Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin Türk Dünyası Filologiyası sırasından Prof. Dr. Mustafa isen təZKİRƏDƏNYüklə 2,76 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/26
tarix01.12.2016
ölçüsü2,76 Kb.
#537
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
 İnce Sanat 
Mec., S.3, 1958.
Kayabaşı, Bekir, Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-eşârı, Dok-
tora Tezi, İnönü Üni- versitesi, Malatya 1996.
Kemikli, Bilâl,  Şâir  Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyefendi, 
İzmir 2001.
Kerimov, Ragıb, “Ağa Muhammed Müşteri (Müctehid-
zade)”, Ulduz Dergisi, Baku, 1988, s. 593-598.
Kılıç, Atabey, Tezkire-i Rıza, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üni-
versitesi, İzmir 1987.
Kılıç, Filiz, “Bir Biyoğrafi   Cambazı: Âşık Çelebi”, Yedi 
İklim, C.5, S.40 (Temmuz 1993), s.106-107.
Kılıç, Filiz, “Edebiyat Tarihimizde Bir Biyografi   Ustası: 
Âşık Çelebi”, Yedi iklim, C.8, S.55 (Ekim 1994), s.52-58.
Kılıç, Filiz, “Latîfî Tezkiresini Okurken”, Millî Folklor, 
C.2, S.9 (Mart 1991), s.51-52.
Kılıç, Filiz, “Meşâirü’ş-şu’arâ ve Tenkitli Metni 
Oluştururken İzlenen Yöntem”, Gazi Üniversitesi Fen-Edebi-
yat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 1 (1996), s.23-42.
Kılıç, Filiz, “XVI. Yüzyıl Tezkirelerinde Şiir 
Değerlendirmelerinde Kullanılan Âhengi Belirten Kelimeler 
Üzerine”, IX. Millî Türkoloji Kongresi, 15-19 Eylül 1997-  
İstanbul.
Kılıç, Filiz, Âşık Çelebi Tezkiresi’nin Edisyon Kritiği, Dok-
tora Tezi, Gazi Üni- versitesi, Ankara 1994.
Kılıç, Filiz-Muhsin Macit, “Divan Edebiyatında Poetika 

355
Denemeleri, Tezkire Önsözleri”, Yedi İklim, C.1, S.3 (Haziran 
1992), s.9-12.
Kılıç, Filiz. Meşâirü’ş-şuâra. Doktora Tezi. Ankara 1995: 
Gazi Üniversitesi.
Kılıç, Filiz, XVII. Yüzyıl Tezkirelerinde Şâir ve Eser Üzer-
ine Değerlendirmeler, Akçağ Yayınları, Ankara 1998.
 Kılıç, Filiz-Ayşe YILDIZ, “Sehı, Latîfî ve Âşık Çelebi Tez-
kirelerinden Hareketle XVI. YY. Tezkirelerinde Bazı Üslüp 
Özellikleri”, Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara 2004.
Koçu, Reşat Ekrem, “Faik Reşad Bey”, İstanbul Ansiklope-
disi, C.X, s.5499- 5500.
Koçu, Reşat Ekrem, “Fatin”, İstanbul Ansiklopedisi, C.X, 
s.5569-5570.
Köksal, M.Fatih, “Türkçe Şuara Tezkireleri Üzerine Yapılan 
Çalışmalar Bibli- yografyası”, Cazi Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Dergisi:Dr. Himmet Biray Özel Sayısı, (Kasım 1999), s. 
544-67.
Köprülii, Fuat, “Aşık Çelebi”,  İslâm Ansiklopedisi, C.I., 
695-701.
Köprülüzade Mehmet Fuat, “Onaltıncı Asra Ait Edebî 
Menbalar Heratlı Fahrî ve Tezkiresi”, Hayat Mecmuası, S.26 
(1927), s.502-503.
Köprülüzâde Mehmet Fuat, “Onaltıncı Asra Ait Edebî Men-
balar Sam Mirza ve Tezkiresi”, Hayat Mecmuası, C.II, s.2-3.
Köprülü, Orhan, “Fatin Efendi”, İslâm Ansiklopedisi, C. IV 
s.528-529.
Kurnaz, Cemal, “İsmail Beliğ ve Nuhbetü’l-âsâr’ı”, Türk 
Kültürü Araştırmaları  (Emel Esin’e Armağan), C.24, S.1 
(1986), s.141 -151; Divan Edebiyatı Yazıları, Ankara 1997, 
s.387-401.
Kreiser, Klaus, “Ali Emirî (1558-1924)-ein türkischer 
Bürökrat und İntellektueller in Jemen, Studies in Oriental Cul-
ture and History, Festchrift for Şalter Dostal ed. A. Gingrich 
(Frankfurt a. M. Peter Lang, 1993), s. 199-221.

356
Kurnaz, Cemal, “Âşık Çelebi’ye Göre Hayali Bey”, Türk 
Kültürü Araştırmaları  (Prof. Dr.İbrahim Kafesoğlu’nun 
Hatırasına Armağan), C.23, S.1-2 (1985), s.373-393; Divan 
Edebiyatı Yazıları, Ankara 1997, s.57-98.
Kut, Günay, “Heşt Bihişt,”  İslâm Ansiklopedisi,  İstanbul 
1998, C. XVII.
Kut, Günay, “Heşt Bihişt’in Yeni Bir Nüshası ve Bir Dü-
zeltme”, Türklük Bilgisi Araştırmaları (Orhan Şaik Gökyay 
Amağanı), V.7 Cambridge 1984), s.293- 301.
Kut, Günay, Heşt Bihişt,  İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin, 
Harvard 1978.
Kutluk, İbrahim, Beyani Mustafa bin Cârullah Tezkiretü’ş-
Şuara, (Eski Yazılı Tenkitli Metin), Ankara 1997.
Solmaz, Süleyman, “Gülşen-i Şuara’da Şiir ile İlgili Bilgi 
ve Değerlendirmeler” IX. MillT Türkoloji Kongresi 15-19 Ey-
lül 1997-İstanbul.
Sungurhan, Aysun, Beyanı Tezkiresi, Yüksek Lisans Tezi, 
Gazi Üniversitesi, Ankara 1994.
Şabanoviç, H. Knjizevno Muslı’mana BİH na Orijentalnim 
Jezicima, Sarajevo, 1973.
Şahin, Bilal, Süleyman Fehim’in Sefi netü’ş-şu’arâsı, Yük-
sek Lisans Tezi, Erci- yes Üniversitesi, Kayseri 1996.
Şarlı, Mahmut, “Medine-i Münevvere’deki Ârif Hikmet 
Bey Kütüphanesinde Bulunan Edebiyatla İlgili Türkçe Yazma 
Eserler, İlmi Araştırmalar, İstanbul 2001, s. 99-112.
Şehabettin Mahmud el-Alusî, Ârif Hikmet Hayatuhu ve 
Measiruhu, Beyrut 1983.
Şeyhzâde, Maksudî, “Ali Şîr Nevâyî’nin Azerbaycanlı Tez-
kireci Şagirdi Hakkında”, Nevâî Armağanı, Taşkent 1968.
Şimşek, Tacettin, “Dr. Rıdvan Canım ile Latîfî’de Şiir Ten-
kidi Üzerine Bir Ko- nuşma”, Yedi İklim, S.30 (Eylül 1992), 
s.33-37.
Şinâsî, “Tezkiretü’ş-şu’arâ” (Fatin Tezkiresi baskısı 
hakkında), Tasvir-i Efkâr, 27 Rebiü’l-âhir 1280.
Tamir, Ferhat, “16. Yüzyıl Tezkirelerine Göre Prizrenli Şâir 

357
Şem’î”, Gazi Üni- versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.3, S.1 
(1987), s.83-87.
Tanpınar, Ahmet Hamdi (1988), 19. Asır Türk Edebiyatı 
Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.
Tansel, Fevziye Abdullah, “Ârif Hikmet Bey”, İslâm Ansik-
lopedisi, C.l, s.564- 566.
Tansel, Fevziye Abdullah, “Beliğ İsmail”, İslâm Ansiklope-
disi, C.II, s.489.
“Tarih-i Osmanî Encümeni Azayı Muavinesinden Faik 
Reşad Bey Merhum’un Tercüme-i Hali”, TOEM, C.5/30, 1 
Şubat 1330, s.338-345.
Tarikdaroğlu, Abdurrahman, Kınalızade Hasan Çelebi’nin 
Tezkiretü’ş-şuarâsı Üzerine Bir Sentaks Çalışması, Yüksek 
Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 1988.
Tayşi, M. Serhan, “Âşık Çelebi ve Millet Kütüphanesi Ali 
Emiri Vakıf kitapları Arasında Bulunan Minyatürlü Meşâirü’ş-
şu’arâ Adlı Eseri”, Kültür Bakanlı- ğı Sanat Dergisi, S.6 (Haz-
iran 1977), s.77-89.
Tayşi, M. Serhan, “Ali Emiri Efendi”, Türk Dili ve Edebiyatı 
Ansiklopedisi, C.1, s.9. Tevfi k, Kafi le-i Şuara, İstanbul 1290.
Timurtaş, F Kadri, “17. Asır  Şâirlerinden Güftî ve 
Teşrifâtü’ş-şu’arâ’sı”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.2/3-4 
(1948), s.193-221.
Tolasa, Harun, “Divan Şâirlerinin Kendi Şiirleri Üzerine 
Düşünce ve Değerlen- dirmeleri”, Ege Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.1 (1982), s.15-46.
Tolasa, Harun, “Şâir Tezkirelerinde Örnek Verme İşlemi”, 
Ege Üniversitesi Sos- yal Bilimler Fakültesi Dergisi, C.1, S.1 
(1980), s. 199-230.
Tolasa, Harun, “Tezkire”, Türk Ansiklopedisi, C. 31 (An-
kara 1982), s.161-163.
Tolasa, Harun, 76. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, 
Akçağ Yayınları, Ankara 2002.
Topolova, Aljira, Karabağlı Muhammed Aka Müctehid-
zade, Riyâzü’l-âşıkın, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 

358
Ankara 1999.
Ünver, İsmail, Tuhfe-i Naili’yi Yayıma Hazırlarken”, Millî 
Kültür, Nisan 1991, S. 83, s. 60.
Walter, Andrews Guilford, The Tezkere-i Şuara of Latıfİ 
as A Source For The Critical Evaluation of Ottoman Poetry, 
Ph.D.Thesis The University of Mic- higan, Michigan 1970.
Yıldız, Ayşe. Türk Edebiyatında Seci, Gazi Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara, 2002.
Yılmaz, Ali, “Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı  İsimler 
Sözlüğü”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi Özel Sayı, S.31 
(1989), s.491-500.
Yılmaz, Kâşif, “Edirneli Güftî ve Teşrîfâtü’ş-şu’arâ’sı”, 
Yedi İklim, C.6, S.47 (Şubat 1994), s. 116-118.
Yılmaz, Kâşif, “Güftî”, DİA, C.XIV, s.218-219.
Yılmaz, Kâşif, Cüftî ve Teşrifâtü’ş-şu’arâ’sı, Ankara 2000.
Yılmazer, Ziya, “Esad Efendi”, D/A, İstanbul 1995, C.11, 
s.341-345.
Yılmazer, Ziya, Esad Efendi Hayatı ve Eserleri, Yüksek 
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul 1984.
Yılmazer, Ziya, Vakanüvis Esad Efendi Tarihi,  İstanbul 
2000.
Yöntem, Ali Canip, “Safayî Efendi ve Tezkiresi”, Ali Canip 
Yöntemin Eski Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, (Hz.: Ah-
met Sevgi-Mustafa Özcan), İstanbul 1996.
Yöntem, Ali Canip, “12. Asır Tezkirecilerimizden Râmiz 
Efendi ve Eserleri”, Ali Canip Yöntemin Eski Türk Edebiyatı 
Üzerine Makaleleri, (Hz.:Ahmet Sevgi-Mustafa Özcan), 
İstanbul 1996.
Yücel, Bilâl, “Karabağ Şâirleri Tezkiresi ‘Riyâzü’l-âşıkîn’ 
Üzerine”, Kızılırmak, C.1, S.7 (Temmuz 1992), s.11-19.
Yüksel, Süheyla, “Faik Reşad’ın Tahkiyeli Eserleri, Türklük 
Bilimi Araştırmaları, Sivas 1997, S.5, s.371-390.
Zavotçu, Gencay, “Rıza Tezkiresi’nde Edirneli Şâirler”, 
Yedi İklim, 47 (Şubat 1994), 102-105.

359
Zavotçu, Gencay, Rıza Tezkiresi- İnceleme-Metin, Yüksek 
Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 1993. 
Zavotçu, Gencay, “Zehr-i Marzâde Seyyid Mehmed Rıza 
ve Tezkiresi”, Yedi İklim, C.5, S. 51 (Haziran 1994), s.34-38.
Zavotçu Gencay, Rıza Tezkiresi, Istanbul, 2009.
Zübeyiroğlu, Ruhsar, Mecmuatü’t -teracim, Doktora Tezi, 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul 1989.

Êàüûç ôîðìàòû 62/90, 1/16, 
22,5 ÷àï âÿðÿãè, 360 ñÿù. 
Òèðàæ: 500 ÿäÿä. 
Ñèôàðèø: 1308
«ÎÑÊÀл ÍÏÌ-èí ìÿòáÿÿñèíäÿ îôñåò öñóëó èëÿ ÷àï îëóíìóøäóð
Áàêû, Òáèëèñè ïðîñïåêòè 3001
Òåë: 430 23 10, 430 23 20

Yüklə 2,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin