AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr VI kitabYüklə 3,1 Mb.
səhifə24/28
tarix02.12.2016
ölçüsü3,1 Mb.
#665
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Bağman su işdi, neynim?

Payladılar kısməti,

Mana bu düşdü, neynim?


 1. Çəkilə bax çəkilə,

Çəkil yerə tökülə.

Qiyamat o gün qopar,

Adın eldən çəkilə

= İyin evdən çəkilə.
 1. Bağa girmərəm sənsiz,

Gülü dərmərəm sənsiz.

Bağda ahu mələsə,

Bil ki, o, mənəm sənsiz.


 1. Bağımdı mənim,

Qəm oylağımdı mənim.

Dindirmə, qan ağlaram,

Yaman çağımdı mənim.

= Dağlar dağımdı mənim,

Qəmlər otağımdı mənim.

Dindirsən, qan ağlaram,

Yaman çağımdı mənim.


 1. Dağlara çən düşdü,

Sümbülə dən düşdü.

Yar yada qaldı,

Ürəyimə od düşdü.


 1. Əzizinəm, Ay doğdu,

Ay doğdu, aydın oldu.

Mübariz tək oğulu

Analar bir də doğdu.


 1. Əziziyəm, bir də gəl,

Dolan yurdu, bir də gəl.

And verirəm Allaha,

Bizim evə bir də gəl.


 1. Əziziyəm, Ağdamdı,

Tüsdülənən Ağdamdı.

Yollara göz dikməhdən,

Gözlərimə ağ damdı.

= O görükən Ağdamdı,

Qala deyil, Ağdamdı.

Qardaş yoluna gözmü tikməhdən

Gözdərmə ağ damdı.


 1. Dağlara çən düşəndə,

Sünbülə dən düşəndə,

Can bu bədənnən oynar,

Yadıma sən düşəndə.


 1. Göynən uçan quşa bax

Qanadı sınmışa bax.

Aləmə yaz gəlifdi

Bizə gələn qışa bax.

= Göynən gələn quşa bax

Qanatdarı gümüşə bax.

Ellərə yaz açıldı,

Mana gələn qışa bax.

= Göynən uçan quşa bax

Qanadı sınmışa bax.

Yaza çıxıf, yaz oluf,

Həvəzəyə65 düşən qışa bax (Söyləyici ağlayır – top.).


 1. Qardaş mənim gülümdü,

Gülümdü, bülbülümdü.

Ölsə, bajılar ölsün,

Qardaş ölmü zülümdü.


 1. Qardaş gəlsə, yaxşı olar,

Bajılar ölsə, yaxşı olar.

Qardaşın qavaanda

Bajı ölsə, yaxşı olar.

Üzünnan irax, qulağınnan uzax, iki qardaşım rəhmətə gedif.

= Oğul gəlsə, yaxşı olar,

Ata görsə, yaxşı olar.

Ata oğulun çiynində,

Gora getsə, yaxşı olar. 1. Gələn haradan gəldi?

Göydən, qaradan gəldi.

Göydə bulud yoxudu,

Bu sel haradan gəldi?


 1. Gedirdim qırağınan,

Ot biçdim orağınan.

Bir cüt qardaş itirmişəm,

Gəzirəm sorağınan.

= Gül biçdim orağınan.

İtirmişəm qardaşdarımı,

Axtarıram sorağınan.
 1. Bir ev tihdim dəyirmi,

Çuvuxları iyirmi.

Töküf hara gedirsən?

Bu ev sənin döyülmü?


 1. Alma könlüm, nar könlüm.

Heyva könlüm, nar könlüm.

Ölüfdü gəlin anam, bir cüt qardaşım, şaddıxnan işim yoxdu,

Ağlamaxnan var könlüm.
 1. Mən aşığam, al mənnən,

Sarı mənnən, al mənnən.

Mən bu cana borcluyam,Məni nahax yerə gejikdirdin,

Gə bu canı al mənnən.
 1. Dağları gəzdim, gəldim.

Daşdarın düzdüm, gəldim.

Gözdədim, heş kəs gəlmədi,

Əlimi üzdüm, gəldim.


 1. Gəl gedəh dağa, qardaş,

Qar yağa-yağa, qardaş.

= Qorxuram yağa, qardaş.

Sən duman ol, mən çisgin,

Çəkiləh dağa, qardaş.
 1. Qalanın yolu sərvan,

Torpağı gözə dərman.

Yardan bir kağız almışam,

Yarsı dərt, yarsı dərman.


 1. Bosdan əkdim xiyarsız,

Gülünü dərdim sənsiz.

Yatdım bir vayğa gördüm,

Oyandım ixdiyarsız.


 1. Yaylığın yeri məhlim66,

Yeləmin yeri məhlim.

Burda bir ana ölüf,

Hər yerdə yeri məhlim.


 1. Apardılar, qoydular,

Ağladılar, doydular.

Yar, sinənin üsdünə,

Ağır daşdar qoydular.


 1. Əzizinəm, nələr keçər?

Ahular mələr keçər.

Oğulsuz anaların

Qəlbinnən nələr keçər? 1. Mən aşıq, yada qaldı,

Yada, yağıya qaldı.

Allah, tikdiyim evlər,

O da yağıya qaldı. 1. Mən aşıq, oda yandı,

Su gəldi, o da yandı.

Zülmlə, zəhmətlə dərdini biçdiyim ellər, obalar, əzizlədiyim həyətlər, bağlar

Oda yandı.
 1. Mən aşıq, elə çatdı,

Elə gəlib elə çatdı.

Mübarizin cəsədi

Gəlib elimizə çatdı.


 1. Aşıq, bağda ara.

Zülfün bağda dara.

Vəfalı bir dosd üçün

Rumu gəz, Bağdad ara.


 1. Mən aşiq, qalasız,

Şəhər olmaz qalasız.

Ta mən gedirəm,

= Çünkü mən gedər oldum,

Siz də sağlıqla qalasız.

= Əzizinəm, qalasız,

Şəhər olmaz qalasız.

Mən ki gedirəm,

Siz sağlığnan qalasız.
 1. Bir quş gəlir Ağdaşdan,

Xəbər verər qardaşdan.

Qardaş doysa bajıdan,

Bajı doymaz qardaşdan.


 1. Bu yoldan keçən də var,

Suyunnan içən də var.

Heş kəs qardaş deməsin,

Ürəyi keçən də var.


 1. Ağlaram ağlar kimi,

Dərdim var dağlar kimi.

Xəzəl oluf tökülləm,

Verana bağlar kimi.


 1. Mən aşığam, oyan, gül,

Oyan, bülbül, oyan, gül.

Tez açılıf, tez solan,

Bizi mağmın qoyan, gül.


 1. Gəlifsıız, yerıız var.

Döşəyiiz var, dörüüz var.

Məni qəbul eliyif gəlifsıız

Gözüm üsdə yerıız var.

=Xoş gəlmisən, yerin var,

Döşəyin var, yerin var.

Üç ildi yol küsüf, sən yarımçıx yolnan gedifsən,

Cənnətdə yerin var.


 1. Ay doğdu, laxdalandı,

Doğduxcan laxdalandı.

Gözdədim, gəlmədin,

Qəbrim taxdalandı. 1. Ay doğdu peşman-peşman,

Gün çıxdı, oldu ona düşman.

Ürəyimdə bir dərdim var,

Nə dos bilir, nə də düşman.


 1. Mən aşıx, sən gəlincən,

Sənət verərəm, sən gəlincən.

Azreyıl gəlsə, can vermərəm,

Gözdərəm sən gəlincən.


 1. Azreyıl bosdançıdı.

Bosdançı, dasdançıdı.

Dəymişi qoyuf, göy kəsir,

Yaman da bosdançıdı.


 1. Əzizim, dağda nə var?

El köşdü, dağda nə var?

Ey Məcnun xəyallı könlüm,

Leylisiz dağda nə var?


 1. Əzizim, əkin olmaz,

Əhməsən, əkin olmaz.

Gedif Kəlbəcərə çıxmasam,

Ürəyim səkin olmaz.


 1. Ana, alnının arasına,

Gül qoyum arasına.

Qurban olum ürəyinin,

Qaşqınnıx yarasına.

= Qaşdarının arasına,

Gül qoydum arasına.

Canımı qurban eylərəm

Ürəyinin yarasına.


 1. Əzizim, xalı görüm,

İsdərəm xalı görüm.

Oturax bir yan-yana

Toxuyax xalı, görüm.


 1. Əzizim, andım, ana,

Şəkərim, qəndim, ana.

Ləblərində su gəti,

Alışdım, yandım, ana.


 1. Dilin kişmiş kimidi,

Cibə düşmüş kimidi.

Bir qız anasız olsa,

Gözdən düşmüş kimidi.


 1. Dağlar dağı qoynunda,

Yağıf qarı qoynunda.

Məni elə dərdə qoydun getdin ki,

Qaldım əli qoynunda.


 1. Qəlyanın nə dərdi var?

Çəhməyə nə dərdi var?

Apar bir adama verginən

Bəlkə, onun bir dərdi var.


 1. Dağ başında yaşa mən,

Yendim, gəldim səsə mən.

Təzə yasdan çıxmışdım,

İndi batdım yasa mən.


 1. Mən aşıx, gedər, gələr,

Dos-dosda gedər, gələr.

Demə, yollar bağlıdı,

Xəyalım gedər, gələr.


 1. Ala kilim yühdədi,

Gözüm o gədihdədi.

Mən yarımı tanıdım,

Qabaxkı bölühdədi. 1. Mən gələndə yaz idi,

Çaylar dolu qaz idi.

İsdədim məhtuf yazam,

Mürəkgəbim az idi.

= Mən gələndə qış idi,

Çaylar dolu quş idi.

İsdədim məhtuf yazam,

Barmaxlarım üşüdü.


 1. Gəlin gəlir, yaman gəlir,

Gəlin gəlir, haçax gəlir.

Bir ülgüşlə bir pıçax,

Başdarı qırxan gəlir.


 1. Gülüşün qanatdıdı,

Ləzətdidi, daddıdı,

Şit sözü danışmayın,

Hər sözün urvatdıdı.


 1. Cakqala bax cakqala,

Çəh belini, tokqala.

Ayam elə dönüfdü,

Qız gedir ağsakqala.


 1. Əzizim, yarana bax

Dosluğu pozana bax.

İki mərdi aldadıb,

Bir qəbir qazana bax!


 1. Əzizim, asda haray,

Qohuma, dosda haray.

Bir yanım köç üsdündə,

Bir yanım yasda haray.


 1. Arxalığın qola sal,

Götür, qoldan-qola sal.

Çoxlu qonağın gəlib,

Gəl, onnarı yola sal.


 1. Noxuda əz verdilər,

Əlimə saz verdilər.

Düşdüm sağalmaz dərdə,

Dərmanım az verdilər.


 1. Su gələr lilləndirər,

Bağları gülləndirər.

Dərdliyə söz demiyin,

Dərd onu dilləndirər.


 1. Maşın gəlir, yan verir,

Ağdamnan nişan verir.

Nə bilim, əqrabalar harda qalıb?

Kim harda qalıf, kim harda can verir?
 1. Mən ölərəm, yad olaram,

Yaddan çıxıf yad olaram.

Qəbrim üsdə tez-tez gəl, balam,

Sən gələndə şad olaram.


 1. Maralın gözü qannı,

Dırnağı, dizi qannı.

Ağdamı mana verin,

Tutaram sizi qannı.


 1. Əzizinəm, ağ damar,

Qara damar, ağ damar.

Vətənə xain baxanın

Gözdərinə ağ damar.


 1. Əziziyəm, kimə gedim?

Tarçıyam, simə gedim.

Yar mənə dərt-qəm verdi

Dərmana kimə gedim?

= Əziziyəm, hara gedim?

Bülbüləm, xara gedim.

Yar məni eşqə salıb,

Bilmirəm, hara gedim?


 1. Çöllərdə dasdan oldum,

Dillərdə dasdan oldum.

Taleyim bəd gətirdi,

Aşnadan, dosdan oldum.


 1. Çoban, qoyun kimindi?

Sana, gör neçə mindi?

Mənim sevdiyim sənsən,

Sənin sevdiyin kimdi?


 1. Biçinçi bafa bağlar,

Bişdihcə bafa bağlar.

Yarın bivəfa olsa,

Kim ona vəfa bağlar?

= Biçinçi bafa bağlar,

Bişdihcə bafa bağlar.

Ay erməni əlində ölənnər, sizi fələh qırdırdı erməniyə.

Çoxlu cəfa bağlar.
 1. Əziziyəm, üç ay var,

Üç ulduz var, üç ay var.

Könlüm səni arzular,

Görüşməyə üç ay var.


 1. Əziziyəm, gözəl alma,

Yeməyə gözəl alma,

Əsil al, çirkin olsun,

Bədəsil gözəl alma.


 1. Heyvalıqdır yolum, yar.

Sənə qurban olum, yar.

Demə ki, yar bivəfadı,

Anam qoymur gələm, yar.


 1. Qərənfiləm, qələmsiz,

Qərarım gəlmir sənsiz.

Qoynuna qarrar dolsun,

Necə yatırsan mənsiz?


 1. Araba bizim olaydı,

Təkəri qızıl olaydı.

Girəydim yar qoynuna,

Gecələr uzun olaydı.


 1. Dağlardan endim ancax,

Yaxamda sarı sancax.

Ordubada gələnnən,

Qalıb yarı canım ancax.

=Qaladan endim ancax,

Başıma saçdım sancax.

Nə qız oldum, nə gəlin

Oddara yandım ancax.


 1. Aşıq qara bulutdar,

Para-para bulutdar.

Mənim dərdi-halımı,

Demir yara bulutdar.


 1. Əzizim, yan divarı,

Qalanın yan divarı,

Məməni sal ağzıma,

Ürəyim yandı barı.


 1. Əziziyəm, sinəndə,

Sındı qəlbim sinəndə.

Tifiləm, al qoynuna,

Bəslə məni sinəndə.


 1. Əzizim, çəmən yerdə,

Göy yerdə, çəmən yerdə.

Yara bir köynəh oldum,

Soyunub çimən yerdə.


 1. Bulaq başında duran,

Ay teştdə paltar yuyan.

Məhlənizə qoymurdun,

Qoynuna girdim, oyan.


 1. Əziziyəm, xaçınnan,

Ağ bulud arasınnan,

Yara xonça bəzədim,

Şamamanın xasınnan.


 1. Ay dolanır batmağa,

Yuxum gəlmir yatmağa.

Əllərim öyrənifdi,

Şux məmə oynatmağa67.


 1. Əzizinəm, gül açar,

Bülbül oxur, gül açar.

Bağa yadlar girəndə,

Gül solar, bülbül qaçar.


 1. Ağlın o başındadı,

Göz qaşın altındadı.

Sən xayini tez tanı,

Daş atsa, başındadı.


 1. Deyirəm, vətən yaxşı,

Gül əkdim, bitən yaxşı.

Vətənim qərib qalıb,

Qalmaqdan ölməh yaxşı.

= Eləmi vətən yaxşıdı,

Köynəyi kətən yaxşıdı.

Şayir deyir, gəzməyə qəriv ellər,

Ölməyə vətən yaxşıdı.Ama mən deyirəm gəzməyə də vətən, ölməyə də vətən yaxşıdı.

= Əziziyəm, kətan yaxşıdı,

Köynəyin kətan yaxşıdı.

Gəzmağa qərib ellər,

Ölməğa vətən yaxşıdı.


 1. Bartazın eli yaxşı,

Dağı, aranı yaxşı.

Bir zəvvarı yoxdusa,

Bəs onun nəyi yaxşı?


 1. Koroğlu at belində,

Qılıncı qaldı əlində.

Nəbi, yoxsan elində,

Torpağın yad əlində.


 1. Əzizinəm, gülən yaxşı,

Deyibən gülən yaxşı.

Xəlvəti söz saxlamaz,

O deyib-gülən yaxşı.


 1. Torpaqda o gül bitər,

Gül də bülbülə bitər.

Qışda solan güllərim

Baharda bir də bitər.


 1. Dünyanın özü yaxşı,

Aləmi, özü yaxşı.

Ədaləti yoxdusa,

Bəs onun nəyi yaxşı?68


 1. Əzizim, gəzə-gəzə,

Dolan, gəl gəzə-gəzə.

Düşmən məni yandırır,

Yurdumda gəzə-gəzə. 1. Əziziyəm, qarğadı,

Sağsağandı, qarğadı.

İşimiz düz gətirmir,

Bəlkə fələk qarğadı?


 1. Əzizim, yarası da,

Sağalmır yarası da.

İlan elə ilandı,

Ağı da, qarası da.


 1. Əzizim, didərginəm.

Köçkünəm, didərginəm.

Taleyin hökmünə bax

Yurdumda didərginəm.


 1. Əzizinəm, varı dan,

Dövləti dan, varı dan.

Donuzu əzişdirməsən,

Heç çıxarmı darıdan?


 1. Əzizim, düz yaxşıdı,

Əyridən düz yaxşıdı.

Biqeyrət oğuldansa,

Qeyrətdi qız yaxşıdı.


 1. Əzizim, bizə dəydi,

Daş atdın, dizə dəydi.

Düşmənnər dava saldı,

Xatası bizə dəydi.


 1. Əziziyəm, qarrıdı,

Dağlar başı qarrıdı.

Xayin dosdan, yoldaşdan

Düşmən etibarrıdı.


 1. Əzizim, zamana dönüb,

Qaşdar kamana dönüb.

Yurdum yad əllərdədi,

Ürəyim qana dönüb.


 1. Əzizinəm, dərdimi,

Gül becərən dərdimi?

Yurdumnan söhbət aşdın,

Təzələdin dərdimi.


 1. Əzizim, bənööşə ətri,

Xoşdur bənööşə ətri.

Yar yaxasın açanda

Duydum bənööşə ətri.


 1. Əziziyəm, qana bax.

Axıb gedir, qana bax.

Vətənim yaralıdı

Sinəsində qana bax.


 1. Əziziyəm, xan oldu,

Sultan oldu, xan oldu.

Süfrəmdə çörəh yeyən,

Özümə düşmən oldu.


 1. Əziziyəm, əsirdi,

Küləh çox sərt əsirdi.

Kimə dərdimi deyim?

Zəngilanım əsirdi.


 1. Əzizim, qız balası,

Anamın qız balası.

Ana fəryad eyləyir,

Əsirdi qız balası.


 1. Əzizinəm, quşam mən,

Qəfil dərdə tuşam mən.

Şuşasız, Kəlbəcərsiz,

Bir qanadsız quşam mən.


 1. Əzizinəm, yaşamaz,

Qartal dağsız yaşamaz.

Mənim bu xəsdə könlüm

Qarabağsız yaşamaz.


 1. Aşıq, nişannı qaldı,

Şöhrətdi, şannı qaldı.

Oğullar şəhid oldu,

Qızlar nişannı qaldı.


 1. Əzizim, o yananda,

Od tutub o yananda.

Gözüm səni axdarır,

Yuxudan oyananda.


 1. Əzizim, qanı yerdə,

Axıbdır qanı yerdə.

İgidlərim, atdanın,

Qoymayaq qanı yerdə.


 1. Əzizinəm, soydular,

Ermənilər soydular.

Dilbilməz körpələrin

Gözdərini oydular69.


 1. Əzizim, kəs aranı,

Doldur ver, kəs aranı.

Olursan, yaxşı dosd ol,

Olmursan, kəs aranı.


 1. Saralmışam, solmuşam,

Bulut kimi dolmuşam.

Nə atam var, nə anam,

Burda yetim qalmışam.


 1. Mən aşıx, hanası var,

Qurulup, hanası var.

Görüşməyə yol vermir,

Azazıl anası var.


 1. Mən aşıx, qavalı var,

Əlində qavalı var.

Get, bacına denən ki,

Dərdinnən havalı var.


 1. Mən aşıx, gül dənədi,

Çəməndə gül dənədi.

Səni aldım, el dedi:

“Filankəs gül dənədi”.


 1. Mən aşıx, dadoyludu,

Dad aman, dadoyludu.

Anana de ki, yarım

Əlinnən dadoyludu.


 1. Mən aşıx, çin-çin olup,

Tellərin çin-çin olup.

Gözün ceyran gözüdü,

Əlin göyərçin olup.


 1. Mən aşıx, xal-xal olup,

Bənizin xal-xal olup.

Hər gün bir dərt verirsən,

Ürəyim xal-xal olup.


 1. Bulaxda kuzə qalıp,

Sınmıyır, təzə qalıp.

Əl-ayağım bağlıdı,

Umudum sizə qalıp.


 1. Dağın daşı mələdi,

Gözün qaşı mələdi.

Ağlar qalsın düşmanı,

Balamı qana bələdi.


 1. Gələr, gələr, ay gələr,

Deyirdim mən toy gələr.

Qərəmətə düşmüşəm,

Vay dalıncan vay gələr.


 1. Qarabağda bağ qaldı,

Bosdanımda tağ qaldı.

Nə gözümdə işıxlıx,

Nə köylümdə yağ qaldı.


 1. Ay dağlar, qoşa dağlar,

Mənsiz ha yaşa, dağlar.

Qardaşımnan, bacımnan

Düşmüşəm haşa, dağlar.


 1. Arazın üsdüynən gəl,

Altın qoy, üsdüynən gəl.

Yığ başının dəsdəsin,

Özün də üsdüynən gəl.


 1. Baxça gönlum, bar gönlum,

Heyva gönlum, nar gönlum.

Heş mən ağlamağa işim yoxdu, Şakirnən Ramiz70 yadımadüşəndə

Ağlamağa var gönlum.
 1. Arazı ayırdılar,

Daş-qumunan qayırdılar.

Şakir71, nə sənnən, nə Ramizdən mən ayrılmazdım

Bala, sizi mənnən ayırdılar.

= Arazı ayırdılar,

Qumnan doyurdular.

Biz sizdən ayrılmazdıx

Zülmünən ayırdılar.
 1. Baxçamızda boyana,

Gül yasdığa dayana.

Oxu, bülbülüm, oxu,

Bəlkə, yarım oyana.


 1. Kəklik o yaldadı, o yalda,

Oxur o yaldadı, o yalda.

Nə qədər canımda can var,

Gözüm o yoldadı, Ramiz, yolda, bala.


 1. Getdi gülüm, ağlaram,

Bir vədəsiz yeldi,

Tökdü gülüm, ağlaram,Yeri, torpağı satdılar,

Oldu zülüm, ağlaram.

= Bir vədəsiz yel əsdi,

Keşdi günüm, ağlaram.

=Getdi gülüm olara,

Oldu zülüm olara.

Vədəsiz bir yel əsdi,

Getdi gülüm olara.
 1. Qızılgül həşəm oldu,

Dərmədim, həşəm oldu.

Şakir, sən bu dünyadan gedənnən sonra

Oğul, ağlamax peşəm oldu.


 1. Qızılgül dən-dən oldu.

Dərmədim, dən-dən oldu.

Biz sənnən ayrılmazdıx, bala,

Ayrılıx ermənidən oldu.

Ermənini yansın.


 1. Qərivəm, yoxdu atam,

Qanadım yoxdu, qalxam.

Çıxam qəlbi dağlar başına,

Öz vətənimə doğru baxam.

Bunu da mənim atam deyərdi.


 1. Qardaşın kürən atı,

Meydana girən atı.

Heş bəndələr minməsin

Qardaşım minən atı. 1. Göyərçinəm, uşdum, gəl.

Dos bağına düşdüm, gəl.

Yaxşı günün qardaşı,

Yaman günüm düşdü, gəl.


 1. Dağlar, səni əndərim,

Yönuu bəri döndərim.

Düşmüşüh qəriflığa,

Dalınca kimi göndərim?

= Şökət səfər eliyif, camahat

yaman ağlıyır,

Saa kimi göndərim?

= Burda bir nər iyid ölüf,

Yerinə kimi göndərim?
 1. Dağlar, sənə dağlar,

Göy geymiş gənə dağlar.

Tuteydim balalarımın qolunnan

Gedeydim sənə, dağlar.

Elə qoydux gəldıx dağları, göy

çəmənnəri, soyux bulaxları.


 1. Qardaşa deyin gəlsin,

Atnansa, yeyin gəlsin.

Deyin, büyün gəlməsə,

Gəlsə də, büyün gəlsin.


 1. Əvi tihdim düzə mən,

Kilim çəhdim üzə mən.

Çalışdım, vuruşdum, yığdım,

Onu da verdim sizə mən.

Ermənilərə verdih gəldih. O boyda dolu-dolu əvlərdən bircə dənə
yasdıx da gətiməmişdıx ki,

başımızın altına qoyax, yatax.


 1. Bı qala qızıl qala,

Tikilmiş qızıl qala.

Sənin kimi, bala, qonağım ola,

İsdiyərəm yüz il qala.


 1. Qaladan yendirdilər,

Ağ donun geydirdilər.

Nə dərdim var, nə odum,

Məjburca öldürdülər.

Ermənilər dayna bax bizi həylə.


 1. Qayanın başında bir nar ağajı,

Dənəsi şirindi, yarpağı ajı.

O nədəndi, hər ikimiz bir ağajın barıyıx,

Sən şirinsən, mən ajı?


 1. Qərifsən, nə gəzərsan,

Bağrım başın əzərsan.

Tərgidif evinı eşiyını, yerinı,

Bax bırda nə gəzərsan?

= Tərgidif vətəni,

Bu qəriv eldə nə gəzərsan?


 1. O tayda quzu gördüm,

Tükün qırmızı gördüm.

Açın cənnət qapısın,

Sevdiyim qızı gördüm. 1. Bənööşəyəm, itərəm,

Kol divində bitərəm.

Qeyri güllər gələndə,

Mən baş alıb itərəm.

= Bənöşüyəm, çiçərəm

Kol divində bitərəm.

Gözətdərəm, balalarım gəlif çıxmaz,

Boynum əyri tutaram.

= Gözətlərəm, gəlməsən,

Boynum əyri tutaram.

= Yar üz döndərsə,

Baş alaram, itərəm.


 1. Qəriv öldü, götürun,

Dar küçədən ötürün.

Qərivin öldüsünü,

Anasına yetirın.

= Qərib, nənən, bajın yansın,

Qərib buranı tanımır,

Öz vətəninə yetirin.
 1. Sətdər əmi ölməmiş deerdi:

Aşıx, denən simi sarı,

Xalım, de sim sarı.

Başım callat əlində,

Gözüm gəzir Simsarı72.Mənim adımı orda qoyuflar.


 1. Şirvanın ağ alması,

Yeməyə ağ alması.

Qiyamata qalıfdı,

Bizim yaramızın sağalması.


 1. Ağdamın ağaşdarı,

Bar gətiməz başdarı.

Bizi yerimizdən eliyənin

Qırılsın qardaşdarı!


 1. Mən aşıq, qala-qala,

Bürc örülər qala-qala.

Urvatdan düşər qocalar,

Dünyada qala-qala.


 1. Çıxaram Ağrı dağına,

Baxaram cənnət bağına.

Sığınaram İmam Hüseynin

torpağına,

Ölsəm də onnan ölərəm.
 1. Gedərəm, yolum dağdı,

Dört yanım güllü-bağdı.

Çəkərəm Hajı Qaramanın

qəhrin,

Necə ki, canım sağdı.
 1. Mən aşıq, qoşa dağlar,

Verməyin baş-başa, dağlar.

Yol verin, oğlum gəlsin,

Dönməyin daşa, dağlar73.


 1. Apar bazara məni,

Salma azara məni.

Aş belinnən qurşağı,Ay qardaş, salla məzara məni.

 1. Qalanın yolları fərman.

Torpağı cana dərman.

Yardan bir kağız gəlif

Yarı dərt, yarı dərman.


 1. Təbriz üsdü güneydi,

Şüşələr dolu meydi.

Yardan bir kağız gəlif,

Tamam ərzi-gileydi. 1. Quşum üşdu çiləhdən,

Qolum düşdü biləhdən.

Mənimki belə düşüf

Çarxı dönmüş fələhdən.


 1. Boz atım boza-boza,

Boynunda qızıl qoza.

Bir cüt bajı itimişəm,

Qalmışam gəzə-gəzə.


 1. Gəlifdi qonağımız.

Sana gurban canımız.

Əgər mənim əhvalımı bilmağ isdəsən,

Bu da bizim əhvalımız.
 1. Bu dağdan aşana,

Qanı çoşub gələnə.

Baxtavar o bajı-qardaşa

Halallaşıf ölənə.


 1. Bu dağlar, kərəm dağlar,

Gülü yox dərəm, dağlar.

Ürüzgar belə keşsə,

Ürəyim vərəm bağlar.


 1. Bu gecə ayazdımı?

Bulud yox, ayazdımı?

Al qələmi əlinə,

Gözəli gözələ yaz.


 1. Xırda-xırda kələmnər,

Budu, gəlir sənəmnər.

Ana, fikir eyləmə,

Belə yerdə qalan vərəmnər.


 1. Gəl gedəh Başyurda74.

Ayaq yurda, baş yurda.

Gedən olsa, mənnən

Salam söylə Başyurda.


 1. Müxəh əhdim, dərd oldu,

Sözüm xana ərz oldu.

Əlimi elə üzdüm,

Ölüm mana fərz oldu.


 1. Əlində nar dilimi,

Tutufdu nar dilimi.

Götürdü üzüün pərdəsin,

Aşdımı lal dilimi?


 1. Əlində sini durur,

Ləngəridür, sini dur.

Sana gələn qadanı

Mən alım, sən geri dur.

A bala, urəyın xarav olar e.


 1. Ələhdə var barama,

Əl vurma yarama.

Bacım çırağı tutsun,

Anam baxsın yarama.


 1. Dağlar marala qaldı,

Otu sarala qaldı.

Soyux bulax, göy çəmən,

O da marala qaldı.


 1. Gəlin, saşdı gəlin,

Gədihdən aşdı gəlin.

Yüz dövran eliyif,

Axırı puşdu gəlin.


 1. Konulum ana isdiyir,

Yana-yana isdiyir.

Bir mən olam, bir anam

= Dolu ürəhli, çoxlu gileyli

Xəlvətxana isdiyir.
 1. Gözdərim ağlağandı,

Yaş yeri dolu qandı.

Gedim dərtdi yanına

Görüm kim ağlağandı?


 1. Bu gələn el yoludu,

Qoy gəlsin, el yoludu.

Təpəm bulud oynağı,

Gözdərim sel yoludu.


 1. Bu gələn yol oleydi,

Dört yanı kol oleydi.

Öldüreydi bajısı ölənnər özünü,

Mana da yol oleydi.


 1. Bulağın başıynən,

Divinin daşıynən.

Balama qurban, yol bilmədim, iz bilmədim, əvin tanımırdım, sahat dörtdə üsdümə bir xəvər gəldi,

Getdim bajı görmağa,

Gözümün yaşıynən.


 1. Bağda bulum xəvəri,

Kimnən bilim xəvəri?

Duman, sən bir balanın canı, Tafdix75, sən bir balanın canı, dədəm-nənəm ölüfdü,

Kim kimə verə bilər

Belə zulum xəvəri?


 1. Ürəyimdə yara var,

Üsdə xal-xal qara var.

Təbif gəlsin baxsın,

Bəlkəm, ona çara var.


 1. Aşıx deynən Qarabağı,

Yovşandı Qarabağı.

Tehran cənnətə dönsə,

Yaddan çıxarmaz Qarabağı.

Dolu ürəhlər boşaldı, a qızım.


 1. Barmağında üzügə,

Barmağı tər nazigə.

Elə günə düşmüşəm

Görən deyir yazığ a.


 1. Əlində gəvən yandı.

Od tüşdü, gəvən yandı,

Qırılıf bajı-qardaşım, adın çəhmə

Gör mənim haram yandı.

Oonçün deyirəm, məni tərpətmə.


 1. Dərya qırağında fənaram mən,

Alışıf yanaram mən.

Hər sözü demə,

Arifəm, qanaram mən.


 1. Bağda üzüm ağacı,

Yola düzüm ağacı.

Bağa baltalı girdi,

Kəsdi bizim ağacı.


 1. Əlimdə nar bəzərəm,

Narı hamar bəzərəm.

Ölüf qəşəh bajilərim, Hərbarmağı bir keşələ, Biri hey

leydi. Biri də qabağı bülbül

maşınlı, əli polat qayçili.

Onunçün xal gəzərəm.
 1. Yaralandım yanımnan,

Quşdər doymaz qanımnan.

Elə günə qaldım ki,

Bezar oldum canımnan.


 1. Kağız, səni at eylərəm,

Poşda amanat eylərəm.

Gözdərəm, cavavın çıxmaz,

Gör nə qıyamat eylərəm.


 1. Bunu da sana deyirəm.

Əlimdə şüşə.

Qorxuram düşə.

Mehman olmuşam

Bir qızıl dişə.(Gülür – top.). Bayaxdan

ancax dərtdilərini deyirdim. Bu da sana olsun.


 1. Qırmızıdı yasdığımız,

Əl Qurana basdığımız.

Gəl oxunax bajı-qardaş,

Baş tutmadı dosduğumuz.


 1. Qızıl üzüh saxladım,

Barmağımda laxladı.

Qurban olum anama,

Yarımı qonax saxladı.

Hindi onnarın (evdəkiləri nəzərdə tutur – top.) yanında dəyə bilmirəm. Qoy, fikirrəşim birəz.


 1. Dəlidağ dağ oleydi,

Dört yanı bağ oleydi.

Mənim bu günümdə

Anam sağ oleydi.


 1. Mən səni el bilirdim,

Başimdə tel bilirdim.

Uca dağlar başında

Qurumaz göl bilirdim.

= Uca-uca zirvələrdə,

Bir bulanmaz göl bilirdim.


 1. Bu maydan, telli maydan,

Arpası hilli maydan.

Bir belə dərd çəkirsən, niyə

ölmürsən?

Ay başı küllü, maydan.
 1. Bu maydan, nazdı maydan,

Arpası tozdu maydan.

Niyə ölüf kutarmırsan?

Ay üzü sözdü, maydan.


 1. Gəl gedax Daş bulağa,

Suyu sərxoş bulağa.

Birin sən de, birin mən,

Tökax qan-yaş bulağa.


 1. Evlərinin dalı dalda,

Bulud oynar sağı, solda.

Məni yola salın gedim,

Bajımın gözü yolda.


 1. Su gəlir axa-axa,

Daş-qaya yıxa-yıxa.

Eləcə dərd çəkirəm,

Qalmışam baxa-baxa.


 1. Aşıx deyər, vay dərdim.

Vay dərmanım, vay dərdim.

Xax gül əhdi, gül dərdi,

Mən gül əhdim, vay dərdim.


 1. Bı yol Cavada gedər,

Aşər Cavada gedər.

Uçər meylimin quşu,

Gör nə havada gedər.


 1. Aşıx deyənim yoxdu,

Al-yaşıl geyənim yoxdu.

Yüz il bir yana gedəm,

“Gəlmədi” deyənim yoxdu.


 1. Göynən gedən qu məni,

Görən neynir bı məni?

Dəsmalın kəfin eylə,

Göz yaşınnan yu məni.


 1. Aşıx de, şamda mələr,

Quzu da şamda mələr.

Bırıya bir nər yıxılıf,

Bajəsiz damda mələr.


 1. Sən mənim əmilərim,

Köşəndə zəmilərim.

Kööşənə əli çinni girdi,

Göy bişdi zəmilərim.


 1. Bu səfər də qızdara deyim:

Ağ çit tuman köbəsinnən alejam

Hər nə desən, fısdırıxda qanejam

Qaş altdan göz eyləmə,

Arifəm, qanajam.
 1. Kavavın gözəl dadı,

Yemə, gözəl dadı.

Heş sənnən ayrilmıyeydim,

Sənin o gözəl dadın.


 1. Dərya, sənnən kim keşdi?

Kim qarğ oldu, kim keşdi?

Hücürana körpü düşdü,

= Didən doldu yaşınan,

Xəyalınnan kim keşdi?
 1. Qızıl alma diyirrəndi,

Gəldi yasdığa dayandı.

Yasdığının divin basdım,

Qoynuna girməhdi qəsdim.


 1. Ağdamın ağaşdəri,

Bar gətirməz başdəri.

Səni mənnən eyliyənin

Qırılsın qardaşdəri.


 1. Göynən gedən alabaxda,

Qanatdarı taxda-taxda.

Səni mənnən eyliyən

Qan qussun laxda-laxda.

Kaş ki, huşümə gələn vaxdı

yanımda oluf yazasan.


 1. Bağa girdim əzəldən,

Dəsdə tutum xəzəldən.

Bilseydim bevafasan,

Bel bağlamazdım əzəldən.


 1. Gülü dəsdə bağlaram,

Yığıp, dəsdə bağlaram.

Sən yadıma düşəndə,

Asda-asda ağlaram.


 1. O qədər xəsdə mənəm,

Dərdi dərt üsdə mənəm.

Gözü qapı kölgəsində,

Qulağı səsdə mənəm.


 1. Bı gələn yaz ayləri,

Mən deyim, sən yaz ayləri.

Yar on günə vax verifdi,

Sana, gəlsin tez ayləri.


 1. Əziziyəm, qızaranda,

Dan yeri qızaranda.

Qalsa da, qız qalsın,

Qalmasın oğlan Aranda.

= Qalsam da mən qalım,

Qalma sən Aranda.


 1. Göyərçinim uşdu, gəl,

Dos bağına düşdü, gəl.

Yaxşı günün qardaşı,

Yaman günüm düşdü, gəl.


 1. Göydə göyərçin ağlar,

Yerdə bildirçin ağlar.

Sən yadıma düşəndə

Başımda saçım ağlar.


 1. Bıralara qar yağar,

Dolu yağar, qar yağar.

Qəbrimi yol içində qaz,

Dos gələr, yolu düşər.

Çoxlu ağlamışam e. Torpağı sanı yaşıyın, bajilərim yadıma düşdü. Bir cüt bajım ölüp.


 1. Gəlinnər girdi bağa,

Alnı dəydi yarpağa.

Xəvər verin anama,

Bajim gedif torpağa.

Cavansınız e, dərtdisini demirəm.


 1. Ağ əllim, ağ biləhlim,

Əli tərlan tüləhlim.

Sərt qayadan yol eylər,

Mənim əfqan ürəhlim.


 1. Gözüm o gəlindədi,

Kəməri belindədi.

Söz deyir, söz eşitməm,

Umur öz əlindədi.

O, Allahdı, hər sözü öz əlindədi.


 1. Dağların qarı mənəm,

Gün vırsa, ərimərəm.

Qəbrimi quzeydən qaz,

Dərdim çoxdu (= cavanam),

çürümərəm.Ürəyim durmur e.


 1. Ağzımın dadı bajım,

Könlümün şadı bajım.

Çağırram, tapbıram, Firuzədeyif çağırram, tapbıram.

Tuturam yadı bajı.
 1. Şalım qara boyandı,

Üjü yerə dayandı.

Allahı çağırmaxdan

Ərşdə fələh oyandı.

Nənən dərtdidi, qojədi. İrax

canınnan, elə bil bax yetdi ağaj

irax bajınnan, qardaşınnan,

dədannan, nənannan, bir cüt

əmim oğlu ölüf, bir cüt bajım

öluf, əmim arvadı ölüf, iki

bajım nəvəsi ölüf, bir bajımın oğlu müharibədə itdi,

gəlmədi. Nənaan dərdi çoxdu.


 1. Qoy məni el yüsün,

El yüsün, el götüsün.

Qəvrimi qardaş qazsın,

Çiyninə bel götüsün.

Keş ki, ağlamiyeydim. Ağlıyıv ürəymi təmiz boşaltmışam.


 1. Aşıx deyirəm, mənnən al,

Sənnən sənəd, mənnən al.

Mən bir dəmirçi tükanı,

Nə alırsan mənnən al.


 1. Əlimə saz verdilər,

Onqarın az verdilər.

Yaman çox əlləşmişdim,

Payımı az verdilər.


 1. Ağlar sənə dağlar,

Göy geynib sənə dağlar.

Ərzəm yazılı qaldı,

Vermədim sənə, dağlar.


 1. Bı yola yol saleydim,

Karvanın bol saleydim.

Bilsəydim ki, ayrılajaxsan,

Boynuna qol saleydim.


 1. Aşıx deynən zirəsən,

Zəfəransan, zirəsən.

O günə qurban deyərəm,

Sən qapıdan girəsən.


 1. Qızılgül əsdi,

Səbrimi kəsdi.

Sol gözüm sana qurban,

Sağ gözüm mana bəsdi.


 1. Qərənfiləm, ya Kərəm,

Qızılgüldən qorxaram.

Desələr bajın gəldi,

Xəsdə olsam, qalxaram.

Axşam çoxu yadıma düşmüşdü.


 1. Kəhər at oynəməsin,

Çəh cilovun, oynəməsin.

Gedirsən, daldadan get,

Ürəyim oynəməsin.


 1. Araşqının günə qoy,

Günnən götür, günə qoy.

Məni sana verməzdər,

Get əvinə binə qoy.


 1. Araşqının dardarı,

Gəl başımın sərdarı.

Sevdiyını almasan,

Öl, qəbirə gir, barı.


 1. Naf çoban daş cigərə,

Torpağı yaş cigərə.

Yar on beş yaşdı gərəh,

Neynirəm qoja yarı.


 1. Pərri-pərri bılaxlar,

Lüləpərri76 bılaxlar.

Bajım sənnən su isdiyib,

Etibarrı bılaxlar.


 1. Ay elə ud kimidi,

Göydə ildız kimidi.

Aş yorğanını, girim yerina,

Yorğanın buz kimidi.


 1. Fikirdən, dərtdən pis

şey yoxdu. İndi birdən elə oluram, bax axşam, sənnən Gül

nar gedəndə qapıda o qədər

ağlamışdım. İrax sırfadan,

sənın canınnan. Ağlıyanda qonşu dedi, bəs mən neyniyim?

Beş qardaşımdan birceyi qalıb. Hə.. Onda qayıtdım ona dedim:

Mən öldüm ağlamaxdan,

Arxa su bağlamaxdan.

Doxdurda dərman qalmadı,

Yarama bağlamaxdan.


 1. Dəvə gördüm sərbansız,

Doxdur gördüm dərmansız.

Ellərə dərman canım,

Özüm öldüm dərmansız.


 1. Dəvələr qatar gedər,

Osarın satar, gedər.

Bajı da bajısın

Belə yerdə atar gedər?


 1. Dəyirmanım pis günə,

Dən tökülür püsgünə.

Dədəm, anam girov qaldı,

Bizi qoydu pis günə.


 1. Gəncənin boz dağları,

Tutufdu toz dağları.

Məni gələr nənəm eşidər,

Mən pis gündəyəm, a Fərmiteh dağları.


 1. Bı dağlar aranı dağlar,

Kəsifdi aranı dağlar.

Bir cüt bacı itirmişəm, nənən sana qurban,

Gəzim haranı, dağlar?


 1. Əlində sazın nədi?

Söhbətın, sazın nədi?

Bajını təh qoyuf gedirsən,

Bəs mana sözun nədi?


 1. Histiroyda77 oldum xəsdə,

Yerim çırpıf salan yoxdu.

Göz qoydum, qulağ asdım,

Bı bərvada gələn yoxdu. 1. Bosdanda xiyar, bacım,

Canda ixdiyar bacım.

Yatdım, yuxuda gördüm,

Oyandım, ixdiyarsız.


 1. Bı dağlar bizim dağlar,

Kölgəsi uzun dağlar.

Bırda bajım gəzifdi,

Bir durum gəzim, dağlar.


 1. Aman fələh, dad fələh,

Heç olma gəl şad, fələh.

Bizə verdığın zəhərdən,

Bir özün də dad, fələh.


 1. Fələyin dad əlinnən,

Əhli-bedad əlinnən.

Qaşdım da qutarmadım,

Genə tutdu əlimnən.


 1. Dədəm oğlu üş qardaş,

Xançəli gümüş qardaş.

Bajın yad eldə qaldı,

Atını döndər, türk qardaş78.


 1. Bı dağlar qaralıdı,

Göylüdü, qaralıdı.

Qəşəh yerişinnən tanıram,

Bizim dağ maralıdı.


 1. Bılağ başı pıtırax,

Döşəh gətir, oturax.

Birin sən de, birin mən,

Bəlkə, dərdi qutarax.


 1. Baba, mana yaşıl al,

Hər nə alsan, yaşıl al.

Bir bağa bağmən olmaz,

Suyu göhər, yaşıl, al.


 1. Mən aşiq, qala yerdə,

Şəhər olmaz qala yerdə.

Qorxuram, qərib öləm,

Cinazam qala yerdə.


 1. Mən aşiqəm, ay Mədət,

Ülkər Mədət, Ay mədət.

Dan ıldızı baş verdi,

Ayrılıxdı, ay mədət.


 1. Mən aşıx, neynim sana,

Düşüfdü meylim sana.

Mən dönsəm, üzün dönər,

Sən dönsən, neynim sana?


 1. Yazaram öz aramda,

Pozaram öz aramda.

Yazaram öz dərdimi

Süzgünəm öz aramda.


 1. Yük üzündə pərdə mən,

Qəfil düşdüm dərdə mən.

İrahat əvim vardı,

Nejə yatım yerdə mən?


 1. Asdanım hay, qalam hay,

Ərşə çıxdı nalam, hay.

Çəkildi baş kərpicim

Alınıfdı qalam, hay.


 1. Arazın üsdüncən gəl,

Altı qum, üsdüncən gəl.

Sən Allah, əziz balası ölüb,

Yığ ağsakqaları, sən də oların üsdüncən gəl.
 1. Arı şana, bu şana,

Arı qonmaz bu şana.

İyidə oğul gərəh,

Qızdan olmaz nişana.


 1. Kababa da, közə də,

Kabab yanar közə də.

Sana da qurban olum,

Sən baxan gözə də.


 1. Qardaş yolu busaram,

Gej gələrsən, küsərəm.

Bağrım yandı, su gətir,

Bağrım yandı, ay qardaş,

susaram. 1. Ata kişmiş kimidi,

Gözdən düşmüş kimidi.

Şirini şirin olur,

Ajısı da kişmiş kimidi.


 1. Anam, anam, öz anam,

Qoynu dolu köz anam.

Yad ağlar, yalan ağlar,

Məni ağlasın öz anam.


 1. Köynəyini ağ saxlaram,

Yuyaram, ağ saxlaram.

Bizi qoydun getdin, əlimə bir də düşsən,

Yeddi il qonax saxlaram.


 1. Gülü vurdum divara,

Bülbül gələr suvara.

Qışı balalarımnan keçirdim,

Yayım (= yazım) gəldi avara.


 1. Aman, aman, amandı,

Yüküm arpa-samandı.

Məsələn, Zəkara79 dünən öldü,

Bəyəm axır zamandı?
 1. Əkeydim, arpa, səni,

At gələ, qarpa səni.

Bilsəm ki, sənin ömrün gödəydi,

Çəkərdim sarpa səni.

= Bilsəm vəfan buydı, ay Cəbrayıl,

Heş sənnən gəlməzdim, Vallah, of Allah.

Çəkərdilər sarfa məni.
 1. Bizi vurdu üç ilan,

Yumurtası pıç ilan.

Bizim kimi varmı olan bu

dünyada,

Zəmisi göy biçilən.Yəni sütül balaları ölən.

 1. Leyli, götür başa düz,

Başdan götür (= daşdan gətir), başa düz.

Qojalmışam həştad yaş,

= Ağlım o qədər burda qurdalıyıram ki,

Ağlım gəlmir başa düz.
 1. Qatıra bax qatıra,

Qatır ayax götürə.

Əzrayıl, aman ver,

Balam gələ, yetirə.


 1. Mən səni asda-asda

ağlaram,

Xubrasda80 ağlaram.

Götürərəm paltarını,

Toyda, yasda ağlaram.
 1. Kəkilin iki yana,

Dara tök iki yana.

Əlim yansın bir yana,

Mən yanıram yeddi yana.


 1. Gedirsən yolun olsun,

Ağ cuna donun olsun.

Sən ki bir belə balanı əvə

töküb gedibsən,

Cənnətdə yerin olsun.
 1. Gəl, məni qurdalama,

= Gəl məni irdələmə81,

İri kəs, xırdalama.

Yalavım səni qarsar,

Kösəvimi qurdalama.
 1. Qardaş, gəl, gərəyimsən,

Güzgümsən, darağımsan.

Balalarıma toy eliyirəm,

Yamanca gərəyimsən.


 1. Sən nə bildin bu dili?

Dodax söylər bu dili.

Bəlkə, səən də dədən öldü,

Onda öyrəndin bu dili?


 1. Təndiri sən oddadın,

Od salıf sən oddadın.

Ürəyim yaman yanmışdı,

Qalanını da sən oddadın.


 1. Ağ alma düzüminən,

Düz getmir düziminən.

Çağırdım dedim ki,Yaxşı bir adam səfərə gedib, dur gedəh biziminən.

Yoldaşıma demişəm.


 1. Bu görükən Savalandı,

Hax deyə Savalandı.

Fələh maa dağ çəkif,

Nə gedəndi, nə sağalandı.

İki yeznəm öldü.


 1. Dəyirmanın pis günə,

Dən gəti, tök üsdünə.

Özün qaşdın qutardınAy Bəkir82, məni qoydun pis günə.

Yeddi balıya cavab verdim.

 1. Gəlin, gəlin, tər gəlin,

Yan yeri, ökər gəlin.

Gəlin, sən ki bir belə balanı

qoydun getdin,

Bunnan ol betər, gəlin.
 1. Mən özüm ağlamazdım,

Gülərdim, ağlamazdım.

Hərgah sən ürəyini tutub, bu qıçını tutub, bir az tərpənsəydin sağ durduğun yerdə

Səni mən heç ağlamazdım83.
 1. Nənə qızın payıdı,

Gülüşüdü, payıdı.

Gələrəm də tapılmaz

Yüz üsdə qayıdım.


 1. Əzizinəm, bir də mən,

Doldur ver, içim bir də mən.

Cavannıx gözəl şeydi,

Cavan olmaram bir də mən.


 1. Əzizinəm, o güneylər,

Günəş doğmuş (=çıxmış)

o güneylər.

İki həsrət qavuşsa,

Bayramın o gün eylər.
 1. Sayada bax sayada,

Torun qurmuş qayada.

Toruna tərlan düşüf,

Kimsəsi yox oyada.


 1. Sənin şana barmağın,

Yonqar yona barmağın.

Xətti-xalın öpməmiş

Batdı qana barmağın.

Cavan oğlannara deyilir.


 1. Bu dərə dərin dərə,

Suları sərin dərə.

İsdədim, burda bir bağ salım,

Balalarım gələ, gülün dərə.

= Bu dərə, ölən dərə,

Gülü yox, dərəm gələm.

Gördüm, burda basqın oluf,

Yar gələ, gülün dərə.


 1. Ağajda laçın ağlar,

Laçın neyçün ağlar?

Qardaşı ölmüş bacılar,

Açar saçın, ağlar.


 1. Arazın üsdü cəngəl,

Altı qum, üsdü cəngəl.

Gətir kəndimizi, Cəbrayılı,Zəkəranı,

Özün də üsdüncən gəl, ay Bəkir (oxuyur – top.).
 1. Mən getdim, anam qaldı,

Bu oduma yanan qaldı.

Nə bu dünyadan bir kam aldım,

Nə bir nişanam qaldı.


 1. Gedəsən, gəlmiyəsən,

İlqar ver, gəlmiyəsən.

Bu gediş ki, səndədi,

Qorxuram ki, gəlmiyəsən.


 1. Ələhlər, ay ələhlər,

Çirməli bağ biləhlər.

Gedin düşmana deyin,

Hasil oldu diləhlər.


 1. Məhşərə bax məhşərə,

Mən xeyirə, sən şərə.

Mənimlə yoldaşımın görüşməyi,

Qalıb axır məhşərə.


 1. Araz arxa dolandı,

İpək çarxa dolandı.

Hökümət verən evdəBircə otaxlarda qorxa-qorxa dolandı.


 1. Yolun yarısında,

Ağ köynəh qarısında.

Məni vuran bədnazarrar elə

vurdu,

Qaldım yolun yarısında. 1. Gedən, getmə, dayan, dur,

Sirrim sana əyandı.

Gəlişin yaman gülə bənziyir,

Gedişin nejə yamandı.


 1. Bu dərədə ordu var,

Ordu köçüb, yurdu var.

Mən bu dərədən qorxuram,

Bu dərədə adamyiyən qurdu

var84.
 1. Araz, Araz, xan Araz,

Soltan Araz, xan Araz

Dedim ay ana, sən havax yatdın qaravatda

Demədim can Araz.Nənəmə demişdim bunu.


 1. Savalandı.

Hax dəlisi sağalandı.

Fələh maa bir dağ çəkif,

Nə gedəndi, nə sağalandı.


 1. Gözdərimin biri sən,

Arazısan, Kürüsən.

Qızım, mən yoruldum, sən

yorulmamısan?

Anam qurban, kiri sən85.


 1. İndi belə deməmişdim,

Qəm-qüssə yeməmişdim.

Dedim bəlkə ölsəh, bir öləh,

Ayrılıx deməmişdim.


 1. Gəlmişəm, görəm səni,

Qucam, öpəm səni.

Açarım yox, qıfılım yox,

Qavrını açam, görəm səni.


 1. Ağaşdan bir-bir düşər,

Atdanar, bir-bir düşər.

Bəkir, sənnən Cəbrayılda

keçirdiyim günnər

Yadıma bir-bir düşər.

= Atdanan bir-bir düşər,

Yaş gözdən bir-bir düşər.

Sənnən keçidiyim günnər

Yadıma bir-bir düşər.


 1. Əlimnən qəlyan çalma,

Mey çalanda azan çalma.

Xalxa oğul, qızı qaldı

Sana qalan azandı, çalma.


 1. Əlimdə qazançam var,

Bitmişəm, qazançam var.

Xalxınkınnan dövlət qaldı, mal qaldı,

Saa qalan qazancın da oğul, qız.


 1. Əzizinəm, dolan gəz,

Dolan, könlüm, dolan gəz.

Özgə elində bəy oluncan,

Öz elində dilən gəz.

Dilən e, öz Cəbrayılında dilən gəz. 1. Gejələr, ha gejələr,

Molla dərsin gej elər.

Səni gözdəyən gözdərim

Nə yatar, nə dincələr.


 1. Keşdim Xudat pirini,

Yaram eylər irini.

Dərt bir dəyil, iki dəyil,

Deyim hənki birini?


 1. Kəkilin iki yana,

Dara, tök iki yana.

Ələm yansa, bir yana

Mən yandım yeddi yana.


 1. Kəhliy daşa çıxıfdı,

Səkif daşa çıxıfdı.

Yaman çox əziyət çəkirəm,

Əlim boşa çıxıfdı.


 1. Qayada qarmağım var,

Qarmağı vırmağım var.

Sənin yeddi balannan ötrü,dedim, ay Bəkir,

Getmə, sana yalvarmağım var.
 1. Yükü qurdum düzünə,

Kilim verdim üzünə.

Əlimdə saxlıya bilmədim,

Axırda qaytardım verdim özünə.


 1. Dağlarda lala, nərgiz

Bitibdi lala, nərgiz.

Onsuz da Nazakət86 qoyub

gedib,

Tək-tənha qalıb nərgiz.
 1. Əzizinəm, güllü gəl.

Gülüncən, bülbülüncən.

Saa Şöökət nənən bir layla

çalar, bir xeyir-dua verər,

Öz ananın dilincən.
 1. Axan çaylar axmasın,

Ay Allah, quş qanadın çaxmasın.

Fələh bir iş işdəsin,

Düşman bəri baxmasın.


 1. Qaladan biri gəlir,

Gözümün nuru gəlir.

Allah Çələbini bizə xeyirnən görsətsin

Bu arxı kim arıtdıyıb?

Suyu nə duru gəlir.


 1. Gedərəm, ölkə, sənnən,

Qorxuram yol kəsənnən.

Ay Fatma,87 üzuu bəri döndər,

= Dedim, nənə, gəl halallaşax,

Ayrıldım bəlkə sənnən(söyləyici bu bayatını ağlaya-ağlaya dedi – top.).


 1. Qırmızı iynə sapı,

O görükən bizim qapı.

Ay Allah, isdəhlini biri-birinnən eliyən

= Yarı yardan eliyən

Dilənsin qapı-qapı.Ay bala, amma bu, mana heş yaraşan olmadı. Ayıfdı axı.


 1. Açın-açın mən gəldim,

Qapılar açın, mən gəldim.

Məxmər döşəh, gül yastıx

Arasını açın, mən gəldim.

Söyləyici bu bayatını oynaya-oynaya, oxuya-oxuya dedi.

Qurtaran kimi də “Fatma ya

dıma düşür” – deyib ağladı –

top.


 1. Su gəlir, yamandı,

Suyun üzü samandı.

Aaz, qınama məni,

Sevgi dərdi yamandı (avazla oxuyur – top.).


 1. Gedən, getmə, məni də apar.

Gedərsən, qıyamat qopar.

Tökərəm qan-yaşımı,

Dalıncan sellər axar.


 1. Bu, Həvəzə nənəmindi

Həvəzə nənəm on bir il türmədə qalıf. Deyif :

Dağlarda gəzənim yox,

Ağ geyif, bəzənim yox.

On bir il türmədə qalmışam,Ay Allah, “gəlmədi” deyənim

yox.


Yanı oğlum, uşağım yoxdu da. Gəlmədi deyənim yoxdu.


 1. Gün getdi batan yerə,

Mələhlər yatan yerə.

Canımı nişana qoydum

Yar oxun atan yerə.


 1. Atdanmışam, düşmərəm,

Üzünuzdan qırax, aşnam yoxdu, düşmərəm.

Gör nejə yad olmuşam, ay Həvəzə nənə,

Heç yaddara düşmərəm.

Bilirsən, nənən nejə inanırdı olara?


 1. Mən aşıx, oyanasan,

Ağ gülnən boyanasan.

Get, o yara xəbər ver sən

Sən mənnən o yanasan.


 1. Ceyrannar düzə gəldi,

Otdadı, düzə gəldi.

Allah bir iş işdədi,Hər kəs də öz yerində,

Ayrılıx bizə gəldi.

 1. Bu da Həvəzə nənəmindi. Biz də olardan dənnəmişih.

Çayda balıx yan gedər.

Gah əylənər, gah gedər.

Heş dindirmə məni

Aşma yaram, qan gedər.

= Qəm çəhmə, dəli konlum,

Üsdüncən Allah gedər.

=Göydə bulut gah gedər,

Gah əylənər, gah gedər.

Qorxma, müzəmbət oğlan,

Üsduncən Allah gedər.
 1. Birinin birinə ajığı tutur. Deyir nişannısına ayrılanda:

Baxça, barın dəyiləm.

Heyva, narın dəyiləm.

Çox kəvinə gül olma88,

Vallah, yarın dəyiləm.Yanı çox gəlif-getdiyimə allanma, səni alan dəyiləm.


 1. Bunu Həvəzə nənəm

demişdi. Onun bayatısıdı.

Dağlar başı tütündü,

Kimin bağrı bütündü?

Gəl bir halallaşax,

Dünya ölüm-itimdi.


 1. Mana dəymə, yesirəm,

Yarpax kimi əsirəm.

Əvinizdə bir cüt qız

Xırdasınnan kəsirəm.


 1. Əzizim, gülə-gülə,

Gül əkdim gülə-gülə.

Bax bu gerçəydi, düşman əvimi yıxdı,

Üzümə gülə-gülə.
 1. Əzizim, birdə-birdə.

Xeyir var bu səbirdə.

Gəl ikimiz bir öləh,

Gəl olax bir qəbirdə.


 1. Gözdərin yedi məni,

Qurd oldu, yedi məni.

Bir namarda sirr verdim,

Ələmə dedi məni.


 1. Bir-iki ağı deyəjəm,

Allaha pənah. Ya Rəbbi, ya RəsulAllah. Əlini, Allahı,

Həvəzəni, Şıxı çağırıram. Ya Allah, məni ağlatma. Hammızınkinnən Allah qırax eləsin.

Bağda bitər kələmnər,

Suyu verən ərənnər.

Cavan oğlu, qızı ölən

Elə tezcə vərəmnər (ağlayır – top.). Mənim cavan oğlum

ölüf, Allah cavannara gösdərməsin. 1. Bir at mindim, başı yox.

Bir çay keşdim, daşı yox.

Burda bir qərib ölüb,

Yanında qardaşı yox.


 1. Yaralıyam, yazığam.

Yaram ağrır, yazığam.

Bütün cavanlar Əli tərəf

Siz olan Allah pənahında

Mana dəymə, mən yazığam.Ay Allah, imansız eləmə, yazığam (ağlamsınır – top.).


 1. Göynən gedən quşdar,

Ay qanadı sınmışdar.

Xalxa yaz açılıf, yaz olur,Həvəzə nənəmə deyirəm

Ay bağa düşən quşdar.
 1. Ağlıyan başdan ağlar,

Durağı başdan ağlar.

Belə əzizi ölən

= Aşıx o başdan ağlar,

Kiprihdən, qaşdan ağlar.

Belə igidi ölən

Durar obaşdan ağlar.
 1. Kababa da, közə də,

Kabab altdan közə də.

Qurban olum, ay Fatma,

Sana da, səni görən gözə də.


 1. Gedərəm, yolum dağdı,

Dörd yanım güllü bağdı.

Çəkərəm sən çəkən qəhri,

Neçə ki canım sağdı (ağlayır – top.).


 1. Ayrıldıx yalan-yalan,

Həsrəti canda qalan.

Ayrılsın, qavuşmasın

Bizi vətənnən ayrı salan. 1. Mən aşıx, dərdə zalım,

Düşüfdü dərdə zalım.

Sənnən dərman gəlməsə,

Mənim dərdim azalırmı, ay zalım?


 1. Aşıx, yara kimin var?

Bayğu yara kimin var?

Belə dağ, belə düyün,

Belə yara kimin var?


 1. Su gəlir, arxa nə var?

Tökülür, çarxa nə var?

Mən yarımnan küsmüşəm,

Bilmirəm xalxa nə var?


 1. Bülbüllər uşdu bağa,

Qondu budax-budağa.

Dünyada bir canım var,

Olsun yara sadağa.


 1. Bı qala, yasdı qala,

El gedər, yasdı qala.

Ellər, el gedif, qala qalıf,

Qala qalıf pasdı qala.


 1. Bu əpbəh, nəzər əpbəh,

Day kimi təzər əpbəh.

Bıra Çilgəz89 deyiflər,

Bırda nə gəzər əpbəh?


 1. Eləmi Murov qaldı,

Qardı, qırov qaldı.

Neçə-neçə cavannarımız

Erməniyə girov qaldı. 1. Bı dağlar, ulu dağlar,

Çeşməli, sulu dağlar.

Bırda bir cavan ölüf,

Göy kişnər, bulud ağlar.

= Mən aşıx, ulu dağlar,

Çeşməli, sulu dağlar.

Divinnən el köşmüş,

Başında bulud ağlar.

= Altınnan elim köşdü (= getdi),

Üsdüncən bulud ağlar.


 1. Bı dağa yol salaydım,

= Baxçaya yol salaydım,

Karvanın bol salaydım.

Bilsəydim ayrılıxdı,

Boynuna qol salardım.
 1. Yazım,

Nə qışımdı, nə yazım.

Fələh başımı elə qatıb,

Heş bilmirəm, nə yazım?!


 1. Yatmışam, oyanmışam.

Qəmnərə boyammışam.

Daş olseydim ərirdim,

Torpağam, dayanmışam.


 1. Bağmanda bağım ağlar,

Bosdanda tağım ağlar.

Qalsam, özüm ağlaram,

Ölsəm, torpağım ağlar.


 1. Əzizinəm, ay ata,

Oğlun ölür, ay ata.

Başım cəllət əlində,

Sözüm keşmir, ay ata!


 1. Əzizinəm, keşkə sən.

Bı daryanı keşmiyəsən.

= Qannı dərya keş gəl sən.

Gəldin, dərdim artırdın,

Gəlmiyeydin keşgə sən.
 1. Atam deyirdi:

Əziziyəm, nəyi qala?

Ojax yana, nəyi qala?

Mərd ölər, adı qalar,

Namərdin nəyi qala?
 1. Əzizinəm, belə yaz,

Qələm götür, belə yaz.

Sınıx gönlüm şad olmaz,

Yüz də gəlsə belə yaz.


 1. Qəribəm, yoxdu arxam,

Qanadım yoxdu, qalxam.

Çıxam qəlbi dağlar başına,

Vətənə doğru baxam.


 1. Əzizinəm kimsaya,

Sayıl borcunu kim saya?

Min atını, sür dövranını,

Dünya qalmaz kimsaya!


 1. Əzizinəm, keşdi mənnən,

Yay-oxu keşdi mənnən.

Yaxşılara körpü düşdüm,

Yamannar da keşdi mənnən.


 1. Əzizinəm, novat, hey!

Çarx dolanır, novat hey!

Ölüfdü yaxşı yoldaşdarım,

Maa gəlir novat, hey!


 1. Əzizinəm, gözəl ayaz,

Bulut yox, gözəl ayaz.

Xudaya, al əlinə qələmıı,

Gözəli gözələ yaz!


 1. Məni görən ağlasın,

Yıxıb ölən ağlasın.

İndi görən tanımaz,

Əzəl görən ağlasın.


 1. Apardı hallar səni,

Hallar, xiyallar səni.

Öpdü, bağrına basdı,

Yavşannı yallar səni.


 1. Deyir, dəryada şirin gördüm,

Pələngin güjün gördüm

= Getdikcə üzün gördüm

Mən sizdən ayrılmazdım,

Fələyin güjün gördüm.
 1. Köynəyi ağ saxlaram,

Yuyaram, ağ saxlaram.

Bir də əlimə düşsən,

Yüz il qonax saxlaram.


 1. Ay demərəm sənsiz,

Gülümü dərmərəm sənsiz.

Güllər həşəm olsa da,

Birini üzmərəm sənsiz90.


 1. Çəpər çəkili qaldı,

Bostan əkili qaldı.

Vuran elə vurdu,

Hamısı tökülü qaldı.


 1. Bağda gülə nə gəldi?

Aşdı, gülə nə gəldi.

Bizim gülü şaxda vurdu,

Sizin gülə nə gəldi?


 1. Əzizim, qarabağlıdı,

Sinəm çalın-çarpaz dağlıdı.

Nə gedən var, nə gələn,

Qarabağın yolları bağlıdı.


 1. Qızılgül olmiyəydi,

Saralıf solmiyəydi.

Ölüm Allah işidi,

Ayrılığ olmiyəydi.


 1. Deyir, bağlara getmərəm sənsiz,

Gülunu üzmərəm sənsiz.

Dağda ahu mələsə,

Bil ki, o, mənəm sənsiz.


 1. Dağlar başı ala qar,

Ala duman, ala qar.

Mənim qəlbi dağlarım, buz bulaxlarım var,

Mənim bırda, bı qəriflihdə

nəyim var?
 1. Dağlara binə gəlləm,

Gedirəm, yenə gəlləm.

Bir daha vətənə qayıtsam,

İmana, dinə gəlləm.


 1. Evimdə-eşiyimdə,

Dolanım keşiyində.

Düşmən, balan can versin,

Balamın beşiyində.

Həə, helə demişdi. Balasının beşiyin qoyuf gəlmişdi da. Deyir ki, düşmən balasını balamın beşiyinə qoyanda orda can versin.


 1. Ayağım yalın idi,

Tikanım qalın idi.

Heç ölməy isdəmədim,

Cəlladım zalım idi.


 1. Ay elə sökülmüşəm,

Xəzantəh tökülmüşəm.

Toy paltarı isdədim,

Kəfənə bükülmüşəm91.


 1. Araz gəlir qatı-qatı,

Üsdən sür gəl, Qəmər atı.

Ayə, ay Keyxalının camahatı,

Mənim anam amanatı.

Keyxalıkəndin adıdı. Anam oralı olufdu. 1. O taydan əl eyləmə,

Bağrımı qan eyləmə.

Oğlan, sən mənimsən, mən

sənin,

Özgə xiyal eyləmə.

 1. Çıxaram yala mən,

Baxaram yola mən.

Görərəm kin, ay Cəbrayıl,Nəysə deyəndə canım silkələnir, bala.


 1. Əyilsin başın, dağlar,

Tökülsün daşın, dağlar.

Görüm neçə ki mənim beş

qardaşım ölüb, üş bajım ölüb,

yaxşı əmim, dayım, qohum-

əvlatdarımız ölüb.

Sənin də mənim kimi ölsün

qardaşın, dağlar.


 1. Göy üzü damar-damar,

Göydən yerə nur damar.

Qəlbim o qədər naziy oluf ki,

Sən sındırsan, kim yamar?

Çoxdu dərt, deməyin yeri dəyil. 1. Əziziyəm, bircə səni.

Can yeri, bir də səni.

O qədər ölüm yedim, beş qardaş, Hajı Qaraman baba kimi alimlərin hamsı qəhr oldu, hamsı tərk oldu

Axtarıb göreydim bir də səni.


 1. Aşıx, yarada nə var?

Halın yarada nə var?

Yaradanım yar olsa,

Belə yarada nə var?


 1. Yelləncəhdə əylənim92,

Xumarlanım, güllənim.

Nöybə mana çatıfdı,

Bir kıl vırım93 yellənim.


 1. Biz deyirdih, o gülün birin üzəydih,

Saçlarıma düzəydih.

Qardaşımızın toyunda

Dərə aşağa, dərə yuxarı

süzəydih.
 1. Bunu oğlan evi deyir94:

Al almağa gəlmişih,

Şal almağa gəlmişih.

Oğlanın adamıyıx,

Qız almağa gəlmişih.


Qız evi də deyir:

Al almax günün olsun,

Şal almax günün olsun.

Gəlmisiz, qız sənindi,

Apar, mübarək olsun!


 1. Qızdar yığılırdıx, gecə oynaşırdıx, oxuyurdux, gülüşürdüh, çömcəni alırdım əlimə, mənim adım aşıx Hidayət olurdu (gülür – top.). Budu belə gəlir ki, belə ki, fırranırdım, oynuyurdum, oxuyurdum. Bir tay-tuşum da var, bax balamın canı üçün, ağzını açanda göynən gedən quşdar bənd alır. Ziyafatdı adı. Bu təzə yığıncağa yığışmışdıx, bunu görəndə dedim:

Ağ isdikan, qırmızı şərab,

İşdim piyan oldum, piyan.

– deyəndə başdadı. Oxudu, demə sən, sədir də girmişmiş, görax qızın hansı oxuyandı, onu yazırmış. Bir də bir gəlin var, o elə oxumur, o, ancax oynuyur, ama elə mən aşıx sındırıram. Birdən dedim:

Ay bu dağdan aşan gəlin,

Əyağına vaz dolaşan gəlin.

Özün gözəl, yarın çirkin,

Gəl bu yardan boşan, gəlin.
Bu da o yannan qayıtdı ki:
Bu dağdan aşan mənəm.

Əyağna vaz dolaşan mənəm.

Özüm gözəl, yarım çirkin

Baxtım budu, boşanmaram.Bax həylə eliyirdih biz, həylə oynuyurdux.


 1. Bir yol beş-altı qızıx, gedib otumuşux. Bir qızın gözü düşüp bir oğlana. Bı qız ta bı gədənin dalıncan ta bitəər olufdu. Sora getdıx pencara. Əənnən bəri gələndə gördüm, qız çalıb-oxuyurdu. Birəzdən gördüm qızın qaş-qavağı töküldü. Dedim, aaz, niyə haylə eliyirsan? Dedi, gözüm bir göz gördü (gülür – top.). Dedim, nə gördü? Dedi, o məni isdiyən gədə bir qıznan gəlir. Eşid e! Fikir ver! Dedim ağız, bərdən yaxunnaşəndə denən:

Əli, isdol üsdə vaz nədi?

Kağız nədi, vaz nədi?


Mən səni sevirdim,

Yanındakı qız nədi?

Qız otudu, uyyy Allah, mən neyliyim? Dedim, ta bəs aralaşıf, ta qız gətirif, ta sən təzdən neyliyəjaxsan?

Gedərəm, ölkə, sənnən,

Qorxaram yol kəsənnən.

Gəl halallaşax,

Ayrıldım bəlkə sənnən!


 1. Bir yol həmən dediyim yığılmışıx qarının yanına, bizə söz öyrədir. Qarı qalxdı belə. On-on iki qızdı, gəlindi, yığılmışıx, alax çəhmağa getmişix. Hamımız dolmuşux bir boş otağa, ağzına gələni danışıllar. Qarı düşdü ortalığa:

Yeri, yeri, dam üsdə yeri,

Qızıl cam üsdə yeri.

Əyaxların ağrısa,

Çıx sinəm üsdə yeri.Söyləyici əvvəlcə çox utancaq idi. Amma bu bayatını dediyi zaman qəfildən, heç gözləmədiyim halda əllərini sinəsi bərabərində qaldıraraq çırtma çala-çala oxudu. Hətta o qədər gözlənilməz oldu ki, imkan tapıb video-aparatı aça bilmədik – top.

Bizə bir gülüşmə düşdü, qarıdan nə sözdər çıxır. Biri də çıxdı, biri də dedi:

Mən belə dosdu neynirəm?

Dos mənnən küsdü, neynirəm?

Özü xayın, qəlbi pisdi,

Mən belə dosdu neynirəm?Həə. Ta bəs dəyil? 1. Bostana oğru gəlir. Bosdanın gözətçisi də yatıf. Atdarı tərpədifdilər ki, kişini qorxutsunnar. Kişi də qorxusunnan duruf bunnarı qovalamasın. Bular tərpətdikcə o da yellənirmiş. Yelləndikcə deyirmiş:

Qarabağda bağ olmaz,

Qara salxım ağ olmaz.

Mənim kimi dərtdinin

Ürəyində yağ olmaz95.

Müharibədən gəlmiş invalit adamdı. Bular da insafsızdılar. Yazıx neynəsin. Dərt döy ki? Duruf qovalıya bilmir ki, bostanı yoluşdurma.Yüklə 3,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə