Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsizYüklə 7,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə52/77
tarix29.11.2016
ölçüsü7,66 Mb.
#453
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   77

Ümumi daxili m

əhsul 

105,9  109,2  105,2  109,6  112,1  102,7  107,3  107,9  102,3 

85,2  104,1 

105,2 


S

ənaye məhsulları 

112 


114 

107 


116 

112 


103 

106 


110 

95 


78 

111 


107,3 

K

ənd təsərrüfatı məhsulları 

110 


110 

101 


89 

120 


99,9 

103 


94 

117 


98 

99 


117,5 

Əsas kapitala investisiyalar 

114 


121 

109 


131 

128 


102 

119 


130 

97 


59 

99 


122,4 

Yükl

ərin daşınması 

100 


103 

104 


116 

105 


98 

109 


108 

99,5 


77 

111 


109,0 

P

ərakəndə satışın dövriyyəsi 

107 


115 

117 


121 

120 


122 

127 


129 

118 


83 

110 


114,7 

S

ənaye məhsullarının istehsalçılarının 

qiym

ət indeksləri 

121 


109 

103 


108 

120 


117 

110 


120 

136 


107 

121 


119,0 

İstehlak qiymətləri indeksləri 

128 


112 

101 


105 

109 


114 

109 


113 

125 


116 

109 


108 

MDB ölk

ələrinə ixrac 

138 


104 

94 


138 

142 


126 

118 


147 

128 


58,2  139,1 

139,5 


Dig

ər ölkələrə ixrac 

121 


115 

117 


125 

142 


98 

109 


119 

141 


59,9  124,6 

129,3 


MDB ölk

ələrindən idxal 

119 


110 

102 


128 

132 


112 

119 


127 

132 


59,0  135,6 

139,4 


Dig

ər ölkələrdən idxal 

116 


117 

115 


144 

120 


139 

130 


141 

148 


49,4  132,3 

133,3 


        

                 

    

 


Yunanıstanın kənd təsərrüfatı 

 

Ərazisi 132,0 min km

2əhalisi 11,2 milyon nəfərdir, ÜDM 305,6 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 27,3 min ABŞ dolları düşür. 

Yunanıstanın  kənd təsərrüfatı  əsasən az sayda olan fərdi təsərərrüfatlara 

əsaslanır  (xırda  fermalara),  iri fermer birliklərinə  gəldikdə  Yunanıstanda  onlar  çox 

azdır,  bu  isə  münbit  torpaqların  çatışmazlığı  və  yağıntıların  miqdarının  azlığı  ilə 

yanaşı  iqtisadiyyatın  kənd təsərrüfatı  kimi sahəsinin  inkişafına  şərait  yaratmır. 

Yarımada  ölkəyə  iri kənd təsərrüfatı  müəssisələrinin  əsas kütləsinin  yaradılmasında 

Avropa 

İttifaqı  yardım  göstərir. Hal-hazırda  Yunanıstanın  kənd təsərrüfatı  əsasən Avropa  İttifaqının  vəsaiti  hesabına  subsidiyalaşır.  Yunanıstandageniş  spektr  kənd 

t

əsərrüfatı məhsulları istehsal edilir: həm tərəvəz və meyvələr, həm də heyvandarlıq v

ə  balıqçılıq  məhsulları.  Yunanıstanın  kənd təsərrüfatında  meşəçilik ikinci dərəcəli  

yer  tutur.  Maraqlıdır  ki,  bu sahədə  işçi qüvvəsi kimi xeyli sayda xarici vətəndaşlar 

(alban v


ə rumınlar) çalışır. 

Yunanıstanda  kənd təsərrüfatı  üçün  yararlı  torpaqlar  çox  azdır.  Müxtəlif 

m

əlumatlara görə,ölkə ərazisinin20-30 faizini əkin sahələri təşkil edir, otlaqlar üçün 40 faizi ayrılmışdır, Yunanıstanın ərazisinin 20 faizi isə meşələrlə örtülmüşdür. 

Ölk


ə ərazisinin kənd təsərrüfatı torpaqlarının çoxunun suvarılmaya ehtiyacı var 

v

ə  torpaqların  eroziyası  ilə  mübarizəsi və  bitkilərin məhsuldarlığının  artırılması Yunanıstanın kənd təsərrüfatının ciddi problemlərindən biridir. 

Ölk


ədə  əkin  torpaqlarının  faiziaşağı  olduğu  üçün  iri  miqyaslı  istehsal  yalnız 

Fassalıya,  Makedoniya  və  Frakiya vadilərində  mümkündür.  Burada,  Avropa  İttifaqı 

ölk

ələri arasında Yunanıstanın liderlik etdiyi buğda, qarğıdalı, şəkər çuğunduru, arpa, pambıq və tütün kimi bitkilər becərilir. İqlim və topoqrafik xüsusiyyətləri sayəsində 

Yunanıstanda müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri becərilir: tropik bitkilər (banan, sitrus 

bitkil

əri və  s.),  şimal  rayonları  üçün  xarakterik  olan  bitkilər (göbələk və  s.). Yunanıstanda ən çox bağçılıq və tərəvəzçilik inkişaf etmişdir. 

Yunanların  bağlarında  alma,  armud,  şaftalı,  ərik və  əncir  yetişdirilir.  İstixana 

t

əsərrüfatı inkişaf edir. Burada zeytun, əsasən zeytun yağının istehsal edilməsi üçün istifad

ə  edilir,  onun  istehsalına  görə  Yunanıstan  dünyada  üçüncü  yeri  tutur.  Zeytun 

bağları  əsasən Mərkəzi və  Cənubi  Yunanıstanda  və  cənub  adalarında  yetişdirilir  və 

0,5 milyon hektar t

əşkil  edir,  yemiş,  üzüm,  apelsin,  şaftalı,  pomidor  yetişdirilir. 

Yunanıstan Avropa İttifaqı ölkələrinə bostan və sitrus bitkilərini ixrac edir. 

Buğda  əkinləri  Yunanıstanda  bütün  əkin sahələrinin 60 faizini təşkil  edir. 

Ölk


ənin şimalında çayların bataqlaşmış aşağı hissələrində düyü becərilir. Pomidorun 

yuks


ək məhsul yığımı Yunanıstan üçün adi bir haldır. Yunanıstan Avropada pambığın 

ən iri istehsalçısıdır. Pambıq Strimon və Vardar çaylarının sahillərində, Beotiyada və 

Lemnos  adasında  becərilir. Makedoniyada və  Frakiyada yüksək keyfiyyətli tütün 

bec


ərilir.  Yunanıstan  kəndlilərinin  əsas kütləsində  torpağın  az  olmasıvə  təbii yem 

ehtiyatlarının  azlığı  ilə  əlaqədar,  heyvandarlıq  ölkənin kənd təsərrüfatında  az  rol 

oynayır:yalnız qoyun və keçilər daşlı otlaqlarda otarıla bilir. 


 

Donuzların  və  iribuynuzlu mal-qaranın  sayı  olduqca  azdır.  Eşşəklər, atlar və qatırlar işçi qüvvəsi kimi istifadə edilir. 

Yunanıstanın  bir  çox  rayonlarının  fermerləri  ev  quşlarının,  arıların  və  ev 

dovşanlarının yetişdirilməsilə məşğul olur. 

Hal-


hazırda  Yunanıstanın  kənd təsərrüfatı  Avropa  İttifaqının  vəsaiti hesabına 

subsidiyalaşdırılır. Ölkənin əmək qabiliyyəti olan əhalisinin 12 faizi kənd təsərrüfatı 

sah

əsində çalışır.Əsasən xarici işçi qüvvəsi istifadə edilir, birinci növbədə albanlar və rumınlar. 

Əkinçilik kənd təsərüfatının əsas sahəsidir. Əkin torpaqları 2,3 milyon hektar 

t

əşkil  edir,  bunlardan  0,8  milyon  hektarı  suvarılan,  1,2  milyon  hektarı  üzümlüklər, zeytun bağlarıdır. 

Yunanıstanda  əsas kənd təsərrüfatı  bitkilərinin məhsuldarlığı  orta  hesabla 

Avropa  İttifaqı  ölkələrindən  aşağı  olsa  da,  ölkənin  buğdaya  olan tələbatı  tamamilə 

öd

ənilir. Dənlilərin  ümumi  yığımı  4,1  –  4,3 milyon ton təşkil  edir,  bunlardan  2,2 milyon tonunu qarğıdalı, 0,3 milyon tondan az olaraq buğda və bir o qədər də arpa 

t

əşkil edir. Torpaqların eroziyası ilə mübarizə və məhsuldarlığın artırılması ölkənin ən mür

əkkəb problemlərindən biridir. 

Yunanıstanda  pomidor  yüksək məhsul verir –ildə  1,7  milyon  tondan  artıq. 

Dig


ər əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları şəkər çuğunduru, kartof, paxlalılar və 

zeytundur. 

Yunanıstan  qədimdən  bir  sıra  çox  zəhmət tələb edən ixrac məhsullarının 

bec


ərilməsilə məşğul olur, əsasəndə tütün, zeytun, üzüm, sitrus bitkiləri və pambıqla. 

H

eyvandarlıq  ölkənin kənd təsərrüfatında  az  rol  oynayır. Bu,kəndlilərin  əsas kütl

əsində torpağın az olması və təbii yem ehtiyatlarının azlığı  ilə əlaqədardır. Daşlı 

otlaqlar  yalnız  qoyunların  (8  milyon)  və keçilərin (təxminən 4,5  milyon)  otarılması 

üçün  yararlıdır.  Hədsiz-hesabsız  otarılma  otlaqları  daha  da  zəiflədir və  torpaqların 

eroziyasına gətirib çıxarır. İribuynuzlu mal-qaranın sayı 1 milyona çatmır, donuzların 

sayı daha da azdır.  Ərazisi 132,0 min km

2əhalisi 11,2 milyon nəfərdir. Ərazisinə görə dünyada 

94-cü yerd

ədir, 1 km

2

-

ə  84 nəfər  düşür.  Ümumi  daxili  məhsul istehsalı  305,6 

milyard avro t

əşkil  edir,  hər nəfərə  27,3 min avro istehsal olunur. Kənd 

t

əsərrüfatında  ÜDM-in  7  faizi  istehsal  olunur.  Əkin  sahəsi kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaqların 20 – 30 faizini təşkil edir, ondan 40 faizi otlaq üçün ayrılıb, taxıl 

sah

əsinin  60  faizini  buğda  təşkil  edir.  Zeytun  istehsalına  görə  dünyada üçüncü 

yerd

ədir. Əmək qabiliyyətli əhalinin 12 faizi kənd təsərrüfatında çalışır. 2,3 milyon 

hektar 

əkin sahəsinin  0,8  milyon  hektarı  suvarılan  torpaqlardır.  İldə  4,1  –  4,3 

milyon ton tax

ıl, ondan 2,2 milyon ton qarğıdalı, 0,3 milyon ton buğda, 0,3 milyon 

ton arpa istehsal olunur. 1,7 milyon ton pomidor m

əhsulu alınır. Ölkədə 8 milyon 

baş qoyun, 4,5 milyon baş keçi və 1 milyon baş iribuynuzlu heyvan saxlanılır. 

 


C

ənubi Koreya Respublikasının kənd təsərrüfatı 

 

Ərazisi  94,5  min km

2əhalisi  50,0  nəfərdir. ÜDM 1554,0  milyard  ABŞ dollarıdır, hər nəfərə 31 394 ABŞ dolları düşür. 

C

ənubi  Koreya  bazar  iqtisadiyyatına  malikdir  və  dünyada nominal ÜDM üzr

ə 15-ci yerdədir və alıcılıq qabiliyyətinin pariteti üzrə (AQP) 12-dir, G-20 ən iri 

iqtisadiyyatı kimi müəyyənləşdirilir. Ölkə inkişaf etmiş ölkələrin ən yüksək gəlir 

s

əviyyəsinə  malikdir. Cənubi Koreya “Asiya pələnglərindən” biridir və  Next Eleven qrupuna daxil olan yegan

ə inkişaf etmiş ölkədir. 

C

ənubi Koreya 1960-cı  illərin  əvvəllərindən 1990-cı  illərin  sonlarınadək dünyada 

ən sürətlə  inkişaf  edən iqtisadiyyata malik  olmuşdur  və  Honqkonq, 

Sinqapur v

ə  Tayvanla  yanaşı  “Asiya  pələnglərinin”  üzvüdür. Təbii ehtiyatları 

dem

ək olar ki, heç olmayan, kiçik ərazidə əhalisi hər zaman həddindən artıq olan v

ə əhalinin sayının artmasının qarşısını alan, daxili istehlak bazarını formalaşdıran 

C

ənubi Koreya  öz  iqtisadiyyatını  dəstəkləmək üçün ixrac yönümlü iqtisadi strategiyaya istiqam

ətləndirilmişdir  və  2010-cu ildə  Cənubi  Koreya  ixracın 

h

əcminə görə dünyada yeddinci və idxala görə dünyada onuncu yeri tutmuşdur. Beyn

əlxalq valyuta fondu kimi məşhur  maliyyə  təşkilatı  Cənubi Koreya 

iqtisadiyyatının  sabitliyini  tamamlayır  və  müxtəlif iqtisadi böhrandan qoruyub 

saxlayır,  dövlət  borcunun  aşağı  olmasına  və  yüksək maliyyə  ehtiyatlarına 

arxalanaraq h

ər hansı bir problemin həlli üçün səfərbər oluna bilirlər. 

C

ənubi Koreyanın iqlimi yayda isti və rütubətli, qışda isə nisbətən soyuq və quru musson tipin

ə aiddir. XX əsrədək ölkənin əsas kənd təsərrüfatı məhsulu düyü 

olmuşdur, lakin hal-hazırda məhsulun nomenklaturası xeyli genişlənmişdir və bir 

çox meyv


ə, tərəvəz, heyvandarlıq məhsulları və meşə təsərrüfatı məhsulları daxil 

edilmişdir. 

2001-ci ild

ə kənd təsərrüfatı və meşə sənayesi ümumi milli gəlirin 4 faizini 

t

əşkil etmişdir. Ölkənin kəndli əhalisi 4 milyon nəfər təşkil edir (bütün əhalinin 8,3 faizi).  İqtisadiyyatda  kənd təsərrüfatının  payı  kiçik  olsa  da,  mineral  gübrələrin 

istehsalı və qida sənayesi kimi yanaşı sahələrin payı ümumi milli gəlirin 14 faizini 

t

əşkil  edir.  1995-ci ildə  ölkənin Dünya Ticarət Təşkilatına  daxil  olması  kənd t

əsərrüfatı  bazarının  transformasiya  və  liberallaşdırılmasını  sürətləndirmişdir,  bu 

da m

əhsulların qiymətlərinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. C

ənubi  Koreyanın  əsas kənd təsərrüfatı  məhsulu düyüdür, ölkənin 

fermalarının 80 faizi bu dənli bitkini istehsal edirlər. Düyü əsasən daxili bazarda 

istehlak edilir, çünki öz yüks

ək qiymətinə  görə  xarici bazarda  rəqabət aparmaq 

qabiliyy


ətində deyil. 2001-ci ildə düyünü 1,08 milyon hektar ərazidə becərmişlər. 

M

əhsul 1 hektara 5,16 ton təşkil  etmişdir.  2001-ci ildə  digər dənli bitkilərin istehsalı (ilk növbədə arpanın və buğdanın) 217 min ton təşkil etmişdir. Həmin il 

140 min ton soya v

ə kartof istehsal edilmişdir. 2001-ci ildə 11,46 min ton şaftalı 

(

əsasən  ABŞ,  Kanada,  Tayvan  və  İndoneziyaya),  3,73  min  ton  alma  (əsasən Tayvan, Sinqapur v

ə Yaponiya) və 4,66 min ton naringi ixrac edilmişdir. 

Heyvandarlıq  gəlirin həcminə  görə  düyüdən  sonra ikinci yerdədir. 2001-ci 

ild


ə  iribuynuzlu mal-qaranın  sayı  1 954 min  baş,  donuzların  8,7  milyon  baş, 

toyuqların sayı isə 102 milyon baş təşkil etmişdir. XX əsrin sonlarında - XXI əsrin  

  

əvvəllərində  heyvandarlıq  məhsullarının  istehlakı  müntəzəm olaraq  artmışdır. 

2001-ci ild

ə mal ətinin istehlakı 384,06 min ton, donuz ətinin 807,42 min ton, quş 

ətinin 350,3 min ton təşkil etmişdir. 

Balıqçılıq  Cənubi Koreyanın  iqtisadiyyatının  əsas hissəsidir. Bu sektorda 

t

əxminən 140 min nəfər məşğuldur. Ölkədə təxminən 96 min balıq vətəgə gəmiləri mövcuddur. 2000-ci ild

ə  hasilatın  həcmi pul ekvivalentində  3,6  milyard  ABŞ 

dolları təşkil etmişdir. 

Koreya 


ənənəvi olaraq yüksək intensiv əkinçilik ölkəsidir.  Əhalinin yüksək 

sıxlığı  torpağın  hər  hektarından  maksimum  gəlir  əldə  etməyin zəruriyyətini 

yarad

ır. Koreyanın ərazisinin təxminən 2/3 hissəsini dağlar təşkil edir, lakin qalan hiss

əsi  əkinə  yararlı  torpaqlardır.  Hər sahədən maksimum kalori əldə  etmək 

z

əruriyyəti  Koreyanın  ənənəvi kənd təsərrüfatının  bütün  spesifikasını  müəyyən etmişdir.  Məsələn,  Koreyada  maldarlığın  yoxluğu  bununla  əlaqəlidir, çünki 

otlaqların  bir  hektara  orta hesabla 10 –  15 dəfə  az kalori verir, nəinki dənli 

bitkil

ərin becərildiyi bir hektardan. Dəyərli torpağı otlaqlara sərf etmək Koreyada q

ədim zamanlardan görünməyən israfçılığa yol verməkdir və burada mal-qara sırf 

dartı  qüvvəsi kimi istifadə  edilmişdir.  Torpağın hər  hektarından  maksimum  gəlir 

əldə  etmək cəhdi həmçinin düyüyə  verilən üstünlükdür. Düyü çox zəhmət tələb 

ed

ən bitkidir, lakin onun sahəsinin hər vahidindən maksimum kalori miqdarı əldə etm

ək mümkündür. 

C

ənubi  Koreyanın  müasir  kənd təsərrüfatının  tarixi  ölkənin Azad edilm

əsindən,  burada  torpaq  islahatının  aparılmasından  sonra  başlamışdır. 

Mülk

ədar torpaq sahibliyi ləğv  edilmişdir,  torpaq  isə  kəndlilər  arasında  bərabər paylaşdırılmışdır.  Bundan  sonra  kənd təsərrüfatı  iki  yoldan  biri  ilə  inkişaf  edə 

bil


ərdi.  İqtisadi  nəzəri cəhətdən müntəzəm olaraq  təsərrüfatların  iriləşdirilməsi 

daha uyğun olardı. Belə təsərrüfatlar daha ucuz məhsulların istehsalını təmin edə 

bil

ərdi.  Lakin  iqtisadi fikirlərdən  savayı  siyasi  fikirlər də  mövcuddur. Kiçik azg

əlirli təsərrüfatların  daha  geniş  yayılmış  dəstək  forması  düyüyə  olan dövlət 

sifarişləri  olmuşdur.  Hökumət fermerlərdən düyünü alıb  sonra  isə  özünə  ziyana, 

a

lış  qiymətinin 70 –  80 faizini təşkil  edən qiymətlərlə  pərakəndə  satışını  həyata keçirirdi. Bel

əliklə, şəhər əhalisi ucuz düyünü istehlak etməyə imkan əldə edirdilər, 

fermerl

ər isə  öz çox kiçik sahələrində  təsərrüfatçılığı  davam edirdilər.  Əlavə olaraq, hökum

ət  daxili  bazarı  qorumaq  məqsədilə  idxal olunan kənd təsərrüfatı 

m

əhsullarına  yüksək  rüsumları  qoruyub  saxlayırdı. Bu tədbirlər zəruri idi, çünki yüks

ək maya dəyəri Cənubi Koreya kənd təsərrüfatı  məhsullarını 

r

əqabətədavamsız  edirdi.  Digər tərəfdən hərbi rejim  vasitəsilə  70-ci illərdə Koreya özünü düyü il

ə tam təmin etməyə nail olmuşdur. O zamanlar, bu nailiyyət 

yüks

ək siyasi müvəffəqiyyət kimi qəbul edilirdi və siyasi təbliğatda  hər vasitələrlə yüks

əldilirdi. 

K

ənd təsərrüfatının  əsasını  əvvəlki kimi düyü təşkil  edir,  lakin  onun  hər n

əfərə  istehlakı  mütəmadi  olaraq  aşağı  düşür,  onun  əvəzində  ölkəyə  əvvəllər 

koreyalıların əldə edə bilmədiyi məhsullar gəlir.  

Milli  Statistika  İdarəsinin məlumatına  görə, 2000-ci ildə  7,2 milyon ton 

düyü istehsal edilmişdir. Bu da Koreyanı düyü istehsalına görə dünyada yeddinci 


 

  

etmişdir, lakin Çindən o 20 dəfə geridə qalırdı (Çin 2000-ci ildə 190,2 milyon ton 

düyü istehsal etmişdir). Orta statistik koreyalı 93,6 kq düyü istehlak etmişdir, bu da 

1990-ci ill

ə müqayisədə 26 kq az olmuşdur (1980-ci illərin əvvəllərində hər nəfərə 

düyünün istehsalı 130 kq-a çatmışdır). Digər dənli bitkilərdən qarğıdalını və arpanı 

qeyd etm

ək olar. Bizim üçün adi olan buğda Koreyada demək olar ki, becərilmir, 

2000-ci ild

ə yalnız 2 min ton buğda yığılmışdır. Hal-hazırda koreyalılar ağ çörəyi 

istifad

ə  etməyə  başlayıblar,  lakin  bu çörək idxal olunan (əsasən də  Amerikadan) undan bişirilir. 

Dig


ər tərəfdən son 20 – 30 ildə meyvələrin, tərəvəzlərin və xüsusilə də ət və 

südün istehlakı xeyli artmışdır. Məsələn, 1961 – 1996-cı illər ərzində əhalinin hər 

n

əfərinə südün istehlakı 45 qramdan 45 kq-dək artmışdır, bu da 1000 dəfə çoxdur. 2000-ci ild

ə iribuynuzlu mal-qaranın sayı 2,1 milyon baş, mal ətinin istehsalı isə 

214 min ton t

əşkil etmişdir. Burada otlaqların olmaması səbəbindən Koreyanın mal 

ətini daha böyük həcmdə istehsal etməyə imkanları yoxdur. Donuz əti isə əksinə 

hamı  üçün  mümkündür,  hal-hazırda  Koreyada  8,2  milyon  donuz  mövcuddur. 

Praktiki olaraq  K

oreyanın  bütün  düyüsü  yerli  istehsalındır,  lakin  ümumilikdə 

Koreya özünü 

ərzaq məhsulları  ilə  yalnız  60  -  70 faiz təmin  edir.  Ət  və  ət 

m

əhsulları,  həmçinin meyvələr, o cümlədən tropik meyvələr  əsas ixrac m

əhsullarıdır. 

2009-cu il

ə  olan vəziyyətə  Koreya  Respublikasının  iqtisadiyyatı  ümumi 

daxili  m

əhsulu  (alıcılıq  qabiliyyətinin paritetinə  görə) üzrə  dünyada 13-dür və 

nominal  ÜDM  (832,5  milyard  ABŞ  dolları)  üzrə  dünyada 15-dir. 2009-cu ildə 

Koreya Respublikasının alıcılıq qabiliyyətinin pariteti üzrə ÜDM-i təxminən 1,554 

trilyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Ayrı-ayrı sahələrin Koreya Respublikasının ÜDM-ə payı (2008-ci il): kənd 

t

əsərrüfatı – 3 faiz, sənaye – 39,4 faiz, xidmətlər – 57,6 faizdir. K

ənd təsərrüfatı  sahəsində  əmək qabiliyyətli  əhalinin 7,2 faizi, sənayedə 

25,1 faizi, xidm

ət sahəsində isə 67,7 faizi məşğuldur. İşsizlik səviyəsi təxminən 3,7 

faiz t

əşkil  edir.  2003-cü ilin məlumatına  görə, yoxsulluq səviyyəsində  yaşayan əhali 15 faiz təşkil etmişdir. 

2009-cu ild

ə  qeydə  alınmış  inflyasıyanın  səviyyəsi  (istehlak qiymətləri 

üzr


ə) 2,8 faiz təşkil etmişdir. 2009-cu ilin dekabr ayının 31-nə olan vəziyyətə görə 

Koreya Respublikasının Mərkəzi Bankının əlavə maliyyələşməsi 1,25 faiz, xarici 

borcu 333,6 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatları 

270  milyard  ABŞ  dolları  təşkil edir. 2009-cu ilin nəticələrinə  görə, Koreya 

Respublikasının iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiyaların həcmi 96,19 milyard 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Hal-

hazırda Koreya Respublikası iqtisadiyyatın miqyasına görə dünyada 10-cu yerd

ədir. Ölkədə iqtisadi inkişaf güclü dövlət dəstəyi, ixraca yönəldilmiş inkişaf 

strategiyası,  yüksək  texnologiyaların  inkişafı  və  yüksək  ixtisaslaşmış  və  savadlı 

işçi kadrlarının çoxluğu sayəsində əldə edilmişdir. 

Koreya

nın  iqtisadi  həyatında  kənd təsərrüfatı  ikinci  dərəcəli  rol  oynayır. Əkinçilik (düyü, kökümeyvəlilər, arpa, tərəvəzlər, meyvələr),  heyvandarlıq 

 

  

(iribuynuzlu mal-qara, donuz 

əti, quşçuluq, yumurta), balıq təsərrüfatı (balıqçılıq, 

hasilat) k

ənd təsərrüfatının əsas sahələridir 

Eyni zamanda, Koreya hökum

əti aqrar iqtisadiyyatın inkişafını yeni nəsillərə 

qloballaşma şəraitində təhlükəyə məruz qalan milli ənənələrin ötürülməsinə şərait 

yaradan 

əlverişli sosial mühitin dəstəyinin zəmanəti kimi nəzərdən keçirir. Dövlət 

d

əstəyi nəticəsində Cənubi Koreyanın istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsullarının h

əcmi son 15 ildə  2 dəfə  artmışdır.  Hal-hazırda  aqrar  siyasətdə  kəmiyyət 

göst

əricilərinin  artmasına  deyil,  aqrar  sektorda  istehsalatın  effektivliyinə  xüsusi diqq

ət yetirilir. Ərazisi 94,5 min km

2əhalisi 50,0 milyon nəfər, 1 km

2

-

ə 480 nəfər düşür. 

ÜDM-in s

əviyyəsinə  görə  dünyada 15-ci,  alıcılıq  qabiliyyətinə  görə  12-ci 

yerd

ədir. Tək Asiya ölkəsidir ki, ölkələrin Next Eleven qrupuna daxil edilmişdir, 

“Asiya p

ələngi” adlanır. İxraca görə dünyada 7-ci, idxala görə 10-cu yeri tutur. 

2010-cu ild

ə  iqtisadi  artım  səviyyəsi  6,1  faiz  olmuşdur.  ÜDM  1554,0  milyard 

ABŞ  dolları  təşkil  edir,  hər nəfərə  31 394  ABŞ  dolları  düşür.  Düyü  1  milyon 

hektardan çox s

əpilir, 1954 min  baş  iribuynuzlu mal-qarası,  7,7  milyon  baş 

donuzu vardır. 2011-ci ildə 2 min ton buğda istehsal olunub. 

 

 


1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə