A. M. Vəliyev Elmi redaktorlar: R. A. Səlimov, S. A. Sadıqova, T.Ə. PaşayevYüklə 17,41 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/182
tarix21.04.2017
ölçüsü17,41 Mb.
#14975
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   182

Məsləhətçi: A.M.Vəliyev 

   

Elmi redaktorlar: R.A.Səlimov, S.A.Sadıqova, T.Ə.Paşayev  

Redaktorlar: Y.X.Yusifov, E.E.Yaqublu, F.Ə.Əliyev, G.A.Ağamoğlanova   

Rəyçilər: Đ.H.Alıyev, R.T.Həsənov, S.M.Yaqubov, V.T.Novruzov   

Lüğət A.H.Mansurovun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə hazırlanaraq tərtib olunmuş və  

mövzular üzrə aşağıdakı şəxslər tərəfindən redaktə edilmişdir: 

 

Statistika nəzəriyyəsinin ümumi əsasları, rəsmi statistikanın təşkili –  R.A.Səlimov, A.H.Mansurov; 

Statistika müşahidələrinin təşkili - R.A.Səlimov, A.H.Mansurov; 

Riyazi statistika, statistik modelləşdirmə və proqnozlaşdırma –  

S.Ş.Mövlamov, Y.X.Yusifov; 

Statistik standartlar, təsnifatlar və registrlər – F.H.Hacıyev, E.H.Hacı, Q.F.Əliyev; 

Đqtisadi statistika, müəssisələr statistikası - R.A.Səlimov, Y.X.Yusifov; 

Sosial statistika, demoqrafiya statistikası – A.A.Məmmədov, R.M.Allahverdiyev; 

Əhalinin siyahıyaalınması – Z.M.Abbasəliyev; 

Ekologiya və sağlamlığın qorunması statistikası – A.A.Məmmədov, R.Ə.Lazımova; 

Milli hesablar, maliyyə və vergi statistikası, mühasibat uçotu – N.C.Süleymanov; 

Əmək statistikası – E.Y.Əhmədov, N.Đ.Xuduzadə; 

Əhalinin həyat səviyyəsi və ev təsərrüfatlarının tədqiqatı statistikası – Y.Ə.Paşa; 

Sənaye, nəqliyyat və rabitə statistikası – Y.X.Yusifov, H.N.Dadaşov, A.B.Orucov;  

Kənd təsərrüfatı statistikası – S.O.Yusifov; 

Ərzaq təhlükəsizliyi və balansları statistikası – Ə.T.Zeynallı; 

Tikinti statistikası – Z.Q.Ağayev, F.B.Qubatov; 

Ticarət, xidmət, turizm və gömrük statistikası – R.S.Suleymanov, A.B.Đbrahimova,  

Ə.N.Əhmədov, R.A.Əliyev; 

Qiymət statistikası – N.Ə.Quliyeva; 

Statistik nəşrlər və təhlil – M.B.Əmirova; 

Hüquqi məsələlər – S.E.Əhmədova; 

Statistik məlumatların yığılması, işlənməsi və təhlilində istifadə olunan avadanlıq və  

informasiya texnologiyaları – V.Ə.Allahverdiyev  

 

 Đzahlı statistika terminləri lüğəti / Redaktor-əlaqələndirici A.H.Mansurov,  

                                                           Səda nəşriyyatı, Bakı 2010, 720 səh.   

 

Azərbaycanın  statistikasında  ilk  dəfə  olaraq  sistemli  və  kompleks  şəkildə hazırlanmış bu lüğətdə statistika sahəsində istifadə olunan 3768 anlayış və onların izahları 

verilmişdir. Statistik lüğət tətbiqi xarakterə  malikdir və statistiklər, iqtisadiyyatın  müxtəlif 

sahələrində  çalışan  iqtisadçılar,  müəllimlər,  tələbələr  və  digər  geniş  oxucu  kütləsi  üçün 

nəzərdə tutulmuşdur.   

3

Müqəddimə 

 

XX  əsrin  90-cı  illərindən  başlayaraq  Azərbaycanın  ictimai-iqtisadi  həyatında baş  vermiş  köklü  dəyişikliklər  statistika  sahəsində  də  ciddi  islahatlara  zərurət 

yaratmışdır.  Yeni  iqtisadi  şəraitdə  statistikanın  yerinin  və  rolunun  dərk  edilməsi, 

onun  gələcək  inkişafının  ümumi  məqsədləri,  vəzifələri  və  istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi  aktual  məsələlərdən  birinə  çevrilmişdir.  Təsadüfi  deyil  ki, 

Azərbaycan  statistikasının  islahatlar  strategiyası  və  taktikası  məsələləri  ölkə 

Prezidenti tərəfindən hər beş ildən bir təsdiq olunan Azərbaycanda rəsmi statistikanın 

təkmilləşdirilməsinə  dair  Dövlət  proqramları  ilə  müəyyənləşdirilir.  Həm  Proqram 

çərçivəsində,  həm  də  statistikanın  ümumi  inkişafı  məqsədilə  atılmış  addımlar 

nəticəsində ötən dövr ərzində Azərbaycanda statistika sahəsində mühüm işlər həyata 

keçirilmiş, bir sıra uğurlar əldə edilmişdir. 

 

Bununla  yanaşı,  bu  gün  bir  çox  statistik  problemlərin  həllinə  dair  müəyyən nəzəri, metodoloji, həmçinin praktiki materialların olması tələb olunur ki, bunlardan 

da  biri  geniş  istifadəçi  kütləsi  üçün  nəzərdə  tutulan  statistik  lüğətdir.  Statistik  lüğət 

hazırkı islahatlar şəraitində cəmiyyətin statistikanın əsas nəzəri və praktiki məsələləri 

üzrə  məlumatlandırılması,  uçot  və  statistika  işçilərinin  öyrədilməsi  və  ixtisaslarının 

yüksəldilməsi  prosesinin  kökündən  yaxşılaşdırılması,

   


Azərbaycan  statistiklərinin 

qabaqcıl  dünya,  o  cümlədən  Avropa  statistikləri  ilə  qarşılıqlı  münasibət  qurmasının 

vacibliyi  nəzərə  alınaraq  hazırlanmışdır.  Lüğət  əyani  vəsait  kimi  sosial-iqtisadi 

prosesləri,  onların  ölçülməsi  üçün  tətbiq  olunan  metodları  xarakterizə  edən  izahlı 

göstəricilər sistemi olmaqla, insanların bu sahədə bilik və bacarıqlarının artırılmasına 

xidmət edəcəkdir.  

Statistik  terminlər  lüğəti,  son  illər  ərzində  Azərbaycan  Respublikası  Dövlət 

Statistika  Komitəsinin  metodologiya  sahəsində həyata keçirdiyi  müxtəlif proqramlar 

çərçivəsində  aparılan  işlərin  məntiqi  nəticəsi  hesab  edilə  bilər  və  o,  məlumatların 

toplanması  və  təhlili  sahəsində  yerinə  yetirilən  bir  sıra  proqram  və  işlərin  zəruri 

metodoloji əsasını  təmin etmək məqsədi daşıyır. 

Statistik  lüğətdə  3768  ifadə  və  anlayışların  izahı  verilmişdir.  Bunlar  statistika 

nəzəriyyəsinin  ümumi  əsaslarına,  riyazi  və  makroiqtisadi  statistikaya,  registr  və 

təsnifatlara,  milli  hesablar  sisteminə  və  sahələrarası  balanslara,  əmtəə  bazarları  və 

ticarət  statistikasına,    əmtəə,  fond  və  valyuta  birjaları,  qiymət,  maliyyə,  kredit, 

sığorta,  bank  statistikasına,  müəssisələr  statistikasına,  istehsal  və  investisiya, 

sahibkarlıq  və  innovasiya    statistikasına,  sosial  sfera  və  xidmət,  əhalinin  həyat 

səviyyəsi,  əmək,  əmək  bazarı,  məşğulluq,  işsizlik  və  natamam  məşğulluq, 

demoqrafiya  statistikası  və  əhalinin  siyahıyaalınmasına,  xarici  iqtisadi  əlaqələr, 

beynəlxalq  və  gömrük    statistikasına,  ətraf  mühit  statistikasına,  habelə    turizm, 

telekommunikasiya  və  poçt,  audio-vizual  xidmətlər  kimi  sahələrə  aiddir.  Lüğətdə 

həmçinin  statistik  məlumatların  toplanması,  işlənməsi  və  təhlilində

 

yeni  texnikanın və texnologiyanın tətbiqini əks etdirən ifadələr də verilmişdir. Zəruri hallarda, qarışıq 

sosial-iqtisadi elmlərin ifadə və anlayışlarından istifadə edilmiş və Avropa Đttifaqının 

müəssisələrin  struktur  statistikası  və  müəssisələr  statistikası  üzrə  metodoloji  vəsaiti 

haqqında  qərarında  öz  əksini  tapmış  dəyişən  kəmiyyətlərin  ifadələri  də  daxil 

edilmişdir.   


 

Müxtəlif  məlumatların  yığılması  və  daha  geniş  statistik  işlər  üçün  ən  vacib şərtlərin  bütün  dəyişənlərin,  adların  və  xüsusiyyətlərin  aydın  şərh  edilməsinə  imkan 

verən  vahid,  razılaşdırılmış  və  dəqiq  terminləri  özündə  cəmləşdirən  lüğətdə  yeni 

iqtisadi  şəraitdə  statistikanın  problemlərini  də  əks  etdirən,  qanunvericilik  aktları 

nəzərə alınmaqla  ən əhəmiyyətli anlayışların açıqlanmasına çalışılmışdır. Belə dəqiq 

terminologiya  vasitəsilə  statistik  məlumatların  müqayisələrinin  keyfiyyətinə  müsbət 

təsir  ediləcəyi  düşünülmüşdür.  Bu  lüğətin  geniş  yayılması  statistiklər  və  milli 

təşkilatlar  və  peşəkar  birliklər  kimi  digər  potensial  istifadəçilər  arasında  əlaqə  və 

dialoqun  fəallaşmasına  təsir  göstərəcəkdir  və  müxtəlif  birgə  təşəbbüslərin  həyata 

keçirilməsində  onlar  arasında  qarşılıqlı  anlaşmanın,  sosial-iqtisadi  göstəricilərin 

mahiyyətinə eyni cür yanaşmanın əldə olunmasına kömək edəcəkdir.

    

Lüğətdə  verilən  təriflərdə  ifadələrin  xüsusiyyətlərindən  asılı  olaraq  müxtəlif mənbələrdən, o cümlədən beynəlxalq vəsaitlərdən istifadə edilmişdir. 

Lüğətdə  registrlə  bağlı  ifadələr  özündə  “Statistik  məqsədlər  üçün  müəssisələr 

registri”  və  “Đqtisadi  demoqrafiya”  vəsaitlərində  istifadə  olunan  ifadələri  birləşdirir. 

Statistik  məqsədlər  üçün  registr  statistika  müşahidələri  üçün  istifadə  olunan, 

məlumatların  mənbəyi  kimi  çıxış  edən,  hüquqi  və  inzibati  fayllarda  nəzərə  alınan 

statistik  vahidlər  və  vahidlər  arasında  “körpünü”  (əlaqəni)  təmin  edən  vasitə  kimi 

düşünülmüşdür. Azərbaycan statistikasında belə ifadələr artıq adaptasiya olunmuşdur. 

Müəssisələrin struktur statistikasına dair bir çox ifadələr Avrostata məxsus olan 

“Sənaye və sənayedə müayinələrin əlaqələndirilməsi” və “Ticarət, xidmət, nəqliyyat” 

vəsaitlərindən götürülmüşdür. Ümumi ifadələrlə (struktur statistikası), sənaye, xidmət 

və ticarət statistikası üçün spesifik ifadələr arasındakı fərqlərin göstərilməsinə xüsusi 

fikir verilmişdir. 

Müəssisələrin  uçot  və  hesabatına  aid  olan  ifadələrin  hazırlanmasında 

Avrostatın  “Müəssisələrin  uçotu  sistemi”  lüğətindən  istifadə  olunmuşdur.  Xarici 

ticarət  statistikası  üzrə  ifadələr  hazırlanarkən  xarici  ticarət  üzrə  Avrostatın 

vəsaitlərindən,  Avropa  Komissiyasının  Gömrük  məcəlləsinə  aid  olan  qanunvericilik 

aktlarından  istifadə  olunmuşdur.  Đfadələr  seçilərkən  onların  istifadə  olunması  tezliyi 

və  xarici  ticarətə  dair  məlumatların  toplanması  və  təhlili  metodologiyası  sahəsində 

ifadələrin minimuma endirilməsi meyarı əsas götürülmüşdür. 

Milli  hesablara  aid  olan  ifadələrin  seçilməsi  BMT-nin  MHS-nin  (1993) 

cədvəlləri bazasında həyata keçirilmişdir. Seçilmiş ifadələrə hər bir ifadənin düzgün 

başa düşülməsi üçün lazımi tərif verilmişdir.  

Son  illərdə  ölkə  statistikasının  təcrübəsində  bir  çox  ifadələrin  və  anlayışların 

Avropa MHS (1995) və MHS (1993) ilə uyğunlaşdırılması istiqamətində böyük işlər 

aparılsa  da,  bir  sıra  ifadələrin  keyfiyyətinin  yaxşılaşdırılması  üzrə  hələ  çoxlu  işlərin 

görülməsi  tələb  olunur.  Buna  görə  də  bu  lüğətdə  verilən  anlayışlar  hüquqi  cəhətdən 

məcburi (vacib) hesab edilmir və yaxın gələcəkdə dəyişikliklərə məruz qala bilər.  

Bir  sıra  hallarda  lüğətdə  istifadəçiləri  məlumatlandırmaq  üçün  sosializm 

quruluşunu  əks  etdirən  termin  və  anlayışlar  saxlanmışdır  ki,  gələcək  nəşrlərdə  onlar 

lüğətdən çıxarıla bilər. 

Statistik  lüğət  tətbiqi  xarakterə  malikdir  və  geniş  oxucular  dairəsinə 

hesablanmışdır.  O,  statistika  və  uçot  işçiləri,  fəaliyyətin  müxtəlif  sferalarının 

iqtisadçıları  və  mütəxəssisləri  üçün  nəzərdə  tutulmuşdur.  Lüğət  dövlət  və 


 

5

kommersiya strukturlarının mütəxəssisləri, iqtisadçı-alimlər, ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri  və  tələbələri  üçün  faydalı  olmaqla,  həmçinin  mütəxəssislərin 

hazırlanması və yenidən hazırlanmasına müəyyən kömək edə bilər.   

 

Özündə  anlayışların  tərifini  əks  etdirən  və  əks  etdirməyən  bütün  ifadələr mündəricatda  və  lüğətdə  əlifba  sırası  qaydasında  verilmişdir.  Đfadənin  ikili  və  daha 

çox tərifi olduğu hallarda onların mənbələrinin göstərilməsinə çalışılmışdır. 

 

Hazırkı  nəşrdə  ifadələrin  təriflərinin  tərtibi  üçün  istifadə  olunmuş  bütün müxtəlif mənbələr verilmişdir. 

 

 Lüğətin  müəllifləri  istənilən  şərhi  və  təklifi  əvvəlcədən  alqışlayır  və  lüğətin gələcəkdə daha təkmilləşdirilmiş yeni nəşrlərində nəzərə alınacağını bildirir.  

 

  

 

  LÜĞƏTDƏN ĐSTĐFADƏYƏ DAĐR TÖVSĐYƏLƏR  

Đzahlı  statistika  lüğəti  statistika  elminin  və  təcrübəsinin  müxtəlif  məsələləri 

üzrə  ayrı-ayrı  maddələrdən  ibarətdir.  Bütün  terminlər,  anlayışlar  və  göstəricilər 

lüğətdə  ciddi  surətdə  əlifba  qaydasında  yerləşdirilmişdir.  Termin  olan  söz  şrifti 

seçilməklə verilmişdir, məsələn, “ÜMUMĐ DAXĐLĐ MƏHSUL”.  

Hər  hansı  bir  statistik    termindən  statistika  elminin  və  təcrübəsinin  müxtəlif 

sahələrində  istifadə  edildiyi  hallarda,  termin-sözün  tətbiq  edildiyi  sahə  eyni  şriftlə 

mötərizədə  göstərilir,  məsələn,  “5  YAŞADƏK  UŞAQLAR  ARASINDA  AŞAĞI ÇƏKĐLĐLƏRĐN  PAYI”  (Minilliyin  bəyannaməsində  əks  olunmuş  inkişaf 

göstəricilərindən). 

Đki  və  daha  çox  sözlərdən  ibarət  olan  maddələrin  adları  canlı  danışıqda  və 

ədəbiyyatda qəbul edilmiş ardıcıllığa uyğun olaraq yerləşdirilmişdir. 

Lüğətdə istinad etmənin ümumi qəbul edilmiş lüğət sistemindən geniş istifadə 

edilmişdir. Belə ki, bu ya digər statistik terminin, anlayışın və ya göstəricinin izahının 

tapılması  üçün,  onun    verildiyi  maddəyə  və  ya  məzmununa  görə  verilmiş  terminə 

uyğun  olan  maddəyə  istiqamətləndirilməsindən  (göndərilməsindən)  geniş  istifadə 

edilmişdir. Bundan əlavə, bir çox  maddələrin sonunda digər maddələrə istinadlar da 

verilmişdir  ki,  bu  da  oxucuya  onu  maraqlandıran  termin  haqqında  daha  geniş 

məlumat  əldə  etmək  üçün  tövsiyə  edilir.  Bütün  istinad  sözləri  lüğətin  məzmununda 

kursivlə verilmişdir və onun yanında “bax” sözü göstərilmişdir. Məsələn, “QĐYMƏT 

ĐNDEKSLƏRĐ  SĐSTEMĐ”  –  “Orta  qiymət  indeksi”nə  bax  və  ya  “SEÇMƏ 

MƏCMU”  ”Seçmə”yə  bax.  Lüğətdə  oxşar  anlayışlara  istinad  edilməsi  də  tətbiq 

edilir. Məsələn, “SADƏ AĐLƏ”. ”Nuklear ailə”yə bax. 

Lüğətdə  eyni  bir  ifadəyə  bir  neçə  tərifin  verilməsi  statistikanın  müxtəlif 

sahələrində  onun  əhəmiyyətindən  asılı  olaraq  müxtəlif  anlayışlardan,  habelə 

Azərbaycan  Respublikasının  və  Avropa  Đttifaqının  qanunvericilik  aktları  arasındakı 

fərqlərdən irəli gəlir. Fərqləri aydın göstərmək üçün ifadənin Avrostatdan götürülmüş 

versiyasının tərifi rum rəqəminin II, III və ya IV işarələri ilə qeyd edilmişdir. 

Əlamətləri  düsturla  verilən  və  ya  hesablamaları  aparılan  düstur  və 

hesablamalarda  ayrı-ayrı  əlamətlərin  iqtisadi-statistik  əhəmiyyətinin  (qiymətinin) 

mənası lüğətin hər bir konkret maddəsində ayrıca izah edilir. 

Statistik  lüğətin  məzmununda    bir  sıra  sözlərin  ixtisarları  və  onların 

birləşmələrindən də istifadə edilmişdir ki, onlar haqqında məlumat ayrıca verilmişdir. 

 


                                               -A- 

 

Abonement  ............................................... 11 

Abonent  .................................................... 10

 

Abonent borcu  .......................................... 10 

AB

Ş-da tikinti senzləri ............................... 10 

“Açaralt


ı  tikinti ......................................... 10

 ıq depozit  .............................................. 10

 ıq əhali .................................................. 10

 ıq hesab ................................................. 10

 ıq informasiya ehtiyatlarının elektron 

kataloqu ..................................................... 10

 ıq səhmdar cəmiyyəti ............................. 10 

Ad (qudvill) ............................................... 10

 

A

dambaşına düşən əmtəə dövriyyəsi .......... 10 

A

dambaşına düşən karbon 4-oksid tullantiları v

ə xlor-ftorkarbonun ozonu məhv edən 

birl

əşmələrinin istehlakı (omq tonla) .......... 10 

A

dambaşına orta gəlir üzrə əhalinin bölünm

əsi .................................................. 11

 

Adam-gün .................................................. 12 

Adam-saatlar .............................................. 12

 

Addan istifadə ilə bağlı icarəyə vermə 

hüquqlar


ı .................................................... 12

 

Adi əlavə məhsul ....................................... 12

 

Adi fəaliyyət növündən gəlir ...................... 12

 

Adi səhm.................................................... 12

 

Adi veksel .................................................. 12 

Adlar c


ədvəli.............................................. 12

 

Adlı emissiya qiymətli kağızları ................. 12

 

Adlı qiymətli kağızlar ................................ 12

 

Adlı səhmlər .............................................. 12

 

Adlı veksel ................................................. 12

 

Agent ......................................................... 13 

A

ğacların əsas istifadə üçün kəsilməsi ........ 13 

A

ğır cinayət ............................................... 13 

A

ğır fiziki əməklə məşğulluq ..................... 13 

Axenvall .................................................... 13

 

Ax

ınlar ....................................................... 13 

Ax

ınlar hesabı (cari əməliyyatlar) .............. 13 

A

xşam (qiyabi) ümumi təhsil müəssisələri . 13 

Aİ xaricinə əmtəə və xidmətlərin ixracı ...... 13

 

Ail


ə ............................................................ 13

 

Ailə (ev) təsərrüfatı .................................... 14

 

Ailə başçısı (ev təsərrüfatının başçısı) ........ 14

 

Ailə büdcəsi ............................................... 14

 

Ailə kəndli təsərrüfatı ................................. 14

 

Ailə müəssisəsində işləyən şəxslər ............. 14

 

Ailə statistikasının məlumat mənbələri ....... 14

 

Ailə vəziyyəti ............................................. 15

 

Ailə yükü ................................................... 15

 

Ailələrin tipologiyası .................................. 15

 

Ailəlik əmsalı ............................................. 15

 

Ailənin artması ehtimalı ............................. 16

 

Ailənin həyat tsikli ..................................... 16

 

Ailənin strukturu ........................................ 17

 

Ailənin üzvlərinin sayı ............................... 17

 

Ailəsiz ....................................................... 17

 

Akkreditiv .................................................. 17 

Akselerator (sür

ətləndirici) ......................... 17

 

Aksept ....................................................... 17 

Aksiz ......................................................... 18

 

Akt ............................................................. 18 

Aktivin qal

ıq dəyəri ................................... 18

 

Aktivlər...................................................... 18

 

Aktivlər və passivlər balansı (mühasibat 

balans


ı) ...................................................... 19

 

Aktivlərin dönərliyi əmsalı ......................... 19

 

Aktivlərin həcmində digər dəyişikliklər 

hesab


ı......................................................... 19

 

Aktuallaşdirma ........................................... 20

 

Aktuari ....................................................... 20 

Aqrar islahat .............................................. 20

 

Aqrar-s


ənaye kompleksi ............................. 20

 

Alət ............................................................ 20

 

Ali ixtisas təhsilinin təhsil müəssisələri ...... 21

 

Ali təhsil müəssisələrinin növləri ............... 21

 

Ali təhsilin dövlət təhsil standartı ............... 21

 

Ali təhsilin pillələri .................................... 21

 

Ali təhsilin ümumi qeydiyyat əmsalı .......... 21

 

Ali və orta ixtisas təhsil alma formaları ...... 21

 

Alıcı bazarı ................................................ 21

 

Alıcıların sifarişi üzrə proqram təminatı ..... 21

 

Alıcıların tipləri üzrə dövriyyə ................... 21

 

Alıcıların yaşayış yerlərinin yaxınlığında 

yerl


əşən mağaza ......................................... 21

 

Alıcılıq qabiliyyəti pariteti (aqp) ................ 22

 

Alıcının qiyməti ......................................... 22

 

Alındığı vəziyyətdə təkrar satılmaq üçün 

al

ınmış əmtəələrin ehtiyatlarının dəyişməsi 22 

Al

ındığı vəziyyətdə yenidən satilmaq üçün al

ınmış mal və xidmətlər ............................ 22

 

Al

ınıb-satılmaq üçün mallar ....................... 23 

Al

ınma dəyəri ............................................ 23 

Al

ınma və ödəmələrə aid olan faizlər ......... 23 

Al

ınmaya və ödənməyə aid olan komisyon haqq

ı .......................................................... 23

 

Al

ınmiş qudvill .......................................... 23 

Al

ış (tədarük) üzrə birliyə daxil olma ......... 23 

Al

ış qiyməti ............................................... 23 

Al

ış və təkrar satış üzrə fəaliyyətdən dövriyyə .................................................................. 23

 


 

Alış və təkrar satiş üzrə ticarət fəaliyyətindən 

dövriyy


ə ..................................................... 24

 

Alqoritm .................................................... 24 

Alqoritmik dil ............................................ 24

 

Alqoritmin blok-sxemi ............................... 24 

Alqoritmin mür

əkkəbliyinin 

qiym


ətləndirilməsi ..................................... 24

 

Alqoritmləşdirmə ....................................... 24

 

Altproqram ................................................ 24 

Ambulatoriya x

əstəsinin tibbi kartı ............. 24

 

Ambulatoriya-poliklinika müəssisələrinin 

gücü ........................................................... 24

 

Ambulator-poliklinika (müalicəxana) 

əssisələri ............................................... 25 

Amill


ərin təsirinin indeks təhlili ................. 25

 

Amortizasiya .............................................. 25 

Amortizasiya ayirmalar

ı ............................. 26

 

Amortizasiya fondu .................................... 26 

Amortizasiya plan

ı ..................................... 26

 

Amortizasiyanin indeksləşdirilməsi ............ 26

 

Amplituda .................................................. 26 

Ana ölümü ................................................. 26

 

Ana ölümü əmsalı ...................................... 26

 

Ana şirkət, müəssisə ................................... 27

 

Anaların orta yaşı ....................................... 27

 

Analitik qruplaşdırma................................. 28

 

Analitik modelləşdirmə .............................. 28

 

Analitik proqnoz ........................................ 28 

Analitik vahid ............................................ 28

 

Anamnestik metod ..................................... 28 

A

namnestik müşahidə ................................ 28 

Ani statistik toplama .................................. 28

 

Anket ......................................................... 28 

Anketl


əşdirmə ............................................ 29

 

Annuitet ..................................................... 29 

Antenatal ölüm........................................... 29

 

Apartament ................................................ 29 

Aral


ıq istehlak ............................................ 29

 

Aralıq mallar .............................................. 29

 

Aralıq məhsullar (yarimfabrikatlar) ............ 29

 

Arbitraj ...................................................... 29 

Art


ıq mövcud olan bina və digər tikililərə 

investisiya qoyuluşları ................................ 29

 

Assimilyasiya həddi ................................... 30

 

Assosiasiya əmsalı ..................................... 30

 

Aşağı gəlirin aralığı .................................... 30

 

Aşınan aktivlər ........................................... 30

 

Aşınma ...................................................... 30

 

Atmosfer havasının trans-sərhədlərdə 

çirkl


ənməsi ................................................ 30

 

Atmosfer havasının vəziyyəti və çirklənməsi 

statistikas

ı .................................................. 30

 

Atmosferi çirkləndirən qazlardan   

t

əmizlənmə ................................................ 31 

Audio-vizual bazarlar v

ə xidmətlər ............ 31

 

Audio-vizual bölmədə məşğul olan müvəqqəti 

hey


ət .......................................................... 31

 

Audio-vizual ev təsərrüfatları ..................... 31

 

Audit .......................................................... 31 

Auditor riski ............................................... 32

 

Avadanl


ığın işləmə və boş dayanma vaxtı .. 32

 

Avadanlığın vaxt balansı ............................ 32

 

Avadanlığın yaşı (yaş strukturu) ................. 33

 

Avadanlıqlara kapital qoyuluşu .................. 33

 

Avadanlıqlardan istifadə edilməsi .............. 33

 

Avadanlıqlardan istifadə əmsalları ............. 33

 

Avadanlıqların işinin növbəlilik əmsalı ...... 33

 

Avadanlıqların işləmə (tutumdan istifadə) 

əmsalı ........................................................ 33

 

Avadanl


ıqların quraşdırılması .................... 33

 

Aval (veksel əmanəti) ................................ 33

 

Avans......................................................... 34 

Avans hesabat

ı ........................................... 34

 

Avizo (bildiriş vərəqəsi) ............................. 34

 

Avropa İttifaqı (Aİ) .................................... 34

 

Avropa İttifaqı daxilində mal və xidmətlərin 

al

ınması ..................................................... 34 

Avropa 


İttifaqına üzv ölkələr arasında    

ticar


ət ......................................................... 35

 

Avropa İttifaqına üzv-ölkələrin ticarət balansı 

(dsf-franko-bort) ........................................ 35

 

Avropa 


İttifaqında xarici ticarət üzrə statistika 

m

əlumatıları ............................................... 35 

Avropa 


İttifaqında iqtisadi fəaliyyət 

növl


ərinin statistik təsnifatı    (NACE - 

ABFT) ....................................................... 35

 

Avropa 


İttifaqının xarici ticarət balansı (sif-

fob) ............................................................ 35

 

Avropa 


İttifaqının malları ........................... 35

 

Avropa İttifaqının hüdudlarından kənarda 

olan ölk


ələrdən mal və xidmətin idxalı ....... 35

 

Avropa Milli Hesablar Sistemi  (AMHS-1995) ......................................................... 36

 

Avropa Şurası (AŞ) .................................... 36

 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 

(

AYİB) ...................................................... 36 

Avrostat ..................................................... 36

 

Avrovalyuta ............................................... 36 

Avtobus ..................................................... 37

 

Avtokorrelyasiya funksiyası ....................... 37

 

Avtomagistral ............................................ 37 

Avtomat telefon stansiyalar

ı ....................... 37

 

Avtomatlaşdırılmış əhali kartotekası .......... 37

 

Avtomatlaşdırılmış informasiya ehtiyatları . 38

 


 

Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri və 

onlar


ın texnologiyalarının təminat vasitəsi . 38

 

Avtomatlaşdırılmış iş yerləri ...................... 38

 

Avtomatlaşdırılmiş məlumat bankında 

m

əlumatların qorunması ............................. 38 

A

vtomatlaşdırılmış məlumatlar bankı ......... 38 

A

vtomatlaşdırılmış təsnifatlar bankı ........... 38 

A

vtomobil qoşquları .................................. 39 

Avtomobil n

əqliyyatı vasitəsi ..................... 39

 

Avtomobil nəqliyyatı ................................. 39

 

Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsi ................ 39

 

Avtomobil nəqliyyatının infrastrukturu ...... 39

 

Avtomobil yollarının dərəcələri .................. 39

 

Avtomobil yollarının uzunluğu................... 39

 

Avtomobil yolu .......................................... 39 

Avtomobil-gün ........................................... 39

 

A

vtomobilin ümumi yürüşü ....................... 39 

Avtomobill

ərə, məişət cihazlarına və şəxsi 

istifad


ə əşyalarına texniki xidmət və təmir 

üzr


ə xidmətlər ............................................ 39

 

Avtonəqliyyat vasitələrinin istehsalçısının 

tör


əmə şirkəti kimi çıxış edən avtonəqliyyat 

vasit


ələrinin satıcısı .................................... 40

 

Avtonəqliyyat vasitələrinin satışı üzrə     

dilerl


ər ....................................................... 40

 

Avtonəqliyyat vasitələrinin satışı üzrə 

konsessiyaç

ı ............................................... 40

 

Avtoreqressiya modeli ............................... 40 

Avuarlar ..................................................... 40

 

Ayr


ıca (xüsusi) bölmələr ............................ 40

 

Azad İqtisadi Zona (AİZ) ........................... 40

 

Azərbaycan Respublikası subyektlərinin 

mülkiyy


əti .................................................. 40

 

Azərbaycan Respublikasinin Dövlət Statistika 

Komit


əsi .................................................... 40

 

Azərbaycan Respublikasının Gömrük 

M

əcəlləsi (AR GM) ................................... 42 

Az

ərbaycan Respublikasının Xarici Ticar

ətinin Gömrük Statistikası .................. 42

 

Az

ərbaycan Respublikasının Mərkəzi     Bank

ı ......................................................... 43

 

Az

ərbaycan Respublikasının milli   t

əsnifatları .................................................. 43

 

Az

ərbaycanda statistikanın təşkili .............. 43 

Az

ərbaycanın əmtəələri .............................. 44 

A

zuşaqlı ailə .............................................. 44 

 

10 


Yüklə 17,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   182
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin