Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


suluqa -söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir: ( söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa)Yüklə 13,47 Mb.
səhifə134/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   ...   171

suluqa -söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir: ( söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur. 1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.

sulum 1. sevinc. suyaq. sövək. səfa. - xoş gəlib, sövək gətirdiz. 1. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat 1. saya. sayağı. sığıl. sığın. sıyıl. sıyın. gözəl. qəşəng. yaxcı. - çox sığıl uşaq. 1. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. sevinc. seviş. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. yumşaq. məlih. - üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab: ısı sıt. sırtı ısıq. sırtası ısıq.
-sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici: sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan. əğləndirici.

sulumlu bolarğan. bol bol. sıx sıx. bərəkətli. tovarğan. toğarğan. doğarğan. saysız (sınırlı. qısıtlı). {# kovarğan (moğol) seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir. nadir halda. nadirən. ziyq}.

sulumluq sulluq. bolluq. sağamanlıq. sağasanlıq. bərəkət.

sulumuqla sığayla. sevinərək. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə.

sulunqa - söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa: (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir). 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur. 1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.

sum tum. səm. təm. tim. qapalı. susqun. səssiz. - tim ol: sus. qapan. - tim ed: susdur.

sumaqbalan sıvağalan. sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). süzgəç.

sumutqan somutqan. tomutqan. büzütgən. küsəgən. üzgöz sallayan.

sumutmaq somutmaq. tomutmaq. büzütmək. küsgünmək. üzgöz sallamaq.

sun - sun sulağ: sim sulağ: cim cilağ. {tınğ. dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır}.

sunanmaq savanmaq. uzanmaq.

sunqur sunğur. süyüngür. şunqar < sivingir quşların ən alıcısı, ovcusu, itisi.

sunmaq sərgiləmək. sərgəmək. göstərmək. tutuzmaq. ortalatmaq. təşhir edmək. göstəriş yapmaq. numayişə, səhnəyə qoymaq. sunuşlamaq. tutuzmaq. tutuzlamaq. düşrütmək. təqdim edmək. iraə, ibraz, izhar, ərz, ərzə edmək. çıxartmaq.

sunmaq 1. savnamaq. uzatmaq. tutuzmaq. 1. səritmək. sarıtmaq. qurmaq. salığlamaq. hazırlamaq. iləri sürmək. tutuzmaq.

sunub -əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq: sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq.

sunuq -sınığ sunuğ: sınığ çırtıq. sınığ pərtik. sınığ bərtik. - sınığ çırtıq idişlər. : qablar.

sunulan -tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) : sınğıt. sınğut. sığnıt.

supap sovap. savap. soğaq. sındırqaç. qaçaq yol.

suraq surax < savağ. qaçağ. qaçağ yolu.

surat sarut. sarı su.

surqab {( sırxab (fars) surxab (fars)}. < sırnax. sıvax. sırvax ənlik. qadınlar yanağlarına sürtən ət rəngində (ət toprağısı) özlü toz, pudr.

surquramaq surlamaq. ışıldamaq.

surlamaq surquramaq. ışıldamaq.

surur sürür. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat .

suruşmaq suçruşmaq. suçuşmaq. (nərsə olduğu yerdən oynağlamaq). salcışmaq. solcuşmaq. büdrəşmək. sırvışmaq. (ləğzidən).

sus qapan tim ol.

susaq - suvsaq: susaq: susuz. təşnə. -susıraq: susağ: su istmə. susama. {. sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. (< sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. }
-qaraçılığa, əğriliyə, yalana, kötüyə istəkli, susaq:qurumsaq.
- susağ: susıraq: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susuz. təşnə. {. sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. (< sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. } .

susarı süsəri. saçağçı. saçğayı. hamam böcəyi.

susınaşlıq suçuluq. su tanışlıq. hidroloji.

susıraq - susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susuz. təşnə. {. sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. (< sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. } .

susıramaq 1. su istmək. 1. susuzlamaq. 1. (sıy: siy: ehsas, hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək.

susqun səm. təm. tim. sum. tum. qapalı. səssiz. - tim ol: sus. qapan. - tim ed: susdur.

susqunluq -susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.

suslaşmaq sustalmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.

susmaq -nərsə üçün aşırı istək, çəki, əğim duymaq, susmaq: qurumsamaq. yerikləmək.

sust soyuğ. soyut. soğut. silik.

sustalmaq 1. sarsınmaq. salsınmaq. sallanmaq. yorulmaq. bıqqınmaq. sovlanmaq. soğlanmaq. 1. suslaşmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.

sustur susdur. tim ed.

susturulmaq - bir sözdə olurkən susdurulmaq: sözü ağzına tıxmaq.

susuq süsük. süyük. sox. soxu. acgöz. - sox ər. (# tox: göztox).

susuz təşnə. suvsaq. susaq. {. sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. (< sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. }
-çox gözləyən kor olar, susuz yerlər çor olar.

suş sox. kötük.

suta -suda olmuş, suda boğulmuş.
-suda xaşlanmış, açılmış nərsə: küvlə. kövəl. həlim.

sutan - sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq.
-alçaq görməz ucalmaz, endirilmədən ər olmaz, duzlu sudan buz olmaz.
-yetim dəğər bilirsə, sudan kərə çıxarram. (dəğər: qədir)
- sudan keçmək üçün uzatılan tuluğ, təxdə, dirək: sal salmaq. (salmaq: uzatmaq) .

sutar sudar 1. (< tutar) andağ. sarqıt. sarıq. yadaç. yaddaşt. not 1. (< tutar) salın. zehn. andağ. yadaç. yaddaşt.

sutlamaq ( səfir çəkmək). (sığırmaq. sıyğırmaq. ısğırmaq. çığırmaq. incə ün, səs çıxartmaq).

sutun 1. qolun. situn. - qolun (situn) daşı: sökə, bənayin daşı. səki. səkə. səkgi. sökə. söykə. bənayin. 1. satun. situn. sırıt. sırıq.

sutur (< tutur) surət. siluet. silət. yalıt. üz. yüz.

suv suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış. sıyı. sıy. sıvı. sıv. suy. suvuy. sıvıl. sıvıs. sıvış. maye'.
-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya. (güv: yağış suyu yığışan çuxur) .

suvac sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə. mala.

suvaq suvaq. soğaq. sovağ. boş. alağ. işsiz . - sovağ qalmaq: boş bekar, alağ qalmaq.
-saman suvağ: dama duvara çırpılan, sürülən samanlı palçıq.
-suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). güdük.

suvaqı suvağı. sıvağı. saya. sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ. yalpaq. səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya başlı.

suval suğal. saxsı. > sofal < saval. soval. suyu, suyuğu özündən sızdırmayan. (kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.

suvalama sıvalama. sıraş. sıralış. düzüş. tənzim. tarazış. oxaş. oxlaş. çatğaş. çatğaşlama. həmsəthləmə. miyzanlama.

suvalıtmaq suğalıtmaq. subalıtmaq. suyun aldırmaq. qurutmaq.

suvalmaq suğarmaq. sulanmaq. suğsarılmaq. su sərpilmək. - tarla (tarığ) suğarıldı: əkincağ suvarıldı, sulandı.

suvamaq sıvamaq. 1. islatmaq. ıslatmaq. 1. nərsiyə daldırıb bələtmək. - onu söğüb söyüb sıvadı.

suvan savanğ. savan. (< savamaq: ititmək) su daşı. bilöv daşı. sapanğ. (< sapmaq: çıpmaq).

suvant suvand. suvdan. savand. savdan. savda. savat. suvat. züvənd. züvət. 1. bilöv. savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara.

suvar savar. sovar. səpər. sərpər. {> separ (fars). sepor (fars)}. verən.

suvarı sıvarı. sıvarma. suvarma. dem olmayan. (# dem) .

suvarıltıqtan -suvarıldığdan son su artığının axıtıldığı yer: savağ. sovağ.

suvarış suğarış. suyarış. abyari.
-tuxum əkildikdən son birinci suvarış: səpsuvar.

suvarışmaq sulamaq. suvarmaq. su qoymaq su qoyuv. su tökmək. su töküv. (abyari) .

suvarma 1. sıvarı. suvarı. sıvarma. dem olmayan. (# dem)1. suvermə. sabanvemə. işin sonuncu incəliklərin işləyib bitirmək. 1. suğarma. suğab > sirab. suğar.
-boluna suvarma: selləmə sollama.

suvarmaq 1. suğarmaq. subarmaq. sirab edmək. 1. sulamaq. suvarışmaq. su qoymaq su qoyuv. su tökmək. su töküv. (abyari) .

suvaşıb -şirə kimi yapışqan, suvaşıb asılan hər nə: sağız. sağızan. axız. axızan. - sağız topraq: ət palçığı.

suvaşmaq sıvaşmaq. sivişt, sirişt, sıvışt olmaq. sıvışmaq. sıvaşmaq. əl çəkməmək. yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub qopmur.
-birbirinə suvaşmaq: sırışmaq. qol boyun olmaq.

suvaştırmaq suvaşdırmaq. sıvaşdırmaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. - ləkəni silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə, işə yollamaq, qoymaq, girdirmək.

suvat savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. züvənd. züvət. 1. bilöv. savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara.

suvay -salt suvay: sat subay. salt. salta. arvad uşaqsız. yükümsü, sıxıntısız kimsə.

suvermə suvarma. sabanvemə. işin sonuncu incəliklərin işləyib bitirmək.

suvlama -savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı: savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. bilöv.

suvlamaq 1. savlamaq. sovlamaq. (ağzına savağ taxmaq). sarlamaq. yulavlamaq. cilovlamaq. maharlamaq. 1. su içmək. soğlamaq.

suvluq suvluğ. sovluğ. savlıq. atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək üçün, ağzına vurulan dəmir. gəmlik. dəhənə. dəhnə.

suvrulmaq zuvrulmaq. sürvülmək. (sivrilmək. uzamaq. uzanmaq).

suvsaq - suvsaq: susaq: susuz. təşnə. -susıraq: susağ: su istmə. susama. {. sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. (< sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. } .

suvsılaq sıvcılaq. sıvsılaq. (< sıv. suv) simcilaq. cimcilaq.

suvşuq sıvışıq. sıvşıq. şeh. nəmli. ıslaq. ritubətli.

suvtan suvdan. suvand. savand. savdan. savda. savat. suvat. züvənd. züvət. 1. bilöv. savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara.

suvuq 1. suyuq. sıvıq. cıvıq. zıvıq. sulu. axıcı. qayılğan. 1. suğuq. qanıq. qanmış. suya doyqun. sirab.

suvul suğul. suvul. soğul. sovul. borcıq. borqıc. şıratan. novdan.

suvulmaq sırılmaq. sıvılmaq. bulaşmaq. - əlim yağ sırıldı.

suvumaq sırımaq. sıvımaq. bulamaq. - it sırıdı: tıxladı, sıçdı. - keçə sırımaq. - yorqan sırımaq.

suvunmaq (cıvımaq). sulanmaq. sıvımaq. sıvınmaq.

suvutmaq sulandırmaq. suya salmaq. sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. süvdürmək. süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq. sızdırmaq.

suvuy suy. sıvı. sıv. sıvıl. sıvıs. sıvış. sıyı. sıy. suv. suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış. maye'.

suy suvuy. sıvı. sıv. sıvıl. sıvıs. sıvış. sıyı. sıy. suv. suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış. maye'.

suya - gəminin suya batma ölçüsü: gəminin su sığımı
-suya doyqun: suğuq. suvuq. qanıq. qanmış. sirab.
-suya doyurmaq: (sirab) suğatmaq.
-suya daldırmaq: suya boğdurmaq.
- quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı para, quma sınan suya tay gedir.
- söğüt ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər: söğüt suya, qazıq qata.
- sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur: söğüt suya, qazıq qata.
-suya girən bata bilər, dağa qalxan düşə bilər
-söğüt suya, qazıq qata: 1. sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur. 1. söğüt ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər.
-suya salmaq: suvutmaq. sulandırmaq. sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. süvdürmək. süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq. sızdırmaq.
-suya çəkmək: sağtılamaq.

suyaq sövək. sevinc. sulum. səfa. - xoş gəlib, sövək gətirdiz.

suyarış suğarış. suvarış. abyari.

suyqaş suyğaş. suyuğaş. sıyıq. suyuq. şorba.

suyqul suyğul. suyğun. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.

suyqun suyğun. suyğul. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.

suysuzluqa -suysuzluğa, azlığa üz tutmaq. seyizləşmək. sayızlaşmaq. sayazlaşmaq. nadir, kəmyab oluşmaq.

suyu -gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı süzgəçli qab: suğrıc. suğac. abpaş. abbaş.
-suyu qurumuş: suğur. soğur. arıq. cılız. soluq.
-suyu birdən, iti axıtma üçün arac: sığan. qonduğ. qunduğ. sifon.
-suyu çəkilib yığılıb büzülmək: soğalmaq. - soğalıb solağmaq.
-ay, örtüklə qapanmaz, qurçamasan bulaq suyu bulanmaz.
-suyu çəkilmiş, solmuş: sarı soruğ. soğar solağ. arığ soluq. lağır züğürt.
-suyu, suyuğu özündən sızdırmayan: saval. soval > saxsı. suval. suğal. > sofal. (kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.
-sel suyu: sırnax. sıvax. sırvax. toprağlı, bulanıq daşqın su.
-suyu, pulu, nərsəni özündə saxlamayan, özündən tez axıdan nərsə: silgik. - silgik topraq: su saxlamaz toprağ. silgik kişi: pul saxlamaz.
-yağış suyu yığışan çuxur: güv. -fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya.
-yağı, suyu, özü alınıb, artığı qalmış nərsə: küspə. köspə. çökbə. gövdən. gövdün. kövdən. kövdün.
-yemiş (meyvə) suyu: salqı. özsu. covhər. üsarə.
-süt, pənir, islanmış düğünun suyu: sarsu. sürsu.
-sütün suyu: sarsu. sürsu.
-ağız suyu: . sağur. suğu. - sağur yarın yuxarı, topla onu üzündə.

suyuq suyuğ. 1. salma. salman. səlman. saltabaş. salabaş. salmata. salaxanta. qeyd şərtsiz. laqeyd. 1. (savuq. sovuq. soyuq). seyik. seyrək. 1. sıyıq. suyuğaş. suyğaş. şorba. 1. suvuq. sıvıq. cıvıq. zıvıq. sulu. axıcı. qayılğan.
-su, suyuq qoylan qab: sağnağ. su qabı.
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi.
-suyuq nərsəni bir sürüb yaxma ayqıtı: sapqal. çapqal. kəsgit. kartək.

suyuqaş suyuğaş. suyğaş. sıyıq. suyuq. şorba.

suyuqu -suyu, suyuğu özündən sızdırmayan: saval. soval > saxsı. suval. suğal. > sofal. (kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.

suyum -bir avuc topraq, birazda suyum ben, nəyimlə övünəyim, işdə buyum ben. (mevlana).

suyun sıyın. sığın. sınır. ötgə. qılıq. qılınğ. xuy. əxlaq. məzac. təb'. karakter. tembir.
-suyun qaytamaq: suqayramaq. suqaytamaq. suyun almaq. qurutmaq.
-
suyun aldırmaq: suğalıtmaq. suvalıtmaq. subalıtmaq. qurutmaq.
-suyun almaq: suqayramaq. suqaytamaq. suyun qaytamaq. qurutmaq.
-yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.
-göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən yemək: sıxma. göy kükü.
- bir arxın suyun dəğşik yönlərə dağıdan bədlər: savaq - ana qoldan savaqla ayrılan qolar)
-ağız suyun atmaq: sağurmaq. suğurmaq. tüpürmək.
-yolun, axar suyun qollara ayrılan yeri: savdırma. (çavdırma). savaq.
-axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu ağzına yerləşən çanağ:salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər.
-nərsə suyun sızıtmaq: sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar. {# soğurmaq: sormaq. somurmaq. sığırmaq. sınğırmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu) }
-sıxıb suyun, cirgəsin, şirəsin çıxartmaq: sağılamaq. - üzüm sağılamaq.
-yer altında axan suyun səsi: gürləvik. gurlavıq.

suyuv suv. sıyıl. sıyıs. sıyış. sıyı. sıy. sıvı. sıv. suy. suvuy. sıvıl. sıvıs. sıvış. maye'.

süc -süc, fayda, üləş, bəhrə, nəticə vermək: sağdırmaq. - bu çanaların sağdıramaz.

süci süyçi. söyçi. sağır. > sağər (< sağmaq) (dadlı, şirin olan) çaxır, boza, şərab verən.

sücün süyün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). səməli. sımalı. istəməli. sevməli. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

süçtə süçdə. söçdə. köçdə. səcdə (< çökmək) namazda yerə köçmə durumu.

süfrə səprə. səpər. saçağ. - səprə qulağ: yelpik qulağ. - adı uluğ, səprəsi quruq: adı hündür, əli qıs. - səpər açmaq: böyük qonağlıq vermək.

süfrəsi - süfrəsi qıs, dar: səprəsi quruq. -adı uluğ, səprəsi quruq). ( adı hündür, əli qıs). (səprə:səpər. saçağ. süfrə).

süqəc sükəc. sıkca. sıkıc. bardağ. istəkan.

süqül sügül. sugül. gülab. sağmagül.

süqün sükün < sökün. 1. ağız. lülə, şüşə kimi nərsələrin ağzı. 1. obaşdan. obaşdan yeməyi.

süqür sökür > sükür. obaşdan. obaşdan çağı.

süləyin siləyin. sürük. sırığ. arığ.

süləysin siləvsin. sürəysin. sürtük. sırtıq. sivirik. utanmaz. sürbet. sırbit. şərmsiz.

süləysin siləvsin. sürəysin. sürtük. sırtıq. sivirik. utanmaz. sürbet. sırbit. şərmsiz.

sülqü sülgü (quylanma) hamam taxımı. silgi. hovlə.

süllöy sürröy. sürrəy. savsov. soba. salqa. uzunsov.

süllöyünə sürröyünə. sürrəyinə. salıncasına. uzunsovuna. uzuncasına.

sülüh sülüğ. sürgü. sürgün. sürgünlük. sürgüş. salığ. yalığ. ötrük. isal.

sülüq sülüğ. sülüh. sürgü. sürgün. sürgünlük. sürgüş. salığ. yalığ. ötrük. isal.

sümələq sümələk. səməni. ösmələk. ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan yemək.

sümərmək somurmaq.

sümm som. sapur. sapır. çapur. çapır. (sap <> qab. qap)
(saapa (saafa) (sanskirit) sabo (fırans). hafer (ərəb) hoof (ingilis) .

sümüq sümük. sarı su. fırtığ. zükam. nəzlə.
- üç gən sümük: quyruq gəmiyi.

sümüqləri -qabırqanın sinə bölümündə aralıqlı sümükləri: sapırqa. səpirgə. göğüs gəmiyi.

sümüqtən -əti yağdan, sümükdən siyirmək: savtamaq. sovtamaq.

sümüyün -qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə:seyik. söyük. söyək.

sünqər süngər < sonğıra. sorğa. sövğirə. somra. isfənc. su soran, çəkən nərsə.

süperyorluq üstünlük. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu. (salçavı: duyqusu).

süpəh 1. < savan. sapan. qavan. qovan. qoğan. atan. daş atma ayqıtı. (# qapan: tutan) 1. süpəng. salınğu. fəlaxən.

süpənq süpəng. süpəh. salınğu. fəlaxən.

süprüq süprük. seçik. daşnaq. maaf. (# aşnaq: məşmul. müttəhim).

süprül süprül!. sıprıl!. sikdir!. rədd ol!.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə