MƏDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ F. KÖÇƏRLİ adına respublika uşAQ


 Beynəlxalq Qadınlar günüYüklə 5.01 Kb.

səhifə8/35
tarix31.01.2017
ölçüsü5.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35

8. Beynəlxalq Qadınlar günü 
“Qadın kitaba bənzəyir, onu sevərək və diqqətlə oxumaq lazımdır” 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                       V.Belinski 
Qadınların  kiĢilərlə  bərabər  hüquqlu  olmaq 
uğrunda  apardığı  mübarizənin  təmsili  baĢlanğıcı 
olaraq,  8  mart  1857-ci  ildə  ABġ-ın  Nyu-York 
Ģəhərində  geyim  sektorunda  çalıĢan  yüzlərlə 
qadının aĢağı maaĢa, uzun çalıĢma saatlarına, eyni 
zamanda pis iĢ Ģəraitinə etiraz olaraq tətil etməsi 
qəbul edilir. 1908-ci il Nyu-Yorkda 15000 qadın, 
daha  qısa  çalıĢma  saatı,  daha  yaxĢı  gəlir  və 
səsvermə 
hüququ  üçün  nümayiĢ  keçirdi. 
NümayiĢdə  ilk  dəfə  olaraq  dekret  icazəsi  istəyən 
qadınların Ģüarı "Çörək və Gül" idi. Çörək həyat eĢqini, qarın toxluğunu, gül isə daha 
yaxĢı rifah həyat tərzini ifadə edirdi. 1909-cu ildə isə Avropadaki qadınlar, fevral ayının 
son bazar gününü, fevralın 28-ni ilk qadın günü olaraq keçirdi. 1910-cu ildə 1857-ci il 
hadisələrdən 52 il sonra Danimarkanın Kopenhagen Ģəhərində keçirilən Qadın Sosialist 
Ġnternasyonalının  qurultayında  1857-ci  ilin  8  martında  Nyu-Yorkda  baĢlayan 
mübarizənin,  qadın  hüquqlarının  geniĢləndirilməsi  və  qadın  həmrəyliyinin  simvolu 
olaraq  Klara  Setkin  adlı  bir  alman  sosialist  qadını,  Amerikada  8  martda  yandırılaraq 
öldürülən  129  qadın  iĢçinin  xatirəsinə  hər  il  8  mart  gününü  Dünya  Qadınlar  Günü 
olmasını  təklif  etdi  və  bu  təklifi  qəbul  edildi.  Məhz  qadınların  kütləvi  Ģəkildə 
savadlanması,  müəyyən  hüquqlara  malik  olması  həmin  dövrə  təsadüf  edir.  Bəlkə  də 
buna  görədir  ki,  8  Mart  digər  sosializm  mənĢəli  bayramlardan  fərqli  olaraq,  artıq 
müstəqillik  qazanmıĢ  keçmiĢ  SSRĠ  respublikalarının  təqvimindən  bu  günə  qədər 
silinməyib.  1998-ci  ildə  Azərbaycanda  Qadın  Problemləri  üzrə  Dövlət  Komitəsi 
yaradılıb.  Azərbaycan  həm  də  Avropa  ġurasının  qadınlarla  bağlı  bürosunda  təmsil 
olunur,  BMT-nin  qadın  məsələləri  üzrə  komissiyasının  tam  hüquqlu  üzvüdür.  1995-ci 
ildə  isə  Azərbaycan  rəsmi  Ģəkildə  qadınlara  qarĢı  münasibətdə  ayrı-seçkiliyin  bütün 
formalarının  aradan  qaldırılması  haqqında  beynəlxalq  konvensiyaya  qoĢulub.  Hər  il 
bayram günü ərəfəsində dövlət baĢçısı 8 mart – Beynəlxalq Qadınlar günü münasibətilə 
Azərbaycan  qadınlarına  təbrik  ünvanlayır,  Azərbaycan  qadınlarının  bir  qrupuna  fəxri 
adlar verir, digər bir qrupu isə orden və ya medallarla təltif edir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 
 
10. Milli Teatr günü 
 
“Çox  sevindirici  haldır  ki,  Azərbaycanın  böyük  tarixə  malik  olan  incəsənəti  hər  il 
yeni  istedadlar  yetişdirir.  Bu,  xalqımızın  mədəniyyətinin,  incəsənətinin  zənginliyini 
nümayiş etdirir”.                                                                     
                                                                                        
Ulu öndər Heydər Əliyev 
 
XIX  əsrin  70-ci  illərində  Azərbaycanda  milli 
teatrın  yaranması  mədəniyyətimizin  tarixində 
çox böyük hadisə oldu. 1873-cü il martın 10-
da  Bakı  realnı  məktəbinin  teatr  həvəskarları 
truppası  tərəfindən  M.F.  Axundzadənin 
"SərgüzəĢti-vəziri-xani Lənkəran" komediyası 
tamaĢaya qoyuldu. Bu Ģərəfli iĢdə H. Zərdabi 
və  N.  Vəzirov  mühüm  rol  oynamıĢdılar.  Bu 
tamaĢa  ilə  Azərbaycanda  milli  teatrın  əsası 
qoyuldu.  Azərbaycanda  teatr  sənəti  qədim 
ənənələrə  malikdir.  Xalq  arasında  müxtəlif  meydan  tamaĢaları,  kukla  teatr  tamaĢaları 
(―Maral  oyunu‖,  ―Kilimarası‖),  bayram  tamaĢaları  (―Kos-Kosa‖),  dini  səciyyəli 
tamaĢalar  (―ġəbih‖)  və  s.  geniĢ  yayılmıĢdı.  Hələ  XVII  əsrin  ikinci  yarısında 
Azərbaycanda  olmuĢ  fransız  səyyahı  ġarden,  Çuxursəd  bəylərbəyisinin  Ġrəvan 
Ģəhərindəki  iqamətgahında  qonaq  olarkən  burada  ona  üç  hissəli  bir  tamaĢa 
göstərmiĢdilər.  Bu  tamaĢa  ġardenə  o  qədər  xoĢ  təsir  bağıĢlamıĢdı  ki,  onu  "ġərqin 
operası"  adlandırmıĢdı.  Milli  teatrın  inkiĢafında  məĢhur  xeyriyyəçi-mesenat  H.  Z. 
Tağıyevin böyük xidməti oldu. O, Bakı Ģəhərində ilk teatr binası inĢa etdirdi. Tezliklə 
Azərbaycan səhnəsinin Cahangir bəy Zeynalov, Hüseynqulu Sarabski, Mirzağa Əliyev, 
Hüseyn  Ərəblinski,  Ülvi  Rəcəb,  Abbas  Mirzə  ġərifzadə,  Mustafa  Mərdanov  və 
baĢqaları  kimi  yüzlərlə  simaları  yetiĢdi.  Azərbaycanda  teatr  sənətinin  inkiĢafında 
Hacıbəyov  qardaĢlarının  da  böyük  əməyi  olmuĢdur.  AXC-nin  yaranması  milli  teatrın 
fəaliyyətində  də  canlanmaya  səbəb  oldu.  Cümhuriyyət  hökumətinin  bu  sahədə 
məqsədyönlü addımlarından biri də Azərbaycan Dövlət Teatrının təĢkili oldu. 
Bu, Azərbaycan professional teatrının dövlət teatrı statusu alması demək idi. Bu teatrın 
pərdələri  ilk  dəfə  1918-ci  il  noyabrın  4-də  N.  Nərimanovun  "Nadir  Ģah"  faciəsinin 
tamaĢası  ilə  açılmıĢdı.  Sovet  hakimiyyəti  illərində  Azərbaycanda  teatr  sənəti  daha  da 
inkiĢaf  etdi.  Məhz  martın  10-u  Azərbaycan  milli  teatrının  əsası  qoyulan  günü 
teatrsevərlər  Milli Teatr Günü kimi qeyd edirlər.  
 
 
 
 
 
 
                                   

67 
 
21.Beynəlxalq Meşə Günü 
 
 
BMT-nin 23-cü Assambleyasının qərarı 
ilə 1971-ci ildən keçirilir. Əsas məqsəd 
planet sakinlərinin diqqətini meşələrin 
qorunması məsələsinə cəlb etməkdir.
  
 
 
 
BMT-nin  BaĢ  Məclisi  martın  21-ini  Beynəlxalq  MeĢə  Günü  elan  etmiĢdir  06.01.2013. 
BMT-nin  BaĢ  Məclisinin  qərarı  ilə  2013-cü  ildən  etibarən  hər  il  martın  21-də  qeyd 
ediləcək Beynəlxalq MeĢə Günü meĢələrin və meĢə sahələrinin Yer kürəsində davamlı 
inkiĢaf və təhlükəsizlik üçün böyük əhəmiyyət daĢımasına diqqəti cəlb etmək məqsədi 
güdür.  BMT-nin  Ərzaq  və  Kənd  Təsərrüfatı  TəĢkilatı  BaĢ  Məclisin  bu  qərarını 
alqıĢlamıĢ  və  üzv  dövlətləri  həmin  gün  xüsusi  tədbirlər,  o  cümlədən  ağacəkmə 
kampaniyaları  keçirilməsini  dəstəkləməyə  çağırmıĢdır.Yer  kürəsi  ərazisinin  quru 
hissəsinin  31  faizi  meĢələrlə  örtülmüĢdür.  Haqlı  olaraq  meĢələri  planetimizin  ağ 
ciyərləri  adlandırırlar.  Yerin  ekoloji  sistemləri  və  atmosfer  arasında  karbon  qazı 
mübadiləsi prosesində meĢələr mühüm  yer tutur. Dünyadakı meĢələrin 13 faizi xüsusi 
qorunan təbii ərazilərə aiddir. Son illərdə meĢələrin qırılması, deqradasiya və yanğınlar 
nəticəsində  Yer  kürəsində  meĢələrin  təhlükəli  dərəcədə  azalması  meylləri  bütün 
beynəlxalq
 
birliyi ciddi narahat edir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 
 
 
              
  21.Beynəlxalq Kuklaçı Günü
 
21.03.2003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 mart – Beynəlxalq kuklaçı günüdür ((International Day of Puppetry). Bütün dünyada 
Beynəlxalq  kuklaçı  gününün  qeyd  olunması  ideyası  məĢhur  Ġran  kukla  teatrı  xadimi 
Civad  Zülfaqarihoya  məxsusdur.  2000-ci  ildə  Maqdeburqda,    Beynəlxalq  Kukla  teatrı 
xadimləri  ittifaqının  XVIII  Konqresində  (Union  Internationale  de  la  Marionnette, 
UNIMA) o, bu  məsələni müzakirəyə çıxarmıĢdır. Lakin bu bayramın keçirilməsi vaxtı 
və yeri haqqında qızğın müzakirələr getsə də, məsələ həll olunmamıĢ qalmıĢdır. Yalnız 
iki  ildən  sonra,  UNĠMA-nın  Beynəlxalq  ġurasının  iclasında  bayramın  tarixi  müəyyən 
olunmuĢdur.  Bütün  dünyadan  olan  kuklaçıların  bayramı  ənənəsi  2003-cü  ilin  21 
martında  açılmıĢdır.  Məhz  bu  gündən  baĢlayaraq  kukla  teatrının  bütün  peĢəkarları  və 
pərəstiĢkarları  tərəfindən  Beynəlxalq  kuklaçı  günü  qeyd  olunur.  Ənənəyə  görə,  həmin 
gün kukla teatr və yaradıcı qruplarının əməkdaĢları qeyri-adi kukla tamaĢaları, maraqlı 
görüĢlər, konsertlər təĢkil edirlər. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 
 
 
21.Beynəlxalq poeziya günü 
 
“İnsanlara şeir qədər, ədəbiyyat qədər güclü təsir edən, insanlırın mənəviyyatına, 
əxlaqına, tərbiyyəsinə, fikirlərinin formalaşmasına bu qədər güclü təsir göstərən 
başqa bir vasitə yoxdur.” 
                                                                                                         Ulu öndər Heydər Əliyev 
 
 
1999-cu  ildə  YUNESKO-nun  30-cu 
iclasında  21  mart  beynəlxalq  poeziya 
günü elan olundu. Bu hadisə xalqımız 
üçün  ikiqat  bayrama  çevrildi.  Çünki 
ruhun  musiqisi  adlandırılan  bəĢəri 
poeziyanın  ritmik  notları  ilə  baharı, 
çiçəklənməyə 
hazırlaĢan 
ecazkar 
təbiəti, saflıq və birlik rəmzi olan əziz 
Novruzu salamlamaq doğrudan da əsl 
səadətdir. Səadətdir,  həm də ona görə 
ki, Odlar Yurdumuz, iqtisadi sərvəti ilə zəngin olan anamız Azərbaycan həm də mənəvi 
sərvəti  ilə  məĢhurdur  və  əsrlərdən  bəri  də  məĢhur  olub.  Xalqımız  Ģeriyyətə  və 
mədəniyyətə misilsiz töhvələr, nadir söz ustadları, böyük sənətkarlar bəxĢ edib. Odur ki, 
Azərbaycanın ürəyi həm də Ģeirlə, poeziya ilə bərabər döyünüb. Zaman ötdükcə, böyük 
Səməd Vurğunumuz da məmləkətimizi Ģeir, sənət ocağı kimi sevdirdi. Bu ocağın neçə-
neçə unudulmaz söz sahiblərindən biri olan sevimli ġəhriyar qəlbini, ruhunu Ģeirə, sözə, 
poeziyaya bağıĢlayıb dedi: 
                                      Şeir mədəniyyət, incəsənətdir, 
                                     Incə ruh, incə zövq, incə sənətdir. 
                                    O da musiqi tək qəlbin səsidir, 
                                   Həyatın ən böyük möcüzəsidir. 
Həyatın  ən  böyük  möcüzəsinə,  Ģeirə  rəsmi  tərif  versək,  əlbəttə,  deməliyik  ki,  Ģeir  - 
mənzum  söz  sənətidir.  Nəsrdən  fərqli  olaraq,  fikrin  vəznli,  obrazlı,  ritmik,  qafiyəli 
ifadəsidir.  Fransız  yazıçısı  Anatol  Frans  haqlı  olaraq  qeyd  edib  ki,  Ģeirlə  insan  ruhu 
arasında qədim bir ünsiyyət var. Buna görə də insanın sevincli və kədərli anlarında Ģeir 
həmiĢə onunladır. Bu məqamlarda Livan yazıçısı və rəssamı Xəlil Cübranın sözləri yada 
düĢür:  "ġeir  qanı  axan  yaranın  və  ya  gülümsəyən  dodaqların  nəğməsidir".  Rus  Ģairi, 
Nobel  mükafatı  laureatı  Ġosif  Brodski  səmimi  Ģəkildə  bildirib  ki,  poeziya  ən  yaxĢı 
sözlərin ən yaxĢı düzümü deyil, poeziya dilin adi mövcudluq formasıdır.Ġslam dininin 
böyük yaradıcısı, müsəlman aləminin fəxri olan Məhəmməd Peyğəmbər hələ neçə əsr 
bundan  qabaq daim  insanlara  tövsiyə  edib  ki,  Ģeir  əzbərləyin, çünki  Ģeir  dili  düzəldir, 
danıĢığı, nitqi gözəlləĢdirir. Zaman-zaman dahilər "Poeziya sözlərin, ruhun musiqisidir. 
Poeziya həyatın çırağıdır" - deyə bu həyatı varlığa yüksək dəyər verib. 
 

70 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
20-21. Novruz bayramı 
“Novruz bayramı xalqımızı tarixən bütövləşdirən, onun varlığını birlik, böyüklük və 
yaşam gücü ilə qidalandıran fenomendir. Böyük mənəvi gücə malik olan Novruz 
bayramı ulu əcdadlarımızın bizə verdiyi ən gözəl yadigar olub, Azərbaycan xalqının 
milli ruhunu və yaddaşını, onun daxili aləmini bütün zənginliyi ilə yaşadır. Təbiətin 
oyanışının, varlığın yenidən canlanmasının müjdəsini verən Novruz bayramı ən 
qədim zamanlardan bəri həyat və məişətimizə daxil olmuş, insanlara aydın və işıqlı 
sabaha, xoşbəxt gələcəyə inam duyğusu bəxş etmişdir".
                                                               
                                                                                                                          
Ümummillilider Heydər Əliyev 
 Novruz  Azərbaycan  xalqının  zəngin  maddi  və 
mənəvi  dəyərlərinin  mühüm  bir  hissəsini  özündə 
ehtiva  edən  böyük  mədəniyyət  hadisəsidir. 
Novruzun tərkibi quruluĢca mürəkkəb, məzmunca 
dərin  və  geniĢ  əhatəlidir.  Müasir  dövrümüz  üçün 
bu bir milli bayramdır. Bu bayrama tarixi inkiĢaf 
boyunca  baxdığımız  zaman  onun  qədim  mədəni 
köklərə  və  mənəvi  qaynaqlara  bağlı  olduğunu 
görürük.  KeçmiĢdə  olduğu  kimi,  bu  gün  də 
Azərbaycanda, digər türk dövlətlərində və bir çox 
qonĢu ölkələrdə Novruz Bahar bayramı kimi qeyd 
olunmaqdadır.  ―Novruz‖  –  hərfi  mənada  yeni  gün  deməkdir.  Amma,  ifadə  etdiyi 
mərasim  semantikasına  görə  keçidin  bitməsi  və  yeni  nizamın  baĢlanğıcıdır.  Novruza 
Bozqurd,  Çağan,  Ergenekon,  Nevruz,  Sultan  Nevruz,  Mart  Doqquzu,  Novruz və s. də 
deyilmiĢdir. ―Novruz‖ anlayıĢı bəzi deyiliĢ fərqlərilə bir çox türk xalqlarının dillərində 
iĢlənməkdədir.  Novruz  haqqında  məlumatlara  Ömər  Xəyyamın  ―Novruznamə‖, 
Nizamülmülkün  ―Siyasətnamə‖,  Nizami  Gəncəvinin  ―Ġsgəndərnamə‖  və  b.  əsərlərində 
rast  gəlirik.  Qədim  dövrlərdə  Novruz  təkcə  xalq  bayramı  kimi  deyil,  eyni  zamanda, 
dövlət bayramı kimi qeyd olunmuĢdur. Tarixi məlumatlara görə, Novruz bayramı bir ay 
davam  edirdi.  Novruz  bayramı  Ģənliklərində  kütləvi  gəzintilər,  xalq  oyunları,  yarıĢlar, 
rəqs və nəğmələr oxunması, məzhəkəçilərin və kəndirbazların çıxıĢları olurdu. Novruz 
bayramında  müharibələr  və  qarĢılıqlı  çəkiĢmələr  dayandırılır,  sülh  müqavilələri 
bağlanır, hətta dəfn belə növbəti günlərə təxirə salınırdı. Bu bayram o qədər Ģad və Ģən 
bir  bayram  olmuĢdur  ki,  o  günlərdə  təkcə  təmtəraqlı  təntənələr  deyil,  eyni  zamanda, 
xəstələrə müstəsna diqqət və qayğı göstərilmiĢ, qohum və dostlara baĢ çəkilmiĢ, qohum 
və  yaxınların  məzarları  ziyarət  edilmiĢ,  bir-birinə  qarĢılıqlı  inam  və  simpatiya  ifadə 
edilərək  ümumbəĢəri  dəyərlər  üstün  tutulmuĢdur.  Novruzun  əkinçilik  təqvimi  ilə  bağlı 
olması tarixdən məlumdur. Belə ki, bu bayram Ģimal yarımkürəsində 20-21 martda baĢ 
verən  yaz  bərabərləĢməsi  ilə  əlaqələndirilir.  Təbiətin  oyanması,  canlanması,  bitkilərin 
yenidən  öz  yaĢıl  rənginə  bürünməsi  min  illər  boyu  müĢahidə  olunmuĢ  və  təcrübədə 
təsdiqlənmiĢ  bir  gerçəklikdir.  Belə  bir  yeniləĢmə  gününün  baĢlanğıcı  Ģəmsi-günəĢ 
təqviminin  ilk  ayının  ilk  gününə  (21  mart)  təsadüf  edir.  Buna  görə  də  həmin  günü 
Novruz (Yeni gün) adlandırıblar.  

71 
 
25.―Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı‖ fəxri adının təsis edildiyi gün (25.03.1992) 
 
“Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyi  tarixi  hadisədir,  Azərbaycan  xalqının  tarixi 
nailiyyətidir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi dönməzdir, əbədidir və bizim borcumuz 
dövlət müstəqilliyini,  əldə  etdiyimiz milli  azadlığı  daim  qoruyub  saxlamaqdır.  Bizim 
vəzifəmiz bu müstəqilliyi möhkəmləndirməkdən və gələcək nəsillərə müstəqil, qüdrətli 
Azərbaycan dövləti çatdırmaqdan ibarətdir.” 
 
 
 
 
                                                            Ulu öndər Heydər Əliyev 
 
 
                             
 
 
Azərbaycan Respublikasının ən yüksək fərqlənmə dərəcəsi olan 
―Azərbaycanın  Milli  Qəhrəmanı‖  adı  ―Azərbaycanın  Milli 
Qəhrəmanı‖  adının  müəyyən  olunması  haqqında‖  Azərbaycan 
Respublikasının  25  mart  1992-ci  il  tarixli,  331-XII  nömrəli 
Qanunu  ilə  müəyyən  olunmuĢdur.  ―Azərbaycanın  Milli 
Qəhrəmanı‖  adı  Azərbaycan  Respublikasının  müstəqilliyi  və  tərəqqisi  naminə  xalq 
qarĢısında 
müstəsna 
xidmətlərə 
və 
rəĢadətə 
görə 
verilir. 
―Azərbaycanın  Milli  Qəhrəmanı‖  adı    Azərbaycan    Respublikasının  Prezidenti 
tərəfindən  onun  öz  təĢəbbüsü  ilə  və  ya  irəli  sürülmüĢ  vəsatətlərə  əsasən  verilir. 
―Azərbaycanın 
Milli 
Qəhrəmanı‖ 
adı 
eyni 
Ģəxsə 
bir 
dəfə 
verilir. 
Azərbaycanın  Milli  Qəhrəmanının  xüsusi  fərqlənmə  niĢanı–―Ay-Ulduz‖  medalı 
―Azərbaycanın  Milli  Qəhrəmanının  xüsusi  fərqlənmə  niĢanını  təsis  etmək  haqqında" 
Azərbaycan  Respublikasının  7  iyul  1992-ci  il  tarixli,  201  nömrəli  Qanunu  ilə  təsis 
edilmiĢdir.  ―Ay-Ulduz‖  medalı  "Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarında dəyiĢikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 6 fevral 1998-
ci  il  tarixli,  429-IQD  nömrəli  Qanununa  əsasən  ―Qızıl  Ulduz‖  medalı  ilə  əvəz 
edilmiĢdir. 
 
 
 
 
 

72 
 
27.Beynəlxalq teatr günü.  YUNESKO və Beynəlxalq Teatr İnstitutunun təşəbbüsü 
ilə 1961- ci ildən təqvimə salınıb (27.03.1961)
 
 
Bu  günün  hər  il  dünyada  keçirilməsi  ilə  bağlı  qərar 
UNESCO  yanında  Beynəlxalq  Teatr  Ġnstitutunun 
1962-ci  ildə  Vyanada  keçirilən  konqresində  qəbul 
olunub.  
Hər  il  Beynəlxalq  Teatr  Günü  münasibəti  ilə  nüfuzlu 
incəsənət  xadimləri  dünya  ictimaiyyətinə  müraciət 
edirlər.  Bu  ənənənin  əsasını  qoyan  və  ilk  dəfə  dünya 
ictimaiyyətinə  Teatr  Günü  münasibəti  ilə  mesaj  göndərən  fransalı  yazıçı  Jan  Kokto 
(1962-ci il) olub. Teatr yunancadan tərcümədə "tamaĢa yeri" "tamaĢa etmək" sözündən 
götürülüb.  Teatr  incəsənətin  bir  növü  olub,  hiss,  fikir  və  emosiyaların  tamaĢaçı  və  ya 
tamaĢaçılar qrupuna bir və ya bir qrup aktyor tərəfindən ötürülməsini əks etdirir. Teatr 
tamaĢası nümayiĢ olunan bina da teatr adlanır. Hazırda Azərbaycanda yüzlərlə aktyoru 
birləĢdirən 27 dövlət teatrı fəaliyyət göstərir. Bu teatrlarda 700-dək aktyor çalıĢır. Ölkə 
rəhbərliyi  bütün  sahələrdə  olduğu  kimi,  teatr  sənətinin  də  inkiĢaf  etdirilməsinə  xüsusi 
diqqət  yetirir.  Teatr  binalarının  əsaslı  təmiri,  incəsənət  ustalarının  sosial-rifah  halının 
yaxĢılaĢdırılması  istiqamətində  atılan  addımlar  bunun  bariz  nümunəsidir.  Prezident 
Ġlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu 
illərdə‖ Dövlət Proqramı bu gün uğurla həyata keçirilir. Proqrama uyğun olaraq Abdulla 
ġaiq  adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla,  Dövlət  Rus  Dram,  Dövlət  Gənc  TamaĢaçılar, 
Dövlət  Akademik  Milli  Dram  teatrlarının  binalarında  yüksək  səviyyədə  təmir-bərpa, 
yenidənqurma  iĢləri  aparılmıĢdır.  Hazırda  bu  istiqamətdə  iĢlər  uğurla  davam  etdirilir. 
Ötən  illər  ərzində  respublika  teatrları  dünyanın  20-dən  artıq  ölkəsində,  o  cümlədən 
Almaniya,  Türkiyə,  Rusiya,  Belarus,  Gürcüstan,  Fransa,  MərakeĢ,  Finlandiya,  Ġran, 
Misir,  Hollandiya,  Estoniya,  Bolqarıstan,  Ukrayna  və  Ġsveçrədə  keçirilən  beynəlxalq 
tədbirlərdə  ölkəmizi  ləyaqətlə  təmsil  ediblər.  Eyni  zamanda,  xarici  dövlətlərdən 
tanınmıĢ  rejissorlar,  baletmeysterlər,  xoreoqraflar,  teatr  rəssamları  tamaĢa  hazırlamaq 
üçün  Azərbaycana  dəvət  olunublar.  Hər  il  Beynəlxalq  Teatr  Günü  ilə  əlaqədar  ölkə 
teatrlarında müxtəlif tədbirlər keçirilir, tamaĢalar göstərilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 
 
Tariximizin qan yaddaşı 
31. Azərbaycanlıların soyqırımı günü 
 
Bu günün misli keçən il, Allahım, gözdən iraq, 
Ermənilər əldə bomba, süngü, xəncərlər, bıçaq,  
Kəsdilər evlərdə minlərcə gəlin, arvad, uşaq,  
Südəmərlər nizə nukində çalardı əl-ayaq. 
Nalə, yalvarmaq bu qövmə hərgiz etməzdi əsər. 
 
                                        Hacı Səlim Səyyah  
                                                                                   
 
31  mart  Azərbaycanlıların  soyqırımı  günüdür


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə