Тофиг щаъыйевYüklə 4,2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/42
tarix31.01.2017
ölçüsü4,2 Mb.
#7258
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

 ТОФИГ  ЩАЪЫЙЕВ  

 

 

 

 

 

АЗЯРБАЙЪАН  

ЯДЯБИ  ДИЛИНИН 

ТАРИХИ 

 

(I hissə) 

ALİ MƏKTƏBLƏR ÜÇÜN DƏRSLİK 

 

 

 

 

Az

ə

rbaycan  Respublikas

ı

  T


ə

hsil  Naziri-

nin  10.07.2012-ci  il  tarixli,  1325  sayl

ı

 

ə

mri 

il

ə t

ə

sdiq olunmuĢ

dur. 


 

 

 

 

Бакы - «Елм» - 2012  

  Redaktor:   

 

          dosent

 Qızılgül Abdullayeva  

 

Rəyçilər:  

dosent


 Sevda Sadıqova 

professor

 Elbrus Əzizov 

professor

 Eldar Piriyev 

professor

 Ramiz Əskər 

professor

 İkram Qasımov 

 

  

Tofiq  İsmayıl  oğlu  Hacıyev.  Azərbaycan  ədəbi  dilinin  tarixi.  I 

hissə. Bakı: ―Elm‖, 2012,  476  səh.   

 

 

 ISBN  978-9952-453-43-0 

 

Universitetlərin  filoloji  fakültələri  üçün  nəzərdə  tutulan  bu dərslik  ―Azərbaycan  ədəbi  dilinin  tarixi‖  proqramı  əsasında 

yazılmışdır. Ədəbi dilin tarixi dövrlər üzrə ardıcılıqla təhlil olunur. 

Dövrlərin  müəyyənləşməsində  dilxarici  hadisələr  də  nəzərə 

alınmaqla,  dildaxili  faktlara,  üslubların  yaranma  və  inkişafına, 

normanın tarixi təkamülünə xüsusi diqqət yetirilir.  

Azərbaycan  ədəbi  dilinin  yazıyaqədərki  dövrünə  aid  xeyli 

material  verilir.  Dövr  və  mərhələlərin  dil  nümunələri  əsasında 

aparıcı  üslub  üzərində  geniş  dayanılır.  Ədəbi  dilin  zənginliyini, 

kamilliyini  və  milli  məzmununu  daha  çox  əks  etdirdiyinə  görə, 

dilçilikdəki  ənənə  də  nəzərə  alınaraq,  bədii  üsluba  daha  geniş  yer 

ayrılır.  

Cəmiyyətin  inkişafı  və  tarixi  şəxsiyyətlərin  yetişməsi  ilə  ədəbi 

dilin səviyyəsi arasında uyğunluq dərslikdə əyani göstərilir.     

 

655 (07) – 2012   

 

 

 

 

 

   

© ―Elm‖ nəşriyyatı, 2012 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 МЦНДЯРИЪАТ  

 

Юн  сюз .................................................................................. 5  

Фяннин мювзусу вя бир нечя анлайыш щаггында ....................... 16 

Azərbaycan dili: terminoloji anlayışı; etnik mənşəyi;   

ən qədim izləri və təşəkkülü ................................................... 36 

Azərbaycan ədəbi dilinin dövrləri .......................................... 71 

«Dədə Qorqud kitabı»nın dili ............................................... 105      

XIII-XVI əsrlər ədəbi dili ...................................................... 131 

XIII-XIV əsrlər ədəbi dili ...................................................... 153    

Nясиминин дили ....................................................................... 194 

XV-XVI əsrlər dili ................................................................. 230   

Гурбанинин дили ..................................................................... 274 

Хятаинин дили .......................................................................... 281 

Фцзулинин дили  

1. Ядяби дил тарихиндя Фцзулинин йери: 

milli ədəbi dilin müəyyənləşməsi ............................................ 288 

М. Фцзулинин лцьят тяркиби ..................................................... 301 

Фцзулинин грамматикасы ........................................................ 308 

Фцзули сюз сяняти щаггында .................................................... 335 

Фцзулинин бядии няср дили ......................................................... 351 

Фцзулинин дилиндя мяна сащяляри ............................................. 356  

Фцзули дилиндя тяшбещляр ......................................................... 361 

Фцзулинин дилиндя ляффц няшр .................................................... 370 

Фцзули дилиндя бязи цслуб чаларлары. Йахуд: П.С. ..................... 372 

Milli ədəbi dilin yeni dövrü  

XVII-XVIII əsrlərdə ədəbi dil ............................................... 380 

Bədii üslub ............................................................................ 392 

Qювси Тябризинин дили .............................................................. 420 

Молла Пянащ Вагифин дили ....................................................... 435 

Nяср дили ................................................................................ 456 

Elmi üslub ............................................................................. 466 

Rəsmi-epistolyar üslub .......................................................... 470 

     


 

 

  

 

Тцрк дилини юйрянин. Чцнки онлар цчцн узун сцряъяк щеэе-монлуг вардыр. 

*

       

Мящяммяд пейьямбяр (с.я.с). 

 

***  

Тцрк дили яряб дили иля атбашы эедир.  

Дярдини  динлядя  билмяк  вя  тцрклярин  кюнлцнц  алмаг  цчцн 

онларын дилийля данышмагдан башга йол йохдур.  

Мащмуд Кашьари 

 

***  

Дил нюгсанлы оларса, сюзляр дцшцнъяни йахшы анлада билмяз. 

Дцшцнъя  йахшы  анлашылмазса,  едилмяси  лазым  олан  шейляр  йахшы 

едилмяз,  вязифяляр  йахшы  йериня  йетирилмяз.  Вязифяляр  лазыми 

шякилдя  йериня  йетирилмязся,  адятляр  вя  мядяниййятляр  позулар. 

Адятляр  вя мядяниййятляр  позуларса,  ядалят  йанлыш  йола  дцшяр. 

Ядалят йолундан чыхарса, чашгынлыг ичиня дцшян халг ня едяъя-

йини,  ишин  щарайа  вараъаьыны  билмяз.  Демяли:  ъямиййятдя  щеч 

бир шей дил гядяр ящямиййятли дейил.  

                                                                                                         Конфичцс 

 

***  

Ана дилиндя данышмаг бюйцк мядяниййятдир.  

 

Щеэел 

 

*** 


 

                                                 

*

  Эюйтцрк,  Чинэиз  хан  (300  ил),  Ямир  Теймур,  Османлы  (600  ил)  им-перийаларыны йадыныза салын. Яли бяй Щцсейнзадя: 

Чинэизляри титрятди шу афагы 

сярасяр, Тимурлары щюкм етди шящин-шащлара йексяр, Фатещляриня кечди бцтцн 

кишвяри-гейсяр.  

Аилядя,  сцфря  ятрафында  данышылан  дил  ана  дилдир.  Ана  дили дцшцнмяйин,  хяйала  далмаьын,  зцмзцмянин,  лайланын,  арзу-

нун-севинъин, дярдин-аьрынын дилидир. 

 

Ещсан Доьрамаъы 

 

*** 


Тцрк  дили  фарс  дилиндян  зянэиндир.  Мцкяммяллийиня  эюря 

тцркъяни анъаг яряб дили иля мцгайися етмяк олар.    

Ялишир Няваи 

 

*** 


 

Эярчи Нясими сюзцн дадыны верди, вяли 

Дадя эятирди ону ляфзи-шякярбарымыз. 

 

Нясими 

 

***  

Ъан сюздцр, яэяр билирся инсан

Сюздцр ки, дейярляр, юзэядир ъан. 

 

М.Фцзули 

*** 


 

Гафгаз  тцркляринин  дилини,  Азярбайъан  тцркъясинi  юйрян-

мяйя  башламышам.  Авропада  франсызъаны  билмяк  ня  гядяр 

зяруридирся, бурада вя цмумиййятля, Асийада да бу дили билмяк 

о гядяр ваъибдир. 

 

М.Й.Лермонтов 

 

***  

Qрамматик  ъящятдян  sялислийиня,  ащянэдарлыьына,  лятафя-

тиня,  ше‘риййятиня  эюря  татар  (Азярбайъан)  дили  башга  дилляр 

арасында, демяк олар ки, йеэанядир.  

Хачатур Абовйан  

 

*** 


 

Яряб  вя  фарс  сюзляри  иля  даща  да  зянэинляшмиш  тцркъя  инди 

(ХХ ясрин яввялляри – T.H.) ян али, ян дярин фикирляри, ян назик, 


 

ян зяриф щиссляри ифадя етмякдя буэцнкц яряб вя фарс дилляриндян беля  габил  вя  гцдрятли  олуб,  шяксиз,  щяр  щансы  Авропа  дили  иля 

рягабят едя биляр.  

Яли бяй Щцсейнзадя 

 

***  

Азярбайъан  дилинин  мусигиси  инсанын  ешитмя  дуйьусуна, 

зювгцня сыьал чякир. 

 

Г.И.Ломидзе 

 

*** 


 

10 


 

 

ЮН  СЮЗ 

 

Азярбайъан  ядяби  дили  гядим  вя  зянэин  тцрк  йазылы  ядяби дилляриндян биридир. О, гядим вя зянэин цмумтцрк мядяниййяти 

базасында,  гардаш  тцрк  дилляри  иля  гаршылыглы  ялагядя  дольун 

инкишаф йолу кечмишдир.  

Тарихи-мцгайисяли  тцрколоэийа  ишлядикъя,  халг  тцркъяляри 

дярининя юйрянилдикъя ана тцркъя, кюк-тямял тцркъя иля ялагяляр 

даща  айдын  вя  даща  шцбщясиз  эюрцндцйц  кими,  ядяби  тцрк-

ъялярин  дя  тарихи  арашдырылдыгъа  айры-айры  ъоьрафийалардакы 

конкрет  дил  нормаларынын  бир  цмуми,  ана  нормадан  чыхараг 

заман-заман хцсусиляшиб юзцнцнкцляшмяси ашкарланыр. Беля бир 

мцгайися  апараг.  Билиндийи  кими,  щяр  бир  ядяби  дил  юлкянин 

мядяни  мяркязинин  данышыьы-диалекти  (койне)  цстцндя  дурур. 

Ащянэ  гануну  тцркъянин  апарыъы  фонетик-морфоложи  гану-

нудур. Тарихян Азярбайъан тцркъясинин ащянэи Ширван вя Тяб-

риз  диалектляриня  уйьун  эялир.  Башга  фонетик-морфоложи  уйьун-

луглар да вар (й-э, ж-ъ, söz sonunda ъинэилтилиляшмя  вя  с.). Щяр 

ики  йашайыш  мянтягяси  тарихян  юлкянин  мядяни-игтисади-сийаси 

мяркязи олдуьундан бу уйьунлуглар щагг верир ки, Ширван вя 

йа  Тябриз  диалектини  койне  кими  гябул  едяк.  Анъаг  тарихи 

морфонолоэийамызын  чох  колоритли,  бцтцн  дюврлярдя  даими 

фонетик  ващидляриндян  олан  саьыр  нун  (ŋ)  бу  диалектиn  щеч 

бириндя  йохдур.  Орхон-Йенисей  китабяляринин  дилиндя  щям 

ащянэин Ширван (Тябриз) тязащцрц (

оьлы, апам ячцм), щям саьыр 

нун  африкатынын  етимоложи  мяхряъи  олан  нг  диграмы  вардыр. 

Саьыр  нун    яряб    ялифбалы    йазымызда    да    цмумян      (нэ)  

шяклиндя    эетмишдир: 

 

کو

нг//нэ    йазылмыш,    ŋ  тяляффцз  олунмушдур  (бу  эцн юзбяклярин  ялифбасында 

нг  верилир, анъаг 

саьыр нун кими дейилир.  Ола  билсин  ки,  Орхонда  да нг  яслиндя 

ŋ

   –    дейилишинин    ишаряси  олуб).    Бу    да    мя‘лумдур    ки,    Эюй 

Тцрк  империйасы    Алтайдан    Гара    дянизя    гядяр    эялмишдир.  

«Тцрки    (тцркъя  –  Т.Щ.)      Кашьардaн      Истанбула      гядяр   

яразидя   (бу,  Чин   сярщяддиндян  Дунайа  кими демякдир – 

Т.Щ.) 

ишлянян 


вя 

анлашылан 

ядяби 

дил 


олмушдур» 

(Щ.Б.Баскакоv).  Азярбайъан  тцркъяси  щямин  хятт  бойунда,  

11 


щямин ъоьрафи мцстявидя йерляшир. Буна эюря щесаб етмяк олар 

ки,  Азярбайъан  ядяби  дили  вахтиля  цмуми  тцрк  ядяби  дилинин 

(тцрк  империйа  дилинин)  тяркиб  щиссяси  кими  формалашыр;  йерли, 

локал-ъоьрафи  ядяби  дил  мцстягилляшяндя  «цмуми»дян  там 

тяърид  олунмур  –  галиб  йерли  имлада  субстрат  кими  изляр  галыр, 

ащянэ nормасы вя ŋ щямин сырадан Орхондан галмыш ола билир. 

Ялбяття, Орхон фонетикасы вя имласы даща гядим норманын 

давамы олмалы иди. Дяфялярля Алтайдан Дунайа эедян вя дяфя-

лярля  парчаланан  тцрк  империйаларынын  тарихи  йашанышынын 

нятиъясиндя Шярг вя Гярб ядяби тцркъяляри мейдана чыхыр. 

Бу  просесдя  Азярбайъан  тцркъясинин  юзцнямяхсус  хцсу-

сиййятляри  ямяля  эялир.  Мясялян,  Азярбайъан  тцркъясиндя  Шярг 

тцркъяляриндя,  щятта  тцркмян  оьузъасында  олмайан  э  самити 

йараныр. Йахуд Азярбайъан тцркъяси доггуз саитли тцркъя олур 

– 

я саити мцяййянляшир, Орхон дилиндя олмайан х сяси ишлянир – Орхонда,  Кашьаридя 

каьан,  кан  дейилян  сюзляр  биздя  хаган, 

хан  фонетикасына  дцшцр  (Хагани  Ширвани,  ханлар  ханы  хан 

Байындыр), М.Кашьаридяки 

Кянъяк етносунун ады биздя Эянъя 

топониминя чеврилир (Низами Эянъяви) вя с. 

Дилин  зянэинлийи,  дольунлуьу  ону  дашыйан  миллятин  зянэин-

лийи,  мцкяммяллийи  демякдир.  ВЫЫ  ясрдя  тцркцн  дюрд  сюздян 

ибарят  ики  мисрада  дедийи  ше‘ри  1950-дя  мцасир  дцнйанын  бей-

нялхалг дилляриндян олан рус дилиня он ики сюздян тяшкил едилмиш 

ики ъцмля иля чевирмишляр:  

 

Башлыьыь йюкцнтцрмиш, Тизлигиг сюкцрмиш. 

(Башлыны баш яйдирмиш), 

(Дизлини диз чюкдцрмцш). –   

 

Русъайа тяръцмяси

: Имеющих голову, они заставили склонить 

голову, имеющих колени, они заставили преклонить колени. 

 

Бу дил неъя мцкяммял ялифба иля йазыйа алынмышдыр: ачыг саитли сюз бир галын 

к (          каьан), додагланан саитли сюз башга к (      -ок),  

12 


гапалы саитли сюз башга 

к (     кыз) иля йазылмышдыр – бу, йцксяк дил 

савадына вя надир йазы технолоэийасына сащиб олмагдыр

*Буэцнкц  щярб  терминолоэийасында  дюйцшдя  щярби  сирри 

юйрянмяк  цчцн  тутулан  ясиря 

дил  дейирляр.  ВЫЫЫ  ясрдя  Орхон 

китабяляриндя щямин сюз (

тил) щямин анлайышын кодудур. Бу да 

тцркцн  мядяни  инкишафыдыр.  Тцрк  щярб  сяняти  иля  тцрк  дили 

бярабяр эялир. 

Щямин дюврдя рянэин тцндлцйцнц ифадя етмяк цчцн «Дядя 

Горгуд  китабы»  беля  бир  тяшбещ  ишлядир: 

Гар  цзяриня  ган 

даммыш кими ал йанаглым. – Бу, ян азы мин цч йцз ил бундан 

яввялки 


Азярбайъан 

тцркъясидир, 

лцьяти, 

фонетикасы, 

грамматикасы  иля.  Йяни  Азярбайъан  тцркъяси  щям  дя  чох 

гядимлярдя формалашмышдыр. 

Мин  ил  бундан  яввялки  тцрк  ъямиййятинин  етник  давранышы, 

милли ляйагяти, нитг мядяниййяти будур: 

  

Сини «сиз» тисяляр, аны «сиз» тиэил, Такы анда йиэряк йанут сюзляэил. 

Кайа йанкусындын коды болмаьыл, 

Сини «син» тисяляр, аны синляэил. 

 

Йусуф Баласаьунлу. Гутадьу билиэ. 

 

– Сяня «сиз» десяляр, она «сиз» де(эинян), Дяхи онунла даща йахшы даныш.   

                                                 

*

 Бизим шивядя жаргон мязмунлу беля бир сюз ишлянир: бир ишдян имтина едян кяс щисс олунмадан арадан чыхдыьыны «ъырдым» (йя‘ни: арадан чыхыб гачдым) 

дейя  ифадя  едир.  Бу  ифадянин  йуморла  беля  фразеоложи  гаршылыьы  вар: 

ъ-нıн 

йанына 


р  гойдум,  йя‘ни  ъырдым.  Ифадя  мцхтялиф  заманлар  вя  шяхсляр  цзря 

дяйишир, мясялян, бириня тювсийя едирляр ки, «беля щалда эяряк 

ъ-нын йанына р 

гойасан».  Билиндийи  кими,  Орхон  йазысында  саит  щяр  йердя  йазылмыр,  анъаг 

йери билинир вя охунур. Йя‘ни Орхон йазысы иля 

ъыр- фе‘ли ър шяклиндя йазылмалы 

иди.  Демяли,  «

ъ-нын  йанына  р  гоймаг»  Орхон  йазысындан  данышыьа  кечмиш 

гялибдир. Дцздцр, Орхонда 

ъ щярфи (сяси) йохдур. Анъаг йягин ел арасында 

беля  дейилян  кодлу  сюзляр  олмуш,  Азярбайъан  тцркъясиндя 

ъ  сяси  олдуьу 

цчцн  щямин  гялибдян  истифадя  едилмишдир.  Яряб  ялифбасында  да  щямин 

мягамда саит йазылмадыьындан сонра щямин гялиб яняняйя чеврилмишдир.  

13 


Гайа йаньысындан ашаьы олма(эинян), 

Сяня «сян» десяляр, она «сян»ля ъаваб вер*.  

 

Тарихи-ядяби абидялярин дилинин мцгайисяли юйрянилмяси тцрк ет-ник  йашанышларында  етимоложи  мцштяряклийин  ачылмасында  мцщцм 

ачар  ишини  эюрцр.  Мясялян,  Орхон  дастанларынын  дилиндя  юлян  ха-

ганын  дцнйасыны  дяйишмясиня  «учду»  ифадяси  ишлянир.  Бу  ифадядя 

няляр вар: 1. О Дцнйа анлайышы вар, йя‘ни О Дцнйада щяйат давам 

едир – исламда даща айдын дейилир ки, рущ йашайыш йерини дяйишди – 

Ора эетди; 2. Щям дя бу кядяр поетик шякилдя, никбин мядяниййятля 

ифадя  олунмуш  олур.  Бу,  тцрк  дилинин  сявиййяси  вя  нитг  мядяний-

йятидир.  О  дили,  о  дил  мядяниййятини  йарадан  ъямиййятин  йцксяк-

лийидир.  Тяк  бир  ифадя  тцрк  танрычылыьы  щаггында  тясяввцр  йарадыр. 

Тцркъялярин  сонракы  сявиййяляри  бу  йцксяклийин,  цмумтцрк 

уъалыьынын  цстцндя  дурур.  Нясими  бу  уъалыгдан  инсаны  Танры 

сявиййясиня галдырыр: 

 

Сяни бу щцсни-ъамал иля, бу лцтф иля эюрян Горхдулар Hагг демяйя, дюндцляр инсан дедиляр.  

                                                 

Тябии ки, Эюй Тцрк империйасынын дювлят дилини якс етдирян Орхон йазысынын 

бюйцк  тцрк  ъоьрафийасында  эениш  резонансы  олмушдур.  Бу  резонанс 

халгларын  цнсиййятиня  нцфуз  етмиш,  зийалыларын  васитясиля  ъанлы  данышыгда  da 

фразеоложи гялибляр йаратмышдыр. Бу да Азярбайъан халг тцркъясиндя галмыш 

бир  етник-мядяни  фразеоложи  гялпядир.  Башгa  бир  факты  мяня  М.Гыпчаг 

данышды – деди ки, Нахчывандан гонаг эялмиш бир гощуму эялин кючян гызын 

гочаглыьыны,  дирибашлыьыны  беля  юйцб:  «Филанкясин  гызы  Филанкяс  гуйруьу 

дцйцнлц  атдыр».  Орхон-Йенисей  китабяляриндян  «Тонйукук»да  беля  ъцмля 

вар:  «Бу  тцрк  будунка  йарыклыь  йаьыь  кялтцрмядим,  тюэцнлиэ  атыь 

йцэцртмядим».  Йяни:  Бу  тцрк  халгынын  цстцня  йараглы  йаьы  эятиртмядим 

(йяни  дцшмянин  габаьыны  алыб,  милляти  басылмаьа  гоймамышам),  дцйцнлц 

атлы  йцйцртмямишям  (йяни  гуйруьу  дцйцнлц  ат  цстцндя  эялян  дцшмяня 

имкан  вермямишям,  халгын  цстцня  атыны  сяйиртсин).  «Гуйруьу  дцйцнлц  ат» 

дюйцш  аты  демякдир;  дюйцш  габаьы,  гывраг  олсун  дейя,  атын  гуйруьуну 

дцйярмишляр. ВЫЫЫ яср тцрк империйасынын  Монголустандакы абидясинин дили 

иля буэцнкц Нахчыван шивяси арасындакы сясляшмяни эюрцрсцнцзмц?      

*

 «Гайа йаньысындан ашаьы олма» ифадяси гейри-ади образдыр: Гайа сяси якс етдиряр, якс-сяда веряр. Дейир ки, сян дя гайа кими ол, дейиляни якс елятдир. 

Дейиляня  олдуьу  кими  ъаваб  вер.  Щади  дейир:  Даьа  дерсяm,  ешидир,  сонра 

верир якси-сяда, Даша дюнмцшляря якс ейлямяди фярйадым.  

 


 

14 


Нясими  бу  сюзц  дейяндя  билирди  ки,  онун  улу  тцрк  яъдады 

инсаны Танрыйа чатдырмаг цчцн она гоша ганад вериб – учма-

ьа ганадландырыб. Вя онун бу Танры эюзяллийиндя олан, Танры 

лцтфц  иля  хислятлянян  эюзяли  щямин  тцрк  мцдриклик  тарласынын 

битирдийи  «Ана  щаггы  –  Танры  щаггы»  дейян  Дядя  Горгудун 

тягдим етдийи Ананын нявяси-нятиъясидир. Нясими инсаны илащиляш-

диряндя камил тцрк мяхряъиндя дайаныр. 

 

«Гутадьу билиэ»дя дейилир:  

Ажунка бады кöр тцкел кут куры, 

Козы бирле катлып йорыды бюри. –  

Дцнйайа баьлады эюр бцтцн сяадят гуршаьы,  

Гузу иля гатылыб йцрцдц гурд.  

 

Бу, инди ишлятдийимиз «гурдун гузу иля отламасы» мясялидир. Щяля индийя гядяр дцнйанын щеч бир сирки ящлилляшдирилмиш гурд 

эюрмяйиб.  Сиркдя  ит  пишикля  бир  йердя  олур,  шир  ъейранла  бир 

паркда йашайыр. Анъаг гурд гойунла, гузу иля сцлщ шяраитиндя 

йашайа  билмяз.  Чцнки  гурд  тябиятян  гойунлуьу,  гойун  мцти-

лийини  севмяз  (Она  эюря  тцрк  гурду  юзцня  яъдад  сечиб).  Бу 

ифадя  садяъя  тцркцн  мцбалиья  уъалыьыдыр.  Тцрк  ясла  мцмкцн 

олмайаны  мцмкцн  билян  (вя  йа  мцмкцн  едян)  характерин 

сащибидир. Бу мцбалиья Фцзулинин о мцбалиьясинин яъдадыдыр ки, 

дейир: Мяънунун ащынын одундан дярйайа бир гыьылъым дцшся, 

дярйа сящра олар, эюзцнцн йашындан сящрайа  бир  дамъы дцшся, 

сящра дярйайа чевриляр. 

Гядим «Шан гызы» тцрк-булгар дастанында сяркярдя Рыштав 

рягибиня  эцъцнц  эюстярмяк  цчцн  охуну  эюйя  нишанлайыр.  Ох 

галхыб  эюйдя  донмуш  булуда  санъылыр.  Эюзляйир,  йаз  эялир, 

булудун дону ачылыр, ох йеря дцшцр. Фцзули дя беля дейир: 

Деэил 


бищудя,  эяр  йаьса  фялякдян  башыма  дашлар,  Бинасын  тишейи-

ащимля  виран  етдиэимдяндир.  Фцзулинин  мцбалиья-тяшбещинин 

бцнюврясиндя щямин гядим тцрк мифоложи дцшцнъяси дайаныр ки, 

инсан  эюйцн  бинасыны  зядяляйя,  даьыда  биляр  вя  танрылар 

инсанлары  ъязаландырмаг  цчцн  эюйдян  долу,  йаьыш  шякилляриндя 

даш йаьдырар, сел ахыдар.   

15 


Башга бир  мцгайися. Бу, Й.Баласагунлунун (ХЫ яср) щик-

мятли сюзцдцр:  

 

Кара баш йаьысы кызыл тилтцрцр, Нечя баш йиди бу, такы та йийцр. – 

– Гара башын йаьысы гырмызы дилдир, 

Нечя баш йеди бу, дяхи дя йейир. 

  

Бу сюз Йунус Ямрянин, Шащ Хятаинин бу мисралары иля бир мязмундадыр, ейни чямянзарын эцлляри кими бир ятир верир: 

 

Сюз вардыр кясяр савашы, Сюз вардыр, кясдиряр башы. 

 

Тарих бойу Азярбайъан тцркъяси йерли мядяни-сийаси шяраит-ля  йанашы,  щям  дя  гощум,  доьма  цнсиййятлярдян  эцъ  алыр. 

Бя‘зян бу цнсиййят, бу йахынлыг даща конкрет шякилдя эюрцнцр. 

Мясялян, биз бу эцн Тцркийя тцркляри иля щейрятли дяряъядя ейни 

дилля данышырыг. Бу, Тцркийя ашыьынын вя мцьяннисинин охудуьу 

манилярдян: 

 

Бу эцн айын он дюрдц,    

 

  

 

  

 

 Баьа  эял,  бостана 

эял, 


Гыз, сачыны ким щюрдц?   

 

  

 

  

   Диля эял, дастана эял. 

Щюрдцмся дя, мян щюрдцм,   

 

  

Анан изин вермязся,  

Ай гаранлыг, ким эюрдц? 

 

  

 

    Йаландан щастана эял. 

 

Бу да мяним кяндимиздя юз гулаьымла ешитдийим байаты:  

Армуд аьаъы щача, 

Ялим долашды сача. 

Еля хошума эялир: 

Оьлан гова, гыз гача. 

 


 

16 


Биз ня вахт Тцркийя иля бир йердя, бир дювлятдя йашамышыг? 

Мясялян,  щеч  вахт  Эцней  Азярбайъанда  фарсларла  олан  кими 

бирэя  олмамышыг.  Демяли,  бу  уйьунлуг,  бу  ейнилик  Тцркийя 

тцркъяси  иля  Азярбайъан  тцркъясинин  индики  ъоьрафийаларда 

мяскунлашдыьы дюврдя вар олуб. Демяли: Х-ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя бу 

халг  тцркъяляри  индики  лцьят  фонду,  фонетика  вя  грамматикасы 

иля вар имиш. 

Бу  байатылар  «Дядя  Горгуд  китабы»  иля  Сары  Ашыг  ара-

сындакы халг ше‘ри нцмуняляридир. Бурада щям Горгудун «Бяри 

эялэил,  евим  тахты,  башым  бахты,  Гоша  бадам  сыьмайан  дар 

аьызлым», щям Сары Ашыьын «Мян Ашыг, бахды йарым, Бахтымын 

тахты йарым. Цзцндя эюз изи вар, Сяня ким бахды, йарым» мис-

раларынын  сясляшмяси  эюрцнцр  –  лцьяти,  грамматикасы  вя  поетик 

мцкяммяллийи  иля:  Дядя  Горгуд  (ВЫЫ  яср),  Сары  Ашыг  (ХВЫЫ 

яср) – он ясрлик Оьузъанын варлыг шякли. 

Ислама  гядяр  тцркцн  зянэин  мядяниййяти  варды.  «Дядя 

Горгуд  китабы»  ислама  гядяр  йаранмышды.  Дядя  Горгудун 

заманында  тцркляр  оьлу  оланы  аь,  гызы  оланы  гызыл  отагда 

отурдурдулар.  Щямин  дюврдя  ярябляр  доьулан  гызлары  дири-дири 

басдырырдылар – тцркля ярябин етник-мядяни сявиййясини мцгайися 

един. 

Бирдян  тцркцн  йцксяк  мядяниййяти  юлцм-галым  давасы  иля цз-цзя дурду. «… Батыдан сярт вя йыхыъы бир фыртына эялди – яряб 

фыртынасы… Ислам тарихчиляринин дя анлатдыгларына эюря тцрклярин 

тапынъаглары  йыхылды.  Билэинляри  юлдцрцлдц.  Китаблары  йахылды. 

Исламлыьа  чох  бюйцк  хидмятляр  йапмыш  Офшин  тцркъя  бир  китаб 

охудуьу цчцн юлцм ъязасына чарпылды. Беляликля, тцрк кцлтцрцня 

вя  тцрк  дилиня  горхунъ  бир  йумруг  ендирилмиш  олду.  Щяр  кяс 

яряб  кими  данышмаьа,  яряб  кими  дцшцнмяйя  зорланырды.  Артыг 

тцрк  дили  гарышырды,  позулурду»  (Бесим  Аталай,  «Диван» 

тяръцмяси, с. ХХХЫВ-ХХХВ). Анъаг тцрк исламы сямимиййятля 

гябул етди – «ислам дини иля исламлашан, яряб елми иля елмлянян, 

яряб  мядяниййяти  иля  мядяниййятлянян  тцркляр  ярябляшмяйиб, 

йеня  тцрк  оьлу  тцрк  галдылар»  (Ялибяй  Щцсейнзадя).  Мящв 

олмуш  тцрк  мядяниййяти  тцркцн  исте‘дады  нятиъясиндя  йенидян 

ъцъярди,  бой  атды.  М.Кашьариляр,  Й.Баласаьунлулар,  Й.Ям-

ряляр, Я.Няваиляр, Нясимиляр, Фцзулиляр тцркцн тарихини йенидян 


 

17 


йаздылар.  Тцрк  дилини  яряблярин  Гур‘ан  дили  иля  «атбашы 

йцрцтдцляр». 

Щяр  идейаны,  щяр  дащини  тарих  юз  дюврцня  эюря  вя  биринъи 

нювбядя,  юз  дюврц  цчцн  йетирир.  Ещтийаъ  олмайанда,  яэяр 

дяйяри  билинмяйяъякся,  дцнйайа  дащи  эялмир.  Азярбайъан 

варлыьынын ХВЫ ясрдя Фцзули дцщасына ещтийаъы варды. Фцзулинин 

заманында  йцксяк  сявиййяли,  али  мядяниййят  сащиби  ъямиййят 

вар  иди.  Бу  ъямиййятин  дольунлуьуну  эюстярян,  ону  тарихин 

йаддашына  щякк  едян  бир  дил  щазырланмалыйды.  Бу  ъямиййяти 

Фязлуллащ  Няими,  Мараьалы  Явщяди  кими  философлар  Фцзулийя 

гядяр  бцнювряляндирмишдиляр.  Нясими  бу  фялсяфяни  ана  дилиндя 

е‘лан  етмишди.  Щям  дя  щямин  заманда  Йахын  Шярги,  Юн 

Асийаны мющтяшям тцрк атмосфери бцрцмцшдц. 

Шащ Хятайи дейирди:  

 

Эетдикъя тцкянир ярябин куйц мяскяни, Баьдад ичиндя щяр неъя ким тцркман гопар. 

 

Вя бу заман мющтяшям Османлы империйасы щямин ъоьра-фийада  сийаси  щеэемонлуьа  сащиб  олмушду.  Бу  йеткин  ъямий-

йятдя, бу мядяни, сийаси шяраитдя Фцзули Азярбайъан тцркъясини 

милли ядяби дил щалына эятирди. ХЫВ ясрдя Дантенин италйан ядяби 

дилинин,  ХЫХ  ясрдя  Пушкинин  рус  ядяби  дилинин  тарихиндя  эюр-

дцкляри  иши  ХВЫ  ясрдя  Азярбайъан  дилинин  тарихиндя  М.Фцзули 

йериня  йетирди.  Фцзули  Азярбайъан  дилинин  ясас  лцьят  фондуну 

бцтцн  кцтляси  иля  нцмайиш  етдирди  (щямин  лцьят  фонду  буэцн-

кцнцн  ейнидир),  миллятин  дилиндяки  бцтцн  грамматик  эюстяриъи-

ляри  ядяби  диля  сяфярбяр  еляди,  йазылы  нитгдя  щамысыны  ишлятди. 

Буэцнкц  грамматик  (сюздяйишдириъи)  шякилчилярин  щамысы,  сюз 

бирляшмяляри,  мцряккяб  ъцмля  типляринин  щамысы  онун  дилиндя 

вар. Инди дилимиздя минлярля йох, он минлярля яряб, фарс сюзляри 

ишлянир.  Бу  гядяр  сюзц  халгымыз,  бцтцн  зцмряляри  иля  неъя 

гаврайыб  –  йя‘ни  гаврайыб,  ишлядиб  ки,  онлар  бу  эцн  дилимиздя 

йашайыр.  Минлярля  яряб,  фарс  сюзляри  дя  ишляниб  ки,  сонралар 

тядриъян  архаикляшиб.  Бу  архаикляшянлярин  ичярисиндя  бу  эцн 

классикляримизин,  о  ъцмлядян  Фцзулинин  дилиндя  эюрдцйцмцз, 

анъаг бу эцн баша дцшцлмяйян сюзляр дя вар. Демяли, онлар да  

18 


вахтиля  анлашылыб,  сонракы  дил  йениляшмяляри  дюврцндя  цнсий-

йятдян чыхыб.  

Бир  мисалла  кифайятлянирям:  Фцзулинин  дилиндя 

тямяссцк 

(ярябъя:  йапышма,  тутма), 

мцстящяг  (лайиг,  мцкафата  щагг 

газанмыш)  сюзляри  вар;  бу  эцн  щеч  филологлар  да  анламырлар. 

Анъаг бу сюзляр диалектляримиздя ишлянир. Бир хюрякдян, йа бир 

сющбятдян  хошланмамаг  мягамында  дейирляр:  Мян  муннан 

бир 


тямясик  аннамадым  (Ъябрайыл  шивяси.  Йя‘ни  бу  сюз  она 

йапышмады,  бу  хюряйин  дады  она  йапышмады,  тя‘мин  етмяди). 

Йахуд  беля  гарьыш  вар:  Сяни 

мцстащаг  оласан  (йя‘ни  чолаг, 

шикяст  оласан.  Бу,  ейнян 

мцкафат  сюзцнцн  дилимиздя 

мя‘наланмасы  кимидир. 

Мцкафат  ярябъядя  ъяза,  гаршылыг,  явяз 

демякдир  –  биздя  анъаг  мцсбят  гаршылыг  мя‘насында  ишлянир. 

Мцсщящяг сюзцндя якс просес эедиб: пис гаршылыг ясас тутулуб). 

Yaxud:  бу  эцн  филолога  da  билинмяйян  бикр  сюзцнцн  мянала-

рындан  бири  «бцтцн,  бцтюв»  демякдир  ки,  Ъябрайыл  шивясиндя 

ейнян  галыр: 

Щяр  ишдя  бикир  олун,  айрылмыйын;  Бикиррищ  йахшы 

шейди, йохса щяря бир йеря чящмящдян бир шей чыхмаз. Бу сюзляр 

бу  эцн  шивялярдя  галырса,  демяли,  Фцзулинин  заманында 

халг, 

китаб,  елм  яряб  сюзляри  кими  бунлар  da  кцтляви  анлашылыб.  Ахы Фцзулини йетирян ъямиййят йцксяк ъямиййят иди.    

Цнсиййятдян  чыхдыьы  цчцн  сонракы  нясилляр  онлары 

анламайыблар. Щясяноьлудан, Нясимидян бяри минлярля дя тцрк 

сюзляри  архаикляшиб.  Бялкя  бу  тцрк  сюзляринин  дя  мя‘наларыны 

заманында  инсанлар  билмяйибляр?  Миллятин  нцмайяндяляри  юз  ана 

дили сюзлярини неъя билмяйя билярдиляр? Демяли: архаикляшмя дя  дилдя 

йениляшмя кими ъанлы просесдир – бу просесдя яски, доьма ана дили 

сюзляри  дя,  сонрадан  алынанлар  да  дилдян  чыха  билир.  Демяли, 

Фцзулинин Азярбайъан-тцрк милли ядяби дилинин баниси олмасы цчцн 

онун дилиндяки йцзлярля сюзцн бу эцн цчцн анлашылмаз олмасы йох, 

онун  лцьятинин  буэцнкц  ана  дилимизин  ясас  лцьят  фондуна 

уйьунлуьу  вя  грамматикасынын  мцасир  грамматик  гурулушла 

ейниййят тяшкил етмяси ясас юлчцдцр. Фцзулинин дилиндя бундан чятин 

вя бундан да садя мисралар вар, анъаг онун цчцн цмумян бу дил 

типикдир: 

Гурутмуш, галиба, шювг оду Фярщадын эюзц йашын Ки, эяр 

ахсайды,  сейли  ля‘л  ейлярди,  бишяк,  Бисцтун  дашын.  Бу,  ХВЫ  ясрин 

тцркъясидир, бурада милли дилин грамматикасы бцтцн камиллийи иля якс 

олунуб  –  садя  (бясит  йох,  мящз  садя,  айдын),  щамар,  ейни 


 

19 


заманда  дольун  синтаксис  вар.  Грамматика  фикря  няйя  гядяр 

мцдахиля едир: 

Фярщадын эюз йашы йох, эюзц йашы. Щяля бядии вцс‘ят, 

мцбалиья  дя  юз  йериндя,  бу,  Фцзулинин  бядиилик  сянятидир:  Яэяр 

севэисинин  шювгцндян  тюряйян  од  Фярщадын  эюзцнцн  йашыны 

гурутмасайды, эюзцндян ахан сел Бисцтуну гярг едярди, бу селин 

йаратдыьы дярйада Бисцтун о гядяр кичик бир даш йериндя оларды ки, 

ондан ля‘л йаранарды.  

Дярсликдя мятнлярин имласына щярфи-щярфиня йанашмырыг. Биз 

бу  фикирдяйик  ки,  дилимизин  йазылы  тарихи  нцмуняляри  щямишя 

тарихи  фонетиканы  якс  етдирмир.  Бу  йазыларда  тарихи  фонетика 

йериня  мцщафизякар  тарихи  орфографийа  юзцнц  эюстярир,  йохса 

нийя «Дядя Горгуд китабы» иля 1920-ъи иля гядярки он цч ясрлик 

заман мясафясиндя ейни имла сахлансын. Бир саьыр нун (ŋ) сяси 

цчцн  яряб  ялифбасындакы  эащ  к  )ک(

,  э

 

  )گ( ,  эащ  цзяриндя  цч нюгтяли 

к

 (

ݣ

 ), эащ нэ 

 

)کو( (нг), эащ да сяркеши отураъаьында дястялянмиш  к 

 

)ن( щярфиндян  истифадя  олунуб  –  бу,  тарихи фонетика  дейил,  имла  тязащцрляридир.  Бунунла  беля,  биз  ХВЫ 

ясрин  сонуна  гядярки  мятнлярдя  тарихи  орфографийаны  интенсив 

шякилдя сахлайырыг. ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя эащ-эащ веририк. Чцнки 

йазыларда  халг  данышыьы  эцълянир.  Мясялян,  Молла  Пянащ 

Вагифин  бу  орфоепийасыны  тясяввцр  етмяк  чятиндир: 

Ей  цзи  эцл, 

гяддц  туба  Сафийя,  Щясрятцŋдян  мян  шейдайа  дюнмишям. 

Гашларуŋ  яэрисцн  йад  ейлядцкъя  Гамятцм  яэилцб  йайя 

дюнмишям.  Йахуд  Мяьруринин  ше‘риндя  (ХВЫЫ  яср)  бу  г-ь 

йазылышлары  ня  тарихи  фонетикадыр,  ня  дя  тарихи  имла,  катиб 

сярбястлийидир: 

Йаз  олгаъ  кюч  етмиш,  эедяр  йайлага  Аьыр  елляр 

йеня, гурбан олдуьум. Сона тяки чалханмагя эялцбдир… Беля 

щалларда мцасир имланы ясас тутмушуг. Бир дя она эюря ки, беля 

мятнлярдя  мятляб  тарихи  лексика  вя  фразеолоэийаны  нязяря  чат-

дырмагдыр. ХЫХ ясрдян, драм вя реалист няср йаранандан сон-

ракы  мятнлярдя  ися  бу  бядии  нцмунялярин  мцасир  академик-

кцтляви  няшрляринин  дилини  эютцрцрцк.  Йохса  доьруданмы  Аь-

ъабядили Щаъы Гара бу дилля данышб: «Евцŋ даьылсун чит сатан. 

Гапуŋ  чырпылсун  шиля  верян.  Чадра  верян,  сяни  эюрим  ки,  щеч 

уьруна  хейир  эялмясцн…»  Бу  да  онун  Гарабаьлысы  Шяряфнися 

ханымын  дили:  «

Эял,  эюр  о  чюр-чюп  дюширян,  ичдирцб,  йедирцб 

бяслядиэцŋ  гонаьуŋ,  дейирляр, гардашуŋ оьлуни аздыруб  юзи иля 

Парижя  апарур».  Бу  да  Няъяф  бяй Вязировун  драм  дили:  «Мян 


 

20 


щямин  Рцстямям  ки,  топдаьытмаз  Ъцмшуд  бяэцн  евцни 

хараба гойдым. Мяня бир тяшяххцс сатмаьдан ютри Кярим хануŋ 

йурдын хараба гойдым, тар-мар елядцм, евцня од вурдым, кцлин 

щавайа  совурдым».  Бунларын  тарихи  фонетика,  тарихи  морфолоэийа 

цчцн бялкя мцяййян мя‘насы вар, анъаг ядяби дил тарихи цчцн щеч бир 

ящямиййяти  йохдур.  Тясяввцр  едяк  ки,  сящнядян  актйорлар  бу 

тяляффцзля  салона  сюз  десинляр.  Ня  щямин  образлар  о  дилля 

данышыблар, ня дя Мирзя Фятяли, Няъяф бяй Вязиров, Щясян бяй 

Зярдаби,  Ъ.Мяммядгулузадя,  Мящяммядаьа  Шащтахтылы  вя 

онларын  гейри  мцасирляри.  Онларын  щамысынын  данышыьы  мцасир 

орфоепийамыз цзря олмушдур. 

Ядяби дил ня заман йараныб? Илк ямяк няьмяси, илк аталар 

сюзц,  илк  ше‘р,  илк  миф-яфсаня  йаранандан  ядяби  дил  башлайр… 

Анъаг  бизим  щаггында  данышдыьымыз  шякилдя  ядяби  дил  инсан-

лыьын мцяййян инкишаф сявиййясиндя, мцяййян мядяни йцксялишин 

мящсулудур,  дювлятлярин  йаранмасы,  дювлятляр  арасында 

йазышмаларын  башланмасы,  цмумиййятля,  йазылы  нитгин  гейдя 

алынмасы  иля  иътимаи-мядяни  щадися  кими,  ядяби  дил  мцяй-

йянляшир. Ядяби дил дейяндя, цмумян, йазылы  дил нязярдя  туту-

луб.  Бу  доктрина  халгын  фолклор  дилини  ядяби  дил  кими  истисна 

етмиш олур. Дярсликдя фолклор дилиня шифащи ядяби дил факты кими 

хейли йер айрылыр. 

Яввялдя  дя  дейилдийи  кими,  Азярбайъан  ядяби  тцркъяси 

цмуми  тцрк  мядяниййяти  контекстиндя,  башга  тцркъялярля  яла-

гя-цнсиййятдя,  неъя  дейярляр,  ядяби-бядии  алыш-веришдя  мцкям-

мял инкишаф йолу кечмишдир. Ядяби дилимизин тарихини ян бюйцк 

йазычы-шаирляримизин,  ян  бюйцк  бядии  сюз  усталарымызын  дили 

ясасында юйрянирик. Чцнки Нясими, Фцзули сявиййяли алимляримиз 

ясярлярини яряб, йа фарс дилиндя йазмышлар.  

           

   


 

21 


Yüklə 4,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə