Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin Türk Dünyası Filologiyası sırasından Prof. Dr. Mustafa isen təZKİRƏDƏNYüklə 2,76 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə25/26
tarix01.12.2016
ölçüsü2,76 Kb.
#537
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

     
263
 İ.Güven Kaya “Yugoslaviya Türk Halkı Edebiyatı” İstanbul 1993,s.293; Mirjana 
Teodisiyeviç “Yugoslaviya Türklerinin Basın Dili Üzerine Bir Araştırma” “Çevrən” 
jurnalı  sentyabr 1998, avqust 1990, s.73-78; Mustafa İsen “Yuqoslaviyada Türk Dili ve 
Sorunları”- “Türk Dili” 1984 (387), s.164-169 

343
İstifadə edilmiş ədəbiyyatlar:
Abdülkadiroğlu, Abdülkerim, “Bursalı Beliğ'in Eserlerinde 
Kastamonu ve Kas- tamonulu Zevat”, Türk Tarihinde ve 
Kültüründe Kastamonu: Tebliğler, Kas- tamonu-19-21.10.1989, 
s.65-70.
Abdülkadiroglu, Abdülkerim, “Bursalı  İsmail Beliğ›in 
Eserlerinde Tokat ve Nuhbetü›l-âsâr›daki Tokatlı  Şâirler», 
Türk Kültürü ve Türk Tarihinde Tokat Sempozyumu, 2-6 
Temmuz 1986 - Tokat, Ankara 1987. s.535-547. 
Abdülkadiroğlu,  Abdülkerim, «Edebiyat Tarihimizin 
Bazı Meseleleri ve Latîfî›ye Yapılan  İthamlar Konusunda 
Düşünceler», Kültürümüzden Esintiler, Ankara 1997, s.1-18. 
Abdulkadiroğlu, Abdulkerim,  İsmail Belîğ Nuhbetü›l-âsâr 
Li-Zeyl-i Zübdetü›l- eş'âr, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 
Ankara 1999. 
Açıkgöz, Namık, Riyâzü'ş-şuara, Riyâzî Mehmed Efendi 
(Metin-Dizin).  Ankara Üniversitesi, DTCF Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1982
Açıkgöz, Namık, «Latîfî Tezkiresi'nin Edebiyat Tarihi 
Açısından Önemi ve Tez- kireler Arasındaki Yeri», Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Haluk 
İpekten›in Anısına), S.1 (1993), s.87-96
Açıkgöz, Namık, «Riyâzü'ş-şu'arâ Dibâcesi», 
(Sadeleştirilmiş Metin), Yöneliş-
ler, S.52 (Kasım 1990), s.64.  
Açıkgöz, Namık, «Riyâzü'ş-şu'arâ», VI. Milletlerarası 
Türkoloji Kongresi, İstanbul-19-25 Eylül 1988. 
Açıkgöz, Namık, «Tezkirelere Cöre 16. Asrın sonuna Ka-
dar Türk Edebî Kültür Hayatı», Milletlerarası Türkiye Sosyal 
ve İktisat Tarihi Kongresi, (V. istanbul, 21-25 Ağustos 1989), 
1990, s.157-1 72; Türkiye Günlüğü, C.2 (1990), S.11, s.114-
123.
Açıkgöz, Namık, “Tezkirelere Göre Şehir Tavsifl eri ve 

344
Bunun Kültür Tarihindeki Yeri”, Fırat Üniversitesi I. Tarih 
Sempozyumu, Elazığ-17-19 Ekim 1993. 
Açıkgöz, Namık, Riyazi Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği. 
Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ 1986.
Açıkgöz, Namık, “Tezkirelerde Yapı ve Yapı Terminolojisi’na 
Doğru”, İlmi Araştırmalar, S. 10 (2000), s.7-22.
Adıvar, Adnan. Târih ve Biyografi , Târih Dergisi, C.2, S.3-
4 (İstanbul), 1952.
Afyoncu, Erhan, “Mustafa Safayı’nin Hayatı Hakkında 
Yeni Bilgiler”, Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi 
Araştırmaları (TUBA), Harvard Üniversity, 24, (2000), s.1-7.
Akkuş, Mehmet, “Bağdat Civarında Yetişen  Şâirler ve 
Hatibı’nin Tezkiresi”, Yedi İklim, C.1, S.2 (Mayıs 1992), s.82-
84.
Akkuş, Mehmet, “Osmanlı Tezkirecilik Geleneğinde Tek 
Tarih Tezkire Örneği: Künhü’l-ahbâr”, Yedi İklim, C.6, S.68 
(Kasım 1995), s.107-109.
Akkuş, Metin, “Osmanlı Şuara Tezkireleri Geleneğine Yeni 
Bir Halka: Edirne Şâirleri”, Dergâh, S.72 (Şubat 1996), s.18-
19.
Aksakal, Ali, “Ölümünün 60. Yılında Kitap Dostu Ali Emiri 
Efendi, Türk Kültürü, C. XXII/250, 1984, s.25-28.
Aktepe, Münir, “Esad Efendi”, İslâm Ansiklopedisi, C.IV, 
s. 363-365.
Akün, Ömer Faruk, “AhdT”, DİA, C.l, s.509-514.
Akün, Ömer Faruk, “Fatin Efendi”, DİA, İstanbul, C.XII, 
s.256-260.
Akün, Ömer Faruk, “Şinasi’nin Bugüne Kadar Ele Geçm-
eye Fatin Tezkiresi Bas- kısı”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 
C.11 (1961), s.67-98.
Akün, Ömer Faruk, “Şinasi’nin Fatin Tezkiresi Baskısındaki 
Yeni Biyoğrafi k Bil- giler”,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türkiyat Mecmuası, C.14 (1965), s.277-336.
Akün, Ömer Faruk, “Sehı Bey”, İslâm Ansiklopedisi, C.X, 
s.318-320.

345
Akün, Ömer Faruk, “Salim” İslâm Ansiklopedisi C.10, 
s.130.
Ali Cânib (Yöntem), “On ikinci Asır Tezkirecilerinden 
Râmiz Efendi ve Eseri”, Hayat, S.27 (2 Haziran 1927), s.3-4.
Ali Cânib (Yöntem), “Safâyî Efendi ve Tezkiresi”, Hayat, 
S.49 (3 Teşrin-i sânî 1927), s.442-443.
Ali Emirî, Tezkire-i Şuara-yı Âmid, (1. Cilt, elif-ze harfl eri 
arası), İstanbul 1327.
Ali Emirî, Tezkire-i Şuara-yı Âmid, İstanbul 1328.
Ali Enver, Semâhâne-i Edeb, Naşiri: Kitapçı Rifat, İstanbul, 
1309.
Ali Şîr Nevâyî, Mecalisü’n-nefâyis, Yayımlayan: Ali Asgar 
Hikmet, Tahran 1323.
Ali  Şîr Nevâyî, Mecalisü’n-nefâyis, Yayımlayan: Suyima 
Ganiyeva-Vohid Zo- hidov, Taşkent 1961.
Ali  Şîr,Nevâyî, Mecalisü’n-nefâyis, Yayımlayan: Kemal 
Eraslan, Ankara 2001.
Alpay, Gönül, “Riyazı”, İslâm Ansiklopedisi, C.IX, s.751-
753.
Altınay, Ahmed Refi k, “Ali Emiri Efendi-Hayatı ve 
Âsârı, Tarih-i Osmanı Encümeni Mecmuası, C.1, s.45-51.
Altun, Kudret, Mustafa Mucib-Tezkire-i Mucib, Ankara 
1998.
Altuner, Nuran, Safâyı Tezkiresi, Doktora Tezi, İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul 1989.
Alyılmaz, Cengiz, Latîfî Tezkiresi’nin Sentaks Yönünden 
İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Er-
zurum 1988.
Andrews, Walter Guilford, The Tezkere-i Şuara of Latîfî as 
A Source For The Critical Evaluation of Ottoman Poetry, The 
University of Michigan 1970.
Aras, Namık Kemal, Esrar Dede’nin Tezkire-i Şuara-yı 
Mevleviyye’si, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, An-
kara 1987.
Arslan, Mehmet, “Ali Emirı ve Tezkire-i Şuara-yı Âmid”, 

346
Yedi İklim, C.3, S.35 (Şubat 1993), s.70-77.
Arslan, Mehmet, Mecma’-ı  Şuara ve Tezkire-i Üdeba: 
Mehmed Sirâceddin, Sivas 1994 (Bkz. Mehmed Sirâceddin).
Asım, Necip. Osmanlı Târih-nüvisleri ve Müverrihleri, 
TOEM, (1327)
Ateş, Ahmet, “Kitâbiyât, Mecmaa’l-havâs”, Tarih Dergisi, 
İstanbul Edebiyat Fakültesi, C.5 (1953), S.8, s.183-187.
Ateş, Ahmet, “Mecma’a’l-Havâs”, Oriens, 3.C. (1950), 
s.333-335.
Atlansoy, Kadir, Bursa Şâirleri-Bursa Vefeyatnamelerinde-
ki Şâirlerin Biyografi - leri, Asa Kitabevi, Bursa 1998.
Avşar, Ziya, “Künhü’I-ahbâr’ın Tezkire Kısmı’nın 
Yayınlanması Münasebetiy- le”, Türk Kültürü, C.34, S.393 
(Ocak 1996), s.60-64.
 Avşar, Ziya, “Esrar Dede Tezkiresi’nde Mevlanâ Sevgisi”, 
7. Mevlânâ  Kongresi, 3-4 Mayıs 1993, Selçuk Üniversitesi 
Araştırma Merkezi, Konya 1993, s.35-42.
Ayan, Hüseyin, “Latîfî’ye Göre Şiir ve Şâir”, Atatürk 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Prof. Haluk 
İpekten’in Anısına), S.1 (1993), s.15-21.
Ayan, Hüseyin, Tezkireler, Fen-Edebiyat Fakültesi Edebi-
yat Bölümleri Ders Notları: 16, Türk Dili ve Edebiyatı:16, Er-
zurum 1983.
Ayan, Hüseyin-Kemal Yavuz-Efrasiyap Gemalmaz-Recep 
Toparlı-Yavuz Akpınar; Ali Şir Nevayi, Mecâlisü’n-nefâyis, 
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü nr: 2, 
Erzurum 1995.
Aynagöz, Pervin, Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâ 
(Nuhbetü’l-âsâr Min Fevâyidi’l-eş’âr),  İnceleme-Metin-
İndeks, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ 1988.
Babinger, F, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (Çev. 
Coşkun Üçok), Ankara 1982
Babinger, F. “Sehı Çelebi, Encylopedie de l’İslâm, Leiden 
1925, s.219.
Banguoğlu, Tahsin, Türkçe Şuara Tezkireleri,  İstanbul 

347
Edebiyat Fakültesi, Me- zuniyet Tezi, 1930.
Beysanoğlu, Şevket, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları, 
İstanbul 1959.
Beyzadeoğlu, Süreyya, “16. Yüzyıl Tezkirelerinde Sosyal 
Şikayetler: Neler Çe- ker Bu Gönül /Söylesem Şikâyet Olur”, 
Dergâh, S.74 (Nisan 1996), s. 15-18.
Beyzadeoğlu, “Süreyya, Hasan Çelebi Tezkiresi’ndeki 
Şâirlerin  Şehirlere Göre Tasnifi   ve  Şehir Tasvirleri,”  İlmi 
Araştırmalar, S. 12 (2001), s. 41-46.
Bilkan, A. Fuat, “Tezkirelerde Tenkit”, Millî Kültür, S. 52 
(Mart 1986), s.64-72.
Börekçi, Muhsine,  Âşık Çelebi Tezkiresi’nin Sentaks 
Bakımından  İncelenmesi,  Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üni-
versitesi, Erzurum 1988.
Cami, Abdurrahman. Baharistan (Çeviren M. Nuri Gen-
çosman), İstanbul, 1985.
Canım, Rıdvan, “Bir Mektup ve Düşündürdükleri”, Yedi 
İklim, C.7, S.51 (Hazi- ran 1994), s.23-24 (Bu yazıda Faik 
Reşad’ın tezkireleri tanıtan bir mektubu yer almaktadır).
Canım, Rıdvan, “Bir Şuara Tezkiresi Olarak Künhü’l-ah-
bâr”, Türk Edebiyatı, S.269 (Mart 1996), s.57-59.
Canım, Rıdvan, “Latıfî Tezkiresinin Sadeleştirilmiş Baskısı 
Üzerine”, Kayıtlar, S.5 (Mart 1991), s.61-62.
Canım, Rıdvan, “Latîfî’nin Tezkiretü’ş-şu’arası  İçin 
Söylenen ‘Kastamonuname’ İddiası Hakkında Birkaç Söz”, 
Türk Kültürü, C.34 (Aralık 1996), s.739- 748.
Canım, Rıdvan, “Tezkiretü’ş-şu’arâ ve Yazma Nüshaları”, 
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, S. 1 (1996), s.1-22.
Canım, Rıdvan, “Latîfî Tezkiresi’nin Edebiyat Tarihi 
Açısından Önemi ve Tezki- reler Arasındaki Yeri”, Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi (Prof. Haluk 
İpekten’in Anısına), S.1 (1993), s.87-96.
Canım, Rıdvan, “Prof. Dr. Haluk İpekten ve Şuara Tezkire-
leri”, Yedi İklim, C.3, S.32 (Kasım 1992), s.79-80.

348
Canım, Rıdvan, Tezkiretü’ş-şuarâ ve Tabsıratü’n-nüzemâ, 
Atatürk Kültür Mer- kezi Yayınları, Ankara 2000.
Chabert, H. Thedor, Latîfî oder Biographische Nachrichten 
von Vorzüglichen Türkischen Dichtein Blumenlese aus ihren 
werke, Zürich 1800.
Coşkun, Ali Osman, Seyrekzâde Mehmed Âsım, Hayatı, 
Zeyl-i Zübdetü’l-eş’âr Adlı Eseri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi 
Üniversitesi, Ankara 1985.
Coşkun, Menderes, “Estetik Nesir”, Türk Edebiyatı Tarihi, 
C.2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2006, s. 
664-69.
Çapan, Pervin, 18. yy Tezkirelerinde Edebiyat Araştırma ve 
Tenkidi, Fırat Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora 
Tezi, Elazığ 1993.
Çapan, Pervin, “Biyografi k ve Edebî Bir Deger Olarak 18. 
Yüzyıl Tezkirelerinde Vefat Kaydı”, Celal Bayar Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Yıl: 1997, 
S.1, s.208-221.
Çapan, Pervin, “Safâyı Tezkiresi Önsözü”, Yönelişler, S.48 
(Ağustos 1990).
Çapan, Pervin, “Tezkire-i Sâlim Dibâcesi”, Fırat Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.5 (1991), S.1, s.111-
114.
Çapan, Pervin, Mustafa Safâyt Efendi Tezkire-i Safâyî, 
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2005.
Çavuşoğlu, Mehmet, “Âşık Çelebi Tezkiresi’ndeki Bâzı 
Malumat Üzerine Bir Tenkit”, IV Milletlerarası Türkoloji 
Kongresi, (İstanbul 20-25 Eylül 1982).
Çavuşoğlu, Mehmet, “Son Şuara Tezkiresi ve Yazarı 
Hakkında”, Son Asır Türk Şâirleri, C.1, İstanbul 1988, S.VII-
XIII.
Çeltik, Halil, “18.yy. Tezkirelerindeki Divan Şâirleri”: 
Journal of Turkish Studies /TCirklük Bilgisi Araştırmaları 
(TUBA) (Hasibe Mazıoğlu Armağanı II), Harvard University, 
22 (1998), s. 49-85.

349
Çetin Nihat, “Latîfî”, İslâm Ansiklopedisi, C.VII, s. 19-22.
Çetindağ, Yusuf, Alî Şîr Nevâî’nin Batı Türkçesi Divan 
Edebiyatına Tesiri (XVI. Yüzyıl Sonuna Kadar), Gazi Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
Ankara 2001.
Devletşah, Devletşah Tezkiresi (Çeviren Necati Lugal), 
İstanbul, 1977.
Diriöz, Meserret, “seci”, Tiirk Ansiklopedisi, Milli Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1980.
Durmuş, Mustafa, “Şâir Tezkirelerindeki Ölüm İfadelerinin 
Üslup Açısından Değerlendirilmesi”, Dil ve Edebiyat Yazıları-
Mustafa İsen’e Armağan, Ankara 2006.
Durmuş, Mustafa, Osmanlı Sahası Tiirkçe Şâir Tezkirel-
erinin Üslup ÖzellikleriHacettepe Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2007.
Elgin, Necati, “Sefi netü’ş-şu’ara ve Süleyman Efendi”, 
Mevlânâ Yıllığı, 1963, s.95-98.
Elgin, Necati, “Şuara Tezkireleri”, Konya (Halkevi Kül-
tür Dergisi), S.127-128 (Temmuz-Ağustos 1949)- S.139-140 
(Mayıs-Haziran 1950)’a kadar seri yazı dizisidir.
Erdem, Sadık “Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı 
Yümnî” (Tenkitli Metin), Türk Dünyası Araştırmaları, S.55 
(Ağustos 1988), s. 85-112.
Erdem, Sadık Râmiz, Âdâb-ı Zurafâ, Tenkitli Metin, An-
kara 1985.
Esen Muzaffer, “Ali Emiri Efendi”, İstanbul Ansiklopedisi, 
C. II, s.659-662.
Ergun, Sadeddin Nüzhet, Muhtasar Türk Edebiyatı Tarihi 
ve Numuneleri (Tanzimata Kadar), İstanbul 1931.
Eyduran, Aysun, “Anadolu Sahası Tezkirelerinde ve Bazı 
Tarih Kitaplarında Geçen Arapça Dua Cümleleri”, Gazi Üni-
versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
1997, C. II.
Eyduran, Aysun,  Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-
şuara, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 1999.

350
Faik Reşad, Eslaf, (Haz. Şemseddin Kutlu), Tercüman 1001 
Temel Eser, tarihsiz.
F(aik) Reşad, Latîfî Tezkiresi’nin sonuna “Meşâhir-i eslâf-
dan terâcim-i ahvâline dâir ma’lumât-ı vasi’ası olan edîb-i 
müdekkik Reşad Beg Efendi tarafından lutf buyurulmuştur.” 
tanıtımlı dipnot ve “Cevdet Beg Efendi’ye” başlıklı, Latîfî, 
tezkiresi ve genel olarak şu’arâ tezkirelerine tanıtan yazı, Tez-
kire-i Latîfî, İkdam Matbası, İstanbul 1314, s.375-381.
F(aik) Reşad, Sehi Tezkiresi’nin sonuna “Edîb-i müdekkik 
Fâik Reşad Beg Haz- retleri tarafından irsal ve indâ olunmuştur” 
başlığı ve “İstitrâd” ara başlığı ile alınan Sehî ve tezkiresini 
tanıtan yazı, Tezkire-i Sehı, İstanbul 1325, s.141-144.
Fatin Davud, Hâtimetü’l-eş’âr, İstanbul 1271.
Gamm, Necia, Riyazi’s Riyazuş-şu’arâ, Ph.D. Disserdation, 
University of Chicago, Chicago 1976.
Gandjei, T., “Sâdıkî-i Avşar’ın Türkçe Şiirleri”, Türkiyat 
Mecmuası, CXVI, İs- tanbul 1971.
Genç,  İlhan, Esrâr Dede Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, 
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları Ankara 2000.
Gibb, Hamilton A. R.  İslâm Medeniyeti Üzerine 
Araştırmalar, İstanbul, 1991.
Gökyay, Orhan Şaik, “Âşık Çelebi Tezkiresi”,  İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S.30 (1976), s.39-48.
Gökyay, Orhan Şaik, “Âşık Çelebi’nin Şuara Tezkiresi”, 
Hürriyet Gösteri, S.24 (Kasım 1982).
Gökyay, Orhan Şaik, “Âşık Çelebi: Zâtî”, Tarih ve Toplum, 
C.18, S.18 (Aralık 1992), s.10-15.
Gölpınarlı, Abdülbâkî, “Şuara Tezkireleri ve Tezkireciler”, 
Aylık Ansiklopedi, İstanbul, Temmuz  1949, S.2, s.28-31.
Günaltay,  Şemseddin,  İslâmda Târih ve Müverrihler, 
İstanbul, 1923-1925.
Gönül, Alpay, “Rıza”, İslâm Ansiklopedisi, C. IX, s. 328-
329.
Güler, Zülfü, “Ahdî ve Gülşen-i Şuara Bibliyoğrafyası ve 
Yayımlanmamış Şiir- leri”, Fırat Üniversitesi Sosyaf Bilimler 

351
Enstitüsü Dergisi, S. (1994), s.107- 117.
Gürlek, Dursun, “İbnülemin Mahmut Kemal İnal ve Son 
Asır Türk Şâirleri”,  Hürriyet Gösteri, S.79 (Haziran 1987), 
s.32-34.
Hammer-Purgstall, Geschichte der Osmanischen Dicht-
kunst bis auf unsere Zeit, 4 c., Peşte, 1836-38.
Hayyampur, Abdürresul, Sâdıki Kı’tâbdâr, Tezkire-i 
Mecmaü’t-havâs (Farsça çevirisiyle birlikte), Tebriz 1327 
(Bkz. Sâdıkî Kitâbdâr).
Hazai, György, “Anadolu Türkçesinin İlk Yüzyıllarına Ait 
Kimi Sorunlar”, Hasan Eren Armağanı, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara 2000.
Honiggmann, E., “Kınalızade Hasan Çelebi”, İslâm Ansik-
lopedisi, C.6, s. 711.
Horata, Osman, Esrar Dede-Hayatı, Eserleri Şiir Dünyası 
ve Divanı, Ankara 1998.
Horata, Osman, “Esrar Dede’nin Lugat-ı Talyan Tercümesi, 
Türkbilig, Ankara 2000, S.l, s.73-80.
İbnü’lemin Mahmud Kemal (İnal), Son Asır Türk Şâirleri 
(Kemâlü’ş-şu’arâ), 1. Baskı: Türk Tarih Encümeni, 12 cüz, 
İstanbul 1930-1942; 2.Baskı, İstanbul 1970; 3. Baskı, İstanbul 
1988.
İnal, İbnülemin Mahmut Kemal, “Kendime Dair”, Son Asır 
Türk Şâirleri, 3. Baskı, İstanbul 1988, s.2200-2242.
İnce, Adnan, Sâlim Tezkiresi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
Üniversitesi, Ankara 1977.
İnce, Adnan, “Sâlim Tezkiresi Üzerine Bir Tahlil Denem-
esi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.4, 
S.1 (1990), s.147-165.
İnce, Adnan, “Tezkire-i Sâlim Dibacesi”, Yönelişler, S.50-
51 (Eylül-Ekim 1990).
İpekten, Haluk, Türk Edebiyatının Kaynaklarından Türkçe 
Şuara Tezkireleri, Erzurum 1991.
İpekten, Haluk-Mustafa İsen-Recep Toparlı-Naci Okçu-
Turgut Karabey, Tezki- relere Göre Divan Edebiyatı  İsimler 

352
Sözlüğü, Ankara 1988.
İsen, Mustafa, “Arif Hikmet Tezkiresi”, DİA, C.3 (İstanbul 
1991), s.367-368.
İsen, Mustafa, “Bağçe-i Safâ-Endüz”,  DİA, C.4 (İstanbul 
1991), s.425.
İsen, Mustafa, “Beyanî Tezkiresi”,  DİA, C.6, (İstanbul 
1992), s.32.
İsen, Mustafa, “Divan Edebiyatında Bir Tür: Tezkireler”, 
Millî Eğitim, S.90 (Ekim 1989), s.22-26.
İsen, Mustafa, “Edebiyat Tarihi Açısından Künhü’l-
ahbâr’ın Önemi”, Ege Ünversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Araştırmaları Dergisi, 2.C.(1983), s.49-57; Ötelerden Birn 
Ses, Ankara 1997, s.169-85.
İsen, Mustafa, “Hasan Çelebi Tezkiresi Üzerine”, Millî 
Kültür, S.43 (1983), s.43-44; Ötelerden Bir Ses, Ankara 1997, 
s.55-64.
İsen, Mustafa, “Künhü’l-ahbâr’ın  Şâirlerle  İlgili 
Kısımlarının Kaynakları”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C.3 (1984), s.87- 120.
İsen, Mustafa, Künhül-ahbâr’ın Tezkire Kısmı, (Tenkitli 
Metin), Ankara 1994.
İsen, Mustafa, Latîfî Tezkiresi, Ankara 1990.
İsen, Mustafa, “16 Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlılarda 
Biyoğrafi  Celeneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler En-
stitüsü Dergisi (Haluk İpekten’in Anısına), S.1 (1993), s.41-
55; Türk Kültürü Araştırmaları Yıl: XXXI/1-2, s.211-227’de 
ve Ötelerden Bir Ses, Ankara 1997, s.1-27.
İsen, Mustafa, Ötelerden Bir Ses, Ankara 1997.
İsen, Mustafa, Tezkire, Heşt Behişt, İstanbul 1980, 2.Baskı: 
Ankara 1998.
İsen, Mustafa, “Şuara Tezkirelerinin Işığında Di-
van Edebiyatına Bakışlar, III: Divan Şâirlerinin Meslekı 
Konumları”, Millî Eğitim, S.83 (1989), s.35-41; Tarih ve 
Toplum, C.13, S.75 (Mart 1990), s.45-48 ve Ötelerden Bir Ses, 

353
Ankara 1997, s.221-229.
İsen, Mustafa, “Tezkirelerin Işığında Divan Edebiyatına 
Bakışlar, II: Divan Şâir- lerinin Tasavvuf ve Tarikat ilişkileri”, 
Millî Eğitim, S.84 (Nisan 1989), s.21- 27; Ötelerden Bir Ses, 
Ankara 1997, s.209-229.
İsen, Mustafa, “Tokat’ın Osmanlı Kültür Coğrafyasındaki 
Yeri ve Tokatlı Şâirler”, Türk Kültiirü ve Türk Tarihinde Tokat 
Sempozyumu, 2-6 Temmuz 1986-Tokat, Ankara 1987, s.507-
514.
İsen, Mustafa, “Tezkirelerin Işığında Divan Edebiyatına 
Bakışlar,-Osmanlı Kültür Coğrafyasına Bakış”, Beşinci 
Milletlerarası Türkoloji Kongresi Tebliğler, Türk Edebiyatı 
I,  İstanbul 23-28 Eylül 1985, s. 145-152; Türkiye Yazarlar 
Birliği Kültür ve Sanat Yıllığı, Ankara 1986, s. 279-285; Bo-
gaziçi, S.49 (Temmuz-Ağustos), s.47-51; Ötelerden Bir Ses, 
Ankara 1997, s.64-76.
İsen, Mustafa, “Türk Tezkireciliğinde Antoloji Tipi 
Örnekler”, Millî Eğitim, S.86 (Haziran 1989), s.40-43, Ötel-
erden Bir Ses, Ankara 1997, s.47-54.
İz, Fahir, “Ali Emiri”, El (İng), s.63.
İz Fahir, “Fatin Efendi”, El (Fr), II, 884.
İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Tarih Yazmaları Kataloğu, 
İstanbul 1943 (s.575- 614 arası).
“Kâfi le-i Şuara”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 5 
(İstanbul 1982), s.87.
Kalkandelen, Sabri, Türlü Eserler Kataloğu, İstanbul Üni-
versitesi Kütüphanesi, TY 9890. (Yazar basılmamış bu eserde 
yer alan tezkireleri ve tezkire yazarlarını tanıtmıştır.)
Karabagî Mirza Muhsin, Tezkire-i Nevvâb, Baku 1913.
Karabağlı Müctehidzade Mehmed Aka, Tezkiretü’ş-şu’arâ 
Riyâzü’l-ââşıkîn, Der- saâdet 1328. (Eser M. Sadi Çöğenli 
ve Recep Toparlı tarafından aynı adlı ve bir önsöz ilâvesiyle 
tıpkıbasım olarak yayımlanmıştır: Erzurum 1992.)
Karabey, Turgut, “Meşâirü’ş-şu’arâ”, Türk Dili ve Edebiyatı 
Ansiklopedisi, C.6 (İstanbul 1986), s.290-293.

354
Karabey, Turgut, Âşık Çelebi Meşâirü’ş-şu’arâ Açıklamalı 
İsimler ve İndeksi, Erzurum 1978.
Karateke, Hakan T., İşkodra Şâirleri ve Ali Emiri’nin Diğer 
Eserleri, İstanbul 1994.
Karahan, Abdülkadir, “Tezkire”,  İslâm Ansiklopedisi, 
C.12/I, s. 225-230.
Kartal, Ahmet, “Sâdıkî-i Kitapdar’ın Mecmau’l-havas 
İsimli Tezkiresi ve Onda Yer Alan Anadolulu Şâirler”, Türk 
Kültürü, Sayı:440, Yıl: XXXVII, Aralık, Ankara 1999.
Kazıyev, A., Sadık Beg Afşar ve Minyatürleri,

Yüklə 2,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə