Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə32/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   171

xırtaq xırdağ. xırda. nərsənin oğuntusu, xırdası. rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək (< sava. savağ). - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.

xışlamaq sökmək. sürmək. - tarla sökmək: zəmi sürmək.

xoş 1. saya. yumuşaq. - saya yatağ: yumuşaq yatağ. 1. sevincli. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər. 1. sığa. -sığa gördük: xoş gördük. - sığa gördük siz hara bura hara. 1. sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc. yoğuşq. şad. kef. dinək. ləzzət.
-
xoş tamlaşmaq: xoş məzələşmək. sucurmaq. sucunmaq. dadlanmaq. tamlaşmaq.
- açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan: soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ.
- xoş görməmək. soğuq görmək. nərsədən soğumaq.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan.
-xoş qalın: eyqalın. {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalın)}.
-xoş qalsınlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}.
-xoş qalsın. eyqalsın {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalsın)}.
-xoş əndam: salqalı. boy buxunlu. qamətli.
-xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli: . sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. - sayraq şarkıçı.
-yox salı, xoş salı. ( salı: xəbər).

xoşallanmaq sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. yoğşunmaq. şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək.

xoşallaşmaq sıynışmaq. sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək. öğünmək. öğlənmək. şad olmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) .

xoşallatan xoşalladan. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.

xoşallıq 1. xoşhallıq. seviş. süyüş. söyünc. səviş. sevinc. 1. xoşluq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. saçağ. şadağ. çadlığ. şadlığ. şənlik. sürən. 1. sıycın. sürən. şadlıq. yarğaşlıq. məsərrət. xoşnudluq.

xoşbəxliq xoşbəxlik. qutluq. xoşluq. -qutluq, içində yatır, çölün arama. (çölün: çöldə. bayır. bayırda).

xoşbəqliq -şadlıq xoşbəxlik: ayın şayın.

xoşbəqt xoşbəxt. -xoşbəxt olsun: qut bulsun. günüsün. (#küt bulsun: bədbəxt olsun) .

xoşbəqtliq xoşbəxtlik. - keçmiş xoşbəxtlik ardında olma:keçmiş qutuğ irtəmə.

xoşboy xoşheykəl. boyqalı. yaxboy. sağday. sayaq. sıyaq.

xoşəqlaqlıq xoşəxlaqlıq. saybırlıq. saybirlik. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq. yupağlıq. sıypa. mulayimlik. mulayimət.

xoşhallıq xoşallıq. seviş. süyüş. söyünc. səviş. sevinc.

xoşheyqəl xoşheykəl. xoşboy. boyqalı. yaxboy. sağday. sayaq. sıyaq.

xoşlamamaq -olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq: üz çevirmək. nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}.

xoşlanma xoşluq. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat .

xoşlanmaq -bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq: . səğirmək. səğrimək. əsğirmək. - içqi başa çıxıb səğirir.

xoşluq 1. xoşlanma. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat 1. xoşallıq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. qutluq. xoşbəxlik . -qutluq, içində yatır, çölün arama. (çölün: çöldə. bayır. bayırda) . 1. sayalıq. yumuşaqlıq. 1. xoşluğ. yoğşuluq. yoğuşluq. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə.
-əlizə bolluq, könlüzə xoşluq. (alqış)
-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq qoşuna. ( qoşuna: cütlükdə)
- arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis).

xoşluqları -xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa diləklə yaşa.

xoşuna - xoşuna gəlmək: yaxışmaq. yapışmaq. - bu sizə yaxışdımı. - ona yaxışmadım: onun xoşu gəlmədim. - yaxışsa: yapışsa.

xumarlatan xumarladan. səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən. süzgüdürən. süzdürtücü. süzdürütcü. kefləndirən.

xuruşmaq xuruşmaq. guruşmaq. {> xuruşan (fars) }. şağurmaq. - sellər sular quruşdu.

icəşmək 1. sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. sarsıtmaq. sataşmaq. incitmək. söz atmaq. əl itişmək, ataşmaq. 1. satğaşmaq. ilişmək. - birbirinə satğaşmaqdan yorulmadılar. - bu savaşmaq değil satğaşmaqdır, heç nəyi düşünmə.

- üz, don dəğişir, iç yox: sıy atılır, sığ yox. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
- üz iç: sıy sığat. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-dəri boyası, iç boyasın üstələr.
-iç getdi, güj getdi.
-nərsənin özəyi, içi, iç anlamı: . sillik. silgik. silli. silik. - sözüvün silliyi nədir.
- göz yaşması iç yanmasın yansısı.
-
iç daşmasa, göz yaşmaz.
-iç yanmasa
, göz yaşmaz. (yaşmaz: yaşarmaz)
-iç yanar, göz yaşar. (yaşar: yaşlanar)
-
göz yaşması iç yanmasın yansısı.
- iç daşırsa
, göz yaşar.
-iç üz tovda, dənək pulda. (tovda: qızğınlıqda. sınılıqda). (dənək: sınağa çəkimə)
-sən kim olsan ol açar tov iç üzün . (tov: güc)
-iç geçirsə, güc gedər, dil ölürsə , el ölər.
-nərsənin iç üzün açıb tökmək: sırıtmaq. sıyrıtmaq.
-iç içə girmə: salış. - belə salış görməmişdim indiyədək.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
-içə doğru bükük, əğri: sınğıl. - sınğıl sınğıl yerimək: belin büküb yerimək.
-içə işləmək: sinləmək. sinğəmək.
-içə işləmək: sığınmaq. nifuz edmək.
-içə işləyən: savan. savın. (təpici. iti).
-içə dönük olan: (səssiz). sinsi.
-iç içə girmə: salış. - belə salış görməmişdim indiyədək.
-içə doğru çıxıq, yığıq, avuca, belə yerləşən düğün, qopa: somut (# tomut: dışa doğru çəkik, yığıq, düğün)
-içə doğru çıxıq, yığıq: somurtuq. (# tomurtuq: dışa doğru çəkik, yığıq)
- dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa çağlaşar. (sezsə: süzsə).

içərəm -eşşək ayar başım olsa (başım sağ olsa), dənizdən su içərəm. (ayar: aytar. deyər). (yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) .

içəri -içəri alınan hava, nəfəs, dəm: soluğ < soruq. soluş. soluş. (# salış: dışarı verilən hava, nəfəs, dəm)
-açıldı qəfəs, girdi içəri, nisgilli biri sevəcən biri.
-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.
-içəri alma: soğraş. soraş. somruş. sındıraş. sınğıraş. sinğirəş. - qum suyu soğruşar.
-nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək: içmək. simirmək. soğurmaq: sormaq. somurmaq. sığırmaq. sınğırmaq. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar. }.

içərtəqi -içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş: sərpə. (> sorfə (fars)}. asqıraq.

içi -hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu: sındı. körük.
-hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.
-nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi, məzmunu: siriy. sirəy. siliy. siləy. - sözüvün siləyi nə.
-içi boş: sıyıq. çürük. - sıyıq qoz.
-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.
-burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə: somun. ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. möhrə.
-içi boş: savarıq. çürük. pozuq. kof. - savaıq yemiş. - savaıq ağac.
-qamış, quş tükünün zuğu, bitgi səğəsi kimi içi boş nərsə: sarqac.
-ürəyi, içi, nəfsi arın, təmiz, sap, saf: saydatin. sərdətin. sadədil.
-ürəyi, içi, nəfsi arınlıq, təmizlik, saplıq, saflıq: saydadınlik. saydatinlik. sərdəlik. sadədillik.
-içi üzü: ruhu cismi. -içi üzü (ruhu cismi) sıxan basıc, azar, ağırlıq, fişar: . sıxıv. - onun bu yaramaz işləri çox sıxıvlıdır.
-içi, sürə işləyən: simic. < sinic. sinsi. müzmin.
-nərsənin özəyi, içi, iç anlamı: . sillik. silgik. silli. silik. - sözüvün silliyi nədir.
-sanı var, salmığı yox. (üzü var, içi yox).
-üstü ilə içi bir olmayan nərsə: sır. sirr. giz.
-sinin (qəbrin) içi: sapba < çapba. ölük (ölgən. meyt) qoyulan çuxur.
-üstü ilə içi bir olmayan nərsə: sırlı.

içib -yalnız oturub yeyib içib bəslənən, kökələn, yan bəsləyən (göt bəsləyən): səmirgin.
-içib sızmış, əsrük kimsə: küskütük. küskötük. korkütük. korkötük. köskütük. köskötük. zırkefli. dadlanmış.

içiboş - içiboş kök: toy səmiz. küp səmiz.

içiq içik. içrik. utuq. utçuq. uçuğ (ruh). sins. anlam. öz. töz. - sözün uçuğu: sözün ruhu. - uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.
-içik səvəd, səbəd: sələ. < səvələ. səvərə.

içiqi -içigi sağan, süzən: saqi < sağır.

içiqiliq içigilik. içgi qabı. sağır. saxır. sağur. saxur. (< sağlamaq. saxlamaq).

içilən -oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi: tapusqırağı.

içili savsaq. sözlü.

içilmək soğulmaq.

içimtə -sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

için ruhun. - için, ruhun açıqlamaq: anlamın açıqlamaq. uçuğun çıxarmaq. uçurun çıxarmaq. - uçursuz: anlamsız.
-için çəkib ağlamaq: sığıtmaq. sağıtmaq. sağutmaq. hıncqırmaq.
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.
-yalnızlıq çevrənin boşalması yok, başın boşalmasıdı. (için yoxalmasıdır)
- üzün, donun dəğişmiş, için yox: sıyın atmış, sığın yox. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-için çəkmək. sıtqamaq. munğlanmaq. büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək (< düd: tüstü) oysalanmaq. qussələnmək. könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək. darılmaq.
-için çəkmək: sınğılmaq. sınğırmaq. hıncqırmaq.

içine -ağır ağır enmek, girmek, etgiləmək, tə'sir edmək, içine işləyib girmək: sınğmaq.
-öz içinə çəkdirmək: sindirətmək
-öz içinə çəkilmək: sindirəmək.
-özünə, içinə çəkmək: sinmək. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. çəkmək. cəzb edmək.
-sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma: sınğaq. sındağ. singək. səngək. çağıldaq. - səngək çörək.
-somurub, içinə çəkmək: somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq. sortdurmaq. sotdurmaq.
-içinə salmaq, işləmək: sıxılmaq. - hər gördüyünə ya sıxılır, ya sıyılır: sevinir.
-nərsənin içinə görə yanı, qırağı: sapa. sopa. sava. sova. kənar. - şəhərdən sava keçən yol: kəndin içindən keçməyən yol. - konudan sava: movzudan kənar.
-haçar bulmaz qapıya, girə evrən içinə, bölünmüşdür ikiyə, iyilikdir kötüyə
-üzündən qaçan özünə çatar, içinə çatan, donunu atar.
-içinə hopmaq, keçmək: sınmaq. sınımaq. içmək. - suyu səp sinər yerə, sözüvü qıl sığar yerə.
-içinə salmaq: sinmək. dalqınmaq. içində saxlamaq, gizləmək. - bu olayları sinmişdə, sindirənməmiş.
-içinə salan: içirtin. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. sinsin.
-yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə yapılan yer: kovzuluq. kovuzluq.
-içinə qoymaq: salmaq. - buları hələlik sandığa sal baxalım. (sandağ: pul qoyulan qutu). - geyimlərin saldağa salıb, bağlayıb çıxıb geddi. (saldağ: yəxdən. çəmədan). - götürüb çüntüyənə saldı: cibinə qoydu. - biriynən qonuşanda əllərivi çüntüyüvə salma: cibivə qoyma.
-körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq: sallancaq. salıncağ. - salıncağ çevirmək, yırqalamaq.

içini -inanclar yapmaz iyi kişini, yapdıqları vurar dışa içini (işini).

içinim zatən. - içinim yaralı, vurmayın onu.

içinmək sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.

içintə - qanlı qanlı içində görünür. (iş işi görünür)
-buruş barış sönməz döğüş içində
-yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.
-içində saxlamaq, gizləmək: sinmək. dalqınmaq. içinə salmaq. - bu olayları sinmişdə, sindirənməmiş.
-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez çağın.
-qutluq, içində yatır
, çölün arama. (qutluq: xoşluq. xoşbəxlik). (çölün: çöldə. bayır. bayırda)
-söz var el içində, söz var ev içində.
-
söz var əş içində, söz var ər içində. (əş: ərarvad)
-el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən, dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.
-içində, üstündə olan hər nədən ayrılmaq, tökünmək: soğunmaq. arınıb boşalmaq.
-böyük qapı içində olan kiçik qapı: quzuqapı. quzuqapısı. qapıquzusu.
-
böyük bir nərsənin yanında, içində olan kiçik nərsə: quzu. (quzuqapısı. qapıquzusu. böyük qapı içində olan kiçik qapı).
-el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan: salman. sağman. səpmən.
-el içində seçgin, güclü, bilgin kişi: saltan. başdağ. padşah. sultan.

içintəqi - düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).

içirtin içirtin. içinə salan. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. sinsin.

içirtmək -su içirtmək: suğartmaq.

içivə : diləyivə. niyyətivə . -dediyin işivə uysun, duyduğun içivə.

içqi -içgi içtəkəni (istikanı): sağrıq. (çaxrıq) bardaq > badə.
-içgi süzən, dağıdan: sağər. sağar. (> saqi (fars)}.
-sərt, tün araq, çaxır, içgi: salqı. çözəlti.
-içgi qabı: içigilik. sağır. saxır. sağur. saxur. (< sağlamaq. saxlamaq).
-oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi: tapusqırağı.

içqi - alkolsuz içgi: silik. çalıq. qafasız. məngəfə.

içli -içli dışlı: doğus dürüst. doğru dürüst. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. muxlis. sadiq. səmimi.

içliq içlik. 1. sinik. - döşək siniyi. 1. sırmıq. sırlıq. birbirinə sırılan, tikilən iki nərsə arasına qoyulan yün, parça, nərsə.

içmək 1. sınmaq. sınımaq. içinə hopmaq, keçmək. - suyu səp sinər yerə, sözüvü qıl sığar yerə. 1. sığırmaq. sınğırmaq. soğurmaq: sormaq. somurmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar. }
-su içmək: suvlamaq. soğlamaq.

içməqli -yeyib içməkli qonağlıq: şölənğ. şölən. şöləngə. qurama. sallıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi, təşrifatlı çağrış.

içməli - içməli, gözəl su: sağ su.

içrə -sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız, qanmayız, bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm)
-yanlışımız, doğruqumuz yaşam içrə olalı, üzülsəndə, süzülsəndə budur yasa duğalı. (budur yasa duğalı: təbii qayda budur)
-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən kişisən.
-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər anlam verə yaşına.

içriq içrik. içik. utuq. utçuq. uçuğ (ruh). sins. anlam. öz. töz. - sözün uçuğu: sözün ruhu. - uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.

içtə - gerçəkligi başda ara, dışda deyil, düzgünlügü içdə ara, gözdə deyil.
-
sevinc üzdə, mutluq içdə olur.

içtəqəni -içgi içtəkəni (istikanı): sağrıq. (çaxrıq) bardaq > badə.

içtən içdən. 1. candan. canciyər. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi. 1. dəğişsiz. təkişsiz. sağday. sayaq. sıyaq. təbii. taarifsiz. - dəğişsiz. söylürəm bizədə gəlin.
-içdən yuvarlaq oyuq olan: güvbəz. gövbəz. govbaz. kövsək. (#gümbəz. gömbəz. gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan)
-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.
-içdən, altdan işləyən: enik. inik. sinsi.
-içdən, ürəkdən doğan duyu, hiss: sin. sim. vicdan.

iq . iğdə. sarqac. masurə.

iqi -iki nərsənin arasında sığav, şikaf, yarıq, aralıq: sığra. dərə.
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-atın şaha qalxması, iki dal ayağ üsdə durması: sırıtmaq. şahlanmaq.
-birbirinə sırılan, tikilən iki nərsə arasına qoyulan yün, parça, nərsə: sırmıq. sırlıq. içlik.
-iki nərsəni birbirinə bağlamaq, örtələmək: sırmaq. sırımaq. sıramaq.
-iki nərsənin aralığı: sınar. - yolla tükanlar sınarında yolçular dilənçilər oturmuşdular.
-kotun, paltovun, əbanın iki tayından hər biri: sıyıq. sızıq.
-bir budağ, səğənin iki düğün arasında qalan bölümlərin hər biri: səksə. bənd.
-iki nərsənin birbirinə çapmasından oluşan açı: sapma. saçma. > çəpmə.
-iki ağızlı balta kəsər: salma.
-iki nərsə arasında qalan boş yer: salma. salmıq. salda.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs: sıyrığ. sığrığ.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülüb səs çıxarmaq: . sıyrığmaq. sığrımaq. - qaşığı qazanın dibinə sürtmə, sığrır canım çimçəşir.
-iki nərsəni birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə:sancaq. tutac. tutaş. tuşac.
-iki nərsəni qovuşduran tikə: saldan. çəngəl. qaynaq.
-iki qat arasında qoyulan aralıq: . salğat. - dam salğatında qular yuva qurub.
-hər bir damcı ufaq dəniz, bircə tiniz iki təniz. (tiniz : ruhuz. ruhuq)
-iki qoşunun önçü gücləri çarpışmaq: salçılaşmaq.
-iki saç arasında pişirilən yeməklər: saçarası.
-saçda iki yana ayrılan xət: saçara.
-iki tikəni birbirinə qoğuşduran tikə: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ).


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə