Azərbaycan Milli KitabxanasıYüklə 2,14 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/19
tarix09.02.2017
ölçüsü2,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 

 

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 

 
           
 
SÜLEYMAN RÜSTƏM 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
SEÇİLMİŞ 
ƏSƏRLƏRİ 
 
 
ÜÇ CİLDDƏ 
II CİLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ŞƏRQ-QƏRB" 
BAKI-2005 
  

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 

 
 
Bu kitab "Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. I-II cildlər" 
(Bakı, Azərnəşr, 1969) və "Süleyman Rüstəm. Cənub şeirləri"  
    (Bakı, Nurlar, 2003) nəşrləri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır 
 
 
 
Tərtib edəni: 
                                                          Azad Rüstəmzadə 
 
 
 
 
 
894.3611- dc 21  
AZE 
Süleyman Rüstəm. Seçilmiş  əsərləri. Üç cilddə. II cild. Bakı, "Şərq-
Qərb", 2005, 328 səh. 
 
Yaradıcılığı Azərbaycan  ədəbiyyatının yeni dövrünə  təsadüf edən 
Süleyman Rüstəm poeziyada milli, klassik ənənələrin davamçısı olmuş, eyni 
zamanda bu ənənələri öz yenilik axtarışları ilə  əhəmiyyətli dərəcədə 
zənginləşdirmiş, 
şerimizin novator xüsusiyyətlərinin yaranmasında 
diqqətəlayiq rol oynamışdır. 
Süleyman Rüstəmin poetik incilər xəzinəsində  Vətənə  məhəbbət çələngi 
olan Cənub  şeirlərinin xüsusi yeri var. Bu şeirlərin lirik qəhrəmanının 
qəlbində bir azərbaycanlı kimi Cənub həsrəti son dərəcə güclüdür. Ancaq heç 
bir yerdə bu həsrət sızıltıya, düşkünlüyə çevrilmir. Şairin Təbriz qəzəlləri xalq 
dərdinin, böyük insan arzularının, işıqlı bir dünya həsrətinin bəzən yanıqlı, 
bəzən də qəzəbli səslənən rübabıdır. 
"Seçilmiş əsərləri"nin II cildində şairin geniş bir silsilə təşkil edən Cənub 
mövzulu şeirlərlə yanaşı, həmçinin poemaları, eləcə də xatirələri toplanmışdır. 
 
 
 
 
ISBN 9952-418-57-1 
© "ŞƏRQ-QƏRB", 2005 
  
  
 
  

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 

 
 

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 

 
 
 
 
 
 


  
_Azərbaycan Milli Kitabxanası  
 
 
DİLIMƏ DƏYMƏ 
TƏBRİZİM 
 
Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm, 
Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim! 
 
Qoymaram yadları girsin qoynuna, 
İzin ver qolumu salım boynuna! 
Sənin bayramına, sənin toyuna 
Dili bir, qanı bir qardaşın gəlib, 
Dərdinə aşina sirdaşın gəlib. 
 
Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə, 
Bağından dərdiyin güllə, çiçəklə, 
İkiyə bölünməz saf bir ürəklə, 
Təbrizim, Təbrizim, aman Təbrizim, 
Yox olsun başından duman, Təbrizim! 
 
Qədrini ayrılıq çəkənlər bilər, 
Hicranda göz yaşı tökənlər bilər, 
Ömrünə qaranlıq çökənlər bilər, 
Bağından gül-çiçək dərdim, Təbrizim, 
Yenə təzələndi dərdim, Təbrizim! 
 
Nə qəşəngdir yol boyunca söyüdlər, 
Söyüdlərin kölgəsində igidlər 
Babalardan dinləyirlər öyüdlər, 
Coşur damarlarda qanı, Təbrizim, 
Yoxdur bu mərdlərin sanı, Təbrizim! 
 
Ağlasan ağlaram, gülsən gülərəm, 
Yaşasan yaşaram, ölsən ölərəm, 
Varımı səninlə yarı bölərəm, 
Gəl bir də üzündən öpüm, Təbrizim! 
Başına gül-çiçək səpim, Təbrizim! 

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 

 
Nədir o, mənalı, dərin baxışlar?  
Nədir gözlərindən yağan yağışlar?  
Nədir qəlbindəki payızlar, qışlar?  
Yetimtək boynunu burma, Təbrizim!  
Məlul-məlul baxıb durma, Təbrizim! 
 
Sənin çiçəyinə, gülünə qurban!  
Mənə qardaş deyən dilinə qurban!  
Vətəninə qurban, elinə qurban!  
Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm,  
Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim! 
 
DİLİMƏ DƏYMƏ 
 
Mən sənin dilinə dəymirəm, cəllad,  
Gəl sən də bu ana dilimə dəymə!  
Sənin də bağın var, gülün var, çəkin,  
Bağımda əkdiyim gülümə dəymə! 
 
Həsədlərlə baxdın çəmənimə sən,  
Gör bir nələr etdin vətənimə sən,  
Yan - deyib, od vurdun bədənimə sən,  
Altında atəş var, külümə dəymə! 
 
Mən ağa ağ dedim, qaraya qara,  
Sən məni istədin çəkəsən dara,  
Yenicə sağalır vurduğun yara,  
Mənim bu yaralı könlümə dəymə! 
 
                               ANAM DİLLİ QARDAŞIM 
 
Dinlə qan qardaşını, qabar əlli qardaşım  
Mən sözlü, mən arzulu, mən könüllü qardaşım,  
Görürəm ki, qanından rəng alıbdır dan yeri,  
Dərdli, qəmli kamanı ürək telli qardaşım. 
  

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 

 
Azadlıq günəşindən can gəlsin torpağına,  
Təbrizli, savalanlı, ərdəbilli qardaşım.  
Uzun illər kilidli dilin açıldı artıq,  
Doğma anam laylalı, anam dilli qardaşım! 
 
YAD GÜL DƏRƏ BİLMƏZ 
 
Yad gül dərə bilməz çəmənimdən,  
Heç qüvvə ayırmaz məni bir an  
Öz doğma elimdən, Vətənimdən. 
 
Hər yerdə günəşdir mənə bayraq  
Baş əymərəm aləm yağı olsa,  
Qan axsa da sel tək bədənimdən. 
 
Ölsəm qalacaqdır əməlim sağ,  
Düşmən mənə əl vursa, əminəm,  
Atəş açılacaqdır kəfənimdən. 
 
Heç qüvvə ayırmaz məni bir an  
Öz doğma elimdən, Vətənimdən. 
 
YASİN ƏVƏZİNƏ 
 
Ürəyimin yaxınları, eşidin,  
Diləyimin yaxınları, eşidin:  
İllər yaman artırır bu yaşımı.  
Ya tez, ya gec yerə qoysam başımı,  
Nə ağlayın, nə də fəryad qoparın,  
Vədinizə əməl edin, nəhayət,  
Məni Araz sahilinə aparın.  
İllərdir ki, qəlbimdədir bu həsrət.  
Məzarımı o torpaqda qazdırın,  
Göz yaşımdan yaratmışam bu çayı.  
Məni üzü Təbriz sarı basdırın,  
Qibləm olsun Arazımın o tayı,  
Ancaq, yalnız bircə bunu etməyin
  

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 

 
Gözlərimin qapağını örtməyin.  
Üfüqlərdən çəkilərkən sis, duman,  
Bəlkə bir də qara torpaq altından – 
Vüsal günü qardaşımı görüm mən.  
Qardaşımı, sirdaşımı görüm mən.  
Mənim əzizlərim, mənim dostlarım,  
Elə bilməyin ki, köçüb gedirəm.  
Yarıya çatıbdır ömür baharım,  
Bir də xahişimi təkrar edirəm:  
Vaxtında dünyadan köçdüyüm gündə,  
Tutsun tabutumdan o taylı əllər.  
Yasin əvəzinə qəbrim üstündə,  
Bir vüsal mahnısı oxusun ellər! 
 
BURAX! 
 
Söyləmə: "Gəl səni qəfəsə salım,  
Yanıb külə dönsün vətənin nəşi!"  
Burax boğazımı, qoy nəfəs alım,  
Tutma gözlərimi, görüm günəşi! 
 
Sən kəsə bilməzsən mənim dilimi,  
Dilimin rişəsi ürəyimdədir.  
Dostunam, söyləyib sıxma əlimi,  
Gözün məndə deyil, çörəyimdədir. 
 
LAYLA 
 
Bir komada balasına layla çalır bir ana,  
Dərdlərini sanki bir-bir yada salır bir ana.  
Bu laylada sakit axan bulaqların səsi var,  
Bahar çağı pıçıldaşan yarpaqların səsi var. 
                   Bu laylanı uzaqdan 
Ürəyimin qulağıyla eşidirəm bayaqdan. 
                  Bir igidin balasıdır bu körpə, 
                  Bir şəhidin balasıdır bu körpə. 
                  Yaxşı fikir verirəm, 
  

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 
10 
 
Mən tanışam bu laylanın hər sözüylə  
Təbrizdəki o daxmada beşiyi də görürəm,  
Qana dönmüş ürəyimin gözüylə. 
               Bu laylanın hər səsində  
Sanıram ki, mənə doğma bir mahnının sətri var. 
               Bu laylanın nəfəsində  
Tarlaların, meşələrin, çəmənlərin ətri var. 
               Ehtiyac yox suala, 
               İnanın ki, bu layla 
               İgidlərin adını, 
               Şəhidlərin adını  
Gizlinə 
Körpəciyin qulağına pıçıldayır hər gecə.  
Bu laylada bir xalqın, bir vətənin  
Qövr eləyən yaraları göynəyir.  
Çiçəyinə qan çilənmiş çəmənin  
Bülbülləri qəm yeyir.  
Mürgüləyən körpənin gülümsəyir gözləri,  
Nəsə deyir gözləri.  
Eşitsin ana Vətən,  
Bilirəm bu sirri mən:  
Körpə sabah öz əliylə,  
Xalqın böyük əməliylə  
Quracağı dünyasından razıdır,  
Anasının laylasından razıdır! 
 
MÜCAHİDLƏR MAHNISI 
 
Biz gedirik azadlıqçün döyüşə,  
Sinələri dağlamayın, analar!  
Şəhid olsaq yaşarmasın gözünüz,  
Başa qara bağlamayın, analar! 
 
Bir vaxt deyib-gülənlərin yasını,  
Düşmən bağrı dələnlərin yasını, 
  
  

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 
11 
 
Bu günlərçün ölənlərin yasını  
Uzun illər saxlamayın, analar! 
 
Unudulmaz azadlıqçün ölənlər,  
Bizi anar bizdən sonra gələnlər – 
Bizim kimi el qədrini bilənlər,  
Ağlamayın, ağlamayın, analar! 
 
TƏBRİZLİ ANALAR 
 
Mən təbrizli analara bələdəm,  
Fəxrimdir bu əziz, qoçaq analar. 
Körpəsinin beşiyinin başında,  
Sübhə qədər qalar oyaq analar. 
 
Məhəbbəti çiçəklənər ilk gündən,  
Zərrə bezməz öz analıq yükündən.  
Balasına namərdliyi kökündən  
Saf südüylə edər yasaq, analar. 
 
Hər kəlməsi, hər sözü gül qoxuyar,  
Laylasını diləklərdən toxuyar.  
Ürəklərdən keçənləri oxuyar  
Kitab kimi varaq-varaq, analar. 
 
Xata çıxsa övladının əlindən.  
İnsanlara ziyan dəysə dilindən,  
Üz döndərsə vətənindən, elindən  
Kandarına basmaz ayaq, analar. 
 
Ta əzəldən dar günündə ellərin,  
Qarşısına sinə gərər sellərin.  
Nəfəsini kəsər qara yellərin,  
Dayaqlara olar dayaq, analar. 
 
Qan axarkən Təbrizdə su yerinə,  
Döyüşlərdə ürək verər ərinə.  
Nalə çəkib, şəhidlərin qəbrinə  
Güllər səpər qucaq-qucaq, analar! 
  

  
_Azərbaycan Milli Kitabxanası  
 
 
VÜSAL  HƏSRƏTI 
 
KÖÇƏN DEYİLƏM 
 
Qoy əcəl bilsin ki, vəslin bağından, 
Gül-çiçək dərməmiş keçən deyiləm. 
O taylı dilbəri özümtək azad, 
Bəxtiyar görməmiş köçən deyiləm. 
 
Sinəmdə bir dərya sözüm var yenə, 
Olümdən, əcəldən deməyin mənə. 
Süleyman Rüstəməm, xalqa, Vətənə 
Borcumu verməmiş köçən deyiləm! 
 
ÖZ GÜLÜSTANIM 
 
Özgə torpağına göz dikməmişəm, 
Mənə kifayətdir öz gülüstanım. 
Yolunda hazıram candan keçməyə 
Vətəndir, Vətəndir şöhrətim, şanım. 
 
Qardaş, xəbərdaram güzəranından, 
Gülləri yad dərən gülüstanından. 
Canım canındandır, qanım qanından, 
Yox, dözə bilməyir buna vicdanım. 
 
Qəm-qüssə çəkməzdim bəlkə də bunca, 
Təbrizi görsəydim bir də doyunca. 
Vüsal həsrətilə Araz boyunca, 
Yolları yollara yamayan canım! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 
13 
 
VÜSAL HƏSRƏTİ 
 
Vüsal həsrətilə yanıram yenə,  
Yoxdur əzəl gündən hicranla aram.  
Şerimlə, mahnımla çəkərək nərə,  
Hicran cəbhəsini mən gərək yaram. 
 
Ey nisgilli bacım, dərdli qardaşım,  
Savalan sayağı ağardı başım.  
Bu tayda gülşəndir torpağım, daşım,  
Sizsiz ola bilməz ürəyim aram. 
 
Qəflətdən oyanmış görürəm sizi,  
Dağ kimi dayanmış görürəm sizi,  
Al qana boyanmış görürəm sizi,  
Dərdiniz dərdimdir, yaranız yaram. 
 
Halı cəlladların yamandır, yaman,  
Yoxalır köləlik, dəyişir zaman.  
Süleyman Rüstəməm, eşitsin cahan:  
Sizə havadaram nə qədər varam! 
 
DEYİLMİ? 
 
Durnalar, siz deyin, qan qardaşlarım  
Gəlib dərd əlindən zara, deyilmi?  
Odlar torpağının ürək parçası  
Arazın o tayı, ora deyilmi? 
 
İnsanlar göz açmır əlindən yasın,  
Gülləri qaradır baharın, yazın.  
Qoca ər evinə satılan qızın,  
Örtüyü günütək qara deyilmi? 
 
Süleyman, bağlısan o doğma yerə,  
Vətənim deyirsən gündə min kərə.  
Təbriz gözəlindən sənə xatirə,  
Bağrında sızlayan yara deyilmi?! 
  

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 
14 
 
BİR ANLIQ HƏYƏCAN 
Sevgilim, həyatla vida çağımda  
Borcunu yerinə yetirməyə gəl.  
Gəl, ötən günlərin xatıratını,  
Gəlişinlə cana gətirməyə gəl! 
 
Gəl, başıbəlalı Təbrizdən danış,  
Ürəyi yaralı Təbrizdən danış,  
Səngərli, qalalı Təbrizdən danış,  
Vüsal çiçəkləri bitirməyə gəl. 
 
Uzaqda olsan da yanımdan mənim,  
Qanın ayrı deyil qanımdan mənim,  
Canıma yaxınsan canımdan mənim – 
Ölsəm, məni yerdən götürməyə gəl. 
 
Ömrümün dünəndə qaldı baharı.  
Mənim xoş günümdə gəlmədin, barı  
Qırıb məftilləri, udub yolları,  
Məni son mənzilə ötürməyə gəl! 
 
 
VƏFALI QALIB 
 
Yenə könlüm quşu xəyala dalıb,  
Başımın üstünü dumanlar alıb. 
 
Yarı yolda Araz kəsib yolumu,  
Məni min dərdə, min bəlaya salıb. 
 
Sevgilimdən uzaq düşüb könlüm,  
Bilsin aləm, qanım yaman qaralıb. 
 
Gecələr yatmıram sabaha qədər,  
Məni əqrəbmi, ya ilanmı çalıb! 
 
Qan çəkib yol çəkən gözüm, heyhat,  
Uzun illər ötüb, yaşım çoxalıb. 
 
Xeyli var ki, vüsal küsüb məndən,  
Mənə bir ayrılıq vəfalı qalıb. 

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 
15 
 
  
GƏL DEMƏ 
 
Gəl demə, "Sevgilim unudub məni,  
Yurdumu, yuvamı aramaz oldu".  
Gəl demə, "Halıma ürəyi yanmır",  
Demə, "xeyrə, şərə yaramaz oldu". 
 
De görüm kimdə var məndəki dözüm,  
Səni addım-addım aradı gözüm.  
Uzanan yolları daradı gözüm,  
Məgər bu yollarda yaram az oldu?! 
 
Qınama uzaqdan-uzağa məni,  
Unuda bilərmi sevən-sevəni?  
Hər gün bu sahildən səslədim səni,  
Səsimə səs verən tək Araz oldu. 
 
AXTARARSINIZ 
 
Bir gün yadınıza düşərsəm, məni,  
Bu doğma ellərdə axtararsınız.  
Beş-altı nəğmənin müəllifini,  
Sevən könüllərdə axtararsınız. 
 
İlk bahar çağında 
İsa bulağında, 
Araz qırağında, 
Sonalı göllərdə axtararsınız. 
 
Gözəllər gözəlim, vətəndir, vətən,  
Nə duman görəcək, amalım, nə çən.  
Məni, karvan-karvan mənalı keçən,  
Aylarda, illərdə axtararsınız. 
 
Görən gözümü, 
Ürək sözümü, 
Mənim özümü 
Nəğməli dillərdə axtararsınız! 
  

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 
16 
 
SÜLEYMAN DƏRDİ 
 
Məni yandırdı Füzuli kimi hicran dərdi,  
Uzun illər demədim xalqa bu pünhan dərdi. 
 
Aşiqəm, eşqimi gizlətməyə haqqım yoxdur,  
Həmdəmimdir gecələr sevgili canan dərdi. 
 
Vurdu, soldurdu xəzan sevgilimin gülşənini,  
Daşıyır gör necə qəlbində bir ümman dərdi. 
 
Eşqimin hər iki sahildə dərin kökləri var.  
Yox, deyil dərdimə tay eşqdə Sənan dərdi. 
 
Hardasan, harda, xəyalımdakı təbrizli gözəl,  
Tək sənin dərdin olub indi Süleyman dərdi?! 
 
SƏN DEYİLMİDİN? 
 
Bir zamanlar öz yurdunda azad yaşayan  
El bağından güllər dərən sən deyilmidin?  
Könüllərə qalsın deyə xatirə, nişan,  
Qardaşına pay göndərən sən deyilmidin?! 
 
Azadlığın bayrağını ürəkdən öpən,  
Alnındansa torpaqlara incilər səpən,  
Vəcdə gəlib bülbül kimi mahnılar ötən,  
Özü əkib, özü biçən sən deyilmidin,  
Haqq yolunda candan keçən sən deyilmidin?! 
 
Sükanını möhkəm tutan ümman içində,  
Qərarım dəyişməyən tufan içində,  
Süngülərin arasında al qan içində,  
Ordulara qalib gələn sən deyilmidin,  
Şənliklərdə deyib-gülən sən deyilmidin?! 
  

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 
17 
 
Ürəklərə dayaq olub öz nəğməsilə,  
Haqsızlığa cavab verən haqqın səsilə,  
Çağırılmamış qonaqları bir nərəsilə  
Uzaqlara qovan oğul sən deyilmidin,  
Gözlərini ovan oğul sən deyilmidin?! 
 
Səttarxanın bayrağını qəlbindən asan,  
Millətinin şöhrətini günəşə yazan,  
Əliqanlı cəlladların qəbrini qazan  
Ağ günləri salamlayan sən deyilmidin,  
Annıaçıq o qəhrəman sən deyilmidin?! 
 
Sınaq günü görməmişəm mən səni gendə,  
Yadellilər üzərinə hücum çəkəndə,  
Fürsət tapıb od vuranda şəhərə, kəndə  
Qol çırmayıb qılınc vuran sən deyilmidin?!  
Səngərində möhkəm duran sən deyilmidin?! 
 
Vətən oğlu vətənini düşünsə bir az,  
Güllələrin qabağına güllərlə çıxmaz.  
Getsin deyə könüllərdən bu matəm, bu yas,  
Son qərara gələk deyən sən deyilmidin,  
Lazım gəlsə ölək deyən sən deyilmidin?! 
 
İndi niyə səsin gəlmir, hardasan, harda,  
Deyirəm ki, bəlkə yenə dardasan, darda.  
Bəlkə qolun gücdən düşüb, halın yamandır.  
Bəlkə yenə dağlarının başı dumandır,  
Bəlkə yenə zindanlara atıblar səni,  
Səsin gəlsin, qoyma, qardaş, nigaran məni! 
 
ARAZIM 
 
Bax, Arazım, bu vəhşətə, bu dəhşətə şahid ol  
Azadlığa şəhidlərin üzərindən gedir yol.  
Biz iki qan qardaşının arasından axırsan,  
Uzun illər bir sağalmaz yarasından axırsan. 
  
 
 
 

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 
18 
 
Hey axırsan, bizim ulu babaların yaşından,  
Tarix bilir nə tufanlar gəlib, keçib başından.  
Sənsən mənim qana dönmüş ürəyimin aynası,  
Deyirəm ki, külə dönsün bu köləlik dünyası  
Al qoynuna dostlarını, ey bağrı qan Arazım,  
Mənim qanlı göz yaşımdan yaranmısan, Arazım!  
Od salmaqçın o taydakı cəlladların canına  
Sinən üstdən yol ver, keçim qardaşımın yanına! 
 
YAŞA BAXMIRAM... 
 
Yaş məni haqlayıb, deyir ki, dayan,  
Yox, yox, mən bu yolda yaşa baxmıram!  
Bu yol Təbrizimə aparır məni,  
Bu yolda kəsəyə-daşa baxmıram. 
 
Deyirəm, ey vüsal, hardasan, harda?  
Gedirəm, gedirəm, qalsam da darda.  
Dilbilməz tufanda, boranda qarda  
Geriyə dön deyən qışa baxmıram. 
 
Yoldayam, yoldayam, yoldayam yenə,  
Qoy öyüd verməsin qansızlar mənə.  
Önünə çıxsa da min qanlı səhnə,  
Gözlərimi tutan yaşa baxmıram. 
 
Əhdimə vəfalı bir insanam mən,  
Doğma qardaşımdan nigaranam mən,  
Uzun yollar yoran Süleymanam mən,  
Qar kimi ağaran başa baxmıram. 
 
EHTİYAC 
 
Yenə də cənubdan şimala gələn  
Nə dost, nə qardaş var, nə bir bacı var.  
Zindanlı, zindansız kəslərin belə  
Başında qar kimi dümağ saçı var. 
  

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 
19 
 
Bədnam fərmanlara qol çəkənlərin,  
Nəşəni xəlvəti bol çəkənlərin,  
Qəmli zindanlara yol çəkənlərin  
Başda əmmamətək qanlı tacı var. 
 
Bircə şad xəbərə möhtac könlümün,  
Amansız hicranla hey qaç könlümün  
Qardaş həsrətilə bu ac könlümün  
Ömürlük vüsala ehtiyacı var! 
21 aprel 1984 
 
YAZ, SÜLEYMAN, YAZ 
 
Təbrizimin bitməyib, heyhat, qanlı günləri, 
Sonsuz ahlı, fəryadlı, həyəcanlı günləri. 
Bir zaman Yer üzündə çox yaxşı bilir ellər, 
Şöhrətdi tarixlərə ulu, şanlı günləri. 
Bu gün də əvvəlkitək nəğmələrdə səslənir 
Bağırxanlı günləri, Səttarxanlı günləri. 
Göz ağrıyır görəndə şairlər vətənində 
Bu qəssablı günləri, bu qurbanlı günləri. 
Əfsus, başda oturan əqrəb yuvalı başlar 
Azadlıq adlandırır bu zindanlı günləri. 
Yox, belə getməyəcək xalq ömründən siləcək. 
Bu dəhşətli günləri, bu tufanlı günləri. 
Yaz, Süleyman, durma, yaz, qoy var olsun Təbrizin 
Şəhriyarlı günləri, Süleymanlı günləri. 
 
ŞEİRDƏN QİYMƏTLİ  
ŞƏRVƏT OLMASIN... 
 
Dostlar, deyirəm ki, hər təzə ildə  
Halal süfrəmizdə qeybət olmasın.  
Vətəndən danışaq, eldən danışaq,  
Gərəksiz, mənasız söhbət olmasın. 
  

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 
20 
 
Qoy özündən küssün sözümdən küsən,  
Hamıya, hamıya anadır vətən.  
Könül, candan bağlan vətəninə sən,  
Eldə ünvanına nifrət olmasın. 
 
Döşünü qaz kimi qabağa verən,  
Yerini hər yerdə lap başda görən,  
Atını gah sağa, gah sola sürən  
Mən-mən deyənlərə hörmət olmasın. 
 
Vətəndir qol-qanad hər sənətkara,  
Şairəm deməsin hər üzüqara.  
Çalışaq onlarda nəşriyyatlara,  
Hücumlar etməyə cürət olmasın. 
 
Anamız vətənçin vurmasa ürək,  
Haram olsun mənə yediyim çörək!  
Vətənini sevən şairçin gərək  
Vicdandan dəyərli sərvət olmasın. 
 
TƏBRİZLİ SÜLEYMAN OLDUM 
 
Ayrılıqdan necə gör könlü pərişan oldum,  
Gözü illər ıızunu yol çəkən insan oldum.  
Bir zamanlar qoca Təbrizdə şeirlər yazdım,  
Doğma qardaş kimi min-min evə mehman oldum,  
Bir gözəl vardı o sahildə, Züleyxaydı adı,  
İlk baxışdan mən onun hüsnünə heyran oldum.  
Başıma yadlar əlindən qara daşlar yağdı,  
Yaralardan ürəyi, bağrı qızıl qan oldum.  
Göz yaşımla suvarıb dərdli vətən torpağını,  
Qara güllər bitirən bağlara bağban oldum.  
Mən o sahildə nişan qoydum ayaq izlərimi,  
Bakılı, həm də ki, təbrizli Süleyman oldum! 
 
 
 
 
 
 
16 iyul 1985 

____________________Azərbaycan Milli Kitabxanası___________________ 
21 
 

Yüklə 2,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə