“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирYüklə 42,94 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/125
tarix02.01.2022
ölçüsü42,94 Mb.
#1003
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   125
– AAK-nın formalaşması və fəaliy yətinin

təkmilləşdirilməsində Ümummilli lider

Heydər Əliyevin imzaladığı tarixi fərman -

ların rolu barədə nə deyə bilərsiniz?

Müdrik siyasətə, dönməz əqidəyə və tarixi

uzaqgörənliyə malik olan Ulu Öndər Heydər

Əliyevin adı müasir Azərbaycan dövlətinin

quru cusu və memarı kimi tarixə daxil olmuşdur.

Bilavasitə ümummilli lider Heydər Əliyevin

sayə 

sində Azərbaycanda müasir demokratik,hüquqi və dünyəvi döv lət qurulmuş və vətəndaş

cəmiyyəti təşək kül tapmışdır. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında

yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadr ların

attestasiya sahəsində vahid dövlət siya sətinin

düzgün müəyyən edilməsində və bu siyasəti

həyata keçirən mühüm dövlət orqanı olan Azər -

baycan Respublikasının Prezi denti yanında Ali

Attestasiya Komis siyasının  müstəqil fəaliyyət

göstərməsinin, formalaşmasının və fəaliyyətinin

təkmil 

ləşdi 


rilməsinin təmin edilməsində Ulu

Öndər Heydər Əliyevin müstəsna rolu var dır.

Özünəməxsus müdriklik və uzaqgö 

rən 


liklə bu

dövlət orqanının müstəqil döv lə ti  mizdəki  labüdlü -

yünü və mühüm rolunu dərindən və hərtərəfli dərk

edərək, onu düzgün dəyər 

ləndirən Ulu Öndər

Heydər Əliyev bu quru mun statusunu yüksəltmək,

onun müstəqil fəaliyyət göstərməsini təmin

etmək və elmi və elmi-pedaqoji kadrların attes -

ta siya işinə kənar müdaxilələrin qarşısını almaq

məq 


sədilə 6 yanvar 1994-cü il tarixdə “Ali

Attes   tasiya  Komissiyasının  Azərbaycan  Res -

Yüklə 42,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə