azaltmağa və yaxud müvəqqəti 

olaraq  aradan  qaldırmağa  yardımçı  olur. 

Ofisdə lavanda yağından istifadənin kom-

püter səhvlərini ən azı 25 faiz nisbətində 

azaltdığı deyilir. Ofisinizdə bu qarışığı is-

tifadə etməyin sizə müsbət təsiri olacaq: 

2 damla limon, portağal və ya berqamot; 

2 damla qreypfrut, 1 damla ilanq, gül və 

ya portağal çiçəyi. Yağlarınızı tünd rəngli 

şüşəyə qoyun və şüşəni əllərinizin arasın-

da yuvarladaraq yaxşıca qarışdırın. 

60

say 25 | Yüklə 13,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə